Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1892

lH9tlé Donderdag 9 Juni o 4855 GOUDSCHËTOURANT i ieuwS et Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i lian gesotüeden tot eto uur des namiddags van den dag der uitgave Maatschappij van Levensverzekering Inlichtingen en prospectussen op aanvrage gratig te Terkrggen bg den Heer E KOK At Gouda Men zat da r juist aan tafel en ook Ger aa J h eenigen steun heeft Eooreel ia zyn vermogen wsi tot httaa blooi mede te werken Hierop nerd het gebouw bezichtigd Na de bezichtiginij van het gebouw ontworpendoor den architect Wesstra en onder leiding Tan denheer v Bergen Henegouwen gebouwd vereenigdenlich do gasten in het badhuis aan een eenvoudig dejeuner De eerste dronk werd gewyd aan het huisvau Oranje en Hare Majesteiten werden daarvan door een telegram in kennis gesteld Boitenlandscb Overzicht Het Ëngelsohe Lagerhuis werd verdaagd tot 9 Juni Men gelooft nog altgd dat de verkiezingen in deze maand zullen plaats hebben De feesten te Nancy zijn onder stortregen begonnen Ër was eeno onizaglyke menigte volks op de been De president is langs den geheelen tocht van het station naar het Raadhuis en de prnfec uur toegejuicht met de kreten gLeve de republiek Leve Caruot De troependefileerden voor het Raadhuis toen de heer Oarnot aldaar op het balcon was verschenen De heer Turinaz bisschop van Nancy aan het hoofd zyner geestelijkheid den heer Carnot begroetende sprak de volgende woorden Ik kom het hoofd des staats de eerbiedige gevoelens van den bisschop en de geestelqkheid in het diocees betuigen Wij deelen allen de vaderlandslievende gevoelens der dappere Lotharingsche bevolking Vlij wenschen de eensgezindheid van allen wat s lands instellingen en staatkundige vormen nragen zqn Wij allen volbrengen ten opzichte der regeeriug de plichten van onderwerping Dat de Pransche gymnasliekvereenigingen niet alleen in het gebruik van de ledematen zich osfenen maar ook in het spelen met woorden daarvan levert een treffend bewgs een bnef door den voorzitter van den bond der Fransche Gymuastiekvereenigingen te Nancy gericht aan die vereenigingen naar aanleiding van verkeerde voorstelliugen omtrent de jaarlijksche gymnastiekfeesten aldaar in verband met de verwachte komst van President Carnot verspreid Te Nancy 100 leest men in dien brief zullen alle ooren geopend en de oogen van Europa op u gevestigd zyn Wij zullen den plicht door onze waardigheid de innige zorg voor de groote belangen des vaderlands ons opgelegd gedachtig zijn Wy znllen bedeuken dat overdriving en woordenrykhoid niet het zekerst kenteeken zijn eener verlichte vaderlandsliefde Zoowel in Frankrqk als Bngeland vurrolgl men met spanning de tusschen beide staten zwevende quaestie over de ge echten van protestanten en katholieken in Oeganda In afwachting van de nadere inlichtingen door de Britsche regeering over het gebeurde gevraagd heeft zij aan de parlementsleden een Blauw Boiek uitgedeeld depêches over de voorvallen io Ooeganda bevattend Het eerste telegram gedateerd 18 April en van den Kngelschen consul in Zanzibar aan lord Salisbury gericht bevat de door Frausche zendelingen te Zanzibar ontvangen berichten over den moord op Frausche zendelingen en katholieke inboorlingsn waarvoor kapitein Lugard en de beambten der Ëngelsohe Oost Afrikaansche compagnie verantwoordelgk worden gesteld Lord Salisbury vroeg den 38eo April naar den oorsprong dezer berichten en ontving ten antwoord dat zij afkomstig waren van den Franschen bisschop in Oeganda en van den Duitschen luitenant Langhetd Den 16en Mei meldde ue Ëngelsohe consul in Zanzibar dat volgens berichten van Ëngelschen oorsprong groote gevechten in Oeganda plaats vonden en dat kapitein Lugard wapenen en munitie zou noodig hebben De Ëngelsche Oost Afrikaansche compagnie deelde den 16en Mei lord Salisbury een telegram van den 15e Mei uit Ombassa mede meldend dat kapitein Lugard onder voorbehoud van de goedkeuriug van den Khedive duizend man goed gewapende Egyptische troepen onder bevel van Selin bey aanwierf die onder de