Goudsche Courant, donderdag 9 juni 1892

189S N 4856 Vrijdag 10 Joni De ZwitsersGhe Pillen van den Apotheker Rich Brandt GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mteit 10 Jun oer VtofMa r pt Mt lm nn ntM OMMMtenm n tew kat r bli k MCWMt MBlnmn au mUm wuuramuui nkn wtkaaé a oushM uj Genees en HniinüddeL mttt u awi M Ir B VIrehow BartiliL Pnf Dr v c rmir S Virohow B iuis V Oletl MilnchM tik c Beclam L ipiig t I T Nussbaum n n nt tn n I a Hertz AimtM uis a a r KorcZTnskl Krakaa Brandt KlauMnburg by Storingen in de kwalu4 TUnr iwt TUMUa K MMIf k iJ B trun atoilcuc voortdarand TWStomlu d das MmSilVfXlM orli a sd osV i i h d ii loo u koonpljis Bis gjnn U k M k wa dlMl4 kmUdam IChald cabrO MU aaUut l Iwlu mh PlU avMid oAiio b k Bleh rd Bniidl ord a om ban uaM Uac dawviMwH t m llja te ar Om Eich by dea aankoo te beMhermen V rra aKsemukt praparalaa Trua aiaa la da apUbakaa atMda aaai da aÜMa eckte ZwItaOraeke rillen van dea Apathcker Blekard Kraadt Prja par dooa aut abrulk au u iai io caoui eu ItUe fiauwkcurif er op d t bat btarbowea drukta door d wat baaabaiaid baadeliaiark f dtlkat ket Witte krnla apket raade Teld ea de kandteekealas Hekd Braadt slak op iadu dooaj batiada M H rd ati f B Tan Baaten KeUt te Botterdsak mi Dr T Freplehs Banijn ti a ▼ ScanZOnl WOraburo a B C Wltt Oopanhagan a Zdekauer st Paunburg a a SoederstAdt Kmn a a Lambl WarKduu a FOrtter Slrmlnghain Onderbulks organen De inseadlng van advertentiön kan gesohiedeu tol een uui des namiddags van den dag der uitgave KaDtongerecht te Gouda ZittiDg van Woensdag 8 Juni 1892 De volgende personen zijn veroordeeld wegoaa Visscherijovertrediug P Tan der S to Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Onbeheerd laten staan van een trokdier zonder voorzorgen te hebbeu genomen tegen het aanrichten vau schade H M te Oudewatür vrygosprokeu Als geleider van een ingeschreven hondenkar daarmede rijden zander die honden van muilkorven te hebben voordien 1 H van D te Zwammerdam tot ƒ 0 50 of 1 dog hechtenis Het te VVaddinxveen iu een rioolput laten uitloopen van drijvende meststoH eo J U te Waddinxïcen tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Te Gouda spelen mot gehl op de openbare straat J V en J S te Gouda ieder tot ƒ 0 60 of 1 dag hechtenis Buiten openbare ivaterbakken datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn W vau W te Gouda tot ƒ 0 60 of i dag hechtenis Overtreding alsvoren en openbare dronkenschap 1 van E te Gouda tot 2 geldboeten van ƒ 1 of 1 dag hechteuis voor elke boete Openbare dronkenschap gepleegd bij Ie herhaling H M te Gouda en C G H te Haastrecht ieder tot ƒ 5 of 3 dagen hechtenis Upeubaro dronkenschap gepleegd bij 2e herhaling C B te Rotterdam C S te Moordrecht en J U te Gouderak tot 7 dagen hechtenis Openbare dronkenschap L V te Gouda tot f 0 50 ef 1 dag hechtenis J K te Rotterdam D S te Gouda en J M te s GraiCühago tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J B te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld iu de kosten verhaalbaar bij hjfsdivang van één dag KEXXiSGEFIJMG De BÜEGEMEESTER vau Gouda breugt bg deze ter kennis van de belaQ bebbeudeo dat door den Heör ProviDcialea Inspecteur der Directe Belasting eD enz te Roticerdam op den 3 Juui 1898 is executoir verklaard het Kohier No 14 voor de belastinf op het personeel dienst 1S91 9S Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in hauden vau den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 7 Juni 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN pëtkolëum oteeui gë van de Makelaars Caatzlaar Schalkwijk te liotterdaiii De markt was heden onveranderd hoco Xaukfust ƒ 6 3S Gemporteerd fust ƒ 6 45 September October November en December levering f 6 50 ADVERTENTIfiN Met AUGUSTUS