Goudsche Courant, donderdag 16 juni 1892

h De liovoiking bestond ultimo December uit 1863 zielen tegen 1818 einde 1890 Ër waren 214 vrgboeren gezioneii 91 arbeiders en 198 bestedolingeu Er werden 45 kinderen geborun terwijl 16 personen stierven Door de afdeelingen Amsterdam Den Maa Haarlem Leeuwarden Middelburg en N megen werden gezinnen geplaatst en 2 kolonisten tot vrijboer bevorderd 65 jongelieden onder welke 2 1 bestedelingen verlieten de kolonie eu werden in vcrsohillendo betrekkingen geplaatst Aan het denkbeeld vanden hoer M E v d Mouleu om in de kolonie een rustoord te stichten voor bejaarde vrijboeren en arbeidersgezinnen is dank zg den steun van H M du Koningin Regentes eu een vermogind menschenvriend een begin van uitvoering gegeven Bij G Theod Bom Zoon Spuistraat te Amsterdam zal weder een poslzegelveUiug plaats hebben I Deio verkooping munt uit door een groot getal wegens bun zeldzaamheid kostbare zegel Wy stippen slechts aan de senen van De belaui rijkste zegels zyn aljen door dr Hermanu te Berlijn gekeurd Advocaat ia een afiiortin van advocatenborrel endeze drank word oo genoemd omdat hy een goedsmeersel voor de keel is vvel noodtg voor een pleitbezorger die veel en glad m t publiek moet spreken Bisschop warme roode wijn met eeu toevoegsel vanhet extract van zekere kruiderijen ontleent zijn naamaan de overeenkomst der kleuren van het gewaadeens bisschops en die van genoemden avouddrank Het woord grog dankt zijn ontstaan aau den Engelsclien admiraal Vernon die in t midden der achttiende eeuw leefde en doorgaans eeu rok of jas vangrogram t Fransche gros grai i = grof draad droegen d iarom door zijn volk admiraal Grog bijgenaamdwerd Hij Uaaite zoo men wil allespiritualiaen betreurde het gebruik of althans het misbruik dat Janmaat er van maakte Ëu om t laatste tegente gaan of te temperen lengde bij hun ration rummet water aan Toen ging zijn bijnaam op hun verslapte oortam over Zw C t Het weekblad Nederlaai acht het opvallend dat terwijl iu officieele en niet officieeie geschriften veel over het werkplan der regeering gesproken wordt daarbij zoo weinig of in t geheel niet meer gesproken wordt an de legerwet Is het niet alsof het Feeds vaststond dat daarvoor geen tijd zal wordeu afge2onderd Men maakt zich gaandeweg iLeer en meer vertrouwd met het denkbeeld dat de taak der rerdediging nog maar wat moet blijven rusten Het is wel treurig dat men zou indommelt en dut hot besef van hetgeen Doodig is voor eenigen lijd zoo levendig zoo zeer kon verflauwen Onder herinnering dat op den laatsten dag der algerueene beraadslagingen over de legerwet den 3 Mei 1891 de tegenwoordige minister van koloniën bet vraagstuk der landsverdediging in verband Is hij zich uitdrukt t zou me niet verwonderen of je vriend zal dat ook wel weten Om je de waarheid te zegzen kwam het mij voor dat jij dezen avond vrij wat moeite bad om hem tu boeien eindigde hij onineedoogend ffik kan u niet langeraanhooren antwoordde het ontroerde meisje u beleedigt mij keer op keer De wereld meent dal mijnheer do Vatler zijn eenige dochter zoo innig liefheeft maar die getuige was van onze gesprekken als u t er op aan legt uw wil door te drijven zou wel van dat verkeerde idee terug komen Ik zal voor t overige met mij zelf te rade gaan want ik sta toch zoo bedroefd alleen in de wereid als t er op aankomt en zonder iets meer te spreken verliet zij de kamer Wat een aantal gedachten doorkruisten haar jeugdig brein toen ze op haar kamer uas gekomen Het late uur verkondigde haar dat bet tjjd werd om te gaan riisia maar ze wist wel dat de vriendelijke slaap nog in lang niet haar zuu komen opzoeken Ze ging bij hot venstor zitten en keek na ir buitm in den helderen winternacht en ongile met droeve blikken de weinige grauwe voorbijzwevendo