Goudsche Courant, dinsdag 14 juni 1892

gflboQW door het scheppen van nieuvre kiezers De tegenwoordige Kamer is onbevoegd omdat zg een groot deel der natie niet vertegenwoordigt dat toch eerlang het recht zal erlangen Tan inede te spreken Het onbillgke van dien eisch nu op dit oogenblik vooral met betoog op het stilzitten van het ministerieMackay dat ook kieshervorming op den voorgrond gesteld had gevoelt de Standaard Het is of het zelfverwijt spreekt waar dit blad schrgft Dat bet vorige kabinet eerst de onderwijs quaestie tot voorloepige optossing zocht te brengen was geheel normaal Dit vraagstuk was toen rgp voor een aanvankelgke beslissing Men behoefde slechts aan den tak te schudden en de vrucht viel u in den schoot Een uitstellen van deze quaestie zou daarom alle verdere politieke operatie gedrukt hebben juist omdat ze de Resumtie was van den politieken strijd die sinds 1857 en vooral sinds 1878 met toenemende bitterheid was gevoferd Toegegeven zegt de Tijd zeer ad rem naar aanleiding van dit schgn excnus toegegeven voor bet oogenblik dat dit zóó was ten aanzien van het onderwgsvraagstak Doch kon hetzelfde ook gezegd worden van het vraagstuk der legerorganisatie en meer andere waarmede het kabinet Mackay zich heeft beziggehouden Moet het drijven van ominnigen genoemd worden thans over belastingvraagstukken te beslissen alvorens het kiesrecht aan de orde komt dan kan aan verreweg het meeste wat het vorige kabinet gedaan heeft mede geen andere naam gegeven worden Met dit woordje op zijn pas kunnen zg die zooveel ongegrond misbaar maken het voorloopig doen Denken wij ons voor een oogenblik dat de liberale ministers niets deden in afwachting van de indiening der kieswet waaraan uit den aard der zaak allerlei onderzoekingen moesten Toorafgaan wat zon er geklaagd worden over hunne werkeloosheid üit de geheele houding dezer lieden blykt dat zij oppositie voeren guand méme Zoowel het geroep om nader onderzoek als het vooropstellen der kieswet zgn uitvloeisels van één gevoel men voelt dat de liberale partjj indien de financieele hervorming werkelgk baar beslag krggt aaomerkelgk zal rijzen in de schatting va n het bestaande kieïerscorps Dit eu ces zal ons nieuwe kracht geven en het getg Toor Ie andergn meer en meer doen verioopen De laatste hoop is dus gevestigd op de nieuwe kiezers welke thans geraadpleegd wellicht niet zoo gunstig over de liberalen denken zouden dan qaJ t deize proefon dervindelgk bewezen hadden voar de regee nngstaak meer ge chikt p z jn daa bun tegeogtanders Antirevolntion rei en radicalen heb spijt het me des Ie meer dat ik den gansehen avond den opgedragen post niet vervuld heb Laiat n dat vulsirekt niet tot leed zijn ik verheug mij dat alles zoo afloopt Willen we echter teruggaan men zou kunnen opmerken dat ik te lang uitbleef En Marie oordeelde niet verkeerd toen ze dat zeide ze zon het trouwens later z l e ervaren want niet alleen haar vader had baat gesprek min of meer geboord maar ook had van Braem tegen Clare gezegd vZie eens door gindiche deur nichtje ik geloof van Tholen doet Marie konfidenties Niet lang duurde het of bet daulen werd gestaakt doordien men aan t souper wen l verzocht van Tholen vond zijn kitoQe naast dat van Marie de Talter Zeker warea du dansende paren vermoeid want de opgewektheid aan tafel was niet groot Het gesprek kwgnde weldra en inen alles gepresenteeA was stond Clare van Breughelen als de oudste der jonge dames dan ook dadelgk op om beon te gaan Aan de heeren werd het overgelaten de damns na r huis te brengen en Clare word begeleid door baar nieuwen neef Wie er dien avond hel hopfd vervuld met allerUr gedachten naar huis gingen zeker niet in