Goudsche Courant, donderdag 9 juni 1892

Zonderling ia het d t als een kind riah loslaat eo van zgc steunpunt afvalt dit meer een verlangen naar verandering scbgnt te zijn dan omdat het vermoeid is AU men het nadat bet langer dan eene minuut gehangen heeft een vinger geeft om zich daaraan vast te klemmen zal men aan den kraobtigen greep van zgn hsn4je bespeuren dat het nog Talsti kt niet uitgeput is Het zal wel onnoodig zijn te zeggen dat er in al die gevallen niet het minste gevaar voor het kind is Doctor Robinson verklaart dat een gezond klein kind werkelgk een taai diertje is en dat het ook voorzichtig is om geen zwakke kinderen te kiezen wien zelfs zulk een lichte blootstelling kwaad zou kunnen doen De temperatuur van do kamer is er altijd naar geregeld cene warme deken wordt onder het kind gehouden zoodat het zacht neervalt en geene proefneming duurt langer dan drie minuten Docter Kobinson a doel met die proefnemingen was piet loutrr een bepaalde theorie te bewgzen Ug stelde belang in de jongen zooals hg ben noemde van het menschelijk geslacht en begon hunne eigenschappen te brstuderren met het resultaat dat hij er eene merkwaardige overeenkomst met wezens van eene lagere klasse in vond Den 19 Maart werd van Londen naar Hongkong via Vanoottver eene briefkaart returned card getonden die aldaar 28 April aankwam Drie uur na aankomst antwoordde de geadresseerde en bracht den brief aan boord van een juist vertrekkend stoomschip der Peninsular and Oriental Navigation Cy Die briefkaart kwam via Briadisi SO Mei te Londen aan De reis om de wereld dns in 70 dagen volbracht dat is de snelste reis van die soort die tot ntt toe volbracht is Men schrijft aan de A R Ct uit Utrecht De Biltsche kermis ofschoon daarvan al sedert jaren aan de Bilt evenmin een spoor te ontdekken valt als van de Biltsche paardenmarkt op Palmzondag lokte op den tweetlen Pinksterdag weer honderden wandelaars naar buiten de Wittevrouwenpoort op den Biltschen straatweg Men kan in de laatste jaren niet anders meer als van honderden wandelaars spreken terwijl in vroeger tgd op dezen dag en bij zulk fraai weider als wij eergisteren hadden zich duizenden bij duizenden op den weg naar de Bilt verdrongen Dan trokken gansche Jan Plaiziers vol luidruchtig zingende heeren en dames gewapend met groote flesschen en kleine glazen paar buiten en maakten de heerlijke bosschen onveilig Eerzame burgers die geen rijtuig betalen konden letten zich met vrouwen zusters tantes of moeders maar in elk geval met een lofwaardig talrijk kroost om de tafeltjes voor de talrijke kroegen nabij de Gildebmg en dronken daar bier en aten er hun scharretje bij die bij duizenden op dien dag werden rondgevent Bekwame scharetcrs rukten den gedroogden viscb met de tanden van de graat maar ten behoeve van de minder bekwamen had eene der dames eene oude s haar medegebracht want schar men merke het op moet om minder taai te zgn of te schijnen geknipt warden Kwartjesvinders van elders ofschoon toen nog niet onder dien weidschen naam bekend posteerden zeker als bun kind werd aangenomen Om t evendus hoe het zijn mocht en welk geheim daar achter mocht steken want dat laatste geloofde hijbepaald Clare was onbetwistbaar thans reeds eene igoede partij en op den duur zon ze zelfs eene rijke l partij zijn zeker uog rijker dan Marie de Valter En dan hij bad Clare lief gekregen Neef I sprak oom op eens menseben als jg j die hier als buisgenooten met ons omgaan behandel ik ook liefst zoodanig dus ik neem de vrijheid en j laat je eeo poosje alleen ik wil op mijn kamer een oogenblikje gaan dutten Ik verbeeld me d tisiets wat mij na den eten toekomt Ik zal echter bellen dat ze je t licht opsteken en je de tgdschriften brengen Nn handelt u eerst eens verstandig oom hoe gemakkelijker u t zich zelf maakt en hoe meer men mij als t