Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1892

fin de siècle twijfelaars ons bespotten en de meer gea 1 ü ZT f t n et terrein envanceerden ons miskennen het plichUbesefrichUnoer 1 T T K T 1 T 1 het streven rechtvaardig de arbeid rusteloos het JrilL idealisme practisch de liefde overheersebond De 106e jaarvergadering der Maataohappij tot NutTan t Algemeen werd geopend met een rede vaudeu heer A C Wertheim waaraan het Tolgende ont leend ia Spr herinnert aita de geschiedenis van de Fransche omwenteling hoe er een reaotie volgde en hoe in Nederland lank lij vooral Je Maatsohappg tot Nut van t Algemeen het volksonderwqs als middel werd aangeprezen om het volk tot de ware vryhoid te leiden hoa deze eeuw die roo luidruchtig haar intrede in de geschiedenis der mensohheid deed een eeuw is geworden van hel zich meer en moer ontwikkelend gemeenschapsgevoel Nu stelt raen het eind vau deze eeuw voor als een tijdperk van moedeloosheid en scepticisme die voorstelling wordt de vijandin van onzen tijd het gevaar voor onzo maatachappelyke verhoudingen genoemd In waarheidrechter is het idealisme de vyand Doch het gemeenschapsgevoel is een uitnemend middel ter bestriding van dit gevaar Er is toenadering tnsschen de verschillende klassen merkbaar Spr gaf nu de richting aan waarin die toenadering geleid moet worden Getracht moet worden den atoffelijken toestand der mindere klasse te verbeteren De woningen moeten gezonder gemaakt het samenzqn Tan het gezin gezelliger badinrichtingen dienen te verrijzei voedsel en kleeding moeten beantwoorden in gehalte aan t geen er voor wordt betaald coöperatie het zoeken van nieuwe arbeidsvelden arbeidersverzekering bescherming van vrouwen en kinderen leerplicht armenzorg dit alles eischt dringend do aandacht van welwillende particulieren en ilen slaat Niemand mag zich voor eeu handvol geld kunnen onttrokken aan zgn plicht het vaderland te rlienen en desnoods te verdedigen De kindereu moeten tot ontwikkelde nuttige leden der maatschappij gevormd worden en met kalm overleg in langzainen maar zekeren vooruitgang moet dit geschieden Men worde geleid door eigenbelang en humaniteit twee motieven die het mensohelijk hart en daardoor de eeheele maatschappij beheerschen Spr wijst nu op zegeningen van het practisch idealisme en op de gevaren daarvan Voorts vestigt hij de aandacht op geprikkelde opgewonden gemoederen die te goeder trouw en met onbegrijpelijke naïviteit gelooven dat Toor elke maatschappelijke kwaal genezing m Kelijk is zooals de edele idealisten Henry George en Edw Bellamy Eugen Richter heeft hun dryven met treffenden humor geschetst in zijns Social Democratische Zukunflbildor Tegeu dit idealisme dient men te waken met ernst Rustig onverdroten moet voortgewerkt worden Evolutie is het Toorbehoedmiddel tegen revolutie Allen die de gemeenschap vormen moeten ten baren behoeven geven wat zy kunnen In ééa woord de gemeenschap moet gaan zoover zij kan om het recht te hebben te weigeren waar zy baar bestaan niet bedreigd en haar taak zij het bereikbare te verkrijgen het onbereikbare terug te dringen Maar bovenal zegt spr ten slotte moeten wij de gaven niet vergeten die allen kunnen bijbrengen tot de gemeenschap En daarom zij voor ons zonen der Maatschappij tot Nut van t Algemeen op bet gevaar af dat de rood over deze terechtwijzing kleu de zijne wangen toch boog hij beleefd en kala en liet moeder en dochter eenige oogenblikken alleen irAch Clare sprak mevrouw als ge wist wat me deze gang weer moeite heelt gekost I 01 ter wille van onze kinderen zijn ons plichten opgelegd voor t maatschappelijk leren maar wat is de wereld anders dan voorbijgaande ijdelheid Het doet my leed