bet min t die luitenant en Ciare en Izaak van Tholen die zijnen weg alleen moeste gasn Clare en haar geleider spraken uiterst weinig nder weg en enoplioudelgk blikte het mei je droevig omhoog in den kalmen intenachtshemel waar duizenden tisidere sterren ben thans niets te verliezen m n kan licht de kans wagen met nieuwe kiezers Ue liberalen in du Kamer zullen wel doen zich a4n dat misbaar niet te storen De loop der on staudigheden heelt gemaakt dat de belastingwet eerder rijp is voor behandeling de Kamer doe eenvoudig wat haar hand te doen vindt Teireoht zegt het Vaderland Ue Kamer zou onverantwoordelgk handelen wanneer zy aan die excepties gehoor verleende Er zou eenvoudig uit volgen dat het zetten van den eersten beslisten stap op t gebied van belastinghervorming tot een onbekende toekomst werd verdaagd Dat de Regeering velstrekt i iet van zins is de behandeling der kiesqn stie te verschuiven is voldoende aajgetoond maar zg is terecht van oordeel geweest dat inmiddels van andereu hervormenden arbeid niet behoefde te worden afgezien De kieswet zal komen betrekkelijk spoedig komen maar in elk geval zg is er nog niet en een kostbare tjjd zou verloren gaan als men in afwachting van de behandeling daarvan het ter behandeling gereed liggende onafgedaan liet BINNENLAND GOUDA IS Juni 1892 De heer W A L van Mierop is met algemeene temmen tot i gemaente secretnris van Voorburg benoemd Van de goédkoope reisgelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag ie gaan maakten gisteren ll71 pirsonen gebruik Mr C A Elias betuigt in het maandblad Zmneici zijue instemming met het denkbeeld in de laaute algemtene vergadering der Vereauigius tot bevordering vin fabneks en handwerksnijgerheid door den voo tter jhr mr A P C van Karuebeek geopperd om door middel van een rijks verzekeringsbank te roorzijen in de behoefte aan verzekering van werklieden tegen de gevolgen van ongelukken bij werken dio van overheidswege aanbenteud worden In ulk een bank w men een afdoend middel vinden tegen het bazwühr der kostbaarheid van do verzekering bg particuliers maatschappijen aangezien de bank niet voor hst maken van winsten heeft zorg te dragon en in het bezit is van het grootst mogelgke crediet Hare premies zullen derhalve aanmerkelijk lager kunneu bepaald ropdeo zonder mindere zekerheid op te leverdn Kene zoodanige fiijksinstelling zou tevens veel er toe bgdragen om het verzekeringswezen meer populair te maken want haar werkkring zou zioh niet tot bet verzekeren van arbeiders legen ongelukken ook beperken integendeel venekering tegen ziekte en leveusof pensioenverzekering zou door haar tot stand kunnen gebracht worden m ts slechts tot een bepaald bedrag ivenals de rijkspostspaarbank slechts tot over een zeker bedr ag rente betaalt Gelijk de Rijkspost spaarbanken s jn opgericht om zelfs aan de armst flonkerden Heb je t koud Clare vroeg hij haar peons toen hij voelde hoe bet meisje beefde laat ik je dan mgn almaviva omslaan Wel neen Karel dat zal ik nooit toestaan na dat vele dansen zou jy in zoo n dun kleedjasju door de koude gaan volstrekt nieti Neen wezenlgk ik dank je ik heb het ook niet kouil Weldra waren ze bg het huis van jora de Back waar hij aanbelde t duurde lang zeer lang voor ze eenig geluid veinamen en dat er iemand kwam om open te doen Hij echter zette haar eensklaps de banden in de zij en draaide haar om Zie zoo sprak hy nu zal ik voor je gaan staan dan heb je geen hinder van dien kouden wind en hij brscbermde haar met zijn breede gestalte De nachtwind die van ochteren tegen hem aanjoeg deed zijne lange ravenzwarte lokken hem in het scboone gelaat vliegen en de plooien van zijn mantel fladderden op eens