Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1892

ADVERTENTIËN Donderdag 16 Jnni NO 4861 180d 8ia9fl6a i J g g5TO5ai GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ♦ Op den 19 Juni a s zoo de Ba re wil CORNELIS VAN EIJK EN JANSJE VONK hunne 2S JABIGB MCHTVjEBEEyiGING te herdenken i m tan heiningen j e jong Gouda 1892 iJi inm t i Mit MHi J lyK aS i De ineeadlug van advortentien kan geaobieden lot en uur des namiddags van den dag der uitgave immer bemimiclijker het zeker wordt gij diep telouru est ld en maak je haar vader daare iin oen ongelukkig liauur iii i ooij der wereld gezegd een kind van het negental dat mcvrom A En wat weet u dan weer papa = van Brcuïheien had dus was Clare schoouu laiUfl Wel wat de oude heer de Back me zelf lerteldet zij zij ze was immers yóoveel rijker 15ij en zijne vrouw adoptoeren Clare euis dat het En Marie wist wat dut in onze maatschappij te geval dan erft zij alles van hen en dan is Clare iu 2ecro en heeft vergelijking met ii eene veel rijkere partg Eu de Papa sprak zo schijnbaar bedaard ik ben Back steekt het onder geen stoelen of banken zoo binnenlandsohe zaken waarin de burgemeester verzekerde dat alle maatregelen geuemen zyn ternryl f de minister verklaarde dat de regeering vaat besloten IS in geval van wauordelykbeden krachtig op te treden Be troepen zyn in de kazernes geconsigneerd en de garde civique heeft order oatvan eu zich op de eerste oproeping onmiddellyk gereed te houden Tot op gisteren was er evenwel geen reden om wanordelijkheden Ie duchten Na de verklaringen door den minister president in de Italiaaosche Kamer afgelegd acht men het in de parlementaire kringen zeker dat de Kamer ootbondeo zal worden en dat de nieuwe Kamer tegen de maand November zal by eenkomen In den ministerraad echter is de quaestie van de ontbinding der Kamer nog niet overwogen Alle berichten omtrent het tijdstip der nieuwe verkiezingen missen dus eiken grond In Barcelona het lustoord der Spaanache sociaaldemocraten zijn de werklieden weder aan het vechten met de regeeringstroepeu Werksiakers die geen vrijheid willen laten aan arbeiders die werken willen zyn de oorzaak dat de ongeregeldheden opnieuw begoiiuen zijn Aanvankelijk hadden de werkstakers de openbare meening vrij wel voor zich Ze vroegen een gulden per week meer loon doch hun aanvallen op de arbeiders die blijven werken maken den toestand ernstiger Ër hebben aanhoudend botsingen tusschen de werkstakers en de soldaten plaats Ken trein die uit Frankrijk kwam weid met steeuen geworpen De werklieden die aan de werkstaking niet meedoen hebben veel te lyden van de werkstakers De regeering heeft een uterke afdeeling soldaten by de gasfabriek moeten plaataen omdat de werkstakers dé arbeiders der fabriek wilden dwingen het werk op te geven De staat van beleg is afgekondigd In hot Belgische Lagerhuis verklaarde de heer Balfour dat de zittiugen van het Parlement waarschijnlijk niet voor bet einde der op 19 dezer begionende week of het midden der daaraanvolgende week zullen gesloten worden In eerste lezing zijn goedgekeurd lo het ontwerp waarbij de rente der schuld welke de Staat by de Bank van Engelsnd en Ierland heeft wordt verminderd van 3 op i pCt 2o het ontwerp tol wyziging der wet betreffende de nationale schold van 1870 Het Hoog rbuis heeft heden het ontwerp betreffende de invoe ring van klein grondbezit in de landbonwende streken by tweede lezing aangenomen Lord Salisbury deelde mede dat volgeos telegrammen uit Zaïizibar aldaar brieven waren ontvangen nit Muar za bij het zuider uiteinde van het Victoria Nyanza gedagteekend 31 Maart Williams was aldaar aangekomen De worsteling in Uganda wasgeëindigd Men htul hoop op eene schikking metMwanga en zijne aanhangers De Kngelsche zendelingen bevonden rich in Uganda en de Fransche zendelingen in het district Bnkoba Naar het achijnt verkeerden zij in gooden