Clare dat je zoo wereldsch hier komt hadt je my eerst zooals je toch betaamde gevraagd hoe je toilet in te richten ik zou een mijner dochters niet dus ten toon stellen als gij afgedwaald schaap van myn goede kudde hier de aandacht trekt In deze opzichtig zijde en nog met zoo breede kant gegarneerd en dan zoovele juweelen knoopen en dat voor een jong meisje hoe bespottelijk waarlijk het is om ons hier met den vinger te doen aanduiden en een ons verachtende wereld kan zeggen raen kan wel zien dat Clare van Breugbelen de levenskeuze van haar moeder is ontrouw geworden Ga nu echter eerst heen meisje we trekken beide te veel de aandacht Mama u meent zoo niet alles wat u zegt maar als ik heenga staat u hier zoo verlaten en dat doet me zelf pijnliik aan O stel u dienaangaande gerust ik weet wat ikaan mij elf verplicht ben en borendion we gaanvertrekken door bier te komen gehoorzaamde ikalleen aan de noodzakelijkheid j Clare was droevig en on strmd door de koelheid Dan zal het einde dezer eeuw voor onze Mnatsohappy zyn de nieuwe zege van het oud ideaall vroolp en gezellig tafereel Ook muziek ontbrjt niet men had de muzikanten verdekt opgesteld Een vrouwelyke oud stryder is dezer dagen in Hungary overleden ïlet was Mevrouw Marie Hoche gewezen Ie luitenant en draaisster van do medaille voor dapperheid op hot slagveld In 1848 nam zij achttien jaren oud dienst by hot Weener korps vrywilligurs zonder als vrouw herkend te worden daarna ging zy naar Ilongarye on werd er jager Op het slagveld verwierf zy den luitenantsrang en de dapperheidsmedaillo Nadat zij aan den voet gewond was ging zij by de huzaren en daar klom zij op tot len luitenant Toen door een toeval haar geslacht werd ontdekt trouwde zy init haren majoor die al lang zeer ingenomen was geweest met len Hinken jongen kerel Te Vilayos werd de heldin gevangen genomen on in de vesting waar zij opgesloten was werd zij moeder Na den dood van den majoor hertrouwde lij met luitenant Hoohe dien zy ook overleefde Mevr Hoche was zeer arm in de laatste jaren van haar leven maar door tusscheukomst van den dichter Moritz Jokay die de algemeene aandacht op haar vestigde genoot zy eenigen onderstand De Nederlander verneemt dat in het nieuwe kiei reoht or twerp noch het betalen in eenige belasliDt noch oen huurwaarde census als voorwaarde voor kiesbovoegdbeid gesteld is dat het aantal kiezen ongeveer 800 000 zou worden en do groote stedea zouden worden gesplitst De Hangsche rechtbank heeft gisteren den heer J Visser Jz hoofdredacteur van het JOn ilad at ZuidMland en Ormenhaiie schuldig verklaardua het hem ten laste gelogde feit van eenvoudige In leediging onder de bekende omstandiifheden jegnu zyn roedewerker don heer A Dohna en hem onteenkomstig den eisch ran het Openbaar Ministerie veroordeeld tot eene geldboete van 26 subsidiaite gevangenisstraf van 5 dagen en in de kosten vsg het geding De Fransche justitie is al in het bezit van 200 000 anthropometrisoha signalementen waarin al de afmetingen der rerachillende deelen van het lichaam der misdadigers zyn opgegeven naar het systeem van Op die wijze kon na de gevangenneming vau Ravachol de heer Bartillon met zekerheid verklaren du de goangene ondanks zijn hardnekkig ontkennen werkelijk Ravaobol was en den dyuamietman tot erkennen van zgn identiteit nooilzakeu In de jongste zitting der Academie van Geneeskunde te Parijs beeft nu de heer George Bertillon een op zyns broeders anthropometrisch stelsel gegronde methode verklaard om uit kleedingstukken van gezochte misdadigers hun signalement van gestalte enz op te maken hetgeen naar men begrypt van groot belang kan zyn Wat betreft do civiele actie overwoog de rechtbank