om het meisje heen Een oogenblik gevoelde zij zich veilig in zulk eene bescherming ware die man haar broeder geweest dart bad ze hem wel haar leed op dezen oogenblik willen openbaren en toen by de handen uitstrekte en ze om haar been sloeg toen hij haar zacht naar zich toe trok en haar hoofd aan zijne borst tUlde vleien toen had de anders zoo fiere Clare geen kracht zich tegen hem te verzetten Met een gemengde anndopning van donkbaarheid en genegenheid zag ze hem aan op eens echter zag ze weer zyne vbrige zwarte oogen als verterend burgers gelegenheid tot sparen te geven zoo zoudt Rgksverzekeringsbank datzelfde deel van de bevolking in staat stellen om de voordeelen van het verzekeringswezen te genieten Een dergelgk lichaam kan niet door particulieren tot stand gebracht worden zonder voel grooter uitgaven daarenboven lou het dan waarschijnlijk jaarlijks sohatten kosten terwijl juist het rgk het door de bestaande postadministratie zonder die groote kosten zal kannen stichten en doen werken Immers zonder bgzondere uitgaven zullen de gewone postbeambten en die der rgkspostspaarbank met het lerkoopen der verzekeringszegels en het uitreiken der leege en bet in ontvangst nemon der gevulde kwitantieksaiten belast kunnen worden Üe sohr zet aan ds h ind van de Duitsche rijkswet van ii Juni 1889 over de Invalidiiats und Altersvnrsioherung het nieuwe stelsel van premiebetaling uiteen dat daarbg is aangenomen en waarbij dezelfde methode is gevolgd als bg onze rijkspostspaarbank geldt om stuiversgewijze te kunnen sparen Z i zou bet wensohelijk zijn mwht men er hier te lande toe overgaan een rijksverzekeringsbank te stichten deze zelfde wgze in hoofdzaak to volgen daar zij eenvoudig en practisoli is vooral ook omdat het volk reeds door de postspaarbauk met het gebruik van formuliersn tot iuplakken van zegels vertrouwd is gemaakt Door burgemeester en wethouders is het programma van den intocht der koninginnen in Leeuwarden vastgesteld Ann het station zullen HM MH Vrijdsg 17 Juni voormiddags ll i uur worden ontvangen door de Gedep Staten B en W de leden van den gemeenteraad en andere autoriteiten De aankomst zal door klokgelui worden bekend gemaakt Op het plein V 5ór het stationsgebouw zijn in bataille gesteld de eerewacbt de gerechtigden tot het dragen van het Metalen Kruis of de Citadel medaille de leden der Vereeuiging voor belangrijke krggsverrichtin ien het bataljon scnutterg met het muziekkorps een bataljon infanterie met het muziekkorps van het instructiebataljon en een escadron cavalerie Van het stationsgebouw af zal de stoet den weg volgen langs ds Sophialaan in de Prins Hendrikstraat voorbg het paleis van Justitie langs bet Buiterskwartier en het Groot Scbauernek ove het West of Schaverneksplain langs lie Nieuwstad Noordzgde over de DuooMarlenapijp langs de Nieuwsled Zuidzgde en langl de Sint Jacobsstraat naar het paleis Eeniga dagen geleden werd de 19 jarige knecht Leopold Jank door zijn patroon Uopfner eigenaar van het casino te Hietzmg en van het hotel u iat goldener fiirn wegens dionstverzuim en brutaliteit ontslagen De wraakzuchtige jonge man begaf zich nu naar de kelders van den beer Hopfner te Mietzlng sloeg de bom van het spongat van allo met wijn gevulde vaten ging daarna naar de aangrenzende kelders van den heer Odorsky een zwager van den heer Hopfner waar hij eveneens den wijn uit de vaten liet wegstroomen De beide kelders bevatten ongeveer 1000 H wyn ter waarde van 25 000 tot 30 000 il Jaulc ging na het bedrijven van deze daad naar den Prater waar bg zich bg de politie aangaf Daar de wgn geheel onbruikbaar ia geworden en de voorraad niet was verzekerd lijdt de heer Hopfner een schade van