wolken na O moeder snikte e einde ijk had ik u tot nadaeifsler en vrienlin sehad ik had ïeweten hoe te leven hoe te handelen in deze wereld van huichlanj en diibtielhartigheid Heb ik dan eeen vrijheid om als dit o gz iara is te lati n bhjken wien ik liefheb Staat het nii t ii iu mij om te kiezen auni bracht met da regeling der gemaentf financien vraagt NeJcrland Heelt do minisier van Koloniën zijneambtgeuüoiéii overtuigd dat de gemeenten eerst uaholpen moet worden voordat de landaverdodigitigaan du orde mag komen 1 Dat weet men niet maar wel is het zeker pt het eene ondnrwerp vooreerst van liu baan is en in geen jaren geregeld zal worden en niet onwaarsohynlgk dat het andere al is het niet opgehangen aau den spyker der regeling van de gemuentetiiiancien niet veel kans meer heeft door dez regeering veel spoediger geregeld te zullen worden Belastingen vóér kiesrecht cf kiesrecht vóór belastingen daar hoort men veel v au alsof er van behoefte aan eeue legerwet zelfs geen sprake meer kan zyn Van een wedloop tussohen de ministers van finan i cieu en vnn biniienlaudsohe zaken boort meu voeU spreken alsof er iu eeu hcmog een iniuls rie van zoo iets sprake zuu kunnen of lutigeu zgh inanq dat de minister van oorlog zou wordeu itoegelatea aan ilen wedren deel te nemen daar dvtjlit ineoj naar het schijui zelfs niet aau llij scliüi it alleen in zoo verre undereu ti mogen voorgni iii dut hij nieuwe uniformen invoert mud in plaat van geel en dai epauletten I ooi zal hut zeker éin al wint de verdedigbaarheid des lands er iliet bp Uit Parijs schrytt men aan het üaitdelMlaèl Op initiatief van Italië is dit voorjaar len e intelr nationale sanitaire conferentie te Yeu tié gehoudleu ten eiuda maatregelen te berameit em het binueu dringeu vau de cholera langs den weif v u hel Sae kanaal Iu voorkomen Deze liijee kphist leidde tothet opstellen eener vrg uitvoerige arte wisarby débesttiaude toestand gewijzigif of vaÉuidelijkt weri Dit stuk werd vourloopi geteekeqd doch de belkraohliging bleef achter vege totdai ook Eiigelauftzou ziju toegetreden f M Op du conferentie tochjpleek het oude meaningvurscbil nog steeds ie beitaau tussokwu Ëngbland dat van belemiueriug der reizen niets weten wil eu Frankrijk dat streng vastttoudt aau het geloo iu de nuttighiid van ernstige quflaataiuemaatregeluii Uoatenrijk deed een bemiddelingsvoorstel eu de leden der conferentie kwamen oV reen dat men de definitieve regeling van dit punt aau nadere directe besprokingea tusscheu Frauknjk Oos nrijk on Engeland zou overlaten Nu de heerscheude warmte choleragevaar w idcr doet tiMuemau zyu die besprekingeu te Parijs begonnen tussohen de speciaal gedelegeerden dier drie landen en bebbea iq tut eeue gelukkige overeeottemming geleid zoodat thans da bepalingen der covfirontie vau Venetië in de verschillende landeu ter bekrachtiging kuunen worden vouritulegd Volgeus eeue mededeeling door den Franschen gedelegeerde dr Prouss aan Le Tempt gedaan is de redaclie van dit hoofdpunt thans als volgt vastgesteld Alle schepen welke van het oosten in het Suezkauaal komen zullen een medisch onderzoek moeten ondergaan De schepen welke niet besmet worden V irkluard zullen ook als zij aangetaste streken aangedaan hebben terstond hun reis kunnen vervolgen De besmette schepen welke noch dokter noch een desinfectietoestul aan boord hebben zullen naar de Bfonnen van Hozes worden gebracht de zieken zullen hier in eeu afzonderlijk hospitaal aan land wiens zijde ik mij gelukkig zal gevoelen Of moet hel voor ons vrouwen eeuwig zoo blgven dat het niets anders is dan duldeloos wachten en hopeloos treuren als wij niet komen tot datgene wat hier ons hoogste geluk is Izaiik ging ze hartstochtelijk voort u heb iklief eu ik kau en mag u beminnen ons geluk staatnieis in