gevraagd te Rotterdam in een klein gezin zonder kinderen eene Eurger Diezistlsode boven de 24 jaren goed kannende koken en werken Adres met franco brieven onder letter H advertentieboreao Van BELLë Wjnstraat 101 Rotterdam tig bejaarde Bargermenschen zonder kinderen wordt tegen AUGUSTUS gevraagd eene fatsoeniyke Dienstbode P G van middelbare leeft d die goed met de wasch kan omgaan Loon ƒ 75 bebalve verval Adres Bureau dezer Courant Gouda Snelpersdruk van A Bkikkmin ti Zoon Wordt GEYBAAGD te Gravenhage met 1 AUGUSTUS Een eenvoudige Keukenmeid goed kannende koken en een nette WËRKIIIEID om kunnende gaan met de wasch van de P G en van goede getuigen voorzien Brieven of in persoon bg Mevr vam VEEN Westerkade 19 Rotterdam HERPLAATSING Het dagelyksch Bestuur van het Waterschap Stolwijk ca zal op MAAN DAG 20 JUNI 1892 bg enkele inschrijving des namiddags ten een ure in het Koffiehuis van U OUMS te Gouderak openbaar tMitbetteden De amotie en demping van de drie bouten bruggen liggende in den Tiende weg over de boezemvlieten van genoemd waterschap onder de gemeente Gouderak en het daarvoor in de plaats stellen van eene brug met gefondeerde steenen laudhoofden waarin sluitbare dito duikers Het bestek ligt van af t Juni 1892 ter lezing eu overname in het locaal der besteding en in het Koffiehuis van P STOPPELENBURG te Stolwijk terwgl de photografische teekeniug tegen betaling van ƒ 0 75 verkr gbaar is bg Heeren Burgemeesters van Stolwijk en Gouderak Aanwijzing en inlichtingen verkrggbaar volgens opgaven in het bestek vermeld FEMSCÏÏE STOOMVEEVEEU Chemische eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen U Oppeutieiaier Kotterdani Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tatelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Heeren Lieflielibers van BAARSFISSCHBN worden attent gemaakt op het v i i c h r g k e water PoisbroekerdaiD Ge Benscliop JOH SCHOUTEN Stollwcpck s Hart Cacao Hoogste eiwit t hoogste thtobromin gehalto 5 I l t Caca VoordeeligI Hart Oaoao i lljMte PoederClacBO in hart vorm geperad Spoedige oploBbaarljeid fijne geur delicien smaak steeds gelijkmatigheid des dranks IB blikken bnoeii i 25 Caoao harten = 49 cent 1 Catao liirt = 1 8 eest = 1 kep Cacao Verkrijgbaar bij H H ConflMiua Bankotbakker enz Engros Eipeditie JuUus Mattenklodt Am8t rdam Ealverstraat lOS TR DE JtARK W A van Gebrs SNEL Amsterdam fm Verkrijgbaar te Gouda bfl G H LAKERVELD Gouwe C V VLIET Maikt M VA NAGTEGAAL J Te Al en bg KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bg J Oudshoorn bij M TOM Oudewater W VEBHDOKEN Schooniment D du JONG A C FIJN VAU DRAADT Wed F G VEBDONK Probeert s v p SOÜCBON THEE No 3 ƒ 1 25 per kilo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 tranoo per post 1 70 Aizouderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINN ENLAND GOL DA 9 Juni 1892 De heer L J Sparnaa heeft aan de Universiteit te Amsterdam met gunstig gevolg het oandidaats xamen in de rechten afgelegd Gisteren is de heer S van Ooststroom kweekeling alhier en wanende te Sluipwijk geslaafd voor de acte van onderw zer Op vermoeden van bedrog in den boterhandel is door de politie heden morgen een manster boter in beslag genomen aangevoerd door vrouw i v d M uit Utrecht Omtrent het feest van den heer Malingré meldt men aan de Tijd nog het volgende Maandag was het een jubeldag voor Gtouda s Katholieken De hoogeerw heer P C Tb Malingrë daken en pastoor alhier vierde zijn 40iarig priesterfeest Omgeven door een talrijke priesterschaar te midden van 7 ijn dankbare parochianen droeg de jubilaris in de smaakvol versierde kerk met zichtbare aandoening het U Misoffer op De zeereerw pater Van Borgen Hedemptorist en neef van den jubilaris hield de fuestrede In keurige taal en boeiende