ware maar aan me zelf overlaat dat wil zeggen ik ben gaarne bij men chen des te liever frequenteer ik hunne huizen Ik houd er volstrekt niet van dat je iemand familiaar ontvangt en dan nog complimenten moet maken Tot straks dan neef Bij van Maeren zien we dka r waarachijnigk wel en oom verliet de kamer De knecht bracht zoonis hem gezegd was de boeken binnen slak hut licht aan rakelde het vuur wat op en verdween De tijdschriften schenen echter veroordeeld te zijn om te blijven liggen zooals te gebracht waren want de jonkman schoof zgn fauteuil dichter bij het vuur en ging met half gesloten oog zloh met hunne kleine lichte tafeltjes au hier dan daar langs den weg en lieten de meascben wedden waar harten aas lag dten zg behendig tussohen twee andere kaarten doorwierpen Verscheidene wonnen er geld mede maar dat waren altijd confrères de anderen waren hunnen inzet steeds onherroepelijk kwgt Daar waren wagens en kraampjes met noten koek sinaasappelen en allerhande anoepergen en erbeerschte een leven en eene drukte op dien straatweg dat men er wel den ganachen dag vertoeven kon zonder zich te vervelen Maar dat alles is sedert eenige jaren veranderd De Jan Pleiziers van de Pinkster maandagen hebben de mededinging niet kunnen volhouden tegen de grocte pleiziertreineu die de spoorwegen des zomers laten loepen De kwartjesvinders zgn door eeue deugdzame politie verdreven en hun sobelle kreet Waar is hartenaas Een gulden die harten aas vindt wordt al sedert lang niet meer door do battergen weerkaatst Eerzame burgers die geen rgtaig kunnen bekostigen zgn er nog in overvloed hun aantal ziJ zonder twijfel zelfs nog wel gestegen zgn evenals dat van hun kroost en het bier is er ook nog wul maar de kroegjes zgn weg die oude gezellige kroegjes waar de vrouwen die suiker in haar bier verlangden een pgpesteel kregen om te roeren omdat zei de kastelein verontsotanidigend omilat zoo n lepeltje in veel huishoudens nogal eens te pas kwam en er met zoo n drukken dag waarachtig geen oog op te houden was De schar is er ook nog maar moeder de vrouw beeft geen schaar meer bg zich om ze te knippen En wat is het voor schar legfnwoordig P I Vroeger kon men soms plotseling de gelaatstrekken van een geheele familie zien opklaren als zij onder den wind gezeten door haar reukorganen de nadering van den eersten wagen met schar reeds van verre bespeurde Maar tegenwoordig Ue vrouwen brengen den zakdoek aan den neus en de mannen doen heftige trekken aan bnnne sigaar als zij zoo n wagen ruiken I Zgn g menschen veranderd of de schar P Ik geloof haast de schar waat eergisteren maakte die schar het dan toch zoo bont dat zelfs de politie er erg in kreeg en een anschen wagen vol van dien visch als ongeschikt voor de consumtie van de Biltstraat verwgderde en mede naar het politiebureau voerde Zoo komt zoo n gewetenlooze viscbkoopman ons jelfs nog het droevige restantje van de Biltsche kermis bederven Want tonder sohar is die geheel ondenkbaar Een bijdrage tot het verwerven van practische kennis omtrent de vermogensbelasting levert de hoogleeraar mr J baron d Aulnis de Bourouill in zijne brochure geiiteld iMededeeliogen omtrent de vermogensbelastingen in de kantons van Zwitserland In alle Zwitsersohe kantons mei uilzondering van Solotburo bestaan vermogensbeffingen dn deze kleine landstreken sobrgft mr d Aulnis is ieder in het bezit van eigen grondwet en andere wetten zijn in den loop dezer eeuw soms zelfs reeds in overoude tijden dergelgke heffingen ingevoerd De rechtstreeksche bejastingen op bet roerend vermogen op het onroerend vermogen en op de inkomsten uit arbeid vormen er belangrijke bronnen van inkomst De Zwitsersohe bond put zgne middelen voornamelijk leden daarin staren Hij dacht nog steeds na over Clare en meer dan ooit kwam het hem wenscbelgk voor dat zij zijne vrouw werd om