den weg dan dat een ander mij uwe liefdetracht te oiitrooven dat een ander mij wil belettenmijne eigene neiging op te volgen Neen Clare van Breugliülen gij moet wachten op de fortuin vanuw oom en tante als t zelfs waar kon zijn watpapa zegt manr ik ik heb dadelijk de middelen ommet hem gelukkig te wezen gij althans zult mijzijne liefde niet kunnen ontnemen Zijne liefde O alt het maar eerst zoover is gekomen dat ik geheelopen geheel vrg legen hem mag zijn dan zal ikhem dwingen mij lief te bobben want ik wil hemvergodeu Papa u geen beletsel want moet ik eensbiezen tusschen Izaak en hem welnu mijn keus isreeds gedaai En zóo legde ze zich eindelijk neder ter ruste met wrevel in haar hart aan haar vader denkende en met bittere afgunst neerziende op Clare die wederkeerig huur zoozeer had benijd Zij streden beide do jonge meisjes maar Clare had reei s overwonnen door hare onderwerping terwijl Marie vol iruts den ongelijken kamp volhield vast besloten te overwinnen en niet vreizende dat zij diep ongelukkig kon worden A verpleegd worden en het schip in quarantaine blij ven totdat het geheel zal ziju ontsmet De he t smette schepen welke een ontsmottingstoestel een geneesheer nau boord hebben zullen iu gevd de cholera zioh op de reode van Suez verklaarL heeft aan oene observatiequnrantaine van vijf nagaap onderworpen zijn eu aan eene ubservaiiequarantaiiJ vttii lieven dagen tusscheu het voorkomen van eerste geval en hot vertrek van het schip Bovendien is zeer nauwkeurig omschreven in wel ü gevallen een schip besmet wordt geacht eu op welf wyze de observatiequnrantaine zal worden ten voei gelegd Onderstaande oproeping i door het bestuutr het interualionaal bureau voor den vrede Ije B nau de ondi rwgiers en onderwijze essen der virsclf lende staten van Europa eu A merikn Verzomlen 1 Bern 13 Mei 1892 De opvoeding van het kiid legt een zware antiMfordelijkheid op le schiiuders van hen diel mem belast zij ui en is tt v ii s oen verheven tol demni zij besehouwd ju ha r li trekking tot ld e 1 de klieid hoogst moeielijk i4 Van u ontvangt r jl uwligetlgeslaclit haar npleidiqg voor het leven i u ¥ al het denken in eiH w tegenspoed om vk zegiiieii of omOu de o rzaaiS Van hun rampbu j igBiieii 101 om te irijnon Mn dieti eiilblIjv Wit door de oevoelmf ntkicmenluw leef n lllejlidhëjld Jegs4 1 h iUurii eii zoo ht g i ruitel hart i Is uii i uaU vanidw idstórecl é ltue8ohei u j l on V ttiiAi r de intw tiolt e hjiirillilii d m p eh vo htvi i rdigl e ucht heersol jjis dat w j 1 iii lruk feiil der gg f k unt du r iff otijli ijvijs die ij in diu j lingau outvuuke iellétean voor welftila voor zal tocht Vergunt vrie iden des vraifj s door het volkeren tot u riëhteu i tei eti met den wenscb uilgesprokeUj vreilescougressuu n lBs9 189m 1891 resp te aigs Louden en Rome genouden voor die wenscben op liet lager en ntiddelbanf oader r jtbetrekking hebben j Het Congres gelooft dat da oarlog dikwijle in es valsch licht uan de jeugd wordt voorgesteld en venseht de aandacht dar onderwijzers te Vfttiuen op hui macht Q bggevolg ook op bun verantwoordelgkhrid in dit opzicht Hat verzoekt hen h in leerlingen de werken des vrades en de personen dia ze ten uilvoer brachten te leereu eeran en met een gevoel van leedwezeu te spreken over de verlieci n eu ongelukken die zoowol door gelukkige als door ongelukkige oerlogen veroorzaakt worden Het raadt de ouders ann goed na te denken over de opvoeding die hnn kiiideron in batrekkiug tot den oorlog gegeven behoort te vvordon en daar het overtuigd is dat de verhalen en spelen der prilste jeugd een diepen indruk op den kindergeest maken verzoekt het den ouders dringend al hun zorgen aaa deze zaak te wijden Het Congres protesteert togen da militaire exercitiën als lichaamsoefeningen iu de school en