vlag der Btitsch Oost Afrikaansche compagnie zouden striiden Zelfs in Engeland verbaast men zich er near dat hel nieuwe uit Oeganda aan de Britache compagnie gezonden zoo veel langzamer aan zijn bestemming komt dan dat van de Franschen of Duitschers Zeer geraststellend vinden de Britten dit opmerkelijk verscbgnsel niet Op een vraag van sir William Harer rt in het lagerhuis naar de reden hiervan gaf de regeering eec in geen enkel opzicht bevredigend antwoord APVERTENTffiN ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean tsd A BRINKMAN en ZOON te Gouda Heden overleed tot onze diepe droefheid ten onzen huize na een langdurig Igden onze geliefde Dochter MARGARBTHA Echtgenoote van R uii Linob in den ouderdom Tan bgna 28 jaren D VIN DBB GRIFT N TAN DKR GRIFT OtXIM Haaitreeht 5 Juni 1892 ECnTSCEEII I17 Tweede plaatsing De Arrondisaements Rechtbank te s Graventiage heeft bg vonnis Tan den 22 Maart 1802 op de Tordering Tan den Heer LOUIS GASPEKD ADRIAAN Graaf tan LIMBURG 8TIRUM Gemeente ontvanger Tan en wonende te Waêienaar ontbonden verklaard door Echtscheiding het hnwelgk door hemen JonkTronwe ALPHEDA LOUISE TEDING taw BERKHOUT nu gedomicilieerd te Waiienaar doch TerbliJTende te Gravenhage gedaagde en defaillante den 30 December 1885 te s Gravenhage gesloten De Procureur voor den eischer occuperende A M TAN 8TIPRIAAN LÜÏ8CIÜS BEBPIAATSING Het dagelgkscb Bestuur Tan het Waterschap Stolmjk ca al op MAANDAG 20 JUNI 1892 bg enkele inschrgving des namiddags ten een nre in het KofBehnis Tan C OOMS te Gouderak openbaar aat esteden De amoüe en demping van de drie bouten bruggen liggende in den Tiendeweg over de boezemvlieten van genoemd watencbap onder de gemeente Oouderak en bet daarvoor in de plaats stellen van eene brug met gefondeerde Bteenen landboofden waarin sluitbare dito duikers Het bestek ligt Tan af 6 Juni 1892 ter lezing en OTemame in het locaal der besteding en in het Koffiehuis van P STOPPELENBURG te Stolwijk terwgl de photografische teekening tegen betaling van ƒ 0 75 varkrggbaar is bg Heeren Burgemeesters van Stolmjk en Gouderak Aanwgzing en inlichtingen verkrggbaar volgens opgaven in het bestek Terraeld Een ware Schat Toor de ongelukkige slnchtofFers der ZelfbeWekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBëWABIKG HoUandsche uitgaTe met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelgke geTolgen Tati deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood ïe rerkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland OpenlDaar Onderwijs Toelatiog VAD Le i H g it op de Burgersoholen De COMMISSIE Tan Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de InscbrUviog van Leerllogeo wier plaatsing men na het eindigen der zomerTacantie in 1892 op boTengenoemde scholen Terlangt zal geschieden op DINSDAG den 21n JUNI 1892 des namiddags ten Tgf uur Voor Terdere bizonderheden wordt Terwezea naar dt aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN BEK VOORT Gottda 8 Juni 1892 Heineken s OBRSTE BIER perfl 9 et per fl 4 et WIENER EXPORT 15 i 5 i Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Ondergeteekenden hebben als Directeuren der afdeeling Gouda Tan het NEDERL ZENDEUNGGBNOOTSCHAP Tan het Bestuur der VrouwenHnlpzendelingvereeniging teiZo terdam OTEIST tegen één Gulden ontTangen ter verspreiding onder de belangstellenden in de genoemde zaïJc Zg zgn bereid tegen aanvrage die Loten af te geven en bevelen de onderneming ten zeerste aan Gouda 7 Juni 1892 M A G VORSTMAN H ü N VAN AM EROM Huis met Tuin TE HUUR gevraagd tegen begin of einde AUGUSTUS Hunrprgs 250 i ƒ 350 Franco bricTen onder No 2196 aan het Bureau dezer Conrant IIRDOORNS Heltknobbele Hoomvlieg Vrl a per flacon met penseel 30 cte Alléén ecJa bg B 8CH0LTBN Coiffeur Eisch de handteekening Tsn A t TUIJLL Zeer l ette Gesteendrukte MMAAfiTJES worden GELEVERD door A BRli KI AN en Zn Qouda Snelpersdruk van A Beinxman ZooK e uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zou en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizoiiderlgke Nommers VIJF OENTEN ue inzending