Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1892

189S Vrijdag 17 Juï NO 4862 GOUDSCHE POURANT JMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentian lian geaohieden tot eAO nitr des namiddags van den dag der uitgave KRAEPELIEN 4 HOUR S Eüsel Ceicao Tojudoer H B Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilveren Nedaillrs dTaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor lUfelIJksch ebrnlk bq kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Het water toebereid is zy als icenerskrachllte drank mtstekend bg diarrhte ook voor znigelineen en kleme kinderen De ecbte eikel Cacao van Kraepelien k Holu is aloui verkrijgbaar is vierkante bussen van h ïgr f 1 70 Kgr a f 0 I0 en Kgr a f HJiO voonien j j van Etiquet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van deFUMitaiierk f j h KKAEFEUES ea HOLM te ZKIKI De Zv ritsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt M luw tam ProfMMvo BvMtlSMrtaa OncMbMm t kat P bl tk si M a aaaWTolm tla oeUoop Mker mttkMat m auehad Ujk Geaeea en IIiii Midd L do fl ► R Vlwhow B j 1 rrtf ir t Frerlehs a iijn ti I ▼ Gletl MOnehM tv ÊBf BoÊ V ScanZOUl WOnbur Beclam Li ig m jB HÊmlBI t C Witt oop nhaa t T Nnssbanm mokiim gjH WÊB t Zdekauer t PMMborg Hertz imtaniM SP B a SoedentUt mi Brandt 1U UM 1 fS S bij Storingen in de jjl W Qnderbulks organen kwal a in Inrar laat Taa aaas dtt7 Bd T r t pplajr a d ds kjd n o o I fcsoaylja BlM njnn HtkaU keaaawUwM ksTtad a lCll 14 br k aaa MUnat ml ZÏÏuembPUbaTudnApottatn KUhard Bnodt ord a om kan laahia vwUat d a vtmvm naiM iMMABaa M illB ta vaifciaaM kavaa a kirf wark ada ZonUi BIttewatar Dnppala HtafMU tm 99 Om isich by den aankoop te beachemen V r a asrmaahtc pr p rat n Trar ai a la da apotkikea rtaada aaar da aUaaa echt Cwlttoraeke rwirn van tea Ajistkrker RIekard Braadt Ptji par do nat c knilk aaa IJtlai 70 Cao all T k ru c V l t het hfCTbowea ari edrukta deor da wai bMeliamda baodetnacrk af étlkat ket ititte kmia ap het rooile veld en 4e bandteekeniaa Sekd Braadt ilak aa ladaa daaaj c l Hoorddepat F E van Saaten Kal te otterdam M Oow a Snelperwtrak an K Pbinkman Jr Zoox Tot mgn leedwezen vond ik eohter dit sohrijren in genoemd raadaTenlag niet opgenomen reden waarom ik bij dete tot do Uilgerera bet beleefd verioek wonsch to richten bedoeld schrqven aUnog te willeri opnemen niet twyfolende of zulks zal bohalve door mij ook dcor vele anderen op hoogen prys ge tteld worden l M do R dankz ggende voor de opname van bovenstaande regelen en de hoop uitsprekende dat er termen kunnen gevonden worden nan mgn verzoek te voldoen heb ik de eer te zgn Hoogachtend Een Onderwijzkk VOOB DE SCBVTTERU AFKONDIOINQ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda gezien Art 10 der Wet vau U April 1827 Staal biad no 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de Loting vooi de Schuttery zal plaats hebben in het RAA DHUIS dezer Gemeente op Masodag den 27n Juni aanstaande df voormiddags ten Um urn voor de ingesehreNeoen van deze jare of geboren in 1 3fi7 en ten et ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in 1358 tot en met 1866 ingesloten wonlende zij in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of ingeval zij door ziokte of eeuig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschijnm Voorts wordfn de iugreschrevenen verwittigd dat de IpAaieUtcie NaanUytt voor hen ter inzage ligt op de plaatselijke Secretarie van Maandag den 20n tot en met Vrijdag den 24tt Juni U 92 des voormiddags an tie tot twaalf