stelt voor liever een reddingsbrigade dan een met een quasi militai karakter ta vormen ook wijst het met nadruk op het nut om da commissién belust met het stallen der vragen voor examens te doen gevoelen hoe noodzakelijk het is dat de kindergeest in de richting dar vredesbeginselen geleid wordt Het Congres overtuigd dat een der krachtigste middelen om de deukbeelden van humaniteit broe En van Tholen droomila dat hem da engel van geluk was verschenen die bópd hem een volleu gouden beker aan en hij dronk den overstelpenden drank van schijnganot want hij waande in zijne overspanning dal hij het geluk maar voor het grgpen had Clare had hij lief en Marie da rijke partij had hem betooverd En een jong officier zat dien nacht mistroostig op ijn stoel te hangen zijn kachel was uitgegaan en het licht flikkerde door den sterken aandrang an gas en wierp grillige gestalten in zijn verlaten kamer En toen hij zijn eenzaam leger opzocht toen betreurde hij zijn vroeger leven want hg gevoelde zich nu geheel onwaardig het voorwerp zijner liafile eene zuivere mannelijke genegenheid le tooien VIII t Was twee dagen later de bloemist en zijn knecht hielden sul voor de deur van het huis van mijnheer de Back met oen grooten voorraail fraaie bolgewassen en heesters Woldra waren ze in de huiskamer bezig om onder toezicht van eene lieve jonge dame die nog in iiéulijié was de diepe vensterbanken raat hun wclriekenden voorraad te vullen Daas wat kom je laat knorde ze hoewel niet onvriendelijk t is bij twaalven en dan weet ja komt ragnhoer kofliedrinkeu dan is papa zoo geducht afkeerig van een warboel nog te vinden tf ordt vervolgd derschap en vrede te Terspraiden is gelegen iu het inprenten dier denkbeelden aan het opkomonde geslooht dcjor het onderwijs in de school besluit een beroep te doen zoowel op de onderwijzers der lagere scifool als o i die der jniddolbare school en hen uit tb noodigen hun leerlijigun te onderrichten in de beginselon van solidariteit l usschen de munseheu van de soheidsrecbterlijke oplossing van verschillou tusschen du volkerun en van den vrede opdat zg du ware tolken der nieuwe paodagogiek wordeu de Vrodeboiideu uit te noodigen hunne beginselen onder onderwijzers en leerlingen te verspreiduu en daartod gebruik te maken van alle middelen die hun tan dienste staan een petitie te richten tot de ministers vun hot openbaitf onderwijs in de verschillende landen ten einde h n te verzoeken aan heti programma voor do examens in du paedagogif k aan de kweekscholen en oor lU toelatingsoxameö na du beginselen der aderlundsliefdo eveiieuns dlii der uigemeene raenschenlietdu t e te voeijeu en litt onderwijs p fder het volk mser lugemeen M ninkeii door middel van openbare Baropukorasten itt uilsluitend de zedolgke opheftiag def individuen ti i doel hebbun lii arijèlioveii lUi ministers voor het openbaat ondolM tjs tu vuilomon de instriiciien van de onderwgzef vd irtfliinf zao ï u richten dat d iarin uaiigedrofigolj iirdl t lieê bevorderen dezer Ijérvorniingan in bpt önil nvijtf u hot onderrichte der leeilin geU 111 do priiijtöfho feipassiug der sthcidsretiiiierlijke bpliissing iii W liillt i tussch en natiën ef bij iii i8terstiou aan dringen dat in do priSraiiiiiii is yoiJr hett j uderwi in do jzedenleer aiu de ioi i fioo l vtjAjJe t onilurwijs do plichten voortvlöeieiidS u uiirften eu bfoederliefilp zoo jultt mogelijk iiilciiniftf t JMofileii lu in de pwgramma s voor hot onïlerfgl flln de iiarjl rgkskundo ann de volkenkundu doninusitu on ijliiiisteed woWt dat lu de geschiedeiiiafjd e ebeiirt nissoii die net meest bijgodragun hebben lilJt de vdf leringen op maatschappelije en politiek gobiuil op ulUi voorgr iid gestelij en tot de ond Vwgzers het voizoeK gericht wordtom bij de verklaring ilor instullinguu