eenorzijds dat aangezien de heer Dohna nog werkzaam is aan de courant en de mogelyke latero schaiii door hem te lijden nog onzeker is de vorderigt van 150 niet kon worden toegewezen mnar aii den anderen kant dat de beleedigde party in eern goeden naam is aangetast zooilat daar de beleed ging in tegenwoordigheid van slechts 2 personen heeft plaats gehad eene schadeloosstelling van 26 I boort te worden opgelegd De gedaagde J Visser Jzn werd derhalve tot betaling daarvan veroordeeeld en tot betaling der deer de beleedigde party gemaakte kasten begroot op 8i De heer J Sol pharm student eohryft inhetitr e i D Als loteling der lichting 1892 had ook ik keuris aangevraagd daar ik een slecht rechter oog heli Hieraan werd gevolg gegeven met dit resultaat dtf ik geschikt werd geoordeeld Daar Ik zekerheid wilde heblien alvorens herkeuring aan te vragen ben ik naar dr N van Rijnbetl oogarts te Amsterdam gegaan Van dezeu heer kreeg ik de verzekering dat geen twyfol kon bestaan ati myne ongeschiktheid Hij gaf my dan ook een teer duidelyk en uitvoerig attest mee en hiermee get pend kwam ik voor de herkeuring weer te Hmlem Hier werd ik niet zooals ieder zou remektan gekeurd wel ueen t wat voldoende M eren met de hand op t linkeroog te laten leiet hetgeen ik even slecht daed als altyd natnnrlyk In de Haagsohe Kook en Huishoudschool aan het Bezuideiihout wks het de beide vorige dagen feest Tal van dames in de natte kookschool uniform of in keurige zomertoiletjes enkele in nationaal cosstunm men zag o a een Scheveningster en een Friezinnetje boden uitgezochte eet en drinkwaren keukengereedscbappen snuisteryen enz te koop aan üelfs jonge k tjes kon men er krijgen Alles zag er keurig uil In de keukon werd ondanks de warmte dapper gewerkt om de hongerigen te voorzien De tentoonstelling van fijne schotels was om lel kerbekken te doen watertanden de Indische rysttafel naar alle regelen der kunst ingericht Men had uitstekend partij getrokken van bet terrein Dearop werd het attest even ingezien en ik kM gaan Kort daarop kreeg ik een bericht datikgirschikt geoordeeld was I Mijn verbazing was grenzeloos want had men aan de feiten in t attest vermeld getwijteld dan had men mij moeten ooderzoekea hetgeen in geenen deele is geschied Ik meende me dus een remplatjant aan te sohaf feu maar dr Van Hynberk raadde me ten sterkste aan me te laten indeelen op den duur moest mqi gebrek bekend worden meende hij Zijn raad gevolgd hebbende beo ik eerst te Amsterdam en daarop door dezelfde heeren als dieru de herkeuring te Haarlem in de respec hospitalen I afgekeurd Tgdverlies en onnoodige kosten dus geI volgen van öf de onoplettendheid öf de onbek beid van de oommissie der herkeuring De fancy fair werd druk bezocht en bood een Rotterdam geniet than het twijiolaohtige T00 en strengheid van hare moeder en eerst eene geruime vrouw neerkwamen Een poosje voor men aan f souper ging vond van Tbolen even met Clare te onderbonden maar werd uiterst koel door haar ontvangen vooral toen hy haar toilet dat zy op de receptie droeg zeer hoog prees boven dat van Marie de Valter Hij putte zich letterlijk uit om haar wat beter roor zich te doen innemen poos Uter toon ze bij Valter was kwam hare vroo lijkheid weer wat bo en al was ze wat stiller dan gewooulijk van Braem was bijna den ganschen avond in hare nabijheid en scheen faartelyker en bedaarder te zyn in den omgang met haar dan hij ooit was t Ging anders trouwens druk genoeg ine onder de jongelui die van voornemen waren op de aanstaande i maar al bad ieder den mond vol van hem al was hy ook reeds vroeger maar heden avond bizondor l enfant chéri van alle dames het mocht hem maar niet gelukken haar