t even van wie zij de dochler was Bovendien t werd ook tijd dat hij er eens naar omzag eene goede partij te doen want zijne schuldeischers en die waren talrijk gelijk het bedrag hunner rekeningen aanzienigk woa maakte het hem lastig genoeg Wel had hij met het mooie cadeau van oom do Back een paar van die heeren met afkorting tevreden gesteld En ook laatst waren ze eens ergens geweest waar hij den boel had stuk geslagen ten minste hg alleen droeg de schuld er van en de eigenares nn bet huis waar ze geweest waren vroeg eene schandelijk hooge schSivergoeding of dreigde en dat was in hare positie hel zekerste dwangmiddel met openlijk schandaal L ie had ook iets op afkorting gekregen maar er kwamen zoo vele anderen om hem te manen en ze zouden in t vervolg nog drukker komen u steeds lastiger worden als hg niet spoedig betaalde En waarvan waarvan zou hg ze betalen Mama had geschreven dat ze niets meer betalen kon papa wilde niets meer van hem hoeren en had gedreigd als hij niet soliiler leefde hem zijne toelage bij zijn tractement te onthouden en oom de Back vragen nadat hij pas iets gekregen bad dat ging ook niet aan Tante I ja wel die was goid genoeg maar dat echtpaar was zoo innig zoo eensgezind dat tante niets buiten oom deed en omgekerd Waarom was hij ook eergisteren avond nog zoo gek om dien bracelet te koopen voor Kosalie die bg uit invoerrechten uit de posterg de telegraphie en de domeinen üm een te groote belemmering ran het binnenlandsch verkeer te voorkomen is evenals in het Duitscha rgk hot belastingwezen in dier voege geregeld dat die rechten welke door middel van douanes moeten worden geïnd toegekend zijn aan en geheven worden door den algemeeien bondsstaat De kantons daarentegen hebbeu vermogensen inkomstenbelastingen in 1886 opbrengende fr 18 184 000 inkomsten uit het zoutmonopolie belastingen op dranken en drankhuizen in 1866 fr 9 262 000 belastingen op de erfopvolging en op schenkingen in 1886 fr 3 064 000 en verder inkomsten b v uit registratierecht den afkoop van militieplicht het recht van zegel en het bankwezen De gemecDien eindelgk zoeken hare inkomsten Ie verkrggcn door rechtstreeksche befüngen welke mio of meer soms zelfs in den vorm van opcenten bij dt kantonnale zich aansluiten in 1886 fr 26 211 00 Hier en daar vindt men belastingen op dienstboden paarden rgtuigou en honden doch deze hellingen zijn in den regel van geen noemenswaard financieel belang Toor da kennis van de Zwitsersohe belastingen stqlnd den Schr het voortreffelijke werk ten dienste van Georg Schanz j die Steuern der Schweiz verschenen te Stuttgart in 1890 verder heeft hij geput uit het Bulletin de statistique et de légisiatioa comparée jaargangen 1884 en 18 6 en de Revue d économie politique 1887 Bovendien heeft hjj persoonlijk zich tot onderzoek gewend tot ingczetenea te Uenèae en te Lausanne welke twee plaatsen door hem werden uitgekozen omdat het Nederlandscli ontwerp op de vermogensbelasting eenige overeenkomst heeft met de wetgeving in het kanton Geneve en omdat Lausanne gelegen is in het kanton Waadt waar naar men meent de wetgeving op de ver mogensbelasting de beste maatregelen bezit tegAi ontduiking Bg zgne mededeelingen omtrent de kantonnale vermogensbelastingen heeft ds Schr voornamelijk het oog gevestigd op de vraag op welke wijze da fiscus eeue behoorlijke controle over bet vermogensbezit der ingezetenen kan uitoefenen Die vraag trad in Zwitserland bij elke belastingregeling op den voorgrond Dikwgis zelfs ging de telkens weer opflikkereode hartstochtelijke partgstrgd in menig kanton b v te Zurich niet om het tarief of om da mate van progressie maar had hg veeleer ja som uitsluitend de fiscale middelen ter controle tot voo werp Meu verwond re zich hierover niet zegt de Schr de moeielijkheid van dit vraagstuk ligt in tal van omstandigheden