Goudsche Courant, maandag 13 juni 1892

Sen Het pariljoen is aan de achterzyde over de poort vuu het nieuwe gebouw uitgebouwd ten einde de steeulegging gemakkelyker te doen plaats hebben Vele extratreinen brachten duizenden menschen aan uit den omtrek één üle van r tuigen beweegt zich door de stralen equipages met vier of met twee paarden boerenwagens vol boertjes en boerinnetjes in het Zoudagsohe pak sleeperskarren met banken er op trams versierd met oranjevlaggetjes kortom alles wat in den omtrek voertuig heet komt naar de hoofdstad der provincie De toevoer van menschen gaat steeds door en de kooplui met Oranji maken goede zaken want ieder steekt een bloempje een lintje of een strikje op de borst Boven den hoofdingang van het stadhuis staat een troouheioel vervaardigd uit bruine zijde met gouddraad doorweven In de marmeren vestibule zijn kostbare Inopers gelegd en in de hoeken reiken booge palmen tot aan de gewelfde zoldering Ook de burgemeestLTskamer is smaakvol gemeubileerd door planten en bloemen guf men er een feestelijk aanzien aan en tegen een der wanden hangt de groote schilderij van Fieneman het bezoek van Willem III aan Utrecht in 63 voorstellende In de trouwzaal waar de leden van dea Raad en de secretaris aan de koninginnen worden voorgusteld zijn onder anderen de zetels geplaatst waarop de priii en van Oranje do Staten van Utrecht voorzaten Te half twee gisterenmiddag kwamen H H M M met hofrgtuigen in de Bildstraat aan komende uit het paleis te Soestdijk Hier werden zij bij de eerepoort lerwelkomddoor Burgemeester en Wethouders terwijl twee lieve blonde meisjes den vorstinnen bouquetten aanboden Langzaam reden zij hierna toegejuicht door de saamgepakte menigte naar het Munster kerkhof voorafgegaan door eene eerewacht van studenten te paard en een escadron ordonnancen uit Amersfoort Terwijl de koningineii zich over het feestterrein naar het paviljoen begavea itrooiden de weeskinderen en hak opgesteld bloemen op haar pad en hief een mannen en kinderkoor een lied van Nic Beets aan op de wijs van het WiUelmua Hierop begon de cantate en krachtig klonk in de open lucht Gord Koningin het schootsvel aan Laat u den troffel geven Gij hebt dat werk al meer gedaan Xn uw ons dierbaar leven t Groeit wat de hand Van kindoren plant Wat laat zich niet voorzeggen jWaar zij een hoeksteen leggen Daarop had de plechtigheid plaats Men echt kinderlijken ijver liet Wilhelmina den steen zakhen nadat beide koninginnen eerst de oorkonde hadlen ondorleekend Krachtig Jtlopte zij met den gouden hamer op het gesteente en de steenlegging was geschied Nadat vervolgens de cantate was geëindigd begaven H H M M zich naar het standbeeld van Jan van Nassau om daarna een bezoek te brengen aan de Uniezaal groot auditorium en de Senaatskamer Hier werden do koninginnen door professoren en studenten begroet De studentengezelschappen waren met hunne banieren opgesteld in den kloostergang Ook hier vertoefden de koninginnen eenigen tijd je me onder een voorwendsel i i den stook Laatst bij ons aan huis heb je nog zoo goed een quatre mains met me gespoeld en nu handel je zoo 1 Weet je dan niet meer en hij lachte dat zijne beide rijen schitterende tanten te zien kwamen weet je dan niet meer boe je me beknord hebt over mijn flaters Bij u aan huis dat weet ik kan ik een potje treken maar hier uitgelachen to worden pardon daar inclineor ik niet voor Ik dacht het al je zoudt wel rancune hebben Enfin ik speel je ook wel eens weer een poets cousin Ën meteen logde zij een blad muziek op de lessenaar Tan de piano Even zag Izaak van Tholen haar aan nadat hij gezien had wat zij had