rekening te houden met den tijd jvaarin zij besiotiden en niet te veel nadruk te leggen op datgene wat de haat tuskonen de volkeren kan bestendigen of in het loven te roepen dionzulfden ministers tu verzoeken boekeA te doen invoeren waardoor deze hervormingen in het onderwgs gebracht wor leii en de uitgave er vap aau te moedigen door middel van prijsvragen Deze zgn de wenscheu die wij onder uw welwillende aaiKlaoht brengen overtuigd als wij zijn dat wg niet te vergeefs een beroep hebben gedai n op uwe goede gevoelens ton opzichte der jeugd die gij lief hebt en die gij door uw zorg gaarne den weg wilt zien bewandelen aan welks aindu eeu toekomst van eendracht en vrede ligt oen toekomst waarvan gij het morgenrood hebt doen zien Het Bestuur van het internationale bureau voor den vrede wa g f FllÉDÉRlC BAjER tu Kopenhagen HODGSON PRATT te Londen ANGELO MAZZOLKNI tu Milaan ALFRED H LOVE te Philadelphia ELIE DÜCOMMUN te Bern NB Tot het geven van iulic itmgen verklaart zich t aarne bereid het bestuur dor vereonigiug PAX HUMANITATE Wyttonbachstraal 72 Amsterdam Terwijl een klein getal leden dor Eerste K mer in de afdeelinaen de Billiton ovoreenkonist bestreed verklaarde zich de o ergrooto meerderheid er voor De minderheid stelde zich op t standpunt dat Staatsexploilntie noodzakelijk is Door do ontworpen schikking wordt geen landsbelang gebaat Alleen da vrees voor een proces schijnt don doorslag gegeven te hebben maar daarvoor mocht de Staat niet torugdoinzeii Zoolang de Staot geen rechterlijke uitspraak heeft uitgelokt is hij niet verantwoord Alleen door een proces zou de politieke beweging die nu of later aan do sluiting dezer overeenkomst kan worden vastgeknoopt uit do wereld geraken Verreweg de groote meerderheid oohlte de goedkeuring der overeenkomst in s lands belang Door verwerping zou do Eerste Kamer de verantwoordelijkheid op zich nemen voor ue onzekere uitkon st der procedure Zij kan dat niet doen na do houding van den Min en na de aanneming met overitrooto meerderheid door de Tweede Kamer Daarbij komt dat do kansen van een proces altijd twijfelachtig in dit geval voor den Staat al bijzonder ongunstig ziju om do redenon door den Heer Vun Houten ontvouwd Ook de Staatsexploitntie werd door onderscheidene leden bestredon Daurluj komt d it dit contract stellige voordoulen voor den Staat oplevert Een andere groep der meerderheid wees ei meer bijzonder op dat bij verwerping men zou staan tegenover een onzuivere toekomst die niet in handen i is van llegeering of wetgever maar van den rechter i Inlichtingen werden gevraagd omtrent de bedoeling van het veelbesproken art 6 betreffende het recht der Billitou Maalschappij op alle tin of tin erts I vóór 1 Mei 1892 gewonnen Voorts werd gevraagd of bij beëindiging der concessie de opbrengst vau de j liquidatie voor do helft tusschen Eegeering en Maat schappij zou zijn gedeeld Ten slottu werd opheffing i verzocht van het geheim omtrent de adviezen aiuHitsbalvo door de rechtsgeleerden uitgebracht die de Regeering in deze geraadpleegd heeft De miUioenen jnffrouw gaf Maandag te Rotterdam aanleiding tot een opstoolje Voor luar koffiehuis had zich een menigte verzameld die allerlei wanor delgkbedeu pleegde De politi ziig zich genoodzaakt met de sabel in do vuist de mocisjte uiteen te drijven Het kofliohuis van lunuetj e is daSrufi op order der politie gesloten Wij deelden reeds mede dat door den heer E vQii Sahor lu hot MjUseura vun Kunstngv rheid oen cursus ijzal guguvun worden in stijl en arijiaraentleer vopr d beoefena rs der verschillende ambachten die pruiven van bekwaamheid wensclicn af te leggen ter Jerlfrijging vi ti eeu diploma nis meester of gezel de w essen kunn i ook worden bijgewoond door hen iie iifet voornemens zijn genoemde proeven van