welke nauw met de individueele zelfstandigheid en vrijheid der ingezetenen met de techniek der administratie met den druk ook van andere belastingen en in ieder kanton dikwijls met eigenaardige sociale en historische toestanden samenhangen Na de maatregelen welke in Zwitserland genomen zgn ter voorkoming of bestraffing van ontduiking in het algemeen te hebben omschreven worden afzonderlijke hoofdstukken gewgd aan de maatregelen ter contrdle van het vermogen die gelden in het kanton Oenene en in bel kanton Waadt waatna da maatregelen an controle in andere kantons behandeld worden Op een eigenaardige wgze werd eenigen tijd geleden iemand te Amsterdam onthaald door een debiteur wien den troep van van Steifens zong P De zestig guldens die bij er voor betaald had en kontant had bij nu zoo noodig iiO wie redt mg van dien drukkenden last wie helpt mg in dezen nood I riep hg luide maar keek eensklaps om want hij verbeeldde zich iemand te hebben gehoord Maar neen t moest louter verbeelding zgn geweest of o wee I daar hoorde hg Clare in den gang zingen maar die kon niets gehoord hebben Komaan zeide hij lot zich zelven moed gevat daar zgn er meer die heeren hebben dan ik on er zgn zoovelen die zich er door geworsteld hebben Als ik maar te huis kan vertellen dat ik geengaieerJ ben en dat ik een schitterende partij do dan wed ik helpt papa mg wel uit de beeren nWelzoo sprak Clare binnentredende jg nog bier en alleen P och kom dat spijl me maar je moet het dezen middag wat voor lief nemen Dat doe ik volgaarne antwoordde hg maar weet je nu wel waarom ik zoolang gebleven ben alleen om je even te bewonderen Dat dacht ik wel en daarom kwam ik ook maar wat vroeg naar beneden ga nu eens op een kleinen afstand staan dan zal ik me voor je keerenen draaien zooveel je wilt Hoe moet ik ma eerst laten bezien van voren of achteren f vroeg ze spottend Wordt venolfd een qnitantie ter betaling werd aangeboden Met de quitantie in de hand belde de schuldeiscber aan werd binnengelaten en sprak den heer uau mot de vraag 0f mijnheer zoo beleefd wil zgn deze quitantie te betalen Mgnheer ziet den vrager aan zgn blik is niet die van een zachtzinnig mensch wiens oog van vreugde schittert wanneer do eene of andere goede geest hem komt ontlasten van een gedeelte van het hem toebehoorend aardsche slijk Integendeel I Mijnheer zag boos erg boos Zijn oog schoot vuur littorfaeid kwain er in zijn hart de bitterheid veranderde in woede het gelaat kreeg een toornige uitdrukking Betalen Die vraag en dan het gezicht von den vroger I Betalen Plotseling werd een stok gegrepen de stok werd opgeheven en daalde met een vlugge beweging neer op de parapluie die de drager beschermend voor zich uitstak De parapluie viel gebroken op den grond Grooter werd de woede van mijnheer Eruit Doch de vrager ging niet I Eruit Of Do vrager zag plotseling enn revolver op zich ge richt Eruit of ik schiet I Met heldenmoed blikte do drager vnn do quitantie in de loopen van het moordenil wapen j hij dacht aan vrouw en kinderen en hij dacht aan do quitantie Daar kwam er een vastberaden trek op zijn gelaat Schiet mgnheer Doch er werd niet geschoten Het wapen was niet geladen De revolver werd in een hoek van t vertrek gesmeten Kruit I Plotseling kreeg do indringer een gevoel alsof zgn wang in aanraking kwam met een vuist eenmool twee maal Toen hij eindelijk tot het besef kwam wat er met hem gebeurde vond hg zich terug boneden aan de stoep op straat mst Ct Het vreeselijk ongeluk in de mijnen van Psibran waarbg 225 menschen het leven hebben verloren heeft in het Parlement aanleiding gegeven tot een interpellatie aan graaf Taaffe welke verzekerd heeft dat voor do nabestaanden der verongelukten gezorgd zal worden en de minister van landbouw reeds op de plaats des ouheils aanwezig is om dezoonoodiïe hulp te verleenen Mot