Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1892

I 2 De in toepassing gebrachte preventieve middelen ter bestrijding van het misbruik van alcoholische dranken de vereenigingen de vergaderingen de pers de volksvermakolykheden 3 De dwangmiddelen die den wetgever en den magistrait ten dienste staan tot bestyding of uitroeiing der drankzuqht Onder het opschrift bedrog in den suikerhandol bevat het Maandblad tegm de vervalscAitiff van Dr van Hamel Roos het volgende artikel Voor eenigen tijd werd in de bladen geklaagd over tet feit dat sommige witte suikersoorton van den handel vervalscht waren met aanzienlijke hoeveelheden druivonsuiker Natuurlijk werd de kooper door deze vermenging belangrijk benadeeld daar de druivensuiker zooals bekend is een veel goedkooper artikel is dan netof bietsuiker doordien zij een zeer gering zootmakend vermogen bezit Wij hebben door bemiddeling van een onzer grootste huizen in suiker gelegonheiii gebad nader kennis te maken met deze soort vervalsching Zij werd in practijk gebracht door enkele kleinere handelaren vooral in de hoofdstad die de druivensuiker zeer fijn maalden on oniler de suiker mengden Doch toen de zaak ruchtbaar werd hield railukkig het bedrog tegelijkertijd op Thans moeten wij bet publiek betreffende een gel ksoortige doch veel ernstiger zaak inlichten Zooals bekend is worden groote hoeveelheden suiker vooral zoogeu bastaardsuiler uit Engeland hier ingevoerd Waar nu de condition gelgk zgn en een HoUandsche fabrikant dezelfde belasting voor hetzelfde artikel betaalt als de buitenlander kau men er vrede mee hebben resp betreft bet een quaestie van besehermingj 6f vrijhandelstelsel welker bespreking buiten ons terrein en onze competentie ligt Doch waar de condities niet gelijk zijn en waar de buitenlander artikelen van slechtere qualiteit voor goede laat doorgaan en minder belasting betaalt terwijl het product verkocht wordt tegen prijzen waar onze Holla idsche industrie zouder te knoeien onmogelijk mede concurreeren kan waar dit geschiedt zeggen wij is het gebiedend noodzakelijk de autoriteiten op dit voortdurend gt pleegde onrecht opmerkzaam te maken en dringend om nauwlettend toezicht te verzoeken Wij onderzochten verschillende Engelsche in ons land geïmporteerde bastaard suikersoorten met gehalte van ruim T q glucose bij 63 a 74 rietsuiker eu zetten dit onderzoA ter verdere publicatieu voort Indien men nn uai aat dat volgens art 1 wet 20 Juni 1884 bij de accijnsberekecing de polarisatiepercenten verminderd worden met tweomual de percentische hoeveelheid glucose is het duidelijk dat niet alleen de verbruiker do dupe is is doordien hij eeli minder waardig artikel ontvangt doch dat ook de schatkist belangrijk benadeeld wordt Het is in het belang onzer suikerindustrie zoowel als van bet publiek ernstig te hopen dat hierin spoedig verandering moge komen In een dorp van hot Fransche departement Nièvre woont een man van 79 jaren Thomas genaamd die geboren is in het Fransche leger gedurende den tocht over de Beresina Zijne moeder had haren man een officier van de garde in Rusland opgezocht en hem bij de B reaina gevonden waar zij haar kind ter wereliUirachi en met haren man stierf mij want gij en mama hebt mij lief en ik ben aan niemand meer gehecht dan aan u tweeën En zou er werkelijk niemand zijn aan wien mijn Clare i og meer dacht dan aan ons nPapa vraagt heel veel maar ik wil t a wel zeggen ik houd van Karel als een vriendin ja soms als een zuster maar meer peen wezdnhjk niet Stel u dus gerust ik blijf altijd hier aan huis de gezelschapsjuf rouw Foei ondeugend kind jij die hier de afgod van huis zijt