lietwaajiliiild af te loggen Do 4ursus is kosteloos eu zal vermoedelijk in de maandijji Juli en Augustus eu zoo noodig in September Wbensdagfaviinda na 7 uur gegeven worden fA aii dozliii cursus wenscben te volgen kunnen zich daartoe eiken dag tusschen 10 en i uur voor 1 Juli nnnmoldun bij dpn cuatoa van het Mus um van Kunstnijverheid Bulteniandscti overzicht De liberale candidaten zijn te Brussel gekozen met eene rneenlerbeid van 3200 stammen De drie ministers tevens leden der Kamer Beernaert Debruyu en De Burlet zgn in hun respectieve districten herkozen Allo partijhoofdei overigens die zich candidaat stelden weidon herkozen In de stal Brussel heerschto groole levendigheid en op vele ploat cn hebben onbeduidende opstootjes plaats gehad Do socialisten brachten in optocht een bezoek aan het lokaal waar de liberale unie hare bijeenkomsten houdt on waar versobeideno redenaars hunno iiigenomenheul te kennen gaven met do eendracht der liberale werklieden In de katholieke clubs wees de voorzitter vooral op du uitmuntende resultaten wolke in de provincie door de conservatieven zijn verkregen Do liberale bladen zijn opgetogen over de hier behaalde overwinning waardoor de conservatieve meerderheid van twee derden welke gevorderd ordt voor do grondwfisherzieniiiï overeenkomstig du wenscheu van hel Kabinet verbroken wordt Do katholieke bladen belronron do in deze hoofdstad geleden nederlaag doch stellen den uitslag in de provinciën voor als een groot succes voor de conservatieve regeering Zij laken het samengaan der liberalen en socialisten te Brusnol en verklaren het immoreel Ue katholieke meerderheid is te Antwerpen 300 en te Gent 1000 De parlemenfniru verhondinif heeft dus oene merkelijke verondering ondergoan daar de conservatieven te Brussel de nederlaag leden en door achttien liberale vertegenwoordigers zijn vervangen Do Katholieken verliezen de roeorderheid van twee derdon waarmede zij hoopten het tegenwoordig kiesstelsel te hervormen door aanneming van den woningcensus I op Bngelschen grondslag De liberalen hopen thans I het algemeen stemrecht te kunnen invoeren I Met uitzondering van Brussel is in den toestand weinig verandering gekomen Evenwel is de katho I lioke meerderheid op verschillende plaatsen minder I sterk dan vreoger De oude Senaat tolde 69 leden namelijk 48 kat I holieken en 21 liberalen Do niou o Senaat zal uit 76 leden bestaan van wie thans reeds zgn gekozen 44 katholieken en 30 liberalen Een aftredend ka tholiek komt in herstemming te Soignies een katholiek te Verviers en één liberaal te Doorni c 1 De vorige Kamer tolde 138 leden namelijk 96 katho liekcn en 42 liberalen De nieuwe kamer telt 160 leden van wie nu reeds gekozen zijn 52 libe ralen en 92 katholieken In herstemming komen twee aftredende liberalen te Doornik óén te Verviers en twee te Bergen Do hoor Delahayo afgevaordigde van de Fransche rechterzijde maakt in het Journal d Indre et Loire oene curieuso verklaring openbaar ten opzichte van hot manifest der royalistisohe reohterzijde waarin den paus kond wordt gedaan ditt men zioh niet sto ren zal aan zijne aanbeveling om de republiek ta aanvaarden In de vergadering zegt hg waren slechts zestien leden aanwezig toen de hertog Larochefoucauld het manifest aan hunne goedkeuring orderwierp en van de zestien stemde n er slechü acht voor en zeven teiren een onthield zich Da acht voorstemmers besloten hierop tegenover dit mager resultaat dat het manifest zouder persoonlgke onderteekening bekend zal worden gemaakt Langs de kusten van de Noordzee eu de Oostzee worden groote werken ondernomeu De Duitsche scheepvaart gaat vooruit en de Duitschers willen zorgen dat zij aan allo eischen kunnen voldoen Bremen maakt een verbazend paar sluizen te Bremerhaven lieze sluis moet toegansr geven