van BINNENLAND GOUDA 8 Juni 1892 Heden morgen werd in het Koffiehuis de Eomflin aanlieateed ten behoeve van den Polder Bloemendaal de werken aaa de Waterkeeriag langs de rivier de Gouwe Ingeschreven werd door C Molenaar te Waddiniveen voor Ï690 C Alblas te Waddiuxveen u 1892 A A van Gils te Alphen n 1632 25 Ph Verbruggen te Waddiniveen 1485 Aan den laagsten insehrijver is dit werk gegund Op de prijsvraag uitgeschreven door de Nederlandscke Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde een boekje over tuinbouw voor de lagere soholeu dat den onderwijiers der lagere on der herhalingsscholen aantoont hoe de tuinbouw bruikbaar kan gemaakt worden tot en stof opleveren kan voor opstellen dictéa s eni bjj het onderwijs zgn thans nu de inzending gesloten is 7 antwoorden ingekomen De prys is de gouden medaille der Maatschappij en ƒ 200 Een schatrijk heer te Leeuwarden aldus wordt van geloofwaardige syde aan de N Pr Gr Cl bericht die zoo erg aan rheumatiek lijdt dat hij de raderen van zijn rijtuig van guta peroha heeft voorzien om minder pijn by het rjjden te hebben ontbood Sequah Davenport bij zich en vroeg of deze kans zag hem te genezen en zoo ja welke belooning hy eischte Ka den lijder onderzocht te hebben gaf Sequah te kennen hem wel te kunnen genezen doch dat hy daarvoor niet de minste belooning voor zich eischte Evenwel vorderde hy dat de millionair indien hij werd genezen vijfentwintig duizend gul FEVILLETO Vit het Fromch VI 33 Maar verliefde lui moet men wat toegeven niet waar oompje en hij klopte oom fideel op de knie die vrij afgetrokken scheen Ja jongen I dat zeg ik met je Hm k had niet gedacht dat van Tholen zoo hoog in den wind keek Ik vrees echter dat hy t met de Valter niet klaar zal krijgen men zegt die heeft nog liever een graaf dan een baron lot schoonzoon Van Tholen moet zeker vry wat fortuin hebben niet waar oom P vroeg op nieuw onze luitenant die van daag zijn boste beentje voorzette om zich bemind te maken en van Tholen in minder gunstig daglicht te stellen Fortuin zeg je ja t ie er naar wat je fortuin noeml Hij is een eenig kind maar t vermogen dat hij te achten heeft is alles door zijn vader verdiend Als dat op de keper beschouwd een ton blijkt te zijn overtreft het mijn verwachting Maar dat daar gelaten zijn vader woonde vroeger hier hij was iian gesotüeden tot eto uur des nam fc I den aan de armen van Leeuwurden zou geven terwyl Sequah er bijvoegde als ik v niet genees geef ik de ƒ 25 000 aan de armen Di za eisch was den millionair te hoog hij had er achter ƒ 10 000 voor over Sequah bleef evenwel op zijn atnk staan en verwijderde zich don patiënt aan z n rhumatiek overlatende Wel een bewijs dat het geld den rijke meer te pakken heeft dan de rheumatiek Men schrijft uit Wiesbaden aan Gdria dat dr Mezger die reeds lang plan had Wiesbaden te verlaten zich naar alle waarsohjjnlykheid in hut najaar te Bome zal gaan vestigen waar hy in het PaUazzo Doria zal te raadplegen zijn De bevoegdheid om in Italië de geneeskunde uit te oefenen die hij voor zuoveel Frankrijk en Duitsohlaud aangaat reeds bezat is hem dezer dagen door de Italiaansche Bageering verleend Een reeds lang gekoesterd plan zal daardoor nu tot uitvoering komen Des zomers wil dr Mezger in Syracuse of Palermo doorbrengen terwyl ook Domburg nu en diu zal worden bezocht Dezen zomer reeds in de maanden Juli en Augustus zullen dan ook zittingen in de Zeeuwsche badplaats worden gehoude en veèt vreemdelingen hebben hun voornemen te kennen gegeven dr derwaarts te volgen den aan de armen van Leeuwurden zou geven terwyl Sequah er bijvoegde als ik V niet genees geef ik de ƒ 25 000 aan de armen Di ze eisch was den millionair te hoog hij had er achter ƒ 10 000 voor over Sequah bleef evenwel op zijn atnk staan en verwijderde zich don patiënt aan z n rhumatiek overlatende Wel een bewijs dat het geld den rijke meer te pakken heeft dan de rheumatiek Naar do Frank Ztg mededeelt zou een doel van het verdwenen millioen i at Bothschild s kassier Jager in zeer korten tijd verspeculeerd heette te hebben