welstand en werden zij niet bemoeilijkt Ijord Salisbury geloofde niet dat eenig Kngelscb flf nt wie ook in staat zou zijn tot een aanval op katholieke inrichtingen of tot eene vijandelijke handeling jegens landgeuooteu en andere Europeanen Men moet Lugard en zijne helpers niet veroordeelen voor dat men hunne rapporten heeft ontvangen Wanneer men met de feiten bekend zal zyn zal men ontwaren dat zij gehandeld hebl ec als Ëngehche Officieren Intusschen zal hij onderzoek instellen en wie overtredingen heeft gepleegd zal daarvoor ter verantwoording geroepen weden Hij gelooft dat bevel is gegeven zich uit Uganda terug te trekken tot op een punt halverwege van de kust In de tegenwoordige omstandigheden is het moeilijk Uganda te behouden maar zoodra de spoorwegen gereed is bestaat er niet de minsle moeilijkheid om zich in Ugaopa te handha ven De Timei bericht dat d Briiuh Eaii Africa Com pany de ontruiming van Uganda heeft bevolen daar de fondsen zijn uitgeput Het blad spreekt zich uit tegen dit terugtrekken van de kleine samengetrokken slrydmacht en zegt dat indien Engeland Uganda niet voldoende daadwerkelijk bezet dat Uganda waar voor het Helgoland opofferde andere mogendheden het gebied zullen kunnen nemen Burgeriyke Stand GF BOREN 9 Juni Martinus ouders C Bosch en M van den Berg 2 Jacobus ouders W G van Kersbergen en E de Bruyn Alida Johanna ouders D Kemp en A van de Poll 13 Agatha ouders J Eijkhoff en A Vermeulen OVERLEDEN 11 Juni P Vermeulen 8 w C J A Kerkhof 31 j 13 W C Trijsburg 33 m A J van Eymeren 10 d 14 G D J van Eijmeren 11 d W IJsielstijn 5 m Onze beide lievelingen ons den 3 Juni 1 1 geschonken werden ons gisteren en heden kort na elkaar wederom door den dood ontrukt L TAN EIJMEREN L VAN EIJMEEEN BUKOMANS Gouda 14 Jnni 1892 Voor de deelneming ondervonden bg het overlyden onzer Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw ADEIANA STOELENDRAJER Weduwe van wglen den Heer A Dvppib Dzn betuigen wy bg deze onzen hartelgken dank D A DOPPER AzN E C DCPPEB Hartooh Hbijs Haaetreck 10 Juni 1892 BRÜODBAMËRIJ Te huur gevraagd in GOUDA of OMSTREKEN een BROODBASEERU met of zonder inventaris ook niet ongenegen om voor gezamenlgke rekening een dergelgke zaak op te richten Brieven onder No 2197 aan het Bureau dezer Coorant Versclie AardlseziSii d elyks te verkrggen en worden bg voornitbestelling aan huis bezorgd P HOOFTMAM Jz Kleiweg E 100 Te Koop aangebden Eene PAVIUOENSCHÜIT met zeilen ankers en kettingen Alles nieuw geweest in 1890 Ie bezien en te bevragen bg K OOSTEROM te Reeuwijk bg Gouda Afdeeling Middelburg Heineken s GERSTE BIER perfl ct perV fl 4V ct WIENER EXPORT IS 7 Specialiteit 7an Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Zeer ITette Gesteendrukte NMUEMTJES worden GELEVEKD door A BRIiNKinAN en Zd Qottda Snelpersdruk van A Beinkman Zoon a J PRUTCE Gouda Eenig Agent voor Gouda en Omstreken DES IMT niJWIELEN 29 gouden medailles Hmmi TE BOüDi CURATOREN maken bekend dat het Exa men voor hen die als Leerlingen wenschen té worden toegelaten in de eerste helft der volgende maand zal plaats hebben Aanmelding vóór den 1 JULI e k bg den Rector Dr A VAK IJSENDIJK FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen B Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen gepent Kwasten Garnitnren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden on schadelyk voor de gezondheid bewerklPi Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Stollwerck s Uart Cacao Hoogste eiwit hoogste theobronin gehalte Tl 1 Caca VoordeeligI HartrOlaoao is lljnste PoederCacao in hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne geur deliciense smaak steeds gelijkmatigheid des dianbs In blikken bitsen i 28 Caoao harten = 45 oent 1 Caeao hirt 1 8 cent = 1 kop € aeio Verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz Esgros Eipeditie JuUtls Mattenklodt Amsterdam Kalverstriat