tot het nieuwe KaïserDock en zal 200 meter lang 25 meter breed en 10 30 meter diep worden De kosten zullen 18 milloon mork bedragen en hiervan geelt hot Duitsche rijk twee inilliooo Do groole moeilijkhuid bij dit werk is dat men zoo diep moet graven om grond tu vinden die geschikt is du zware ijrondsiagen te dragen Hamburg overweegt een plan voor een open haven te Cuxhaven Eei comité van handelaars uit Danzig stelt alles in het werk om te Neufahrvvasser eeu vrijhaven te verkrijgen Stettin wil twee armen van do Oder voreenigen en op die manier een haven ma en Die haven zou kaden van vijf kilometers lang hebben en 11 miilioen mark kosten mits dat het Pruisisehe gouvernement voor het uitdiepen van den waterweg tusscheu Stettin en Swineinunde zorgdraïe Koningsbergen wil het kanaal tusschen de stad en Pillau uitdiepen üit al deze groote werken en uit de gemakkelgkheid waarmede de gelden voor die ondernemingen verkregen worden blijkt de onjuistheid van de bewering dat Duitscblrtud onder den last van zijn grootü militairo uitgaven te uronde gaal Integendeel bestaat de overtuiging dat Duitschland zoodra hot maar niet langer gedrukt wordt door te zware beschermende rechten hot spoedig een nieuw tijdperk van bloei op nijverheids en handelsgebieö zal intreden De buitengewone kosten die het thans maakt voor die groote werken zullen dan gouden vruchten draSen Over iXq voorloopige cnndidaatstelling te Minneapolis wordt nog gemold dat de uitslag geheel anders was dan men had verwacht Velen zijn van oordeel dat dit voornamelijk moet worden toegeschreven aan de omkooping op grooto schaal een middel in de politiek waarvan men in de groote Republiek nooit vies is geweest Sommige gedelegeerden zouden voor hun stem 1500 dollars hebben gekregen Op die manier is er zeker nog wat ie verdienen aan de politiek en verdienen is in Amerika hoofdzaak Men weet trouwens dat bij het optreden van een President uit een andere partij er schoon chip ploegt gemaakt le worden onder de ambtenaarswereld van een herkiezing van Harrison hangt dus voor niet weinijien veel af Harrison werd ten slotte met groote meerderheid 535 van de 9U4 stammen 82 stemmen meer dan hij noodig bad gekozen en daarna werd naar gebruikelijk is de verkiezing onder daverende toejuichingen op voorstel vim den voorzitter verkloard eenstemmig geschied te zijn De Engehcho Tunes verheugt er zich over dat de Republikeinsche partij Blaine niet candidaat hoeft gesteld Zijn verkiezing zeït het blad zou een slecht voorteeken zijn geweest voor de goede betrekkingen iu de toekomst tusschen do Vereonigde Staten en Engeland en de wereld in bet algemeen Blaine is de advocaat van een actieve buitenlandsche politiek van een onrustigen en beleedigenden aard Wij wet n niet zegt do Timns wat ten stotto de uitslag der Presidents orkiezing zal zijn maar één ding is zeker de mogelgkheid der verkiezing van den ergsten onruststoker bestaat niet meer Ook in Canada is men ingenomen met den loop der zaken iu de naburige Republiek Blaine werd als het grootste beletsel beschouwd om tot een betere verhouding met de Vereenigde Staten te komen Zijn verkiezii g zou den toestand verergerd hebben im hij met alUen niet werd verkozen maar zooals waarschijnlijk is zelfs van het politieke tooneel verdwijni zien de Canadeezen de toekomst hoopvoller tegemoet INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Met belanxstellmg heb ik in het verslag der laatste Gemeenteraadszittins gelogen bet rapport vau Burgemeester en Wethouders up het adres van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers om verhooging hunner jaarwedden In dit rapport komt o m ook voor zie al 5 Volgens haar hierbij overgelegd schrijven enz n l een schrgven der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs