Goudsche Courant, maandag 13 juni 1892

NO 4859 Dinsdag 14 Jool 189S SCHOENEN EN LAARZEN MAGAZIJN JE RHODE urn HOEK TIËl DËWEG GOLDA Grootste en soliedste SchoeDenmagazyn van Gouda en omstreken ledereD DoDderdag DITVEBKOOP 7an aUe soorten SCHOENEN en LAARZEN tegen venninderden prijs Gaat zien solied werk spotprijzen Reparatie en aang emeten werk worden voorldurend net en spoedige legden billijke prijzen afgpeleverd 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ue maeadmg van advertentièu kan gesohieaen tot een aur des namlddaga van den dag der uitgave Apnbevelend J P HESSELS B HLMAi i en Co D PUIJK üorle Tiendeweg WEGENS VEBTIIHHEKIKG GROOTE OPRUIMING van Eigengemaakte Beereo en Jongeheeren Costuums TOT ZEER LAGE PRUZEN COSTUUMS van f 12 Toor 9 van 16 voor 12 van 20 Toor 16 tot 36 PANTALONS van 2 70 voor ƒ 2 10 van 3 75 voqr 2 90 van 6 voor 4 75 tot 12 COLBERTS van f 5 50 voor 4 25 Verder alle stoffen tot veel VEKMiyDERDB PRIJZEy D PUIJK Korte Tiendeweg ISOG OI TVANGE GOUDA Met liet oog op het WAUME WESEE eene nieuwe zending vestigen Ondergeteekenden in t bgzonder de aandacht op banne verfrisschende Gazeuse LIMONADES en SPUITWATER bereid volgens Systeem Beins LIMOMADES per Kogelfleschje ƒ 0 10 0 05 0 10 SPUITWATER nn ld Syphon Bij Abonnement belangrijke Ueductie Tevens hebben zjj steeds voorradig alle soorten Bronwateren zooals Victoria Diana Emser Seltsers Carlsbader Bitterwater enz enz Nog recommandeeren zg speciaal hnnne gewone en fijne merken ISljn en Cla aa2 n pagr3 3 e 77 ij3 a en HH Caféhouders en Wederverkoopers GROOT RABAT Van FUA KEi iHUlJSË Go t Crabethstraat en Dubbele Buurt VERHURINÖ bij INSCHRUVINQ van de Kapitale Hofstede bestaande uit BOUWMANSWONING ARBEIDERSWONINijEN c a en diverse perceelen W ei en Hooiland gelegen in den Zaidplas polder aan den ZnideIflken Dwarsweg onder WADDINXVEEN t oldernummers 216 a 224 ter grootte van circa 28 Hectaren De verhnring geschiedt roor 7 jaren integaan KERSTMIS 1892 en 1 MEI 1893 De conditiën liggen van af den 15 Jani 1892 ter lezing ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddin meen alwaar de Inschrijvingsbilletten inhoadende den baarprgs en geteekend door Haurder en 2 Soliede borgen wordende ingewacht vóór den 15 Jali 1892 en alwaar alle verdere informatiën worden verstrekt Uitgenomen des Zondags is de Hofstede dagel ks te bezichtigen Openbare Verkooping i te GOUDA 1 op DINSDAG 14 JUNI 1892 des morgens te 9 uren ten sterf hnize van de Echtelieden SPAANDERMAN aan de Uontmansgracht Wgk M No 253o van eeuen netten en goed onderhouden ll BOEDEL waaronder Gouden en Zilveren Werken en Juweelen Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris 6 Q FORTUIJN DROOGLBEVER te Gouda a J WELTER De Nieuwste Modellen in PSANSOBE COBSETTSH Gouda Snelpersdruk van A BaDraMAK Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 ilzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De Belastinghervorming De minister Pierson heeft met loffelgken spoed en met de hem eigen degelgkheid zgne memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer omtrent zgne belastingontwerpen opgesteld en ingezonden en daarmede van zgn kant alles gedaan om deze belangrgke qnaestie in openbare behandeling te brengen Hg toont in dat merkwaardig en met talent geschreven staatsstuk niet alleen een bekwaam financier maar tevens een beleidvol staatsman te zgn In hoofdzaak houdt hg onwrikbaar vast aan de beginselen zgner voordracht doch is tegemoetkomend wat de uitwerking in bgzonderheden betreft Ondanks alle verzet handhaaft hg het vermogen als grondslag der nieuwe heffing en toont overtuigend