teruggevonden zijn Jager s neef Gerloff die ook gearresteerd is had zich een en ander laten ontvallen dat aanleiding gaf tot eene huiszoeking ten zijneut lolFs moeder was er te gast De huiszoeking leverde niets op maar de oude vrouw was zoo onrustig dat men ook ter haront ging zoeken aanvankelijk echter zonder succes Eene 25 jarige dochter die onderwijl thuis gekomen was had zich onmiddellijk weer Naar do Frank Ztg mededeelt zou een doel van het verdwenen millioen i at Sothschild s kassier Jager in zeer korten tijd verspeculeerd heette te hebben teruggevonden zijn Jager s neef Gerloff die ook gearresteerd is bad zich een en ander laten ontvallen dat aanleiding gaf tot eene huiszoeking ten zijneut Men zat daar juist aan tafel on ook GerlolFs moeder was er te gast De huiszoeking leverde niets op maar de oude vrouw was zoo onrustig dat men ook ter haront ging zoeken aanvankelijk echter zonder succes Eene 25 jarige dochter die onderwijl thuis gekomen was had zich onmiddellijk weer Men schrijft uit Wiesbaden aan Gelria dat dr Mezger die reeds lang plan had Wiesbaden te verlaten zich naar alle waarsohjjnlykheid in hut najaar te Rome zal gaan vestigen waar hy in het PaUazzo Doria zal te raadplegen zijn De bevoegdheid om in Italië de geneeskunde uit te oeftinen die hij voor zooveel Frankrijk en Duitsohlaud aangaat reeds bezat is hem dezer dagen door de Italiaansche Bageering verleend Een reeds lang gekoesterd plan zal daardoor nu tot uitvoering komen Des zomers wil dr Mezger in Syracuse of Palermo doorbrengen terwyl ook Domburg nu en diu zal norden bezocht Dezen zomer reeds in de maanden Juli en Augustus zullen dan ook zittingen in de Zeeuwsche badplaats worden gehoude en veèt vreemdelingen hebben hun voornemen te kennen gegeven dr Mezger derwaarts te volgen even als Izaak op oen kantoor maar hij de vader nl bij den vader vau mevrouw van Breughelen en ik keu hem voor oen der braafste menschen Was die vader van mevrouw van Breughelen dan ook m den handel oom Neen Karel niet iu den handel maar hij was inspecteur van t kadaster zooals we die destijds hadden Do oude van Tholen was een zeer knap man en toen de baron de Baeltu zoo heette mevrouw s vader eens zeer ziek was stond mijnheer van Breughelen later haar man gaarne zijn eersten klerk van Tholen af om hem op zyn kantoor van dienst te zyn Hy is daar toen langer dan een jaar gebleven m iar op zekeren dag eensklaps vertrokken Eensklaps oom vroeg Clare en dat waarom als ik vragen mag f Och lieve kin dat is een treurige geschiedenis geweest daar kan ik me niet over uitlaten Genoeg hij vertrok vau hier naar W een kleine provinoieplaais legde zich op den handel toe en huwde er een heel mooi maar arm meisje Sedert heb ik of liever ons huis altijd zaken met hem gedaan en hij is een onzer soliedste klanten Eens heb ik er gelogeerd en hebben we de oude tydon nog eens met elkaar besproken en later nog eens hier in de stad toen hij mij zijn eenigen zoon Izaak bracht Do goede man is wat zonderling en leeft zeer eenzaam Izaak is al zijn vreugde en trots en hij beval mij hem ten sterkste aai Ik heb van mijn kant en ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte van den dag der uitgave verwijderd Dit had de aandacht getrokken en toen zij na geruimeu tijd weer te voorschijn kwam werd een onderzoek op het privaat ingesteld waar men voor ongeveer 100 000 mark verscheurde bankbiijetten vond Ook in eene muziek portefeuite werd uog 30 000 mark in papier ontdekt Moeder en dochter zijn nu ook in hechtenis verwijderd Dit had de aandacht getrokken en toen zy na geruimeu tijd weer te voorschijn kwam werd een onderzoek op het privaat ingesteld waar men voor ongeveer 100 000 mark verscheurde bankbiijetten vond Ook in eene muziek portefeuite werd uog 30 000 mark in papier ontdekt Moeder en dochter zijn nu ook in hechtenis De reddingstatiuns der Duitscke maatschappij tot redding van schipbreukelingen hebben in het genootschapsjaar 1891 92 het leven gered aan 69 personen waarvan 68 met reddingbooten en 1 S met schiettoestellen Kaketen apparate