voordracht gelijk wij dit van pater Van Bergen gewoon zijn toonde hij aan dat de Katholieken van Gouda feestvierden door hun geloof en liefde hun geloof vereerde den priester de liefde hun deken en pastoor In de geheele stad wapperde reeds vroeg de Nederlandsche driekleur en na de H Mis kwamen verscheiden corporatien en particulieren onder welke veel andersgezinden den jubilaris gelukwenschon FEVILLETOIM Uit het ïranseh VI 84 Weet je wel sprak hij dicht op haar toetredend dat je or uitziet om je om den hals te vliegen eu om je te kussen en om en zijne oogen fonkelden van begeerte en lust Dat zul je natuurlijk wel laten want dan zou ik heclemaal verkreukeld worden Eu voor t overige ik heb voor a les gaarne een prettigen toon maar begin geen vrijpostigheden want dan word ik bepaald koud misschien onbeleefd tegen je en als je t eenmaal bij me verknoeid hebt dan is t nog niet alles zoo gauw weer in orde Maar heb je mijn moois nu genoeg bewonderd vroeg e vroolijk en vlug als altijd Hij gaf dadelijk geen antwoord maar beschouwde haar lu stille verrukking Ben kostbaar kleed van stroogele zijde omgaf hare sierlijke gestalte al moest men het bejammeren dat hare fraaie schouders niet even kwamen te zien Wol was hot kleed laag genoeg al te Isag zolfs uitgesneden maar mevrouw de rijke zeer rijke geschenken werden aangeboden terwijl ook de gevierde feesteling van zijn kant milde giften schonk aac kerk en armen Moge ons aller gebed verhoord worden dan voorzeker blyft deken Malingré mat de hem door God geschonken krachten eu talenten nog vele jaren arbeiden aan het heil der zielen van Gouda dan voorzeker zien wij hem na een tiental jaren versierd met de gouden kroon van het priesterschap met nog verhoogde stemming juboleud in ons midden Voor de betrekking vau gemeente secretaris te Voorburg is door B oa W de volgende voordracht opgemaakt lo W A L van Mierop aldaar en 2a jhr F j J van Humalda van Eysinga to s Hage De commissie van het Museum vau kunstnijverheid te iHaarlem heeft liet plan opgevat dezen zomer van 16 Juli tot 15 Augustus eene tentoonstelling te houden van in ons land vervaardigde zilversmidswerken Zij heeft het voornemen naast enkele oude stukkeu die baar reeds zijn toegezegd ook eene verzameling wprken van levende meesters oud eu zilversmeden bijeen te brengen Met deze tentoonstelling beoogt z j voornamelijk de nationale industrie te steunen door de werken onzer zilversmidskunst in ruimere kring bekend te maken eu het kunsllievend publiek te doen zien wat in ons land vervaardigd kan worden De commissie zal zich voor het bijeenbrengen dezer tentoonstelling wenden tot de gnnstigst bekende meesters in het zilversmidsvak en hun verzoeken eenige der door hen vervaardigde kunstwerken benevens ontn erpen en teekeningen gedurende genoemden tijd aan het Museum te willen toevertrouwen Voor enkele jaren verd door de Amsterdamsche politie opgepakt een man die zjnder middel van bestaan langs de straat zwierf Men meende dat hij Back die zelve niet hield van het te veel gedecolleteerde had om mevrouw vau Breughelen geen aanstoot te geven en ook opdat de andere zusters met te veel van haar verschilden de jonge onervarene Clare aangeraden om zich den fraaieu boezem wel wat al te ernstig hoog met fraaie kant te bedekken Toch kwamen haro lieve mollige armen geheel ongehinderd te voorschijn hoewol door braceletten noch iets anders van dien aard opgesierd Haar kleed was van oren dichtgemaakt mot knoopen waarin een kostbare briljant flonkerde lussohen de zeven diamantjes die er om heen zaten Maar dat was behalve een paar juweelen oorknoppon ioder slechts uit twee groote steenen bestaaudo al het kostbare wat ze droeg Onder om den ruk van haar japon eigenlek om den sleop was een kostbare breedo