aan dat wat men thans kortheidshalve eene vermogensbelasting noemt steeds beschouwd is als eene inkomstenbelasting en dat ook werkelgk is en dat de bewering dat berekening van het inkomen gemakkelgker is dan van het vermogen volstrekt geen steek houdt Ook is de wgze van aanslag onveranderd gebleven de ambtenaren der registratie hebben de voorkeur van den minister behouden boven die der directe belastingen of een college van zetters en wel wetende dat de openbaarheid der fortuinen steeds een struikelblok geweest is voor eene inkomstenbelasting heeft hg terecht de geheimhouding der aiyislagen zooveel mogelgk gewaarborgd Overigens toont zich de heer Pierson zoo meegaande mogelgk Voor de ge breken die in de pers en in de Kamer duidelijk zgn aangetoond heeft hg een geopend oor gehad De berekening van het vermogen en de progressie is beter geregeld zoodat aan tal van geopperde be waren is te gemoet gekomen Vooral belangrijk en leerrijk is dat gedeelte der memorie van antwoord waarin de minister de exceptie te niet doet dat de beslissing over de vermogensbelasting niet genomen kan worden voor de bedrijfsbelasting in bgzonderheden uitgewerkt daarnaast ligt Verschillende berekeningen toonen aan hoede billijkheid bg beide heffingen die op inkomst uit kapitaal on uit arbeid Jiaast elkander kan worden io acht genomen rtuidelgk blgkt voor den onbevooroordeeldeu lei r dat men veilig n e tegenwoordige ontwerpen kan aannemen ponder vrees voor latere pöeilykheden bij de bedrgfsbelBsting Integendd er moet eerst éën der heffliigen laaXakamt me daarmede de tweede zoo in pvereenstemming te brengen is dat aan alle eischen der billgkheid voldaan kan worden Trouwens men zou in alle gevallen toch een der ontwerpen eerst moeten afhandelen daar getijktgdige afdoening ondenkbaar is Voor zoover van den minister afhaugt is thans de aafc voor openbare behandeling rgp bet is te hopen dat de Kamer met evenveel gver en toewgding haar plicht vervuUe Zal zg daartoe onmiddellijk overgaan Wij gelooven het wel In de pers ontbreekt het anders niet aan verzet hoofdzakelijk af komstig van anti revolutionaire en radicale zijde De Stan FEVILLETOK dans voor van Tholen vroeg Nood stond die heer dat toe maar weigeren ware onbeleefd geweest en het duurde niet lang of hij zweefde met haar rond Vit het Frmich VIL i Is wel wat égoistiich maar ik hoop noj altp dat u zoogenaamd inkonsekwent zult worden Denk u eens aan ik heb tot nog toe de dansen jeleid dat wil zeggen op mijo manier en ge speelil Ik had zoo gehoopt voor mijne moeite beloond te worden duor een enkelen dans met u Dan moet ik u teleurstellen mijnheer want had ik geen dans beloofd dan zou ik den volgenden i Mt niet meer meedoen Ik wil u echter gaarne behulpWm zgn dat u beloond wordt voor uw moeite laat ik dus bij de andere dames uw voorspraak mogen zijn ü is wel te beklagen sprak ze met eea spotziek lachje als om hem zijne ironie naar zij dacht van zooeven te vergolden nPardon I antwoordde bü beleefd dat ben ik niet met u eens want ik beklaa mij zelf niet Meteen boog hij voor haar en ging Marie de Valter opzoeken die dadejijk wijl ze lle mogelijke dansen had bel6ofd aan een harer kavnhers de helft van een Je danst uitstekend sprak Marie tot hem enverbrak door baar gemeenzameu toon de etikettedie beiden verbood ouder het dansen Ie spreken ikmocht lijden dat ik nog meer dansen met je had jik moet straks walsen met den surnumerair vanLandelaer en ik ben bepaald bang dat we onderdon voet geraken Daw mag het gjival zjjn met dien mijuhoor antwoordde hij gezocht beleefd maar van jufvrouw do Valter die zoo uitmuntend danst