Het aantal stations bedraagt 116 namelyk 67 aan de Oost en 49 aan de Noordzee 48 zijn met boot en schiettoestul 52 alleen met boot 16 alleen mat schiettoestel uitgerust nieuwe stations zyn geslicht te Friedrichtskoog district Heide op bet eiland Suderoog district Husum en te Barhbft dis rict Stralsend De jaarlijksche inkomsten der vereeniging zijn gedaald van 273 780 tot 252 026 mark het ledental van 40 855 tot 40 146 Het bestuur vertrouwt dat deze achteruitgang slechts tijdelijk zal zijn De reddingstatiuns der Duitsche maatschappij tot redding van schipbreukelingen hebben in het genootschapsjaar 1891 92 het leven gered aan 69 personen waarvan 68 met reddingbooten en 18 met schiettoestellen Baketen apparate Het aantal stations bedraagt 116 namelyk 67 aan de Oost en 49 aan de Noordzee 48 zijn met boot en schiettoestul 52 alleen met boot 16 alleen mat schiettoestel uitgerust nieuwe stations zyn geslicht te Friedrichtskoog district Heide op bet eiland Suderoog district Husum en te Barhbft dis rict Stralsend De jaarlijksche inkomsten der vereeniging zijn gedaald van 273 780 tot 252 026 mark het ledental van 40 855 tot 40 146 Het bestuur vertrouwt dat deze achteruitgang slechts tijdelijk zal zijn Bovendien worden alle Adverteutiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De Ëngelsche dokter Louis Bobinson heeft veel tijd en studie besteed om zijne theorie te bewijzen dat kleine kindereu van het mannelijk geslacht evenals de apen eene verwondulijke kracht in de beweegspiereu van dun voorarm hebben zoodat zij in de eerste uren na de geboorte in staat zyn een pooa afwisselend van tien seconden tot twee en een halve minuut aan de handen te hangen zonder dat de De Ëngelsche dokter Louis Kobinson heeft veel tijd en studie besteed om zijne theorie Ie bewijzen dat kleine kindereu van het mannelijk geslacht evenals de apen eene verwondulijke kracht in de beweegspiereu van dun voorarm hebben zoodat zij in de eerste uren na de geboorte in staat zyn een pooa afwisselend van tien seconden tot twee en een halve minuut aan de handen te hangen zonder dat de zwaarte van het lichaam eenigen steun heeft Hij heeft de proef genomen op houderdvyftig kinderen waarvan sommigen eenige dagen oud waren en anderen nog geen uur en sleohts in twee gevallen konden zij niet met hunne kleine handjes aan een stok nangen Hij heeft de proef genomen op houderdvyftig kinderen waarvan sommigen eenige dagen oud waren en anderen nog geen uur en sleohts in twee gevallen konden zij niet met hunne kleine handjes aan een stok nangeu MMiMflltfHHHHHMNlMMBMUBl UaaMMIMMMMMMKafk mijn vrouw niet te vergeten gedaan wat we konden om het hem hier aangenaam te maken maar het il ook weer zoo die niet belieft hier te komen heeft alle vrijheid om weg te blyven Nu uu de Back sprak verzoenend mevrouw je moet niet alles dadelgk zoo erg maken het jonge mensch heeft nog weinig ondervinding anders is hü de beleefdheid zelf Als je t ons echter niet kwalyk neemt ginï ze voort dan wilden wij jullie wel alteen voor t dessert laten zitten waut t begint voor ons zoetjes aan tijd te wordtu om ons ti kleeden Toen de dames vertrokken waren bleven e beide beuren met lang meer aan tafel zitten weldra giugen ze in het naaste vertrek eeno sifsaar rookou Mijnheer de Back vroee of neef ook licht begeerde te hebben dan wel of zij een poosjf zouden schemeren Met de grootste bereidwilligheid stemde hij echler loe dat ze bleven zitten m den schemeravond zooals hij zeide ofschoon t reeds sjelieel tlunker was De heeren hadden geen druk gesprek en of Reinier at gedurig eens beiden inschonk het scheen toen alsof t diskoers maar met recht wilde vlotten Gedurig streek van Braem met zijne Iraaie handen door zgn volte z fart6 huren en geen wonder wnnt iu dat hoofd dwarrelden eet zeer ele gedachten om Hjj had zich voorJ eiiomeu om solidair te gKAn teven hq had liorekend dat Clare eeue bii uitstek gp schikte vrouw voor hem zou zijn vooral nadat hij dien vori en avond bad sfotioord dat mynheer eu lu vrouw de Back zoo Clare al hun kind niet aj d ii t ca