kant gezoomd die het effen gele kleurtje vriendelijk deed afwisselen Nu moet je mg nog iets toestaan Clare sprak hij ik weet het het is gewaagd zoo n bekoorlijken wat zeg ik zoo n verrukkelijken eenvoud te verbreken maar je hobt kunstbloemen in t haar en dat mag niet bij zooveel iratuurlijk schoon Dat is waar maar wat to doen als men in dit sombere regenachtige weer geen enkele bloem in de trekkast heeft Bovendien onze knechts hebben de stad rondgeloopen om een kamelia maar ze hebben die neigens kunrjen krijgen Dns ik moet zoo maar tevreden zijn En kijk dan eens hier sprak hij opgetogen AD VERTEN TIEN worden gepbatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt een vreemdeling was die in de termen viel om over de grenzen gezet te worden doch weldra bleek dat dit niet zoo gemakkelijk zou gaan Moest hij over de Duitsohe of over de Belgische grenzen gezet worden Ter beantwoording van die vragen diende men te weten tot welken landaard hy behoorde en dit was onbekend en is onbekend gebleven Papieren ontbraken geheel en de klanken die da man deed hooren kon men nergens thuis brengen Door de beste kenners van vreemde talen werd getracht een ges irek met hem aan te knoopen doch de man bleef onverstaanbaar Ook met de overzetting van het Onze Vader in 70 talon hem voorgelegd kwam racn niet verder Beduidde men hem door gebaren dat men wensohte dat hij zou schril ven dan nam hij gewillig het pot lood in zijne rechterhand en krabbelde er eenige grillige streepjes en haaltjes mee op het papier Het eenige wat men bij al deze proefnomingen kou ontdekken was dat de man op oen horloge kon kijken en dus bekend was met de beteekenis der Romeinsche cijfers doch vorder kwam men niet met hem Tegelijkertijd werd door bemiddelins van het ministerie van justitie zijn portret opgezonden naar de departementen vaij justitie in andere rijken met de vraag of men ook eenige uitkomst omtrent den geheimzinjiigen man wist of z jn signalement ook overeenkwam met dat van eenig misdadiger naar wien te vergeefs gezocht werd doch van geen enkele zijde werd een bevredigend antwoord ontvangen En itttusschen zit de man in de gevangenis op de Schans zijnen tijd doorbrengende met het verlozen van koffieboonen en erwten eten drinken en slapen gehoorzamend aan de met gebaren hem duidelijk gemaakte bevelen en blijkbaar berustend in zijn lot Wat zal men met hem aanvangen Is het een vreemdeling die in de termen valt om ik heb er een neten te bemachtigen en hij haalde een frisschen tak uit een doosje dat in de naaste kamer stond waaraan een groote geheel open witte kamelia en een opengebarsten knop zaten O hoe heerlijk juichte Clare maar neef het is zonde dat die afgeplukt is En wat is dat lief van jo dat je je zooveel moeite voor mij geeft Voor u zou ik in den dood gaan sprak hij op gedempten toon maar desniettemin voor baar verstaanbaar maar nu moet il ze zelf in je hairen steken hoor I Ik beloof je ik zal dien andereu lak er voorzichtig uitnemen zonder iets aan je coiifuie te schaden en les olijk vatte hij hanr om het teere middeltje eu verriohlte veel langzamer dan noodig was zijn werk Zie zoo sprak mevrouw de Back binnentredende ik bespeur met genoegen dat er betere harmonie tusscheii jullie begin te komen Speelt Karel voor kamenier Clare Ja tante antwoordde zij vriendelijk lachende ik heb deze kamelia van hem cadeau gekregen en nu bedingt hij dat hij ze mij zelf in t hair mag steken Nu dat is ook niet mear d in billijk verdiend loon antwoordde roevrouw en ging de kamer weer uit Karel sprak Clare en ging woer wat verder van hem afstaan zeg me eens wat scheelt or tan Je maakt gekheid gem eg maar toch zie je niet recht opgeruimd dunkt me Kan ik je ook soms in iets van dienst zijn vroeg ze op recht vertrouweljjken