uitgezocht en toon bij haar aankeek gevoelde zij dat ziju blik afkeurend op haar rustio Daarop zonder echter een woord meor te spreken sloeg hij met vaste band eeuige accoorden aan Op eaiis werd alles stil ieder word oplettend want de enkelen die straks nog hinderlijk genoeg hadden gebabbeld zwegen nu ook wijl Clare mot hare volle melodieuso steny de Ballado uit den Faust aanhief es war ein Kbnig in Thulf Men kon het eigonlijlc geen zingen maor ook volstrekt geen nenrien noemen wat ze deed want zacht en klagend als zong de ovors iannon angstige Gretchon zelve ruischte het lied door t vertrek Ieder was getroffen toon zo do klanken onderscheidden van do eenvoudig groutsche ballade met baar stillen toon hare schemerachtige somberheid en wier woorden da hulp van den komponist zouden Oder het gejuich der menigte tapten de vorstinnen nu weer in hare r tuigen om zich naar het stad huis te begeven Hier zagen zg uit de ramen van burgemeester s kamer den optocht waarn i het centraalcomité voor de viering van nationale feestdagen zich voor het raadhuis aifzonderde om aan H H M M te worden voorgesteld en haar een gouden herinne ring5 raedaille met een adres van hulde der burgerij aan ie bieden De niet ongebruikelijke verdediging van clandestine tappers dat zij vrnchtensap verkochten wanneer zg gesnapt worden op het tappen van sterken dranic zonder vergunning werd ook Donderdag weer voor de Haagsotoe Rechtbank gevoerd door J H H die een bierhuis houdt aan de Hoefkado aldaar Hij was door het kantongereehtSferoordeeld tot ƒ 81 boete en van dat vonnis in Irooger beroep gekomen Na zijne veroordeeliug had bekl op zijne ruiten doen plaatsen gedistilleerd op vruchtensap en voor de ilechtbanic beweerde hij dat in alle fli ssohen morellen en suiker wordt gedaan zoodat hg geen sterken drank verkoopt Het O M er op wijzende dat onverstandige wetgevers mensehen die zich veroeeldeu kennis te hebben van de wetten de oorzaak zijn van du onzinnige opvatting dat bijvoeging van eenigo vruchten met een beetje suiker aan sterkeu drank bet karakter ontneemt door de Drankwei bedoelil achtte het vonnis van dun kantonrechter voor dezen beklaagde te licht en vorderde overigens met bevestiging van het vonnis in eersten aaulcg gewezen de veroordeeling van beklaagde tot 14 dagen hechtenis Da verdediger Mr P H P van Marie herinnerde aan de bekende quaesiie van Eu m Hulp oordeelde de ten laste gelegde feiten niet bewezen en concludeerde vrijspraok De subst üfiicier van justitie Mr Van Buttingha Wichers repliceerende betreurde l dat door een rechtsgeleerde althans duor iemand die dan als zoodanig optreedt dergelijke motieven de bekende in zake van de vrijspraak van Eigen Hulp worilea aangevoerd om een brutaal ontduiken van de drankwet 10 verdedigen Alleen kou hij dit verklaren uit bet jeugdig optreden vnn den verdediger Uitspraak a s Donderdag Hel N V d D ontleent het volgende aan oea particulieren brief uit Paramaribo II Uit een oogpunt van vooruitgang is het te hopen dat w en tegenwoordigen gouverneur lang mogen behouuen Als de Regeering in Nederland maar wil dan kan bier nog wel een en ander gebeuren zoo niet dan gaat de schooue kolonie in WestIndie die ruwe diamant die met recht eens een parel aan do kroon an Nederland zal kunnen worden voor dit laud verloren Zelfs nu reeds gaan hier stemmen op die zeggen la t Holland ons maar aan Engeland verkoopen of desnoods voor niemendal afstaan dan zal het spoedig betertj gaan M i zou zoo iets echter te betreuren wozen De arbeiders die door den mijnbrand te Przibram om het leven kwamen laton ongeveer 1100 weezen na n de Marienschacht waar