miiogi zulke uitdrukkingen niet gebruiken Maar weetje wel Clare dat je niet eerlijk tegenover je vader handelt Clare en zijne stem daalde tot gefluister ik e t dat je droevig teleurgesteld zijt gewerden in Jets wat je hoogst goed was Is het niet zoo Ë Vailer nokte zij laat mij nu gaan want een klein een nietig klein deel on er gedachten openbaren we slechts alleen aan onzon Vader daarboven Aap mij ligt de schuld ik had verkeerde gedachten en daarin mag ik niet getroost worden in stille j uren moet iit daarvoor booten Goeden nacht papa Wacht mijn kipd sprak hij en belde om te zeg I gen dat ze voor het vuur en licht zouden zorgen 1 wacht mijn kind ik wil je geleiden tot aan je ka mor en hij legde haar arm in den ijnen en giug mei haar het vertrek uit Clare sprak hij bowogeu toen ze voor de dgur barer kamer stonden niet waar raami van Breughelen Het kind werd door do Kozakken meegenomen eu opgevoed Later keerde Thomas naar Frankrijk terug De jonge Hougaarsoho graaf George Karolyi die met de actrice Boriska Frank trouwde en naar Amerika ging is thans hotelhouder te San Francisco Voor eenigen tijd toen het echtpaar een dochtertje geboren werd liat de oude graal Karolyi zijn zoon weten dat hy zich in do omstandigheden wilde schikken en dat hy het jonge paar het landgoed Janova in Zuid Hongarije als verblijf zou afstaan Maar graaf George weigerde naar Europa terug te keeron omdat hij zich in zyn tegenwoordig verblijf b beroep zeer gelukkig gevoelt Portier bij Karolyi is de Hongaarsche Graaf Logothetti en zijn boekhouder is een ander aanzienlijk Hongaar Ladislas von Szög yeny Het ia dus wel een buitengewoon voornaam hotel Uit Parijs schrijft men aan de A R Ct De loopwedatrijd van Parijs naar Belfort is ten einde De bijna vijf honderd kilometer lange weg is afgelegd door de twee eerst aankomenden in ongeveer honderd uren zij hebben dus gemiddeld vijf kilometer in het uur afgelegd en dat honderd uren achtereen Ik geloof niet dat iemand eene dioigelijka uitkomst had verwacht Het loopeu is uit de mode geraakt door de spoorwegen door do stoomtrams door de omnibussen en al de andere goeikoope middelen van vervoer Voorheen was het niet vreemd dat de menscheu dagelijks afstanden van eenige uren te voet aflegden In het gewone leven komt dat in westelijk Europa niet meer voor Men vindt het nu nog bij half beschaafde volken zooals bijvoorbeeld bij de Arabieren die geen begrip hebbeu van de waarde van den tijd Hoe moer de beschaving bij de volken toeneemt hoe minder zij noodig hebbon te loopen eu hoe meer dus die bekwaamheid verloren gaat De wedstrijd uitgeschreven iloor ln t Petit Journal is dus als het ware eene enquête over den toestand der beenen van het Fransche volk en de uitslag dier enquête is men zal het moeten toegeven alleszins bevredigend De eerste winner is een stalknecht de tweede is een slager meusohen die van loopeu in geeuen deele hun vak maken Het leger dat vertegenwoordigd was door officieren en dat een onderofficier onder de voorgangers telde heeft den prijs niet gewonnen hoewel hot door menig een werd verwaoht D soldaat van Marathon die nog geen veertig kilometer aflegde om de tqding van de o erwinning iiuar Athene te brengen kan zich omdraaien in zijn graf Maar bij diens loop kwam het op t fi snelheid aan op de betrekkelijk korte baan terwijl dö loopers va Parijs naar Belfort zich moesten in gang houden op eene baan die twaalfmaal zoo lang is De assistent voor de menagerie van het Museum te Parijs de heer Sauvinet stond Woensdag morgen voor het hok van den olifant Hij gaf hem aardappelen door do staven van het traliehek teneinde het geschreeuw van