lU i Een Fatsoenlijk Meisje P G biedt zich aan als KINDERMKID of als TWEEDE MEID Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 2198 I e uitgave dezer Courant geeohiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr§B per drie maanden is 1 35 tranco per poet 1 70 iiioaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 15 Juni 1892 t Naar ivij vernemen is het veelbesproken besluit van den gemeeoteraail ter reorganisatie Ier Tneeile Burgersohool voor meisjes waartoe indertijd op voorstel dos heeren IJssel de Schepper besloten irerd door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland niet goedgekeurd Do gronden waarop deze afwyzing berust zullen zeker iq de eerstvolgende raadszitting worden medegedeeld In verband daarmede en met het oog op de kennisgeving der Schoolcommissie dat den i dozer inschrijving zal gehouden vorden voor verschillende scholei herinneren wij belanghebbenden dat dit jaar als naar gewoonte meisjes worden aangenomen ook voor de laagste klasse vai de sohool van jfuffr Bender De dames L C Arends M C Bokhoven en X van der Kleijn hebben met goed gevolg examen gedaan voor de acte van onderwgzeres In do zitting der Botterdamscbe Arr Rechtbank van gisteren werd veroordeeld L v d W ketoUappor te Gouda bekl van vernieling tot 7 dagen gev Gisterenmiddag is hot zevenjarig zoontje van Krijnberg op de Karnemelksloot voor de ouderlijke woning te water geraakt en spoedig op het drooge gehaald door oene buurvrouw Wg ontvingen het eerste jaarverslag van de NederJandsche Kamer van Koophandel te Londen Aan FEVILLETOI ¥ lEllliI€B Uit hel Framch Vil 3 Jl Men zegt zelfs dat hij nok voel fortuin t vachten heeft maar ilat beteekent niets ik heb imrters dadelijk gfnorg en bovendien zooveel te wachten Men noemt mij immers de rijke partij en dat zegt u zolf vaak genoeg sprak ze niet zonder bitterheid Begrijp je dan niet Marie dat hij je alleen om je geld vraagt Weet je dan niet wat wereldkundig is Ik ben vrij wel op de hoogte vnn het dagelijksch nieuws papa maar neen iets l izonders omtrent van Tholn weet ik niet want dat zal u toch wel bedoelen ik ben zelfs verlangend het te weten Halstarrig kind Wel hij had veel liever die imooie jufvrouw van Breughelen genomen maar die verwaande jongen die veel te veel wordt gevierd was slim genoeg om te begrijpen dat men van oen lief geziohije alleen niet kan leven Mijnheer de Valter dacht m oral te wel de kennis dit verslag is toegevoegd de qBamlijst van het Bestuur en de leden der kamer en hel verslag omtrent het door de kamer ingestelde onderzoek betreffende den fruit en groentenhaudel tussohen Nederland en Grootfirittannië Een agent van politie te Amsterdam is er eonige dagen geleden leelijk ingeloopen maar heeft eigenlijk zijn verdiende loon gekregen Deze dienaar der stedelijke politie betrapte een venter op een dier overtrediugen welke nogal dikwijls plants hebben en met een kleine geldboete worden gestraft Hij bracht den venter diens misdaad onder hot oog en eindigde zijn barsohe toespraak met de versohrikkelgko mededeeliug dat hij tegen hem overtreder derpolitieverordeningen proces verbaal zou opmaken Onze venter lachte hem ooiyk toe l nipoogde eens in de richting van een tappery en wist het per slot van rekening zoQver te brengen dat de ageut van bet procesverbaal opmaken afzag nadat hg de venter plechtig lieloofd had daar een barrel voor hem te zullen betalenr dien lie tet iuH a afloop se zijn diensttijd op dn gezondheid vau den venter zou drinkep Hij zou er nu zelf ev n heengaan om er eentje to nemen en dan meteen den waurd den agent aanwijzen die straks up zijn gezondheid eon pierenverschrikkertje zou komen gebruiken Nu dat gebeurde dan ook De venter on de waard kwamen op de stoep en de eerste wees in de ricnting von den agent waarna de waard een vra genden blik op den diender richtte dien deze met een goedkeurend knikje