in betere stemming te brengen U schijnt boos op mij te zijn jufvrouw Clare sprak hij op eens maar ik hob hot in geenen deele verdiend en daarop verwijderde hij zich met eene beleefde buiging want een knecht verzocht hem even bij du jufvrouw te komen Och van Tholen sprak Marie toen hij haar genaderd was je moet me helpen ik leg beslag op je hoor I ze willen hebben dat ik spelen en zingen zal maar nu reken ik er op dat je mij helpt want je staat maar al te veel boven mij om niet te weten dat mijn talent gering is w talent jufvrouw antwoordde hij bedaard is volstrekt niet gering erenwel uw aanmoedigende woorden omtrent het myne geven me moed aan uw rerzork te voldoen want ik beu n gaarne behulpzaam ITorit venoJfii bruidsparty na afgeloopen onderlinge beraadslaging eene vaudeville op te voeren Van de talrijke blijspelen die werden opgegeven leverde Izaak van Tholeii er een geschreven dat hy zeide van een goed vriend ter leen te hebben ontvangen Na eene korte verklaring van den inhoud werd het dadelijk aangenomen Er waren echter onder de aanwezigen die zijn schrift kenden en t duurde niet lang of ieder wist dat hij zelf het geschreven had Wel wilde hy zich or uitredden door te zeggen dat hij bet gekopieerd had maar men wist hem zoo in t nauw te brengen dat hij ten laatst bekende er de auteur ran te zijn Het was een heel aardig stukje zonder eenige equivoque sdènes of gezegden en al was de intrigue ook plagiaat de uitwerking was zuiver oorspronkelijk en geestig de dialoog was vleiend en de stijl onberispelyk t Was dien avond mynheer van Tholen of eenvoudig van Tholen voor en na en zooveel zo kon hield Marie hem in haar nabyheid om de nietiae honneurs raeê waar te nemen daar 1 de zorgen roor den gorden afloop dei partij op de gezelschapsjnf leclit tot hare ingezetenen te lellen de zoogenaamde Millioenen jultrouw Jannetje Struyck Zy schijnt tegenwoordig niet zoo gemakkelijk meer aun den kost te kunnen komen dan vroeger maar tracht thans uit haar verleden nog wat geld te slaan In de Nadorststraat aldaar hoeft zy een armoediï honedenhuisjo gehuurd en daar een bierhuis geopend Mitglazeu ruiten beletten de nieuwsgierigen naar binnen te gluren terwijl op oen biljet te lezen staat Het koffiehuis van Jannetje Struyk de zoogenaamde Millioenen juffrouw Wanneer raen er binnenkomt vindt men niets dan een ongeverfde tafel en een paar stoelen Een soort van bediende vertoont zich en men bestelt hem een half flusohje Posthoornbier dat extra wurdt aanbevolen en waarschijnlijk ook het eeiiigste is dat er te vorkrygen is waarvoor men dan 20 cents betaalt Een oogoublik later vertoorn zich dani annetje Slruyk in al haar vervallen grootheid laat zich bekijken neemt aan het tafeltje plaats on vertelt het oen en ander uit haar levensgeschiedenis natuurlijk niet meer dan zij kwijt wil zijn Maakt men de opmerking dat 20 cents voor een half fleschje bier wel wat duur is dan is zij dadelijk met haar antwoord gereed dat raen ook niet alleen voor hot bier betaalt maar tevens ook voor de eer haar van aaiigezicht tot aangezicht te mogen annschüuwon daar zij zeer goed weet dat men toch alleen daarvoor komt Zij heeft het benodenbuisje aanvankelyk voor 3 maanden gehuurd daar zy eerst eens wil zien of hel zaakje opneemt Wy lezen in de te Chicago verschijnende Neder lander Mrs Jenkins en mrs Carieton de eenige vrouwen die als afgevaardigden de Nationale Conventiu te Minneapolis zullen bijwonen zyn beide uil den Staat Wyoming Ieder barer heeft een echtgenoot on kinderen en terwgl zij orer s lands heil te Minneapolis praten moet manlief voor huis en kroost zorgen Van de wijzigingen die door den minister V an finiincién by zijn memorie van