Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1892

gestold Men gelooft echter dat de candidatuur van Vlger oorzaak zal zgn dat geen beslissend resuluat zal worden verkregen bg deze stemming De aanhangers van Harrison ec van Blaine werken hard om de stemmen der weifelende afgevaai digden te verkrijgen Er wordt beweert dat Harrison veel stemmen heeft gewonnen in den staat NawYork en in Californie Blaine daarentegen in het muiden ïh party van Blaine wil do stomaiing vertragen deze zal waarschijnlgk niet pla its hebben vóór Vrijdag of Zaterdag Kleinhandei io Sterken Drank BUSGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van ii Augustus I8S1 Staatsblad no 97 tor openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde looaliteit sterkeu drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoekers Aanduiding der localiteitF X Hardgzer en Het Kxercitietarrein 6 van Reedt Dortland aan den Hoogen Schielandschen Zeedqk Gouda 9 Juni 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris RBOUWEE PËTKüLI UiH OTEEKli GE van de Makelaars Canizlaar Schalkwijk te Kotterdaai De markt was heden onveranderd 1 00 Tankfust ƒ 6 35 Gemport rd fust ƒ 6 45 Novemberen December le Het geachte Publiek deze bericht dat VAN met ZONDAG Poffertjes en Wafels te bekomen zyu by de Wed 84 8 staande met hare Fraaie en Nette KRAAM op Stolwijkersluis bij G den Hoed stalhouder en Koffiehuishonder Gouda wordt M HEDEN totZ o 4857 Zaterdag 11 1893 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T00HBuur in het Terkooplokaal in d NieuwHteeg wyk E No 17 ten oversta van den Notaris MONTIJN aldaar Tan Meubikire en andere Hoerende Coederei w o SASTEN TAFELS STOKLEN SPO GELS CANAPE S SCHILDERIJEN LEDI KANTEN BEDDEN en BEDDEGOED KA CHELS FORNUIZEN KRISTAL GLASen AARDEWERK enz enz Goud en Zilverwerk en Juweelen Te bezichtigen s daags te Toren Tan 9 13 en Tan 2 4 nnr De inzending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Ootober vering ƒ 6 50 MARKTBEBICHTBN QOUda 9 Juni 1892 Granen heden met weinig aanvoer Tarwe io puike kwaliteit wel zoo rast overigens onveruiderd Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 60 a ƒ 9 10 Mindere dito ƒ 7 50 a ƒ 8 Afwgkende ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Polder ƒ 6 26 a ƒ 7 75 Boode ƒ 6 50 k ƒ 7 25 Rogge Zeeuwsche ƒ 6 50 a ƒ 7 40 Polder ƒ 5 60 a ƒ 6 Gerst Winter ƒ 3 90 a J 4 40 Zomer ƒ 3 70 a ƒ 4 25 Chevalier ƒ 6 a 5 75 Haver per heet ƒ 3 25 a ƒ 4 10 per 100 kilo ƒ 7 50 a 8 Hennepzaad Inlandsch f 9 50 a ƒ 9 75 Buitenlandsch ƒ 7 a ƒ 7 25 K uariezaad ƒ 7 ƒ 8 50 Boonen Duiveuboooen 6 75 a 7 26 Paardenboonen ƒ 5 90 a ƒ 6 40 Erwten Buitenlandsche voererwten per 80 KG ƒ 6 50 a ƒ 6 76 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 20 a 6 40 Cinquantiue 7 50 i ƒ 8 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens red aanvoer hsndel matig 20 a 23 et per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 20 j a 21 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 80 k ƒ irso per week Vette schapen weinig aanvoer handel red 14a 27 Lammeren groote aanvoer handel vrij wel 4 a 10 Nuchtere kalveren red aanvoer handel iraag 3 a 6 Fokkalveren 6 a 10 Aangevoerd 176 partijen kaas Isto Qnal 27 a ƒ 29 2de Qual ƒ 23 a 26 Zwaardere ƒ 30 Noord Hollandsche ƒ 26 Boter matig aanvoer handel gewoon Goeboter 1 30 a ƒ 1 45 per kilo Weiboter ƒ 1 10 a 1 20 por kilo Burgerl ke Stand GEBOREN 4 Juni Hermanus ouders O van den Heuvel en A M Marks 5 Hendrik Bartel ouders B Tersmitten en P Blok 6 Hendrik ouders H Planken en A Burghoorn Wilhel nina ouders A Nobel en L Jongeneel 7 Theodorus Hendrikus ouders T Lourier en C L Braat Klazina Maria ouders K C Agten en P S Spruit 8 Cecilia Christina ouders J Nieowenhuisen enC P Fruien OVERLEDEN 4 Juni J van den Tooren huisvrouw van C de Jong 67 j A J v an der Horst 12 j J M Louman 4 m A A Wartena 35 j 5 E J M A vau de