het dier te doen bedaren datAloor de tegenwoordigheid van een talrijk publiek op een vroeg uur waarop hij gewoonlijk nog alleen is scheen geprikkeld te worden Eensklaps grijpt de blifant hem met het uiterste einde van zgn snuit bij zijn halve heHleu of nog iuts ergers was En t is waar t is goed dat jij me er straks eens aan herinnerdet aan wien we rekeuschap hebben te geven van onze daden Maar als je soms nog overspannen zijt en je hoofdkussi n wordt vochtig denk er dan aan hoe de steen die do aartsvader Jacob slechts had om zijn hoofd op neer te leggen door geloof en berouw een heilig altaar iverd Goeden nacht mijn kind en hij kuste haar verscheidene malen Sluimer zacht Ciare Als gij getuigenis zult hebben afgelegd van het vorkeerde van uw bogeerea als gij boete hebt gedaan zooals slechts een fiere vrouuelijke geesl dat kan doen dan wellicht dalen in uw droom rustig op hunne vleugelen naderend de vredeboden neder om u tu verzekeren dat ze diegenen als geestverwanten welkom heeten die hnqne begeerten kruisen als gij En de nog vochtige wimpers vallen zacht neder het brein is kalmer het hart rustiger want de strgd is gestreden en we mogen gelooven dat overwinningbaar deel zal zijn Niet loo anstig en niet zoo spoedig als zij kon echter de door haar straks zoo benijdde Marie de Vulter het hoofd neerleggen Dadelijk nadat do gasten waren vertrokken had liaar vader haar verzocitt even met bom te gaan naar zijne kamer Wel vriendelijk raaar met iets v or haar ongewoon kouds in zijne stem had hij haar verzocht fo gaan zitten en waaraan fi niet zonder schroom had voldaan want ze vingertoppen en Hebt hem van den grond terwijl hij zijn haudgewricht verschrikkelijk ovordraait vervolgeus laat hij hem weer neervallen met hevig verstuikteu pols De directeur van het museum de heer Milne Edwards verklaarde dat deze olifant gewoonlijk zeer zachtaardig waarschijnlijk gedacht heeft aan een bezoeker die kort geleden in plaats van hem een stnk brood to geven een brandende sigaar in zijn snuit gestopt en hom wreedaardig gebrand heeft De heer Milne Edwards vermoedt dat het dier den assistent van do menagerie hetzelfde voornomen hoett toegeschreven en zich tegelyk over het vroegere geval heeft zoeken te wreken Een leeuwendiof Henry Varnell een der bedienden in nBarnum a circus verliet onlangs den iroep te York Pennsylvania en nam eene kooi moe met een leeuw eene leeuwin en twee jongen Eerst den volgenden dag werd zijne verdwijning ontdekt Een speuragent vond dm man met zijne kooi in eeu goedereowagen op den treii van den Northwestern op weg naar Nebraska om daar bij een anderen circus dienst to nemen De man werd aangehouden De leeuwen waren letterlijk uitgehongerd Zg zijn 3600 dollars waard De dief de dieren en de kooi zijn naar Pittsburg opgezonden waar Varnell waarschijnlijk mot eene liohto straf vrij zal komen omdat het personeel van den circus geen tjjd heeft voor een langdurig pr ces Eïn onzer lezers zegt liet N v d D die dezer dagen het Aquarium van Artis bezocht zag daar ook in een der zeewaterbnssios le aldaar verleden week aangebrachte zoekwallon en geeft daarvau de volgende beschrijving steunende op veeljarige persoonlijke waarnemingen De kwal verschijnt in dezen tijd van het jaar eensklaps in groote massa s in onze Noordzeegaten en dobbert daar tusschen water en wind naar het strand Hot is een bolvormig slijmachtig voorwerp waarvan van ondgreit bij de opening kwaliben afhangen De meeste hebben onder hot bovenvlies een soort aderen die veelal de kleuren vau den regenboog hebbeu en die zg rusteloos in allerlei soms fantastische vormen over den geheelen bol in beweging brengen Zgne voortbeweging geschiedt door middel van inkrimping en uitzetting Zoodra de kwal bij ebbe op het strand is achtergebleven geeft zij een vuile vieze slijmmassa zonder kleur of leven te aanschouwen die zelfs door hongerige kraaien of moeuwen onaangeroerd blijft En toch is de kwal een hoogst nuttig voorwerp der schepping zij is alt t ware een sauvegarde voor do jeugdige vischjes die zJOh in dichte drommen tusschen de wijd in zee uitstekende zeehoofdan van onze kust ophouden Want geheele drommen vraatzuchtige visschen zooals pietermannen en geepen vallen op de weerlooze vischjes aan en zeker zouden zij grootendeels wordeu verdelgd zoo niet de Hcwal hen beschutte Zoodra zij toch worden aangevallen vluchten zij naar do kwallen én verborgen zich in den bol dan is het gevaar voor een oogenblik geweken want de genoemde roofvisschen wagen zich nht aan een aanraking met de kwal omdat vreesde dat haar vader scherpzinnig als hij w s iets had vermoed van t geen seder lang in haar omging Marie sprak hij wat ik je heb te zeggen laat zich in korte woordön verhalen Ik heb vanavond en reeds vroeger bespeurd dat je veel tevoorkomend zijt tegen mijnheer van Tholen Stil val mij nu niet in de rede Vez n avond toen hijmet je ging om quasi je verversching te bezorgen heb ik jullie bespied hoe hij je hand vatte en datjij die niet terugtrok Ik verheugde mij ten allenitijde over je goede manieren en ieetereen geeft daarhoog van op maar is dit nu een handelwijze diegoed te keuren valt Ik heb je t reeds vroegeronder bedekte termen gezegd dat at jonge meiischzich nooit of nimmer moeite voor u behoefde tegeven maar nu zeg ik je t ronduit dat die jongennooit je echtgenoot zal worden of je moet kiezentusschen mij en hem Maar dit verzeker ik je volg je hierin je hoofd on je kunt koppig genoegzijn dat weet ik bij ondervinding dan heb jegeen vader moer Papa antwoordde zij ontsteld van wat u egt te vreeztJn is immers nog geen sprake Maar al was dit zoo ik ben toch geen geboren vorstin en van ThoW is een door en door fatsoennjk jong inensoh Ik zou u moeislijk hier in onzen grooten kring van keijpissen wmand kunnen aanwijzen die beter maliieren heeft dan hij ilf ordt vervolgd deze een schep brandend vocht ren zich afgeeft Dekwal ontlast zich daarna van de Tluchtelingen omstraks weer haar asyl voor een nieuwe bende rooverste openen Zijn intusschen de jonge vischjes groot genoeg gewofden en die ontwikkeling gaat ongelooflijk snel dan verlaten zij de kust naar diep water en dan verdwijnt do kwal na volbracht taak zooals zg gekomen is Slechts dour nauwgezette waarnemingen is de schrijver van dit opstel tot deze ontdekking gekomen waarvan hij in vele natuurknndige beschrijvingen geen melding gemaakt vindt Henri de Parville bespreekt in zijn laatste wetenschappelijk overzicht in het Journal des Het ie waarschijnlijk dat wij de koele jaren achter den rug hebben en thans t en reeks warme jaren zulleu krijgen maar zeker is het niet Belangrijk is het dat men in Amerika dezelfde waarnemingen deed maar juist tegenover gesteld aan die van Eurbpa In het oosten der Vereenigde Staten is de l mperatuur in de laatste jaren voortdurend gestegen Dove maakte er reeds lang opmerkzaam op dat het niveau van hot Ontari meer veranderlijk is en wèl tegenovergesteld lUft het niveau van den Rböne bij Lyon Dat nomt foor de heorscheude windrichtingen die op tegenovergestelde zijdon van den Oceaan ook tegenovergestelde werkingen uitoefenen Thans zgn bij ons de Oosteuwiiideu overwegend laten we ons dus op een warmen zomer voorbereiden Uit Londen wordt aau het Ubld gemeld Een reeks van afsehuwelijke misdaden is