beantwoordde De dienst is afgeloopon en de diender begeeft zich naar de herberg om daar het graantje te pikken dat reeds voor hem betaald is Hij drinkt den ingeschonken borrel ledig en wil zich verwgderen waarop de waard hem attent maakt dat hij nog met betaabl hcfft te bezitten hoe hij moest spreken om Marie te genezen van eene naar hij meende verkeerd geplaatste liefde Clare van Breughelen een nufje dat pas iu tie wereld was verpchenen maar eeu nufje dat een heel mooi gezichtje had veel mooier dan zij zou haar dus verdringcn De angelsteek was scherp voor de te veel gevleide de om haar rijkdom te zeer gevierde Marie de Valter en een oogenbiik moest ze zich bezinnen wat daarop te antwoorden viel Wel kon zo haar vader misleiden door een los gezegde cf als t moest door list maar eens moest het toch zouver komen dat hij het weten zou Maar wat zou hij dan te weten komen Was liet wol zoo zeker dat Izaak van Thob n m haar hand zou komen vragen welk bewijs had zij daarvoc Geen bewijs geen enkel maar Marie h jd hem lief en haar karakter dat door geene liefhebbende moeder was gevormd ivas juist van dien aard om alles aan te wenden dat ze juo liefde toch mocht venverven juist nn die werd tegengewerkt Haar vader had haar gewezen op een grooten hinderpaal op Clare van Breuïhelen die in deze hare dogen van seluk als t ware steeds schoener werd Dan Clare wos had haar vader daarö i i ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Wat zegt de diender dien heeft imwfers de venter betaald van morgen Wel neen zegt de waard hij heeft er een voor uw rekening gedronken en gezegd dat gij dien zoudt betalen Ik heb het u toen gevraagd en gg hebt ja geknikt Er schoot den agent niets anders over dan te betalen In plaats van een borrel voor niets te drinken moest hij er nu twee voor een betalen Echo Onder leiding van jhr mr W K J Quarles van Ufford werd gisteren te Amsterdam de jaarvergadering gehouden van atgevaardigden der afdeehngen van de Maatschappij mtn tVeldadigheid Aan het jaarverslag van den directeur is bet volgende ontleend Het jaar 1891 kan zeker niet als een gelukkig jaar voor den landbouw gerekend worden daar het natte weder voor de ontwikkeling der landbouwproducten zeer nadeelig was Door een der laatste nitvindingen de besproeiing nl der aardappelvelden met de bekende jbonillie bordelaise gaveu deze een uitstekend besohs terwijl de aardappelziekte elders zeer groote veraolirfingen aanrichtte Èvtimmeat werd weder met goed succes gebrnitt eeivji aoi voordeel bij de hooge prgzen van den stalme Alles te zamen was de uitkomst met den lamlbouw niet ongunstig Er werd een gezamenlijke wijist behaald van ƒ 7636 L o fabrieksarbeid leverde ƒ 2207 verlies op wegens de concurrenlie van manden en stoelenmaken In de mandenmakerij werd voor ƒ 20 133 verkocht Aan arbeidsloon werd bij de onderscheidene industrieën ƒ 11 U7 uitgegeven Ook de fabriek tot het drogen van groenten was door het natte weder zeer gedrukt vermoeid en tis reeds laat Goeden nacht vadert eo zo reikte hem even hare baud Marie mijn kind sprak de hooghaitige man niet waar jo zult je vader geen verdriet willen aandoen door een jon mensch aan te moedigen diü nooit uw etfhtgeiioot kau en mag zijn Papa we liebbeu niet do Keringste zekerheid dat hij ilaarnaar streeft maar u heeft niet noodig mij te beleedigen Ik speel niet de kokette Jo neemt mij het noogo woord uit deu mond Marie maar wat was hel anders dan uevaarlgke koketterie zooals jij dezen avond handeldet Papa sprak ze langzaam en erd bloedrood lcoketterio was dat niet Marie en zijne hand beefde begrijp jo dan niet dat jo je nooit of nimmer moogt bloot geven in de ongelukkige passie die je voor dier jnnsman voedt Pa u is onbarmhartig ik heb geen passion en zoo al dan zal ik trichten die te overwinnen Maar Marie als nu eens die van Tholen niet van u hield als hij hooren zal wat ik weet dan is