oen voorstel van de afgevaardigile Suez om de namen dergenec die bg het reddingswerk het le ven Verteren hebben als navolgenswaardig voorbeeld in gouden letteren op de markt van Psriban te vereeuwigen verklaarde de minister zich te kunnen vereenigen De mijnwerker Peschik die 3 maul naar beueden daalde on vele menschen rei den werd den 4den keer als gestikt naar boven gehaald Hetzelfde lot ondergingen do mijnwerkers Lubec Kas en Diibec De dir cteur Grögler en de ploegbaas Stephan konden eerst na veel moeite lot het leven worden teruggeroepen De geruchten alsof een misdndige hand de mijn in brand beeft gestoken houden stand Tweemaal per dag hebben begrafenissen plaats waarbij hartversoheurende tooneelen voorkomen Do minister on de stadhouder van Boheraen gingen als de eersten achter de lijkkisten van die personen welke bij hot reddingswerk verongelukt zijn Daar het ker thuf te klein is voor alle doeden zoo worden deze ook op den doodanakker der naburige dorpen begraven Wegens het zeldzame van het geval mag het hier vermeld worden dat een geleerde Duitscher ile schoonheid van onze taal roemt Een zeer gunstige aankondiging van Tiele s Geschiedenis van den godsdienst in de oudheid in het Literariscbes Centralblatt van 15 Mei eindigt aldus Zum Scblusz mochtenwir bemerken dasz uns Tielo in Seinem auch durch die Klarheit und Abrnndung des Stils ausgezeichneten Buche die kraftvollo Sohönheit der Hollandisohen Sprache recht lebhaft vor Augon führte Wórtor wiebehoudzucht Beharrlichkoit beapieiteling Forschung overweldiger Usurpator denkbeeld Gedanke u a erfreuen den Eeferent so oft er ihnen begeguel Of nu de woorden Behorrlichkeit en Forschung de juiste beteekonis van behoudzucht en bespiegeling weergeven laten we voor rekening van den Duitsohen geleerde Sectator l e Philadelphia is volgehs de Haarl Ct den 20n April een vereeniging gesticht van afstammelingen der Nederlanders die voor 1776 zich in Amerika hebben gevestigd Den 23n Januari zal jaarlgks een maaltijd worden gehouden ter viering van do Unie van Utrecht Hel thans op eerstgenoemden datum gehouden diner is zeer góéd geslaagd lu net midden van de ronde tafel stond een met oranjezijde ombeplooide groote mand met tulpon hyacinten nz omringd van oude kopergravures portretten van Willem den Zwijger e a en gestopte Goudsche pijpen De zaal was niet Ameriknanache en Nederlandeche vlaïgen versierd en bg elk bord lag een fraai zijden driekleurlje voor de gasteu om op de borsl te steken Op de spijskaart zag men eveneens een fraai gegraveerd portret van Willem I in oraujeraiid en de woorden Vader Willem den geuzennup en penning enz Bovenaan op het menu stond vermeld Jenever en bitters gevolgd doorsohelpvisch Tal van redevoeringen werden gehouden waarin werd stilgestaan bij de hoedanigheden der Nederlanders en hun aanzienlijk door de Ëngelscbe geschiedschrijvers goignoreerd aandeel in de geschiedenis en de vorming der Amerikaansohe natie Omtrent do verrichtingen van de Koningin Emma pp de Tenimber eilanden verneemt de Soer Ct hot volgende Tengevolge der totale absentie van eenig bestuur do zwarte of half zwarte posthouders ilie wij op sommige punten hebben kunnen als zoodanig waarlük niet meetellen is daar alles en iedereen baas behalve wg Men begrijpt dus hoe het er toegaat Drie jaar geleden heeft de bevolking van kampong Olilieth een andere kaïnpong afgeloopen waarvan do mannelgke bevolking op de vischvangst of strand of zoeroof was en er niet minder dan 80 vrouwen gesneld Het bestuur deed moeite om de loi tot rede te brongen met het eenige gevolg dat de lui den posthouder niet in hunne kampong wilden toelaten Ook weigerden zij naar den posthouder op te komen Maar wel kwamen zij op den goeden inval om dien halfEuropeesohen Ambonees te overvallen Maar leze maakte zich uit de voeten op een sampan met twee man Dit alles had al een paar jaren geduurd en eindelijk vond de resident dat het wol was De Floros Kouvorneraentsstoomer werd er heen gezonden Maar de Flores met zijne 8 geweren zegge acht geweren boezemde hun zoo weinig vrees in dat ze zelfs plan hebben gemaakt schijnt het om haar af te loopen Gelukkig was de Flores verstandig genoeg om door tgdig vertrek zulk eene ramp te voorkomen Nu was het toch al te gek en na diie jaren komt eindelgk de Emma die na te Sera den gevluchten posthouder te hebben afgehaald recht naar Olilieth stoomt en daar zijne granaten in de kampong werpt Do lui waren verrast en vluchtten Do kampong werd totaal vernield met alles wat er in was en ook een 100tal prauwen in brand gestoken Verdere resultaten van belang bad de tocht niet Met de snelheid van de chabar angin telegraaf verspreidt zich het gerucht eeuer zoodanige tuchtiging En van elke kampong die wat op haar geweten heeft verdwijnt het volk op het naderen onzer bangmakers alles in veiligheid brengend Wij kunuen dus een leege kampong tuchtigen en in brand schieten maar dat is alles Te Olilieth bleef de Emma na de tuchtiging één dag om den boel na te zien geen verandering viel waar te nemen en dus den Sn dag werd naar Adoud gestoomd Daar faadden de luidjes rnzie ouderling onder patronaat van de Emma werd de boel bijgelegd en de rede bezworen waartoe de respectieve oudsten der vijandige kampongs aan boord kwamen Na deze vredelievende operatie ging bot naar eiland Larat Daar werd een paar dagen vertoefd waarschijnlijk tot het inwinnen van informatién onder de auspioiën van den zwarten posihouder Hierop gestoomd uaar Maroc eiland en daar twee kleine kampongs getuchtigd Verbrand ook een paar prauwen die toevallig nog niet weg waren Overigens was do kampong totaal leeg Den volgenden dag naar het eiland Vordate en daar de kampong Bamiaii verbrand Ook hier was niets geen enkele prauw ook Ten slotte naar de Babbor eilanden Daar konden we het zonder bestraffing af De bevolking vluchtte niet maar lei het hoofd in den schoot Zij deed wat verlangd werd betaalde de opgelegde boete van 6 gouden oorringen en beloofde beterschap Hiermede was het ellendige werk afgeloopen en kou de Emma naar Ambon terugkeeren Buiteniandsch Overzicht Het bezoek van president Carnet te Nancy is zouder verstoring der orde afgeloopen Geheel onverwacht heeft eej Bussische grootvorst den president opgezocht ofschoon men meenen zou dat de hoofdstad de aangewezen plaats is voor zulk eei bezoek en niet de grens vau het land Aldaar wordt het hoofd van den staat soms bezocht door vertegenwoordigers van den nabuur Dit nu is Rusland niet al zoude een aantal onnadenkende Franschen Rusland ook liever als nabuur hebben dan Duitschland Alles is goed afgeloopen het bezoek van don Russischen grootvorst heeft wellicht ongehoopt zelfs afs afleiding gediend maar toch scbgnt het ons een niet zeör wgze demonstratie toe Waarsohgnigk moet dit bezoek dienen als tegen wicht TOor het bezoek van den ozaar te Kiel De officiense Berlijnsche Pont erkent dat er zekers spanning bestaat tusschen Duitschland en Rusland wat volgens dit blad echter niet Duitschland s schuld is Indien het bezoeken van den grootvorst e Nancy met toestemming van de czaar gebracht is dan blijkt het wel dat de czaar niets doet om die spanning te verminderen Keizer Wilhelm en de Czaar de grootvorst troonopvolger en prins Hendrik begaven zich gislerennamiddag te 2 uur naar hel vlaggescbip Baden Van dear gingen zg de werkzaamheden aan het Noord oostzeekanaal bezichtigen Zij keerden te halfvgf terug en begaven zich toen aan boord van do BeoKolf welk schip onder bevel van prins Hendrik staat Te halfzes waren keizer Wilhelm en ile czaar op hunne jachten teruggekeerd Bij het galadiner aan boord van de Pooltttr dronk keizer Wilhelm op do gezondheid vau