Kasteelen U m K C Schouten 8 w 6 N van Nes wed van A Kcrsbergen 64 j C M van Outshoorn 38 j 8 C M Stigter 4 m GEHUWD A M Schoonderwoert en J Verkerk J L Alphenaar en P Schenk J BonneurenG van der Zijde J Mikkers en A Zorg A Mes en M A van der Wouden van AF ADVERTENTIËN Wordt GEVRAAGD te s GravenJiage met 1 AUGUSTUS Een eenvoudige Keukenmeid goed kunnende koken en een nette WERKMEID om kunnende f aan met de wasch van de P G en Tan goede getuigen roorzien Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 21 JUNI het Brieren of in persoon by Mevr tan VEEN Westerkade 19 Rotterdam 1892 Eeeren Lieflieb bers van BAARSriSaCHMN worden attent gemaakt op het viaohryke water Folsbroekerdam Ge Benscliop JOH SCHOUTEN Openbare Verkooping te GOUDA Stollwerck g Hart Cacao Hoogste olwit hoogate theobromin gehaltt op DINSDAG 14 JUNI 1892 des morgens te 9 uren ten sterf huize van de Echtelieden SPAANDERMAN aan de Hoatmansgracht Wyk M No 253a van eenen netten en goed onderhouden INBOEDEL waaronder Gouden en Zilveren Werken en Jnweelen Daags te Toran Tan 9 tot 12 en ran 2 tot 5 aren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda BROODBAMËRIJ IIIP Te huur gevnagd in GOUDA of 0M8TREken een BEOODBAEEERU Voordeeligl Hart Caoao is flJMte PoederCacao in hart vonn gepersd Spoedige oploabaarheid Bjne geur delicienM nnsiüc ateed gelijkmatiglieid dei dranla ri Mikken bussen i 25 Caoao barton = 49 cent 1 CacM hart = 1 8 Mot = 1 kop Cuao Verkrijgbau bij H H Conflaenn Bulietbakken enz Engroa Eipeditie JuUus Mattenklodt Amiterdam Kalveratnut 10 met of zonder ioyentaris ook niet ongenegen om Toor gezamenlgke rekening een dergelgke zaak op te richten BrieTen onder No 2197 aan het Bureau dezer Courant Het beste Foetsmiddel ia thans PÖETS PASTA DE SABEL cérpfif cm i ftt daarui VEKBEWIGD is wat tot nu toe niet was verKregen een onorertroffen Poetsmiddet VOOMetBlen en Oia weriren tegelijk dat niet vtaKt met tuilt de voorwerpen met aantant geen vertfift bevat en daarbij vlug en zindeXuk werkt Het beate TOOT ieder die te poetaen heeft 1 Alom verkr gbaM 6 oeata peratukje met volledige Hollandsolia sebrulkBaanwUzmg Generaal Agenten roor Hederlsnd en Koloniën H P JPXS SR ZOHXN te Wormerveer Voor enkele grootere plaatsen wn en nof uiltlujtemle engroa verkoooen soclrt CMdtcwo p i abnelumerit ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door hot AdTertentie Barean Tan A BRINKMAN en ZOON te Gouda Alom te bekomen BE mm 8LASEN mmmww Tan welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkeiyk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract Tan Prof LEFRIES Prjjs per flacon 35 Cents = Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bjj het gebruik Tan Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 5aorfent Depóthouder L A de VLETTJEB Markt 97 naast het Hotel dï ZALM of de beschrgring der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude beneTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der eartonteekeningen enz waarbg is toegeToegd een afzonderlgk leTens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK OHRISTIAAN KRAMM P r y s 80 Cents A BRINKMAN A Gouda Snelporsdruk van A Bkinkman S Zoon üe uitgaTe dezer Couiant geschiedt dagel ks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen üe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 10 Juni 1892 De Ie luit J A CamerUn Helmolt van het Ic rep inf ia op zgn verzook overgeplaatat by het 4e rag int en ingedeeld bij liet 6e bat te Gouda Do heer S vau Ooatroom te Keeuwijk deed gisteren te Gravenhage met goeden uitslag examen voor de vrya on ordo oefeningon der gymnastiek Gisteren word ten behoeve dor stedelijke gasfabriek aanbesteed de levering van 3200000 K G Eugelsohe of Duilsche gaskolen Ingeschreven werd door B Hagedoorn on Zoon te Amsterdam voorEngelsche uit do mijn Holmside 0 668 en Miokleü ƒ 0 7067 per H L D G Bingham te Utrecht