en verder wijl e een goede musioienue is zoo raaatvast mag men dat nimmer verwachlen Vleijer sprak ze en keek hem ondeugend aan wordt je ook al zoo rijk ii cumplimenton Maar zeg me eens ala t namolyk niet indiscreet is konden Clare van Breugivelen on Jij het daareven niet eens woiilen over een dans Ik zie dat ze zii Jufvrouw Clare was te zeer velrnnoeid en vond dat ik wel te beklagen was dat ik zoo lang van t genot van te dansen verstoken moest blgven maar wilde me toch niet mot een dansje beloonen Poeir sprak ze dat is niet nabel van Clare I en ik meende nog wel dat jullie zulke goede vriendjes 1 waren Ik zal haar straks eens kapittelen Doe me echter t genoegen en geleid me even naar de andore I kamer opdat ik een glas water kan drinken de be ADVERTENTIEN woiden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschgnt daard b v wil een nieuw sectieonderzoek omdat de minister wgzigingen van belang in zgne ontwerpen heeft gebracht de Anattrdammer pleit nog steeds voor de prioriteit van de kieswet Natuurlgk zijn dit geiegenheidswapenen waarmede men eene niet bevriende Regeering tracht te bestoken De Standaard weet zeer goed dat een nieuw onderzoek in de afdeelingen gelgkstaat met een vermoorden van het ontwerp Uit het oogpunt van partgbelang is haar eisch volkomen verklaarbaar en blinde partghaat acht natuurlgk zulke wapenen de bonne guerre De opmerking moet ons echter uit de pen dat de houding der antirevolutionaire pers ongunstig afsteekt bg die der liberale onder de vorige Begeering De schoolwet van Mackay werd door een groot deel der liberalen aanvaard maar vooral bg de legerwet des heeren Uer nsius bleek ten daidel ste dat wg liberalen het landsbelang stellen boven dat onzer part Wg aanvaardden het goede ook uit den koker der leidslieden van andere kleur Tot dus ver heeft de antirevolutionaire pers zich niet tot dat hoogere meer vaderlandslievende standpunt weten te verheffen Alles wat van de liberale zgde komt is uit den booze dat blgit de stelregel in hun kamp Vandaar dat zoeken naar exceptiën Want men heeft nog meer pglen op zgn boog Standaard en Amsterdammer betoogen om strjjd dat aan het kiesiechi de voorr iug behoort te worden gegeven Geen hervormingen van welken aard ook of het fundament moet eerst gelegd worden voor het dienden kunnen hier onmogelijk doorkomen met ververschingen Van Tholen deod zwijgend zooals zij verlangde en zorgde dat zij het verlangde kreeg vVan Tholen spra1 zij nadat zij voor don schyn iets had gedronken nu we hier zoo alloen zjjn mag ik je nu wel hartehJK bedanken voor de vele moeite die jij je hebt willen geven dat dit partjj e zog prettig werd als bet nu geworden is £ o meieen reikte ze hem hare hand Dat was te veel op eens voor den jongen Izaak van Tholen gejaagd nam hij de aangeboden hand aan en hield die eenige oogeublikkeu innig omsloten Jufvro uw Marie stamelde hij blozend wat ik deod verdient volstrekt geen dank ik vrees dat ik mij zooeven over ondank heb beklaagd maar als dal zoo is dau was t geheel ondanks my relveo Ik verzeker u dat ik in langen tijd niet zooveel genot had als dezen avond t Was ook niet goed geweest als jij je beklaagdhadt want ik zou het niet hebben kunnen vergetenom u te betuigen hoe erkentelgl ik en wij allenons gestemd gevoelen jegens u Ik weet wel datweegt te en de weigering van jufvrouw Clare nietop iin ir wat kan ik meer doen dan mijn best omu mot hetgeen eenmaal oo is te vorzoeiieq Ge 1 1 dus ook niet booa op papa en op op rojj Wantik moet schuld ffikenuen ik heb papa aangeradenu tot balletmeester te kiezen Marie ik boos op u hoe kom je daaraan Nm iHf S T SBE