minsten 26 000 fl op baar gericht dat wilde dat onbeteugelde in zgn blikken deed baar huiveren deed haar beseffen dat ze te veel onder den indruk van t oogenblik verkeerde waarom ze zich op eens uit zgne armen wilde bevrijden Maar hij was zooveel sterker dan zij D hield haar des te vaster omsloten iCarel laat mij los sprak ze met een voste stem we zgn geen broer en zuster Goddai k neen antwoordde hg maar Maar we zijn slechts neef en nicht ionaam dus houd de betamelijkheid in t oog want ik hoorde iemand komen Ik gehoorzaam u in alles antwoordde hg en maakt eene beneging als wilde hg haar Insloten doch wïarom zouden w0 van nicht en neef niet iets ondeia kunnen worden en weer zag hg haar aanmet dien vrijmnedigen schier brutaleo blik die haarzou vaak afkeer van hem had ingeboezemd Van Braem je kent onfo overeenkomst we zouden ons door stijfheid het leven niet onaangenaam maken dus zorg er voor dat je me niet noQilzaakt een afstand tusschen u en mij te maken Clare sprak hij en ze kon ich niet weerhouden met welgevallen naar die heldere feeWloeiendestem te luisteren Clare vergeef me als ik wat misdeed t Was waarlijk myn bedoeling niet u onaan genaam te zijn ordt vermlfd Art 341 van het Strntvetboek bedreigt een trof 1 van ten hoogste 4 jaar gfvsngenisstraf tegen hem die bij verificatie dor schuldvorderingen bij een fail lissement een schuldvordering tot een verhoogd liedrag doet gelden Boklaogd van dit misdrijf hoeft Donderdag voor de Heorenveensche reohtbank terechtgestaan Th Walma uit Joure Deze had in een eerste verificatievergadering beweerd ƒ 600 te mogen vorderen van den gafailleerden koopman De Vrede en ten bewijze daarvan een notarieel akte van oen leening tot di bedrag overgelegd Doch op een tweede vergadering erkende hij dat hem slechts ƒ 629 42 toekwam Die schuld was als rolgt ontstaan In 1890 had hij aan De Vredo 500 geleend de verschuldigde rente bedroeg ƒ 12 50 de kosten der akte 29 Jan 1892 gepasseerd waren ƒ 16 U2 terwijl hij in den avond van dionzelfden dttum aan Pb V ƒ 100 hnd geleend De akte luidde op heden 29 Januari geleend Dit was echter niet bet zevai daar de schuld van 500 reeds bestond Wnlma belooft den dag na het passeeren der akte hem nog 30O te leenen Ten kantore van den notaris Buschloo hadden beide partijen do akte na voorlezing geteekend maar toen De Vrede des avonds bij VValma kwam om de andere 300 was leze daartoe niet bereid en gaf aan De Vrede 100 en niet meer Als getuigen werden gehoord mr Hulst grifiior bü de recbtbunk du failliet De Vrede de notaris Boschloo en als getuige é décharge Bloomberg scheepstimmerman to Joure Do getuige mr Hulst deelde mede dat bekl op de eerste verificatie wel degelijk de som van ƒ 800 genoemd had on de akte als bewijs overlegde De beklaagde ontkende de som gendemd te hebbeu hg had later slechts 100 gegeven omdat bij toenzekerheid gekregen had dat de zaken van De V niet goed stonden De Vrede had ook eirst gezegd ƒ 800 schuldig te zijn doelende op de som in do akte vermeld maar hg wist wel dut de werkelijke schuld slechts 600 beliep en had dit aan den curator medegedeeld De getuige notaris Boschloo deelde mede dat Walma in den mo gen van 29 Januari bij hem ifekomen was om do akte te pusseereu Bekl scheen haast te hebben waarom getuige ham gevraagd had of er gevaar was en er op gewezen had dat wanneer binnen 40 dagen faillissement volgde de schuldbekentenis geen waarde had Do akte werd echter opgemaakt en gepasseerd De notaris erkende guweten te hebben dat iu de som van ƒ 800 oude schuld legrepen was De ofl van justitie mr Von Boumhauer achtte het ten laste gelo de bewezen De beklaagdélMiist dat do ingediende vordering niet overeenkomstig de waarheid was Wijl echter geen nadeel aan de crediteuren was berokkend kon dit als verzachtende omstandigheid worden aangemerkt en de eisch luidde één jaar gevangenisstraf Mr H Binnerts te Hoerenveen verdediger van beklaagde oordeelde dat de grondslag van het requisitoir niet deugde bekl wist niet dat zijne vordering onwaar was en in een uitvoerig pleidooi trachtte pi aan to toonen dat bekl niet schuldig WOB In den laatsten tijd heeft men in verschillende streken waargenomen dat sommige boomsoorten andere verdringen en zich uitsluitend alleen van het terrein trachten meester te maken Zoo zijn er o a in Denemarken plaatsen waar de noaldboomen de eiken en beuken verdringen terwijl weer op andere plaatsen de naaldboomen voor loofboomen moeten wijkeu In Frankrijk heeft men bij Sologne een onbewoonde landstreek bij ilois pogingen gedaan om de dorre heidevelden ra ontginnen Men zaaide aldaar ongeveer 30 jaar geleden zorgvuldig zee en gewone dennen Finm maritima en ayUeatrü Na verloop van 16 jaar zag men overal tusschen de dennen eiken opstaan die aldaar niet waren gezaaid en toen pen eindelyk de dennen veldo was men in het bezit van fraaie eiken bosschages die later bossoben werden Zoowel de sa e als de geschiedenis meldt dat deze landstreek in vroegere tgden met uitgestrekte ikenbosschen was bedekt Het nu waargenomen feit kan aBeen worden verklaard door aan te nemen dat de eikels zoolang in den grqnd in ouverauderden toestand bleven liggen tot zij onder beschutting van de jonge dennen konden ontkiemen om deze later op een ondankbare wijze weder te verdringen Talrijke waarnemingen olntrent zulko verschijnselen zoowel in Europa als in Azié godaan geven aan dal er inderdaad evengoed als onder de mensohen een strijd maar een stille strijd wordt esstreden tusschen de boomen Iu GrauwbuTTderland brt wordt de larii of lorkenboom overal door denne on pijnboomen verdrongen en hier zal evenals in do Jura eenmaal de beuk de overwinning behalen In Zwit j seriand beeft de beuk nu reeds den pijnboom eik en berk grootendeels vervangen want men ziet dezen laatsten nog slechts in enkele groepen en dan nog in armelijken toestand In een groot deel van Pruisen maken de eiken en berken plaats voor gewone dennen terwijl in de Russische naaldboascben de esscheii en berken hoe i langer hoe meer de overhand verkregen In de Siberische dennenen pijnwouden wordt de oorspronkelijke boomvegetatlo geheel en al door den berk verdrongen Duizenden jaren geleden was de den op de Deensohe eilanden inheemsch en thans ziet men wel prachtige eiken en beukonbossohen maar zelden ontmoet men nog een nietig exemplaar van den berk of den De strijd om t bestaan die tusschen de versohi lende menscbeiirassen wordt gevoerd heeft ook tus schen de planten vogels en vissoben plaats kortom hij bestaat tusschen alle dieren die op en in de aarde en in de zee leven Kei If iener Tageblait deelt nog het volgende mede i over hot spoorwegongoluk te Nowska Do ramp had plants op het traject Sissek Brod Sarajevi tusschen de stations Jasenovac en Nowska De personentrein 601 verliet te twee uur des middags het station Soenja Toen de trein Saach had gepasseerd kwam een onweer op dat weldra iu een bevigen storm overging Toon men bij het station Jasenovac was nam do storm nog meer in kracht toe toch besloot men den trein te laten vertrekken Het traject van dit station tot Nowska is acht KM lang De trein had ongeveer j van den weg afgelegd toen de hemol geheel werd verduisterd Do storm was op dit oogenblik zoo hevig dat de machinist zioh met alle krachten moest vasthouden om niet te worden afgeworpen De storm schudde de waggons heen en weer terwijl de snelheid