voor Duitsche uitde mun Wilhelmina Viotoria ƒ 0 67 per H L en ƒ 83 75 per wagon franco fabriek H C Mauritz te Duisburg voor Duitsoiie uitde mijn Koningin Elisabeth 0 8825 per H L P H Hoos en Zoon te Botterdam voor Engelsche uit de mijn Mickley 0 6873 en Holmside 0 6636 per H L jg 6 Van Nievelt en Cie te Udiwlam voor Duitsche uit de miju Prosper ƒ 0 6875 per H L en 72 86 per wagon Raab Karoher en Cie to Duisburg voor Duitsche uu de mijn Ewald voor ƒ 0 61 per H L en ƒ 84 per wagon C Borghuijï en Zouen tn Amsterdam voorDuitsche uit de mijn ünser Fritz voor f 0 6460 per H L en ƒ 84 50 por wagon W Hoven en Zoon te Botterdam voor Engelsche uit de miju New Peltou voor O 68 per H L FEViLLETOIÏ UU het Framci VI 85 Slechts een opsUiand fijn geplooid kanten kraagje dat den nog altijd gevulden blonken hals juist omsloot leii paar dito manchetten om de fijne polsen en de kleine hand in wit glac6 als geperst dan nog eene enkelo groote parel in ieder oor hangende was alles wat men kon aanmerken dat het sombere van hare kleoding verbrak Al verkeerde deze dame weinig meer in de wereld al kenden velen der aanwezigen haar niet andf rs dan bij name toch bleek het lat ze in de zoo genoemde verachtelijke werelil zoo niet beter dan toch even goed op hare plaats was als verreweg de meesten der bezoekers Tot op verren afstand van het bruidspaar genaderd maakte ze eene reverence zuo onberispelijk als wab m nog oeuo dame van even twintig jaren en dit haar dagelijksch werk vervolgens boog ze op gelijke wijze voor de naas e bbed 6rwanten en retireerde dan volkomen kalm uin eene plaats te kiezen terwijl hare kinderen na haar de ceremoniën volbrachten 9 Friedrich Becker te Mulleim a d Uhein voor I Duitsche uit de mijn Voreiidgte Hannibal voor ƒ 0 6825 per H L en 148 30 Mark per wagon Te Zwararaerdnm had gisteren morgen op de houtzagerij van de firma Spreg e jonen een treCFend ongeluk plaats De jongeling Jacobus Tukke geraakte met ïijn hoofd lussohen de zaagmaohine waardoor dit lichaamsdeel letterlijk in tWeen gezaagd werd Voordrachter ter beuoemiug van twee onderwijzers aan de openbare school No 1 te Zevenhuizen P J de Haan te Goriuchem A van Tilburg te Waddinxveen P van der Stoel te s Gravenhage A van Tilburg Ie Waddinxveen F van der Sloel te s Gratenhage N J Visser to Kondekerke Men schrijft uit het Westlnal d d 6 Juni Hoe het weer in korten tijd een lotöSsalen invloed kan hebben op den groei dat is ook ditmaal weder te zion voor lodor die de gewassen niel onverschillig voorbij loopt Werd in de vorige week en vroeger de groei nogal belemmerd door de groote droogte een paar buitjes zijn voldoende geweest om eene groote verandering te brengen Wie in een week tijd niet buitou was geweest zou zijn oogeu niet gelooven zoo is alles vooruitges aan Aan de aardappels kan meu zien dat de tijd vooi het rooien reeds met snelle schreden nadert Op de veilingen komt al een enkel mandje met aardappelen van den kouden grond eeu enkel vierdrpartj 3 Was er reeds doch meer voor t oogenblik nog niet Wat de vroegste aardappelen aangaat zijn du Wostlandera dit jaar niet de baas uit Noord Holland wordt bericht dat de Andijkeraardappeleu reeds in halfjes werdci aan Bij die gelegenheden kan meu kwalijk een vrijen pretiigen loon verwachten maar het scheen wel of het weinigje opgewektheid dat er heerschte geheel werd weggenomen toun de hooghartige mevrouw van Breughelen binnentrad Alleen stond ze daar wijl hare kinderen no niet weer bij haar waren maar niemand scheen haar ie durven naderen en t was voor velen een soort van verlichting toen de trotsche gestalte met meer zoo alleen stond hoewel men bij haar geen zweem van linkschheid of onrust kon bespeuren Belle en Catoau zagen er vnj lief uit al stonden hare grijs zijden kleedjes door de wat verouderde suede stijf en Bello had meer jnweelen aan zich dan haar goed stonden Hare moeder hield zich alsof