antwoord in het ontwerp der vermogensbelastifg z iu gebracht is de belangrykste die in de regeling der progressie De minister heeft toegegeven aan den vrij algemeen geü ïten wonsch dat de vermogens van 26 000 tot 100 000 niet met gelijke heffing zullen worden getroffen 1 per mille volgens de oorspronkelyke voordracht en dat de progreasia ook boven 5 ton zou worden voortgezet In plaats daarvan treedt nu eene regeling die aan de billijkheid beter beantwoord Vermogens onder ƒ 13 000 blijven vrijgesteld Wie ƒ 13 14 000 bezit betaald ƒ 2 belasting wie ƒ 14 15 000 heeft ƒ 4 Voor hoogere bedragen wordt eerst ƒ 10 000 als onbelastbaar afgetrokken en ran bet overschot wordt l i per mille betaald Zoo gaat het tot 2 ton vermogen waarvan aldus ƒ 200 000 min 10 000 = ƒ 190 000 maal l per mille is verschuldisd of 137 60 of 1 19 per mille van do 2 ton Voor al wat iemand boven 2 ton bezit betaalt hij 2 per mille Wie dua 1 millioen bezit betaalt roor de eerste 2 ton ƒ SS7 60 en voor de overige 8 ton nog 1600 dus 1837 50 derhalve 1 84 per mille Wie 6 millioen bezit heeft ƒ 9887 60 te belalen of 1 97 per mille De progressie stygt dus steeds zonder echter 2 per mille te bereiken Aldus stygt de heffing allengs van 0 16 per mille roor bet laagst belastbaar rermogrn tot bijna 2 per mille voor de hoogste Het gorolg vm deze regeling zal zijn dat de opbrengst der belafling byna 7 ton hooger kan worden geraamd Welken invloed deze hoogere raming heeft op een der andere ontwerpen zal blyken uit eeu andere memorie zegt de minister In de thans ontvangen stukken kan men vau dien invloed nog niets ontdekken Het IM vermoedt daarom dat de minister de rerhooging ran den aocyns op het gedistilleerd waarover nog geen antwoord is ingezonden van ƒ B tot ongeveer ƒ 3 pjr hectoliter zal bep rken Meer en meer blijken de gemoederen der christelijk gereformeerden alles behalve rustig omtrent het te nemen besluit in zake de veraeniging van ehrlatelyke gereformeerden cu Nederlaudsche gcreformeerdiu doleerenden op de Synode der christelyke gereformeerde kerk Het roor eenige dagen medegedeelde bezwaarschrift opgesteld door de predikanten ds Wisse van sGravenhage ds Van Liiigen van Zetten en eenige andereu werd te laat bekend om er nog zóó mede te kunnen werken dat alle leden der kerk voldoende konden worden ingelicht en met het bezwaarschrift bezocht maar niettemin werd in een aantal gemeenten o a te Dordrecht Utrecht Graveabage en Botterdam krachtig getuigd tegen de vereeniging met de Ned Ger of Doleerenden Op sommige plaatsen was 80 90 procent der leden genegen hel bedoelde bezwaarschrift te teekenen terwijl van sommige plaatsen bovendien nog protesten uitgingen Komt de rereeniging tot stand dan zal een scheuring wel niet uitblijven Reeds zyn hier on daargelden bijeengebracht om zich ook met behulp derrechterlijke macht te handhaven als de Chr 6er Kerk A e d D De afdeeling Nederland ran het Kon Nederl Aardrijkskundig Genootschap welke ton doel heeft de bekendheid ran het vaderland te berorderen heeft zich per circulaire gewend tot de leden ran het Genootschap tot Vereeuigiugen en Genootschappen en ook tot vele partioulieren met bet verzoek üm door hun geldelijken steun de afdeeling in staat te stellen verschillende onderzoekingen te doen instellen omtrent de geographische en geologische gesteldheid van Nederland zyne rivieren en meren venen woeste en boschgronden zijne dialecten iudustrien en economische toestauden Ue afdeeling bos 4iikt reeds over de voor die verschillende onderzoekint en noodige werkkrachten die echter door gemis van inancieele middelen den arbeid niet kunnen aanvangen Do circulaire is onderteokend door al de werkende