den czaar den admiraal o la müe van de Duilsche vloot waarna de kapel der marine het Russische volkslied speelde De czaar antwoordde met een dronk op Kei er Wilhelm en bedankte voor de ontvangst De Czaar verliet te halftien de reede van Kiel De Duilsche vloot salueerde waarbij de omtrek eleotrisch werd verlicht en vuurpijlen worden afgestoken De Fransche B ad van State heeft beslist dat de aartsbisschop Gouthe Soulard die onlangs veroordeeld werd wegens boleediging van den minister van justitie door het openbaar maken van den verkieziogsoatechismus misbruik van macht heeft gepleegd Op grond dezer verklaring heeft de Minister van eeredienst tot inhouding van de jaarwedde vanden Aartsbisschop besloten In den Spaanschen Senaat heeft de Minister president Canovas sprekende over den modus vivondi met Franlirgk den wensch Ie kennen gegeven dat deze aangelegenheid spoedig haar beslag zou krijgn De Zwitserscbe en Spaansche gevolmachtigden zgn het voorgoed eens geworden omtrent de grondslagen van de handelsovereenkomst In de Italiaansche Kamer werd Zaterdag beraadslaagd over het ontwerp der voorloopigo handelsovereenkomst met Bulgarije De heer Barzilai betreurde dat de Regeering niet het initiatief voor een definitief verdrag had genomen zg zou daardoor hebben bijgedragen tot het herstel vsn den Italiaanschen invloed in het Oosten welke geheel verloren is geraakt Hij versocht der Regeering ten behoeve van Bulgarije tussohenbeide te komen De Minister van Buitenlandsche Zaken antwoordde dat Italié geen politiek kon volgen welke zich van die van andere Stalen afscheidt Intussohen was de staatkundige toestand van Bulgarije langs diplomatieken weg geregeld en Italië beschouwde het bestuur als uitgaande van den wil van het Bulgaarsehe volk lialie trachtte elke aanleiding tot onrust te vermijden en diende van goeden rood doch zonder zich melde inwendige zaken van Bulgarge in te laten Het ontwerp werd daarop aangenomen In de burigetoommissie vroeg de Minister president Giolitti dat aan de Regeering voorloopig de besohikkinu over der Staatsbegrooting zou verleend worden De heer Sonino stelde daartegen voor slechts Vu oe te staan Na een levendige discussie hechtte de commissie met 20 tegen 12 stemmen haar goedkeuring aan het voorsld Sonino Gisteren is in de kamer dit rapport ingediend Ter eelegenbeid der nationale feesten te Rome heeft de Koning Zaterdag een revue gehouden en is daarbg met geestdrift toegejuicht Verschillende Roraeinsche vereenigingen hdbben hem een schitterende ovatie gebracht De Koning van Griekenland wordt tegen 22 dezer te Athene hier terugverwacht en eerst dan zal het Kabinet zgn gedragslijn bepalen Het gerucht betreffende de attrediug van het Kabinet is voorbarig De Kamerzitting werd Zaterdag geopend Een groote menigte was opgekomen om dit feest bij te wonen Men riep leve de Koning leve Tricoupis De Portugeesche ministerraad heeft met alge neene stemmen besloten de overeenkomst met comité i der fondsenhouders niet te bekrachtigen evenmin als het ontwerp iler lecning De ministerraad houdt zich met bet oog op den tegenwoordigeu economischen toestand van Portugal overtuigd dat wanneer de hulpbronnen uit de leaning zouden zijn uitgeput de schatkist builen machte zou blgven aan baar verplichtingen te voldoen De Ministerraad besloot een derde te betalen op de den Isten April jl vervallen coupon der aflosbare schuld en deu Ie Juli evenzeer een derde te betalen op de coupon van de geconsolideerde schuld De betaling zal aan de tegenwoordige kantoren plaats hebben en bg de agentschappen van Portugal ju den vreemde De daarvoor benoodigde gelden zullen onmiddellijk naar bet buitenland worden overgemaakt Deze korting is voorloopig en zal slechts duren totdat een vaste schikking ten aanzien van de betaling der buitenlandsche schuld is getrofl en