ze haren kinderen iets zeer belangrps had te vragen maar wist haar te beduiden dat zj zich wat moesten verstrooien door de zaal zij zelvo gaf om al die ijdelheden hoegenaamd mets maar toch om met al hare kinderen om zich been to staan o neen mevrouw begeerde niet belachelijk te verschijnen Juist waren dan ook allen op de bevelende aanduiding van mama hier en daar gaan staan of daa naderde haar Clure begeleid door v n Braem Met een hoewel bijna niet op te merken scherpen blik monsterde ze h re dochter en moest voor zich zelve bekennen dat het meisje eene der schoonste dames was die er waren Even moest ze haar herinneringsvermogen scherpen om den heer te herkennen die Clnre bogeleidilo Clare zag hel dat hare mama zieli liezon en pre ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrerientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt gevoerd en spoedig in kinnetjes kunnen worden verwacht Ook Gelderland zal spoedig met zijn product komen De stand van de aalbessen die zoo goed bloeiden valt thans weer niet mee want ze hebben weer eenoude kwaal te pakken gekregen het ruien Hieren daar zelfs vrij sterk al is took gelukkig nogniet zoo erg als verleden jaar Ook de peren vallentog n zoodat ieder die van eeu appeltje en peertjehoudt zijn verwachting op een overvloed van dievruchten nog maar neer eens een jaar moet uitstellen Cf Het ontwerp der Leidsohe oommissie betreffende de vergoeding aan werklieden ingeval van ongelukken in den gemeentelij kon dienst overkomen bepaalt nu in hoofJzaak dat ingeval aan werklieden middolijk of onmiddellijk in dienst van de gemeente of van aannemers van gemeentewerken een ongeluk mocht overkomee dat heczij den dood hetzij blijvende of tijdelijke ongeschiktheid voor den arbeid ten gevolge heeft door de gemeente aan den werkman of aan de door hem nagelaten weduwe en verdere betrekkingen wior vrrzorger hij was de volgende vergoeding wordt uitgekeerd t w Ingeval het ongeluk den dood ten gevolge heeft ƒ lOno voor eiken verongelukte ingeval het ongeluk levenslange geheole invaliditeit ten gevolge heeft 1000 bij gedeeltelijke invaliditeit naar verhouding ter bepaling van ö en W iui eval het ougoluk tijdelijke onbekwaamheid tot werken tengevolge heeft voor eiken werkdag dat werken den getroffene onmogelijk is tot een maximum van 180 dagen ƒ 1 behoudens verzekering zoo mocht blijkea dal geheelü of gedeeltelijke invaliditeit het gevolg van het ongeluk ware Onder werklieden woideo ook begrepen de onderbuzen en oplichters bij bet werk senteerde van Braem maar voegde er bij ik had gedacht dat u inijahecr nog zou koenen mamal Je hebt gelijk Clare maar op mijn leeftijd en in de stille afzondering waarin ik leef zal zoo iets wel te verontschuldigen zijn en hoffelijk boog ze voor van Braem die heden niet zoo herkenbaar was als gewoonlijk wgl hij niet zijn uniform droeg maar een blauwen rok met kleine gouden knoopen een laag uitgesneden piké vest en zwanen pantalon t Ia schier overbodig te ze gei dat het hein goed stond wijl ijii6 gestalte zich voor alles uitstekend leende üe schuld ligt meer aan mij tnevrouw sprak hij U heeft mij vergund u een visite te mogen komen maken en ik heb zelf niet genoeï geijverd ik maak er mijne excuses bij ii over om de mij zoo aangename kennismakiu voort te zetten Als u nog altijd ïoedguiiatig uw verlof seef t hoop ik echter dra daarvan gebruik te maken l t kan mij mot anders dan zeer veel eer zjjn mijnheer vooral wijl ik weet dat u irelieerd is met de familie de Back ook mijn familie Ma r ik vragen hoe gaat hot roijuheer uw vader d tt is nog een kennis van voor mijn huwelijk wik dank u mevrouw die is welvarend ik hoop de oudv lui eerstdaags eens te gHan opzoeken Mag ik uwe groeten overbrengen mevrouw Uat is u Utr gaiirne toegestaan niijnhocr hoewel ik de eer niet hef ip vrouw uw inju i to kennen aaf de trotséhe eduwe o bes heUT fen vluchtig 1