na een inet zeer veel overleg gedreven onderzoek door de politie aan het licht gebracht De onthullingen doen denken aan de moorden van WhÏAechapel Er is spiake van een stelselmatige ve iftiging van meisjes en vrouwen duor een zekeren George Clifton Vier vrouwen van lichte zeden Alice Marsh Kmma Shrivell Ellen Dodsworth en Mathilda Clover allen ijit het zuiden iler stad stierven de laatste en eerste in October 1890 de andnren in den loop van den winter onder zeer verdachte omstandigheden Mathilda Clover een VB iarigo vrouw was op 18 Oct nit geweest met een man met wien zij den dag te voren had kennis gemaakt den avond na haar thuiskomst overleed zij onder hevige inwendige pijnen De dood der drio andere vrouwen giug met dezelfde v scliijnsp en gepaard Bij onderzoek van den maaginhoud bleek di zij met strychnine of met een mengsel van strychnine en morphine waren vergiftigd dat altHfis aan 2 barer Emma Shrivell en Alice Marsh in den vorm van pillen door den man met wien zij omgingen moet zijn toegediend Hetzellde vergiftmengsel werd gevonden in het lijk van Ellen Dodsworth die bezwijmd in Waterlooroad werd gevonden en thuis gebracht overleed Er zijn zware verdenkingen tegen den man Hien de politie gevangen nam Hij zou vóór de oorzaak van den dood tier vrouwen bekend werd brieven hübben geschreven waaruit blijkt dnt hij wist dat zij vergiftigd waren op het oogenblik dat hij in hechtenis genomen werd vond men gillen en strychnine in zijn bezit alsmede een brief aan een apotheker welks handschrift overeenkomt met de handteekening van George Clifton die op papieren in de woning van 2 der vermoorden werd gevonden Tot dusver is de gevangene echter nog door geender getuigen herkend i Het mengsel van strychnino en morphine zou een nieuvi vergif zijn De morphine diende zegt mm tot bemanteling van de verschijnselen der strychnine De Uaagsohe kroniekschrijrar van de A Gror Ct schrijft Het is zelfs den best ingelichleii antirovolutionnairen niet duidelijk hoe bet tn de Staten van Gelderland op de verkiezing van jbr mr A F de Savornin Lohman tot lid der Eerste Kamer kón uitloopen Men was er bijna zeker van dat baron Brantsen van ue Zijpe een man van het echte Geldersch conservatief antirevolutitMinair type tol opvolger van den heer van Lyoden vati Hemmen zou Worden gekozen en dat daarna de beer Lohman baron Brantsen in de Tweede Kamer zuu vervangen Hoe t nu op eens zoo giug is ik herhaal het een raadsel vooreerst omdat de Staten meerderhetd iu Gelderland nu juist niet zoo ultra Lohmana gezind ia j ten tweede omdat de oud minister met een zetel in den senaat toch niet tevreden kan zijn en dus zoo spoedig er eeu gaatje is naar den overkant kruipt om niet bij zijn oudcollega s Maokay eu Havelaar en Keuchenius achter te staan en in dat geval kunnen de Staten weer samen komen om te kiezen Ik houd bet voor t naaste dat t zoo is gegaan in den raad der partijgoden zal men hebben ingezien dat de heer Lohman geen absolute zekerheid had van i e plaats van baron Brantsen te zulleu veroveren als deze in de Eerste Kamer overging dan was men dus weer een zetel in de f weede Kamer kwijt en de heer Lohman was toch niet onder dak Men nam dus het zekere voor hot onzekere en gaf den oud miuiater alvast een prix de consolation En zoo werd don antirevo lutiouairen Statenieden van Gelderland eenvoudig aangezegd dat zij niet Brantsen ina ir Lohman hadden te kiezen Huns ondanks tegen wil en dank bij velen deden zij het bij wijze van overgangsmaatregel De Arnh Ct schrijft mede dat van meer dan éénzijde de verkiezing van den heer de Savornin Lohmantot lid dor Eerste Kamer verwondering wekte Nietzoozeer dat de barounen en jonkers in de Statenjuist aan dezen geestverwant van dr Kuyper devoorkeur gaven ook niet dat zelfs die leden derrechterzijde die als mr J baron v Pallandt en mr Kollf tot dusver voor gematigd gehouden werden met liezen feilen partijman medegiugen is het wathet meest verbaast Do houding der r katholiekepartij IS in deze verkiezing het onverklaarbaarste Van de 32 anti liberale leden der Staten behoorener 17 tot de r katholieke en slechts 15 lot de antirevolutionaire partij De katholieken hadden het dusin bun hand door een eigen candidaat te stemmeneene herstemming te verkrijgen tusschen een liberaalen een katholiek De katholiek ware dan gekozen tenware de anti revolutiouaiceu hunne bondgenootonverraden badden Waarom het daarop niet gewaagd De houding der katholieken is inderdaad voor oningewijdeu geheel onverklaarbaar tenzij men moet aannemen dat zij als partij hebben geabiiiceerd en hunin de Goldersche Staten elke leiding en politiek inzicht ontbreekt Loslooponde honden worden hier doodgeschoten zoo leest men op menig landgoed Als bedreiging kan bet geen kwaad maar dat bet niet raadzaam is gevolg te geven aan de bedreiging is onlangs gebleken toen een gfondeigonaar nabij Zulpheu een hond doodschoot die in zijne Jjossohen liep Het gerechtshof te Arnhem veroordeelde den dader tot eene geldboete en kende aan den eigenaar van den hond eene flinke schadevergoeding toe De veroordeelde kwam tegen dat arrest in cassatie maar de hooge raad verwierp dat arrest van 7 dezer eu bevestigde daardoor het arrest van het hof Art 7 der wet van 5 Juni i876 zegt dat honden die zonder opzicht op een vreamd erf rondloopen door den bewouer mogen wortlen gedood maar onder dat woord erf is niet het geheele landgoed begrepen Volgens hiif en hoogen raad is daaronder alleen de aan iooriglieid eener woning te verstaan datgene wat onmiddellijk met bet huis verbonden is of daaraan grenst Men kan nu deaverkiezende de bordjes laten staan maar men zij gewaarschuwd geen gevolg te goveo aan die bedreiging Het arrest van den hoogen raad doet ons intusschen leed zegt 8e rnh Ct een enkele onsohuldige hond moge al eens het slacbtoft er gewordenzijn in den regel doe losloopende konden aan debloemen en struiken ep dieren op eep buitenplaatsgeen goed en landbouwers en tuinlieden worden erook door benadeeld De eigenaJr kan dit kwaadvoorkomen door zo va t te houden Die verplichtingi is nu indiroct oor den Hoogen Raad opgehevenen dat is jamnay Landeigenaren uilen nu allicht iovergaan om het betreden van hun grond voor wan delaars te verbieden wat zij helaas in den laatstentgd al moer en meer in deze omstreken doen Niet altijd zonder reden evenwel j Een commies p de Fransche grens wierp dezer dagen eenen blik door de tralies van eene mand met duiven die voor eena prijsvlucht naar Frankrgk werden gezonden Hg bemerkte dat verscheiden van die beestjes op zonderlinge en gelijkmatige wijte bibberden zonder van hunne plaats te komen Hij opende de mand en eenige duiven vtoge weg Anderen bleven zitten Bij nader toezien bleek het dat die beestjes opgevuld waren met kostbaren Brusselschen eu Mechelscheu kant Dit feit lal ten gevolge hebben dat de duivenmanden het voorwerpvan eene bijzonder onderzoek zulleu zgn Het Britsohe Uoogerbuis heeft in de laatste maanden reeds tweemalen beslist over de aanvrage van personen die meenden recht te hebben op adellgke titels en de daaraan Nerbonden bezittingen tn in beide gevallen werden die aanspraken erkend Binnenkort zal opnieuw zulk een geval voorkomen De Heer John Chetwood Chetwoud Aiken teStokeBishop in het Graafachap Glouöester heeftnamelijk een verzoekschrift ingediend om erkend teworden als Baron de Wahull eu als pair van Eugeland Het bijzondere van bjt geval is dat de titelvan Baron de Wahull nimmer ofticieel door hetParlement erkend is sedert den dood van Thomasde Wahull in 1304 In 1297 werd Thomas deWahull opgeroepen om het Parlement te Salisburyie komen bijwonen maar zijn zoon John de Wohull ontving nimmer zulk eene oproeping evenmin alseen zgner nakomelingen In den lijd van Hendrik VIII kwamen de bezittingen dor Wahttlls in de handen van Agnes Wode hull die in het huwelijk trad met Richard Cetwode en onder de regeering van Jacob I deed hun zoon Rir Richard Cetwode aanspraken gelden op het kasteel Odell of Wahull Zijn verzoek werd verwezen naar een commissie die d zaak onderzocht en eeu gunstig rapport uitbraclit maar de Koning wilde den aanvrager niettemin niet erkennen ofschoon hij aanbood den titel opnieuw in te stellen Dit werd echter door Mr Richard Chetwode ffoweigerd De tegenwoordige eischer is een afstammeling van Mr Kichard Het Parlement van 1297 dat Thoruas do Wahullgenoodigd werd bij te wonen Ifrordt door constitulioneele historieschrijvers niet berkend als een volParlemonL en dit maakt de zaak nog moer ingewikkeld Het eerste volle rtemeut van veftegenwoor diging kwam in 129 5 te Westminster bijeen hettweede te Berwick in 1296 en net dorde te Yorkin 1298 Wat het parlement te Salisbury in 1297 betreft wordt opgemerkt dat de oproepingen gericht waren aan 6 graven baronnenen aan de rechters maar niet aan de bisschoppen ofabten on daarom betwijfelde do hlstorieschrgver Nicolas of do oproeping die Thomas do Wahull ontving hem recht gaf op erkenning als baron l e zelfdo schrgver erkent intusschen dat twee volgende oproepingen in hetzelfde jaar in dit verruim voorzagen en voegt er bij dat de geldigheid der oproepingen nimmer in twijfel werd getrokken De familie stamboom klimt op tot Wouter van Vlaanderen die als leenheer goede bezittingen had in de graafschappen Belford en Nopthampton terwijl Wanull thans WodhuU of Odhull in Belfordshire den naam aau den titel gaf De Ned ort bevat do beschrijving van een eenvoudig weerglas dat gole enheiil geeft twee dagen vooraf het weer dat komon zal te ontwaren Men plaatst een ongeveer één liter inhoudende flesch die tot op a mot water gevuld is in de nabijheid dor wooüof slaapkamer en doel er eeu bloedzuiger in Zoolang hel weer goed en fraai blijft ligt bet diertje bewegingloos np den bodera der flesch en rolt zich als een slak in elkander Zal het regenen dan kruipt het tot boven in den hals der flesch en blijft er zoo lang zitten tot bet helder weer wordt Zal er wind komen dan zwemt de bloedzuigor bestondig en vlug heen en weer en wordt niet eerder ruetig totdat do wind sterk wordt Komt er onwoifer dan duidt de bloedzuiger zulks reeds eenige dagen vooraf aan Zij houdt zich buiten het water op is buitengewoon Onrustig en werpt zich krachtig been en weder eveolils of zij schokken bekwam Mot dezelfde zekerheid duidt zg ook in den win ter de komende weersgesteldheid aan Bij vurst ligt zij voortdurend op den bodem bij sneeuw of regen begeeft zij zich telliens in den hals der flesch Boven om deis hals der flesch moet men een grofstuk linnen binden waariu ee ige kleine luchtgateugestoken wordeu Des zomers geeft men den bloedzuiger om de 8 en s winters om de 14 dagen frisch schoon water RolteDlanüsci Overzicbt Heden is de vorkieziug voor do constituante in België De politie heeft biHtengewoiie voorzorgsmaatregelen geiiomeQ voor de handhaving dör ordd De burgemeester vau Brussel heeft daarover een langdufig onderhoud gehad met den miuister van