de brand oi tstond is men thans eindelijk oen eind ver doorgedrongen maar dooden kouden er nog niet uitgehaald worden Voor het bovenbrengen van een doode wordt een premie van ƒ 5 betaald hebben kunnen missen wijl hot geheel éen zangerige toon is Luide bijvalsk eten van de hoeren on levendige toejuichingen gepaard met lieve bandjes geven van de dames waren haar deel toen ze het ongekunstelde lied had gezongen Met veel moer kalmte dan zo gowooiHijk toonde nam zij deel aan die opgewektheid n ze keek zelfs eenigo oogenblikkon vrij donker t n van Braem zich van haar verwgderde zich voor yiano plaatste en beter dan hij daareven zijne fnst zelf noemde eene eenvoudige wals begon te spelen Menigeen zag den een den ander aan met begeerige blikken en veler voet bewoog zich reeds Daar trad mijnheer ïïe Valier nader Ik geloof Marie zoide hij tot zijne dochter dejongelui zijn niet afkeerig van een dansje Als jeiemand ondoi do hoeren kondt vinden die voor balletmeester zou willen fungoeren en een heer diespelen wilde dan waren we klaar De vloerkleededliggen er toch m hun laatste jaar nietwaar Belastjij je maar met do zorg voor eone dame dan zal ikeen heer gaan zoekeji Dat voorstel vond to groeten bgval om nog lang te dralen met te beginnen Glare kwam voor de piano en van Tholen werd tot balletmoestor benoemd t Zou echter een beetje stiefmoederlijk gehandeld zijn als ze beiden den ganschen avond dienst zouden moeten doen en woldra naderde haar van Tholen met de vraag of hij haar eens vervangen zou aan de piano daar dan niituurlijk een nieuwe dansmeester Een hulpoomité heeft zich belast met het verdeele van do vele inkomende liefdegaven Op het Raad huis te Birkenberg worden broeden uitgedeeld een btood voor elke drie personen Geneeskundigen en raijnbeambten zijn dag eu nacht druk in de weer Er is oen groote toevlood van vreomdolingeu naar de plaats des onhoils Riiiknlanilscli Overzicht Na longdurige beraadslaging heeft het mijnwerkerscongres te Londen mot groote meerderheid een voorstel aangenome i van den Belgischen gevolmachtigde houdende dat voorbereidende maatregel moeien worden getroffen voor eene internationale werkstaking indien de regeeriugen weigeren den achtuurswerkdag te bekrachtigen Wij hebben in ons vorig nummer mededeelinggedaan van eeno gewichtige verklariug door deroyalistische rechterzijde in een onder voorzitterschapvan den hertog Larocbefoucauld gehoudene vergadering aangenomen Gelijk non gezien heeft komtde verklaring hierop neer dat do rechterzijde aanden paus het recht ontzegt om don katholieken voorschriften te geven belrelfende de staatkundige zakenin Frankrijk Zg hebben zich dus niet te houdenaan zijne aanbeveling om de republiek te aanvaarden De verklaring voegt er bg dat dn royalistonevenwel zulten volharden in hun voorueraon om deeensgezindheid te bevorderen tnsschen allen die degodsdienstige en nationale belangen willen verdedigenop het terrein dor vrijheid Ter wille i ior eensgezindheid zijn zij bereid tot alle otfora vereenigbaarmet de trouw aan de staatkundige overtniging hunslevens Naar men ïornoomt is deze verklaring in de vergadering niet aangenomen zonder een levendig verzot van oene minderheid die onder anderen do opmerking maakte dat de manifestatie ontstaatkundig wo tot moeielijkheden kou leiden on dat zij aanleiding kon geven tot eene repliek van den paus die het wenschelijk was te voorkomen Grooto en rochtmatiga satisfactie leggen de Franschen aan den dag over het welslagen der feestente Nancy die geen oogeoblik met hoeveel enthousiasme ook gevierd grond hebben gegeven tot eenigen twijfel omtrent hun vredelievend