leden der afdeeling zynde de heeren J Kuyper en D Artton secretaris beiden te sGra rcnhaüe 0 Abels en H Bouraan te Amsterdam A A Beekman te Schiedam dr H Blink te Nieuwer Amstel dr J Lonié te Utrecht J C Ramaer te Goroum en J W Weloken te Zwolle Te Berlijn is in de gèhoorzaal ran het Dorotheenstadtische Realgymnasium een vergadering an dames gehouden welke ook door eenige heeren werd bijgewoond die den oorlog hebben verklaard aan de sleepjapon op straat liet dragen moet van overheidswege verboden worden Daarop was de bespreking der dames gericht die zich niet tevreden stelden met een beroep op het gezond rerstand ran htt publiek en op de medewerking van de pers de onderwyzers de geneeskundigen enz Mevr Felsing Pichlor de vrouw van een dokter stelde roor te rerklaren De in de aula van het Dorotheénstadtische Realgymnasium orer het eurel van de straaisleepjapou beraadslagende rergadering heeft eenstemmig besloten het koninklijke politie presidium te naderen met het rerzoek door eene rerordeniitg of door andere doeltreffende middelen de door de straatsleep veroorzaakt wordende geraren tegen te gaau Deze verklaring werd eenparig goedgekeurd De verleden week orerieden opperburgemeester ran Berlijn ForckenBeck werd in 1870 toen hij president was ran den Noord Duiiscaen Rijksdag met den vice president ron Siauffenberg naar Versailles gezonden om den nieuwen Keizei van Duitschlaud de gelukweuscbeu van den Rijksdag over te brengen Toen de vredesvoorwaarden tusschen Bismarck en Jules Favre gesloten waren werden Forckenbeck en Stauffenberg des avonds bij Bismarck op een souper genoodigd Van nacht om 12 uur sprak Bismarck zal het laatste schot tnsschen onze en de Fransche troepen valien en ik heb denFranschen de eer van het laatste schot overgelaten Even roor twaalren namen de beide heeren afscheid ran rorst Bismarck Wy willen toch eens op dit groote historische oogenblik letten dat wy door een toeral mode maken spra c Forckenbeok tot zijn collega Wij trokken onze horloges uit den zak rertelde hij later gingen staan onder de lantaarn van het Hotel du Besevoir en wachtten Eerst een kanonschot der Duitsche troepen dan stilte Daarop hot laatste antwoord van don MontValerien De torenklok te Versailles sloeg 12 uur de Franche oorlog was geëindigd In Amerika vervaardigt men tegenwoordig touw dat hoofdzaVelijk bestemd is gebezigd te worden bij schipbreuk bij kleine vaartuigen kortom in al die gevallen waa in het bovendrijven van het touw van gewicht kan zijn Voor ons land komt ons deze uitvinding van zeer veel belang voor Dit touw wordt vervaardigd van katoen mot een inwendige kern van aan elkander passende cylinderrormige slokken kurk wa ir omheen zich een netwerk berindt ran katoene koordjes dit is nogmaals omgeven door eon dikke laag vlechtwerk eveneens van katoen vervaardigd Zulk touw is buigzaam zinkt niet in het water en heeft een voldoend weerstandsrermogen Bij een dikte van 23 millim heeft het een draagkracht ran ongereer 600 kilogram Uaandbl t V Een middel tegen de ratten Het middel tegen de ratten door prof Loeffler te Berlyn aanbevolen en in Thessalie met goe len uitslag toegepast bestaat daarin dat men eenige ratten aen onderhuidsche inspuiting toedient met een preparaat van de by die diersoort voorkomende typhus bacillen Dit heeft in 3 of 4 dagen den dood van het dier ten gerolge De doode ratten laat men als aas liggen waardoor de ziekte die buitengewoon besmettelqk is zich weldra verspreidt Dit doet denken aan de handelwyze der Tartaren by de belegering ran Calfa zy wisten geen beter middel te bedenken om de overgare der stad te bespoedigen dan met behulp van katapnlten de lijkeu dor aan de pest gestorvenen in de stad te slingeren Bulteolandsch Overzicht De rechterzijde der Fransche royalistische party I heoft de verklaring vastgestelil in antwoord op het I schryven van deu Paus waarbij den Katholieken wordt aanbevolen zich aan de Republiek te onderI werpen Zij verklaart de besluiten van den Paus te eerbiedigen voor zoover de godsdienstige aangelegen heden betreft maar als burgers meehen de kunings1 gezinilen het recht te hebben roor huune siaatkunI dige overtuiging op te komen en het monarchaal bejiinsel te rei gen Zij zullen zich met do conservatieven Tan ivndore staatkundige kleur op het i terrein der conservatieve belangen verstaan maar 1 blijven niettemin wat de politiek betreft verklaarde royalisten De Italiaanscbe Kamer beraadslaagde gisteren over het toestaan aan de resreering van de voorloopige kredieten om in den dienst to voorzien Gelijk men weet vraagt de Regeering de beschikking over zestwaalfdon der Staatsbegrooting De heer Imbriani wilde slechts een twaalfde verleenen Gaf men meer zeide hij dan zou de Regeering daarvan toch slechts tegen de Kamer gebruik maken De tpreker werd verBoheidene malen tot de orde geroepen De minister president Giolitti zeide dat het Kabinet onmiddelyk zyne denkwijze zou ontrouwen Uij zal niet de quaestie van vertrouwen stellen omdat het uu slechts geldt in eenige administratieve behoeften te voorzien Aan do goedkeuring van het budget door de Kamer valt niette betwijfelen er bestaat thans alleen een heftige strijd over het roorloopig rerloüncn ran één of van zes twaaltden Indien de Kamer deze laatste toeslaat zal zij in November of December het budget in behandeling kunnen nemen zoo niet dan zal zy de begrooting in eene enkele lezing moeten aannemen Men kan bij deze gelegenheid geen incident van staatkundigen aard opwerpen want hot Kabinet handhaaft volkomen de g ïrectivieerde bogrooting van het vorig kabinet De zaak bepaalt zich tot eene stemming over de voorloopige twaalfden voor zes maanden of voor één maand Het betreft hier geen quaestie van vertrouwen in het Kabinet maar regelmatigheid in het beheer Hij hoopt dat tegenover dit hooge administratieve belang overwegingen van ondergeschikten aard zullen wegvallen Doze verklaring werd door de linkerzijde en het centrum toegejuicht De heer Bonghi bestreed het Kabinet De verdere behandeling is verdaagd tot beden Omtrent de bijeenkomst der keizers te Kiel niets naders Het was een koel en kort bezoek in antwoord op het zeer hoffelijk bezoek dat de Duitsche keizer na zijn trooosbeklimming het eerst aan den Czaar bracht Dit kort bezoek zoo lang na datum was niel meer dan het pousseeren ran een visitekaartje een paar weken na een diner zegt een der bladen en de juistheid van do rergelijking wordt algome en gevoeld Alle Europeesche dagbladen erkennen thans dat het bezoek van den grootrorst aan president Carnot juist terwyl de Czaar te Kiel was bestemd was om aan de Franschen te donn geroelen dat de Russen hun rrienden en niet die der Ouitschers zyn Het Weener blad De Preaae zegt Het bezoek van giootrorst Constantyn geeft het frest te Nancy een politieke beteekenis Gelukkig brengen zulke roorvallen deu vrede niet in gevaar Het Abendblatt merkt op De tegenwoordigheid ran den grootvorst on de verklaring der bisschoppen bezegelt het verbond der republiek met deu paus en de Czaar Het Toffeblait verklaart Wij ontkennen de politieke beteekenis van het bezoek van den grootvorst niet Hij heeft blykbaar gehoorzaamd aan een wenk van den Czaar De bedoeling is de beteekenis ran de samenkomst te Kiel te verzwakken Dit zoo zijnde is de slotsom Er is niets veranderd in den toestand er werd slecht qen kaartje gepousseerd