van den trein niet weinig werd benadeeld door den hevigen wind Nog l j K M ver streed de locomotief met don wind Tot ongeveer iJOO M voor Nowska was de trein op eene zijde door een laag bosch voor het volle geweld van den storm beschermd Toen meu echter geheel I in het vrije veld kwam werd de locomotief van do rails opgeheven en binnon eenige seconden stortte de I geheele trein de l j M diepe helling af De wagens lageo zwaar beschadigd in de sloot Onder luide angstkreten trachtten do passagiers zich te I redden Eenigen gelukte dit gemakkulyk anderen echter konden zich door de ontvangen kwetsuren niet bewegen Spoedig was hulp tor plaatse dadelijk had men van Nowska al fust aanwezige personeel gezonden De storm begon middelorjvijl te bodaren en nu kon men het reildini swerk beginnen De I gek vet8ten werden uit huu neteligen toestand bevrijd en naar het station getransporteerd Daarna kwamen j de vrouwen en kinderen aan de beurt In het stationsgebouw bleek de geheele omvang van de ramp Van de 35 passagiers zijn 23 min of meer gewond I 3 zyn zwaar gekwetst Onlangs kwam een frappadte moord aan bet lichtte Laufenburg in den Argau Zekere Th Bromberger pachter van het logement De Paauw aldaarhad voor eenige jaren een tweede huwelijk aangegaan met een weduwe Brentano Beido lieden bezaten volwassen kinderen uit hun eersten echt De onderlinge verstandhouding liet te wenschen over de vrouw des huizes beklaagde zich zelf dikwerf over liiehandelingen diu zü van haar man had te verduren Op zekeren dag nu verklaarde een zoon uit haareerste huwelgk zich bereid den vouden knappert om te brongen Derhalve plaatste hij zich in een schuilhoek wachtte tot zijn stiefvader in den kelder afdaalde om wijn te halen en sloeg hem onverhoeds de hersenen in met oen klinker Vervolgens wentelde moeder en zoon een vat op den verslagene om aan een toevallig ongeluk to doen gelooveu en lieten hun slachtoffer onüer uitbundig rouwbeklag begraven Het geheim der rampspoedige verplettering zou odk misschien bewaard ijn gebleven indien eene dochter uit het eerste hmvelijk des logemMtshouders niet achterdocht had opgevat en haar argwaan aan baro beminnelijke stiefmoeder had medegedeeld De niet moer jonge vrouw des huizes bekende bare medeplichtigheid aan het misdrijf en thans volgde er zoumen raeenen onmiddellijk aangifte bij het gerecht De zaak nam een andere loop De geslepen jufferliet haar stilzwijgen gereedoliik afkoopen door eenextra sommetje speldengeld Eerst als nieuwe bedelarijen geschiedden on dize der weduwe te lastig werden kreeg de justitie kennis van het misdrijf en woldoor de logementhoudster zolvo Sedert bevindt zichhet ganscho gezin in hechtenis de geldgierige doch ter incluis die maar niet vermag te begrijpen in I welk opzicht zij van hare handolwijze rekenschapschuldig is Aan het in druk verschonen verslag over den toe stond der Kweekschool der zeevaart te Leiden gedurende bet joor 1891 uitgebrocbt door den directeur is het volgende ontleend Het aantal leerlingen was veel grooter don in vorige jaren want terwijl het toen gemiddeld 21S bedroeg werd gedurende het joor 1891 het belangrijk grooter oyfur van 429 bereikt In A pril en October werden volgens gewoonte de jongens die den half jaorlijkschen cursus badden afgeloopen naar bet opleidingsschip te Amsterdam overgeplaatst en wel den leu April 127 en den len October 168 Maar behalve dit getal vertrekkenden len Mei nog 41 leerlingen van Leiden met dezelfde bestemming omdat dit noo lig bleek te zijn ter voorkoming van overbevolking op do Kweekschool bij den groeten toeloop in die dagen Volgens het laatste jaarverslag bedroeg de sterkte op 1 januari 1891 een getal van 127 jongens zooals wij boven zagen vermeerderde dit met 429 welke gedurende deu loop van het jaar in den zeettienst sangeuomen en hier geplaatst werden doch verminderde het met 336 die op verschillende tijdstippen werden overgeplaatst Bij het einde van 1S91 zouden er dus 220 overblijven ware het niet dat nog vier jongens gedurende het tijdperk waarover dit verslag loopt uit den zeedienst ontslagen werden wegons lichaamsgebreken Het aantal leerlingen bedroeg dus reeds 216 op 1 Jon 1892 en zou weldra te groot geworden zijn voor de beschikbare plaatsruimte in de slauplokalen maar vooral in de leerzalen ware er niet bepaald in den loop van Januari nog een zeker aantal van do beste en meest ontwikkelde joagens noor het opleidingsschip over te plaatsen Hoewel door dezen I maatrejiel dit bezwaar opgeheven was zou allicht de gegronde opmerking worden gemaakt dat er door het groot aantal jongens die telkens naar de Wasaenaer werden overgeplaatst ook weldra gebrek aou I plaatsruimte aan boord van dat vaartuig zoude moeten I ontstaan ea werkelijk zoude dit het geval geweest zijn indien niet hot voormalige opleidingsschip te Rotterdam do Anna Paulowna thans in conservatie opgenomen aan de rykswerf te Amsterdam tot huisvesting van een deel der bevolking van de Wasseoaer waa in gebruik genomen Het gedrag der jongens was over het algemeen zeer goed en slechts zeldzaam was het noodiE zwaar te straffen daar gewoonlijk vermaningen of lichte bestraftingen voldoende bleken te zijn om jongens die in het begin lastig en ongezeggelijk waren na korten tijd op het goede pad te brengen I I BaUeolandsch Overzicht Do Italiaanache Ka nor heeft de beraadslaging over de voorloopige twaalfden der staatsbegrooting voortgezet Mussi uiterste linkerzijde verklaarde zich voor do aanvrage der Regeering en drong op voorzichtigheid aan ten einde vriendschappelijke gevoelens welke vruchtbare gevolgen kunnen hebben niet te ontstemmen Hij werd hehaaldelijk en heftig in de rede gevallen door Imbriani Cavalotti gaf namens tien leilen der uiterste linkerzijde eene toelichting van zijue motie van orde Hij verklaarde daarbij to betreuren dat de uiterste linkerzijde niet volkomen eensgezind is maar te hopen dat het verschil slechts tijdelyk zal zijn Hij betreurde den afval van Barzilai die door de radicalen is gekozen Deze laatste die ten gunste i n het regeeringsvoorstel hod gesproken werd verscheidene malen In de rede gevallen en voor Judas uitgescholden Hij vroeg daarop het woord voor een persoonlyk feit en motiveerde zijne steöi ten gunsto dor regeering doch word door den voorzitter tot de orde geroepen omdat hy zich niet tot het persoonlijk feit bepaalde De Kamer werd zoo woelig dat de voorzitter de zitting ophief een maatregel wetke door de rechterzijde werd toegejuicht maar von de linkerzijde gemor uitlokte In de couloirs werd de houding der uiterste linkerzijde druk besproken en aan Mussi verweten dat hij zich door zijn persoonlijken haat tegen Cavalotti had laten vervoeren No de heropening der zitting voerde Giolitti het woord en zeide Gij hebt niot gewacht tot wij aou den orbeid zijn om ons te veroordeelen Wy zijn daarom verplicht een beroep op de natie te doen Deze verklaring maakte diepen indruk Verschillende afgevaardigden sproken nog voor on tegen do regeering waarop Giolitti de tribune besteeg en verklaarde geen enkele motie te aanvaarden Hü noodi o de Kamper uit te stemmen voor een amendement waarbij de machtiging tot voorziening in de behoeften tot December von dit joor en niet later werd verleend I Di Rudini verklaarde tegen het amendement te I zullen stemmen Hij en zyn vrienden zuUeu slechts kredieten voor een maand toestaan