karakter ondanks alle voorafgaande boosaardige voorstel gepvan het togendool ff De wijze waarop do feesten te Nancy zyn geviferd bobben in politiek opzicht niets gewgzigd J Wat nu hot bezoek van don Russisehen grodlvorst betreft zoo verhelen de republikeinen over deze ieuwe houschheid van den czaar hun blijdschap niet De officieuse Temps haast zich echter te verzekeren dat de demonstratie te Nancy oven goed een waarborg voor don vrede loven als de feesten te Kronstadt Sedert een jaar is niets veranderd in Europa Voornamelijk ook uit hot oogpunt van Frankrgk binnenlandsche politiek verheugt zich hot blad over dit vernieuwd bewijs van vriendschap van Rusland daar geen beter bewijs is te leveren van do bevestiging der republikeinsche instellingen in het land zoowel als in de oogon van Europa Maar laton wij ons niet bedriegen zoo gaat de Temp voort Een regeeringsvorm oogst slechts wat zij heeft gezaaid Indien paus Leo XIII ondanks allen tegenstand tegenover de republiek volgt do po hem moest opvolgen Maar arme Izaak Ter naowernood stond het meisje op of daar naderde haar van Braem en engageerde haar voor een dans Dadelijk n m Clare genoegen in zijn voorstel en dra zweefde ze met hem do kamer rond Reeds vier dansen had ze meegemaakt ook met andere heeren op dit geïmproviseerde bal toen van Tholen haar naderde Het schijnt jufvrouw begon hij dat u zich oonigszins verzoend heeft met uw vroegere vooringenomenheid tegen het dansen ten minste ik zou mij al zeer vergissen indien het niet waar is dat u er dezen avond veel behagen in schept Ik heb geloof ik nooit gezegd dat ik tegen het dansen was mgnheor maar als mijn geheugen mij niet bedriegt dan meen ik u te hebbon verteld dat ik niet van late bals hield En ik geloof dat heeft dezen keer geen nood Dat geloof ik met u maar mag ik dan all t u nog niet te lang heeft geduurd u om den volgenden dans verzoeken Zij meende eeue onaangename ironie in zgno woorden te bespeuren t gaf haar oen onbestemd idéé alsof hij zich boven haar plaatste En dat was haar ooverdragolijk wijl ze vooral van hom zoo iets niet had verwacht Het spijt mij antwoordde zo koel maar dien dons heb ik reeds beloofd aan een ander en daarna zal ik niet me r dansen u ziet dus ik blijf konsokwont ilTorM vervolgd litiek welke men kent zoo geschiedt dit wijl hij i heeft ingezien dat de republiek voortaan onwrikbaar vast staat in dit land Indien Rusland haar de hand hoeft gereikt zoo komt dit omdot de republiek een regeering bezit krachtig in haar binnenlandsche wijs in haar buitenlandsche politiek Dit alles is dus geheel natuurlijk in geen geval is er iets geheimzinnigs in Dit is de publieke orkontonis van een vorkregen toestand moar indien wij haar willen bohoudeu laat ons dan niet vergeten dat du betoogingen van welwillendheid waarvan wij het voorwerp zijn niet de oorsprong maar het resultaat van onze eendrachtoii onze wijsheid zijn De republikeinsche convontie te Minneapolis heeft het rapport der meerderheid van de commissie voor het onderzoek dor geloofsbrieven goedgekeurd Dit zal Harrison 12 steromen moor geven Ook is liet progriimraa aangenomen waarbij do prOlectioBistlsche politiok bevestigd wordt gegrond m het stelsel van wedorkeerigheid Voorts wer sohtopen gelijkstelling van de gouden zilveren en papieren dollars uitbreiding van den hiiudel met hot buitonland handhaving van vriendschappelijke betrokkingen met allo mogendheden on beperking der landverhuizing van raiedudigers tn van personen dio niet lu hun onderhoud kunnen voorzien Do aanleg van het Nicaragua kanaal werd van groot belang gonperad maar men achtte toezicht van de Voreenigde Staten nuodig Ton slotte werd het beleidvolle bestuur van Harrison ten zeerste geroemd Volgens de laatste berichten is gisteren bij eerste stemming on met gioote meerderheid de hier Harrison candidaal gesteld Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Juni Cornells Gerardus ouders J L Sturroveld en W Biljee 10 Mortina ouders B Schinkel en P Melkert Theodorus Petrus Antonius ouders A A Bisschop on J Slangen Judith Margaretlia ouders A Jonkheid en J Sterrenburg OVERLEDEN 9 Juni VV J van de Pavoordt 7 w 10 W van Leeuwen 59 j U m M de Winter 78 j ONDERTROUWD 10 Juni J van Leeuwen 24 j on P J Nieuwenhuizen 28 j Stolwijk OVERDEDEN L Verhoef 18 d A vanüam 18 w ONDERTKOÜWD B tchilt en C van Dom advertentiênI Voorspoedig bevallen van een Dochter j jonkheidSta KRENBUEG Gouda 10 Juni 1892 Voor de vele innige en oprechte blijken van deelneming ondervonden bij het overladen van onzen geliefden Zoon Broederen Behuwdbroeder PIETBK JOHANNES betuigen wij door deze onzen bartelgken dank C DE WILDE J H DE WILDE A E W DE WILDEGouda 11 Juni 1892 Smit i Voor de deelneming ondervonden bg het overlgden onzer Moeder eu Behuwdmoeder Mevrouw ADRIANA STOELENDRAJER Weduwe van wjjlen den Heer A Dupphk Dzn betuigen wg bg deze onzen hartelgken dank D A üUPPER Azn E C DCPPER Haetogh Heus Haastrecht 10 Juni 1892 VRAAG mmvm mm Openbare Vrijwillige Verkooping wegens ster fg eva 1 GOUDA op MAANDAG 27 JUM 1892 ten 11 ure e morgens in t SoHAAKBoao aldaan van EENE BEOODEAEEERIJ met WINKEL en WOONHUIS P 357 en Een Winkel en Woonhuis P 356 naast elkander gdegen aan de Heerenkade binnen Gouda P 357 is verhuurd tegen ƒ 4 per week en bii de week P 356 is in eigen gebruik Betaling en aanvaarding op 1 Augustus 1892 Te bezichtigen op de gewone dagen en uren Breeder in billetlen Nader infotmatiën ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen j Men neme een pioef met onze gzersterke HERCULES KOUSEIT wollen en katoenen met dubbelde en enkelde i kniëen en hielen voor Dames en Kinderen Bahlmann Co GOUDA PUIKE OUDE 4 SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijal aar bij PEETERS Jz AU bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE j F mmm Zn berichten aan hun geachte clientèle in hunijskoude kelder West Haven 178 hun Bierenook te bekomen zijn per glas tegen zeer lage prgzen ten einde de onovertrefbare qualiteit onzerBieren meer en meer bekend te doen worden Extra Stout ea Pale Ale Bass Co 24 O VoUenhoven Co Amsterdam 21 Mttnchener 16 Beiersch 14 Pilsener 14 Extra Lager 10 Belegen Gerate 10 Dubbel Gerste 9 Ond Bier 8 j Gerste Bier 7 Kelder geopend van 6 tot 12 en van 27s tot 7 uur MAANDAG lappendaG Bahlmann Co GOD DA Onovertroffen KWALITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM FaTDiiek te Westzaan Opgericht 182S NIEUWE WESTLANDSCHE 10 Cent het Pond te bekomen bij H van DKN HEUVEL op het Jaagpad m AAI DA G Wed BüSMA kppendag Firma Tiendeweg D 84 Spoed vereischte TEB OVERNAME aangeboden een goed beklante Water en Vuumering met WATERSTOKEBIJ Groote omzet van Steenkolen en verdere Brandstoffen voor 190 Te bevragen bg W TUK Boekhandelaar Slaakkade 115 Rotterdam mimi MLi MARKT A 68 GOÜDA Specialiteit in Heeren Mode en Sport ArtiiceleB Groote keuïe in Eogelsche en Schotsche Stoffen Abonnement ft 95 per Jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DEMI SAISON Het tweede jaar een COSTOUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden mi huis bezorgd Natuurwollen Ondergitederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda ADVERTENTIEN in alle Binnen eu BuitetUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda J