Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1892

N 4860 Woensdag 15 Juni 1893 ADVERTEMTIEN I Versche Aaidbezib GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentlön kan gesoWedenTot e n uur des namiddags van den dag der uitgave Uitverkoop Mode Artikelen TXTegrerLS opln efflan d ©r Z A SZ worden alle aanwezige Goederen HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN KANTEN enz tegen meer Lage Prijzen GEVkAAGD DE IJIEUWE LONIOlf M X M mw j jj j gjjg bestaande HAARKLEÜR By geheime stemming werd het voorstel an Giolitti met 2B1 tegen 189 stemmen sangenomeu De Kamer heeft daarop orenzeer bij geheime stemming het regseriogsroorstel betreffende de roorloopige zes twaalfden in lijn geheel met 253 tegen 72 stemmen aangenomen Hat schijnt thans too goed als vast te staan dat het Ëcgelschë Parlement iu de week vóór 25 dezer zal worden ontbonden Allo pogingen worden van regeeringswegc in het werk gesteld om de loope nde zaken en wat er verder dringend noodig is vóór dien tijd nog af te doen Over den vermoedelijkon uitslag der verkiezingen regt de bekende Karl Blind in de Müneiener N Naciriciten o a het volgende Nergens is eene berekening dienaangaande onzekerder en onbetrouwbaarder dan juist in Engeland Uet heeft zich roeds meermalen voorgedaan dat eene aanzienlijke meerderheid van conservatieve of van liberale afgevaardigden in het Lagerhuis zitting nam welke eene minderheid van kiezers lot grondslag had De ongelijkheid der kiesdistricten en de omstandigheid dat er in Engeland geene herkiezingen bestaan maar ailet bij de eerste stemming beslist wordt verklaren dezen ouderlingen toestand Over het geheel kan men wel aannemen dat de groote industrie en handelssteden als Birmingham Manchester eii Liverpool aan de zaak der unionisten getrouw zullen blijven Hetzelfde geldt ook van het grootste gedeelte van Lancashire Werklieden en patroons aldaar hebben hetzelfde belang er bij dat de macht des Rijks niet verzwakt het openhouden der markten in landen als Indié niet bedreigd worde En sterk contingent voor Gladstone zullen de Dissenters en de veldarboiders opleveren De sei steu niet omdat zij een lorsch Parlement te Dublin wenscheu maar wijl zy van Gladstone verwachten dat hij zijn nieuwe bewind mot de afschaffing der Staatskerk in Wales beginnen zal De veldarbeiders vormen eenen iu politiek opzicht nog geheel achterlijk gebleven stand maar juist daarom latou zij zich door de fraaie Wloften der Gladstoniauen lichtelijk verleiden Verwarring en onzekerheid ziedaar de toestand pekeusclietst Het toeval zal op menige plaats den doorslag geven Jleoda is medegedeehl dat Vrijdag de heer Harrison de republikeinsche candidaat is geworden voor het presidentschap der Vereen Staten De partij van Blaine die uitstel der stemming wenscbte om de gedelegeerden te bewerken had zich tegen een verkiezing op Vrydag verklaard doch de aanhangers van Harrison zijn toornig geworden en hebben onmiddellijke stemming gcescht Met eenvoudige meerderheid van stemmen kiest de republikeinsche conventie baar candidaat terwijl de democratische die nog vergaderen moet een meerderheid van twee derdeu r voor een candidaat eischt Nu waren de aanhangers van Harrison zeker dat ze over de meerderheid plus één d i over 450 steramen beschikten en daarom forceerden ze de stemming en verzetteu zo zich tegen elk uitstel Bij de eerste stemming verkreeg president Harrison reads 535 stemmen Mao Kinley die niet officieel candidaat was eu geheel op de zijde van Harrison verklaarde te zijn ontving er 182 en de tegeocai didaat Jim Blaine eelyk de Amerikanen hem noemen kreeg er ook slechi 182 Op voorstel van Mac Kinley werd president Harrison nu als candidaat der Republikeinsche partij bij acclamatie verkozen Dat de beor Blaine niet verkozen is doet ons genoegen voor de Amerikanen zelven Zijn partij bestaat niet uit do beste bestanddeelen in de republiek Hij stenode vooral op de omkoopbare Ieren der groote steden De banieren waarmede zijn partijgangers de straten doorkruisten hadden alle bet opschrift Ireland De aanhangers van Harrison die meenden dat dit een onzinnige leus in de V Staten is verscheurden die vlaggen waarop da vrienden van Blaine de banier mer Harrison s beeltenis vernielden Of Blaine en zijn aanhang met veul geestdrift zullen ijveren voor de herkiezing van president Harrison is eenigszins te betwijfelen ilJST van brieven geadresseerd aan onbekeuden en verzonden gedurende de 2de helft der maand Mei 1892 welke door tusschenkomst van hel postkantoor Gouda zijn terug te bekomen W Vennema Leeuwarden J Oudenbroek Leiden G de Jong Moordrecht T Rasper Amsterdam Renneveld Kaldenkircnt n GOÜDA 11 Juni 1892 f De Directeur van het Postkantoor VORSTER Snelpersdruk van A Bsinkhak k Zoom Heden OTerleed mgn geliefde Echtgenoot de Heer COENELIS JAN ADRIANU8 KERKHOF in den onderdom van 31 jaren M KERKHOP HOOOSKDIJK Gouda 11 Juni 1892 Benige kennisgeving Heden overleed onze geliefde oudste Zoon en Broeder de Heer CORNËLIS JAN ADRlANItJS KERKBUF in den ouderdom van 31 jaren Uit aller naam C KERKHOF P A KEBKHOF RoLLOOg Gouda 11 Juni 1892 Men profiteere van de gelegenheid Eenige kennisgeving SOLIEDE K00PER8 voor magere en halfmagere ® bg wekeiykscbe to £eoding Adres Ch GR BNEVELD os KATER te Noordgouwe prov Zeeland Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bg harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr CHANTOMELANUS Oogenwater Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 Ct Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed N Sandera Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Wed BosniaD Gouda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus WoerdJ Een ware 8chat voor de ongelukkige slacfatofTers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau 8 ELFBEWABII G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegoU en in eiken boekhandel in Holland voormt dagelyks te rerkrggen en worden bestelling aan huis bezorgd P HOOFTMAN Jz Kleiweg E 100 LIKDOORNS EdtknohbelH HoornvUes HuideeU Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel rerwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Pr per flacon met penseel 50 ets AlUdn echt bg B SCHOLTEN Coiffeur S FAURE ScHOTEL Turfmarkt 2e huis v d Kleiweg Eisch de handteekening v u A v TÜIJLL de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN i s z r gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht i f flacons van 8S en 150 cents en is te G jida verkrijgbaar alleen bg I A CATS TRADE MARK BS van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg G H LAKERVELD Gouwe C V VLIET Markt Te Alfen bg M vak NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS 1 i Boskoop bg j Oudshoorn bg M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonluwen D db JONG A C FIJN VAN DRAADT Wed F G VERDONK Probeert s v p SOÜCHON THEE No S i r 1 25 per kilo Aloiu te bekomen PSCBE eLAZEN LM vflHil Bbrgving der beroemde geschilderde erkglazeÜKvan de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij 8 toegevoegd een afzonderlgk levenS bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOS CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder ArchiÉect eu Directeur der Academie van Bouwkiinde ta Utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 iranco per post 1 70 ifionderlflke Nommers VIJF CENTEN BINN E JLAND GOUDA U Juni 1892 Heden morgen passeerde de eerste troin Ofer het nieuwe gedeelte ran de brug over de Gouwe Voorloopig is de brug belegd met een hulp spoor totdat ook het andere gedeelte geheel gereed zal zijn De Heer N J Krom pred te Veohel heeft onder vele blijken van waardeeriug zijn 40 jarige ambtsbediening herdacht Gistaieo werd voor de arrondissements reohtbank te Botterdam iu appèl behandeld de zaak van H de J aannemer te Animeratol die voor het kantangereoht te Schoonhoven terecht had gestaan en tot eene boëïe van ƒ 100 veroordeeld was wegens het hebben van eene loods die den bekwamen afloop der rivier de Lek hinderlijk kon zijn zulks iu strijd met de door den minister van waterstaat enz gestelde voorwaarden waarby tot wederofizeggings toe vergunning was verleend die loods te plaatsen AU getuige en deskundige werd gehoord de opzichter van den rijkswaterstaat L Mr Nolst Trenité als gemachtigde en verdediger van bekl optredende betoogde dat artikel 1 der publicatie van 24 Febr 1806 alleen verbiedt het maken zonder permissie van werken die den afloop eener rivier hinderlijk kunnen zijn Bekl had de loods niet gemaakt doch slechts gekocht van den vorigen eigenaar Wanneer hij nu in strijd handelde met do voorwaarden waaronder dien vorigen eigenaar permissie was gegeven kon men desnoods de loods wegruimen doch geen strafvervolging op touw zotten Overigens werd ontkend d it de loods don afloop van het water kon belemmeren Vooreerst kwam het water nooit zoo FEUILLETOIM m iet Fransei m 381 Dat weet ik daarvoor ken ik je reeds Wol te maten 1 en meteen reikte zij hem de hand wijl de deur werd geopend Toen ze n de huiskamer kwam was er nog licht op het vuur brandde niet dan flauw meer iu den haard mijnheer de Back zat met een nieuwsblad voor zich in z jn fauteuil te sluimeren t Was een goede gelegenheid dacht Clare om de rood geweende oogen te wasschen want papa de Back was o zoo slim Als je geschreid hebt Klaartjo spralÉ op eens mijnheer de Back dan ben je niet verstandig dat je iiude oogen wrijft namelijk als je voor mij nietweten wilt dat de waterlanders bü je te voorschijn zijn gekomen Ik heb niet geschreid papa intar de nachtwind was scherp eu deed me de oogen wat pijnlijk aan Zoo zoo Heb je wat genoegen gehad bij de Valter Er was zeker een groot gezelschap hoog ten tweede was de lood gelegen benoden eene aanzienlijke versmalling van de Lok waar aldus eene neer ontstaat Het O M was van oordeel dat het vonnis a quo wegens gebrek in de bewijsmiddelen moest vernietigd worden dooh dat de rechtbank opnieuw recht doende de boete moest hnndhaven Immers hoewel de publicatie spreekt van hel maken van werken moet hieronder begrepen wordon gelijk de Hoogo Raad beslist heeft het hebben van werken Overigens was door de verklaring van den opzichter als deskundigo voldoende aangetoond dat bij zeer hoogen waterstand de loods eeuo belemmering kon opleveren Uitspraak over 14 dagen Het kerseagewas iu de Necl Betuwe is over het algemeen zeur goed Jonge boomgaarden evenwel hebbeu veel van de nachtvorsten geleden dooh dooreengenomen zijn er in jarea niet zooveel geweest hetgeen behalve voor den eigenaar nog voor vele anderen zeer voordeelig is Vermoedelyk zal de rijpe vrucht iu de laatste week vtin Juni aan de markt gebracht kunnen worden Ook van het appelengeWas verwacht men veel Da ppreboomen zullen weinig geven Met de beetwortelen en bet gras ziet het niet voordeelig uit De aanhoudende en felle droogte heeft daarop eon zeer ongunatigen invloed uiigeoefend Het lomerkoren en de tarwe staau tamelijk goed de aardappelen best De heerlijke malsche regen der laatste dagen zal op alles nog een hoogst weldadigen invloed kunnen uitoefenen Ue veestapel is gezond de prijzen zijn matig De Haagsche correspondent der N Gron Ort meldt dat waarschijnlijk eerst tegen 28 Juni het debat over de belastingvoorstellen zal aanvangen indien er niet tot een nader sectie onderzoek wordt Neen papa een huiselijk partijtje We hebben ons echter zeer goed geamuseerd er is zelfs nog gedanst En ben je zoo te voet te huis gekomen Dat spijt me wel ik wilde je trqtuig gezonden hebben maar de paarden zijn ziekelijk en de naohtluoht doet hen geen goed Ik had die oude beestjes reeds lang verkochi maar jo moeder houdt ze zoo gaarne wijl ze doodmak zijn En wie hoeft je te huis ge bracht als k vragen mag Karel van Braem pipa hfl was mijn heer aan t souper Dus viel hem natuurlijk het voorrecht ten deel je naar huis te mogen brengen Wil je wel golooven nichtje dat hij dat gaarne deed Hij heeft me ook zoo iets gezegd papa maar hij praat somtijds zoo druk dat men t niet alles kan onthouden Maar als tu goed is wanschte ik wel naar mijn kamer ta gaan ik bon moe en heb slaap En bohoefta om alleen of bij mama te zijn niet waar Van mama gesproken die was ook vermoeid eu verzocht mij je te zeggen dat je t niet kwalijk moest nemen dat mama naar bed ging Goeden nacht papa sprak zij en bood hem kinderlijk als ze was een 70 n aan Voor dat je je verwijden wilde jk je wel eens wat vragen want ge zyt een Verstamlig meisje Waarom zijn jonge meisjes altijd zoel vertrouwelijk met haar moeder en nooit met den vader al heeft hij haar nog zoo lief ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt besloten wat by velen nog al warme ondersteuning vindt fin waarvoor zeker wel iets is te zeggen mits het geen al te lange vertraging in de openbare behandeling veroorzaakt en tot bekorting vau het publjiek debat leiden kan Met opzicht tot de plannen van den ministar Plerson betreffende den jeneveraccijns raeldlTde correspondent dat het ontwerp als men voet bij stuk haudt althans voorloopig nog zal blgven rusten om zolidra bet blijkt dat zijn vermogen en bednjfsbelai tingen genoeg opbrengen om een grooter equivalett te kunnen missen tot de intrekking over te gaan De memorien en de gewijzigde ontwerpen vaii den ministor hebbeu over t algemeen een hoogst gulistigen indruk gemaakt en gisteren vfrzekerda mij uo t een der leiders van de kamer oppositie dat de voèrdrachten er met vlag en wimpel zullen doorgaan ook met behulp van vele auti lib ralen Kn ik ihoop nog altijd dat de liberalen iiwi eigen glazen niet roekeloos zullen inwerpen door in verzet te Icomen tegen de nu bereikbare bolastiiig verbetaring Bij den terugkeer der Kamer vergadert da liberale kamerclub en ik hoop van harte dat men datr zal slagen in t tot stand brengen van de eenheid die thans meer dan ooit noodig is voor de naaste toekomst bij een belangrijke uitbreiding vau het kiesrecht Men verzekert mij dat de Kamer misschien nog vó6r het zomer recès in het bezit van de kiesrecht voordracht zal komen Orschoon nog geen definitief pogram van het op 8 Sept e k te s Gravenhage te houden congres tot weriug van het misbruik van alcoholische dranken ia vastgeatela zoo kan toch reeds worden ge nold dat de regelingscommissio zich voorstelt de beraadslagingen volgens de drie volgende gezichtspunten te groepeeren 1 Het alcoholisme in zijn zedelijke hygiënische en medische beteekenis Papa ik beu ia geen enkol opzicht meer achterhoudend tegen u geweest dan tegen mama Ik heb nooit geheimen Maar a s ik je dan eens zoide eu hij nam hare beide handen in de zijne en keek haar zoo doordriilgend aan dat ze even de oogen neersloeg als ik je dan eens zeide dat jü van avond geen genoegen hebt gehad Misschien is Karel te stout geweest en zal je dat ontroerd hebben dat kan ook zijn Maar zou je mij als je t kunt niet willen zeggen wat je deert Ik beb jo zoo lief mijn eenig kind ik heb je in mijn leven nog maar loo weinig liefde kunnen toonen gun mj dan dat ik het u mag laten blijken door je te irooston als ikkan on zacht trok hij haar naar zich toi terwql hij haar eon plaatsje meegaf in den ruimei voltaira waarin hij zat Pap ik heb zelf schuld ik ben niet ik ben niet verstandig geweest dat zie ik te laa in Laat ik hot eens in ronde woonlen zoggen je hebt Marie de Valtor de rijke partij misschien benijd Maar wMt je wel mijn kind dat jij av n goed de rijke partij kunt genoemd worden als Marie Weet je wel dat dejiereld dat gaandeweg ook tal denken want zal ze ggen oom en tante de Back zullen huil kind niet onverzorïd van zich laten ga n En dat ia ook zoo en ik zelf steek dat ook nirt I onder stoelen of bnnkon I ff Papa ik verlang niet naar rijkdom ik heb bij u I immers alles wat ik kan wenschen Xiets ontbreekt é