Goudsche Courant, maandag 13 juni 1892

1898 Maandag 13 Juoi NO 48584 GOUDSGHE COURANT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe lozending van advertentifin luin gesohieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave De Zweedsoho Rijksdag heeft zich in zyu nu gestoten zitting ie vier maanden geduurd heeft hoofdzakelijk mei het krygswezen en met de inkomende rechten beziggehouden maar het legervraagstuk nog niet opgelost Ce voorstellen der regeering bestonden sleclit uit eenige verbeteringen In het beslaande in hoofdzaak zetr verouderde stelsel terwijl eene commissie van generaals daarentegeu een geheel nieuw systeem raat invoering van algemeenen dienstplicht had voorgeslagen Tegenwoordig houden wij er een zo igenaamd ingedeeld leger op na Officieren en minderen nomen de verpiiohling op zich hun leven lang te dienen doch in vredestijd slechts eeuigen tijd ieder jaar waartegen zij bezitters worden van een stuk domein grond Dit staande leger wordt tevens aangevuld met een zeker aantal jongelieden die aan den algemeenen dienstplicht onderworpen zijn doch deze militie Beoaring geheeten heeft slechts zeer kort te dienen en wordt dan ook niet tot soldaten in den waren zin van het woord gevormd Eindelijk zijn er ook nog eenige legerkorpsen die door wervina onderhouden worden De wijziginüen die de regeerinz voorslolde had len voornamelijk ten doel de provincie Norrland beter te kunnen verdedigen en de Bmariwg gedurende negentig dagen te oefenen In de Tweede Kamer zijn deze voorstellen met eene meerderheid van negen stemmen verworpen doch in de Kerste Kamer zijn ze aangenomun en men verwacht vrjj algemeen at in de Bijksdagszitting van 93 ook in de Tweede Kamer eene meerderheid voor het wetsontwerp gevonden zal worden Ten opzichte der inkomerde rechten hebben de protectionisten toegegeven dat aranen meel er andere artikelen van eerste behoolte niet alleen in 1892 maar ook in 93 tegen een lager tarief ingevoerd mogen worden Daareniegen zijn verscheidenen nijverheidsvoortbrengselen waaronder machinedeelen en andere metalen toestellen zwaarder belast Voorts heeft de Kijksdag goedgevonden dat het bestaande handels en scheepvaartverdrag met Frankrijk na den afloopatermijn op 1 Februari j l lerlengd 18 geworden Do gewichtigste aangelegenheid die er w be andelon viel de regeling van het sohoolwezjn is weder blijven hangen Op kerkelijke moeilijkhrden stuit deze hier te lande niet want ieder is het daarover eens dat op alle scholen onderricht in de Ludiersche godsdienstleer gegeven behoort te worden Haar de liberalen en radicalen willen de klassieke studiën uit het leerplan doen vervallen en dewijl men het hierover niet eens is kunnen worden is er ook ditmaal van eene hervorming van het onderwijs in het algemeen en van eene betere regeling der onderwijzer9 jaarwedden mets gekomen PËTKüL i M OTEEKlNGKN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd I oco Tankfust ƒ 6 36 Gemporteeril fust ƒ 6 45 Vugustus levering 6 35 September October November vemberen Decern ber le vering ƒ 6 50 Burgerlijke Stand ZeveiibTlizen GEBOREX Aaltje ouders A Kootster en P Vente C ithanna üeertruida ouders D Bos en N van Eijk Johannes ouders A van Rijs en S J Verhoef OVERLEDEN ü S Verboom 3 m Moordi echt GEBOREN Neelije Hendrik ouders G Laus o N Tiggers Annigje ouders L Wolvers en J Toinenburg OVERLEDEN D Verwaal 7 J ADVERTENTIfiKT LËGEB DES HEUS Het Maziekkorps der Exdakloozen Stads Kolonie van Amsterdam zal Woensdag 15 Juni Gouda bezoeken bygestaan door verschillende officieren Toegang 10 Cent Gereserveerde plaatsen 25 Cent Opening der Zaal Zaal 7 j nnr Aanvang 8 nnr Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINÖDAG 28 JUNI 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHabhonie aan de Markt van No 1 Een ruim ingericht WOON en PAKHUIS met groote Zolders en Erf aan het Nonnenwater te Gouda Wök O No 5 Terstond te aanvaarden No 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF met grooten Tnin in de Vogelenzang te Gouda Wjjk M No 15 Terstond te aanvaarden In dit Hnia bevinden zich een groote Zaal en verscheidene Kamers voorzien van vele gemakken No 3 Een H0I8 en ERF waarin Vergunning aan het Lombardswater te Gouda Wp G No 107 Verhuurd bij de week voor 2 75 No 4 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda Wjjk G No 58 Verhuurd bg de week voor 1 10 No 5 en 6 Twee naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN en GROND aan den Bleekerssingel te Gouda Wijk R No 242 en 243 Verhuurd bfl de week elk voor ƒ 1 0 No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen perceelen BOOWGRO ND in de Boelekade te Gouda achter voorschreven Huizen te safien breed 15 80 M en lang 19 50 M Terstond te aanvaarden De perceelen 5 en 6 7 tot 10 en 5 tot 10 worden na afzonderlgke Veiling en Afslag gecombineerd No U en 12 Twee goed onderbonden HUIZEN en ERVEN in de Boelekade te Gouda Wgk K No 120 en 125 No 11 is bg de week yerhnnrd voor 1 50 No 12 is in eigen gebruik en te aanvaarden 1 Augustus a s En No 13 en 14 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Karnemelksloot te Gouda smalle zgde Wgk R No 308 en 309 By de week verhuurd voor ƒ 1 90 en ƒ 1 75 De perceelen gn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 5 uren en op dien dag va i 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kontore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Alom te bekomen BE eOÜDSCHE 0LA2EN of de beschrflving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de OVcote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der C8rtont€ekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensl ericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctli oooa CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de BurgeN scholen De COMMISSIE van Toezicht op het Lagw Onderwas alhier maakt bekend dat de Inscbrijving van Leerlingeo wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1892 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 21ii JUNI 1892 des namiddags ten vjjf nut Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DEB VOORT Gouda 8 Juni 1892 Heineken s GERSTE BIER perfl 9ct per V fl 4i cf WIENER EXPORT 15 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Wie zeker zijn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesaméngesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Micbaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoomde étabblissement van Gebr Stoll werck te Keulen elsche J pT12ic 2aeIlV Eikel Gacao in vierkanten bussen Deze Eikul Cacao is met melk g ekaolrt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een è 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevai va diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornAamgte H H Apothekers enz Vt Ko V Ko proeftüBJe f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistfaat 103 van welken aard ook en tanden hol of aange stoken worden oogenblikkeiyk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prfls per flacon 35 Cents r Likdoorns Eeitknobbels etc iviaden radikale genezing bji het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwerig Prys per flacon 60 Tents met penseel Hoofdagent H SBLLE Anegang42 oari m Depóthonder L A de VLETTBB Markt 97 naast het Hotel dk ZALM Zeer étte Qesteendrukte NAAÉÜAETJES worden GELEVERD floor A BRIMIMAX en Zn f e uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 Juni 1892 Donderdag 18 Juni a at dea avonds ten 8 ure beeft eene vergadering plaats van de afd Gouda en Omstreken van den Bond van Nederlaudache Onderwyzera tot bespreking van het praeadvies van B en W en het voorstel van de SBhoolcoramissie in zake de jaarwedderegeling De gemeente Stolwijk viert he den feest ter eere vun het S6 jarig jubilé van haren burgemeester Heden morj en werd de ütbtaria aan het begin der gemeente te Stolwijïerslais afgehaald door de leden van den raad de feestcommissie en een erewacht to paard Ei n keurig versierde eerepoort was daar opgericht Hedenavond beeft tu Stolwyk een optooit plaats met fakkellicht illuminatie en vuurwerk Gisteren namiddag had in de School van het B p Liefdegesticht op de Westhaven het volgende ongeval plaats Een der Eerw Zusters zou de tuimelramen opentrekken doch had bg een er van het ongeluk dat dit raam naar benfden tuimelde en op baar hoofd terecht kwam waardoor zij zulke hevige bloedwonden aan baar gelaat en hala bekwam veroorzaakt door de glaascherven dat geneeskundige hulp moeat worden ingeroepen Hot leggen van de nieuwe apoorwegbrug over de Gouwe wordt met kracht voorlgozet en vordert zoo goregeld als maar eenigezins wenscheiyk is Zooals men weet gaan de treinen thans over de vastgelegde eene helft van de oude draaibrug en is men nu bezig de andere helft van de nieuwe er naast ta leggen Zoodra dit work gereed is en dit zal bin FEVILLETOX I6D m iet Iranieh VI 86 Belden gingen in de naaste kamer waar de suite open was en de pianino stond van Tholen zocht in de elegante mnziekportefeuilles om het stifk te zoeken dat Marie verkoos Als was ze in gedachten verzonken sloeg Marie even de toetsen aan en neuriede meer dan ze zong uit den don Jnan hoewel met eenige variatie het bekende Du den ich mir erkoren Bleib eonst bin ich verloren Liebend gedenk ioh dom Du solist der meine sein Wat zoo n Duitsch liedje niet al doen kan op den drempel der suite stond Clare met stairre oogen naast van Braem te luisteren en Marie speelde do kokette en van Tholen was ontroerd hij begreep dat men hem zou gaan verdenken dat hy de r ke partij zon willen bezitten nen zeer korten tijd zijn gaan do treinen daarover en wordt hot laatste gedeelte van de oude brug weggenomen en door do nieuwe nelfi vervangen Heeft men geen onvoorziene tegenspoed hetgeen by het verwel ken van rulke zware lichamen altijd denkbaar is dan is het buiten kijf of do brug in zijn geheel is ver biunen den vastgestelden tijd gereed Dat evenwel onder dezen loS lijken spoed de deugdelijkheid van het werk niet viX het oog wordt verloren is te begrijpen en is daarom de voortvarendheid dubbel prijzenswaardig üe spoorwegbrug over de Bloemendaalscha vaart nabij het station is men bezig eene gewonschte versterking te doen ondergaan Hetzelfde is men voornemens met ongeveer een 70 bruggen op de lijn tusachon Rotterdam en Amsterdam erfenis Rhijnspoor Uit Vlist schrijft men aan de Sciomh Ct Een landbouwer in deze gemeente die zich verleden week na volbrashte dagtMk tei nute begaven had word uit zgn zoeten dommel opgeschrikt door en luid kloppen op do deur zijner woning en was Diet weinig verwonderd toen hij opgestaan een rijksveldwaohter met een hem onbelcenden koopman voor zich zag Wat kon Jo oorzaak zijn van dit middernachtelijk bezoek Onze landbouwer liet twee pinken weiden bij een klein boertje bezuiden do Lek en deze had juist twee van dat soort beestjes verkwanseld tegen een hit en een kar aan een koopman die later nadacht over dion niet onvoordeeligen maar wel wat zonderlingen ruil en wantrouwig geworden van het geval aangifte by de politie had gedaan Vandaar onderzoek bg den landbouwer te Vlist een tocht waaraan ook de landbouwer to Vlist deelnam in den donkeren nacht naar Over Lek in de hoop op meer licht eindelyk nog een toertje naar Jaars VII Niet lang echter bleef Clare zoo staan ze had aan mevrou van Breughelen eene te goede opvoedster gehad dan dat zij aan anderen door haar niterlyk zou verradep wat in baar omging Velen volgden haar en schaarden zich om de piano waarvan woldra het bevallig spel van Marie en van Tholrn klonk Een oogenblik had Clare er aan gedacht zich bij het instrument te plaatsen om de muziekbladen voor hen om te slaan ze wijde moed bezitten ze wilde kalm zijn Maar toon ze was gaan opslaan ze as eenigszins achteraf gaan zitten voelde ze hare knieën knikken en hernam ze doodsbleek hare plaats Den ganschen avond door zag ze hoe Marie tegen van Tholen lachte en sohertsie ze bespeurde duidolgk hoevolon der aauwezigen even als zij die twee iiaoogden en by haar rees als bij zoovele anderen de vraag zou hg de rijkj party veroveren Toen hun spel geëindigd was en anderen na hen iets ten beste gaVen drongen de heeren eensklaps bij Clare aan dat ze zich eens zou laten hooren Als je ons een groot genoegen wilt doen Claro sprak van Braem zing dan tegelijkertijd eons je zingt zoo lief Wil jy me dan behulpzaam zijn sprak ze en keek hom vrymoedig aan rwant spelen en me zelf accompagneeren doe ik niet gaarnu Meer dan gaarne antwoordde hij maar ik ben een bedroefd slecht musicus Een walsje de ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LBTTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt veld of daaromtrent waar de gelukkige beiitter van de geruilde equipage toevallig verbluf hield ton slotte de door het drietal lang gewenaohte ontknooping van het zeer ingewikkelde drama De koopman kreeg paard en hit terug t boortje Over Lok de twee pinken en do landbouwer uit Vliat vroeg ziJB beide beestjes terug waarmeile hij huiswaarts toog Zóó waren alle partyen dan tevreden gesteld except de rijksveldwachter die de historie veel te mooi vond om haar niet nauwkeurig na te vertellen in zijn proces verbaal dat eerstdaags zeker in behandeling komt bij de hoeren te Rotterdam Te Utrecht wapperden gistrren van torens en openbare gebouwen van de gevels der huizen en bijzondere inrichtingen tal van vlaggen en de Nedo landsche driekleur slingerde zich mot festoenen van groen en bloemen langs de roode baksteen der woningeo van rijk en arm In de Maliebaan op den Biltweg aan de Tolsteogbrug verrezen eerepoorton waarin groen en bloemen weer de hootdrol apelon en hier en daar ontmoette men muziektonten waar do vroolijke tonen van veisohiUande corpsen in den avond het feest zullen opluisteren Want Utrecht vierde een dubbel fueat De jonge koningin def Nederlanden zal den sluitsteen leggen voor den hoofdingang van het nieuwe Univorsiteilsgobouw in de oude Bissofiopstad van de beroemde akadenpie waar Antonius Matheus Voetius Van dor Straeten Drakenborgh Heringa Van Housde Holtins Muliler Donders en Buys Ballot hun lessen gaven en zich een Europeoacbe beroemdheid verwierven Op het Domplein waar het nieuwe universiteitsgebouw zal veiVijzen is een paviljoen in Moorschon styl opgericht De zoldering is van een lichtblauw stof met gouden sterren vervaardigd terwgl do wanden met tapijten oranje en roze draperieën zyn g atoffeerd die door oranje koorden worden opgehou nieuwe haring of Wion Neorlands bloed dat kan ik alles dragelijk apelon maar het hooge woord moet er uit aan eenig omvangrijk spel waag ik me niet Aarzelend zag Clare eenige oogenblikken rond om oen der genoemde deuntjes te zingen en ze hem te laten spelen dat ging toch wezenlijk niet aau Dus wat nu Eenvoudig zich terugtrekken was zeker dot gemakkelijkat voor haar Maaf dan zouden do heeren haar plichtmatig bidden om toch iets van hare bekwaamheid te ten hooren en werd zij beschouwd als capricious to zijn Dan stond ze met Marie de Valtor gelijk on Marie de rgke party mo t dat vrij staan maar haar eene van de negen kinderen van de byna niet gekende mevrouw van Breughelon was zoo iets zeker het allerminst geoorloofd Jufvrouw sprak op eens van Tholen nader tredende zou ik u behulpzaam mogen zijn Ik geloof het zal wel gaan met ons beiden als we maar ons best doen on voor ze nog iets kon antwoorden bood hij haar den arm om haar naar de piano te geleiden Van Braem was reeds ijverig bezig om een pak muziek voor haar open te slaan en haar eene keuzo te laten doen allen w iren vol verwachting wat ze wel zouden hooren want onzo luitenant was reoila in de gelegenheid gewefst om van het talent van zgn nichtje hoog op te geven Foei sprak ze zacht tot hem eerst nomlzaak je my als t ware dat ik iets zal ingep en jiu laat