uron GOUDA den 27 Mei 18 2 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KEXXiSGEriXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat op MAANDAG den 20 JUNI aanataande aanvangende des voormiddags ten 10 ure eeno ALGEMEENE COLLECTE met open schalen aau de huizen zal geschieden ten behoeve van het fonds ter aanmoouiging en ondersteuning van den gewapenden dienst ui de Nederlanden Zij vertrouwen lat een ieder door bet schenken van een milde gift zal willen medewerken tot bevordering van bet goede doel Gouda den 15 Jnni 1892 Burgemeester en Wethoodere voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secre aru BROUWER KENNISGEYIHO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GoaÜa brengen Ier kennis van de ingezetenen dat het Primitief KOHIER der plaatielijke directe belasting op le lokomsleu lu deze Gemeente voor het dienstjaar 1892 door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland gotdgekeurd in afschrift gedurende VIJF MAANDEN voor aa teder U r lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan dra GemeenteOntvanger GOUDA 15 Juni 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENlK ORN De Seeretars BROUWER ADVERTENTIfiN G J PEUÏTCE Gouda Eenig Ag ent voor Gouda en Omslreken jmr mms 29 gooden medaiilea Openlare Verkooping wegens Sterfgeval De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG den 22en JUNI 1892 des morgens 9 nar te Langtruigtatide aan de Bounmanswoning geteekend No 76 bewoond geweest door wjjlen Mejaffrouw de weduwe Q HOOOENDOORN in het openbaar te verkoopen OM CONIANT GBLD 1 Aftands donkerbrain MËRRIËP VARU 20 MELKKOEIEN 3 PINKEN 1 gutste VAARS 12 KALVEREN 2 VARKENS 14 KIPPEN en 1 HAAN BOUW en MELKGEREEÜSCHAPPEN Een TENTWAGEN TILKÜRRY BOERENWAGEN BLOKWAGEN TUIGKN 2 SCHOUWEN Fea PARTIJ BRANDHOUT Meubilaire Goederen als TAFELS STOELEN KASTEN LEDIKANTE N BEDDEN met Toebehooren KACUELiJ en hetgeen verder ten verkoop ra worden aangeboden Alles te bezichtigen op den dag der Verkooping van des morgens 8 tot 9 uur Nadere intormatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL U Gouda Zeer l ette Gesteendrukte EAUmHTJES worden GELEVERD door fabrikanten A BKl iiMA en Zn KLEI Zoo spoedig mogeiyk BESTE VETTIGE BRUINS BOEISt ERKLEI gevraagd by A ALEXANDER Beeldhouwer v Brakelstraat No 11 Den Haag Te Hoop aangeboden Eene PAVILJOENSCHÜIT met zeilen anker en kettingen Alles nieuw geweest in 1890 Ie bezien en te bevragen bg K OOSTEROM te Reeuwijk bjj Gouda Afdeeling Middelburg TR DE MARK van Gcbrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bj 6 H LAKERVELD Gouwe C V VLIET Markt I VAX NAGTEGAAL ft J Te Allen by KOOLE Bodegraven bij M BAARS Boskoop by Oudêhoom by M TOM Oudeumter W VERHOOREN Sehoonliovent D dk JONG A C FUN VAN DRAADT Wed F 6 VERDONK Probeert n v p SOUCHON THEE No 8 1 25 per kilo advïërtentien 1 WlJeB tra B t caac voortfvlt ToeriKOH Bd oaciiteld H in Me Binnen en Buitenlnnftnch € Courouten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gowla De mtgave dezer üonrant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alïoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Juni 1892 PLAN DER FEESTVIERINü ter gelogenheid van het 50 jarii bestaan van het Muziekcorps der dd Bchutterij Zaterdag 18 Juni 1892 s Nam 12 ure samenkomst der ledrn in het repetitielokaal 1 ure Ovatie aan den heer J G van l am Raam sedert de oprichting lid vnn het corps Optocht lan s Raam Boüen Veeratal Westhaven Oosthavon Westhaven Uabb Buurt Gouwe Groenendaal Markt Hoogstraat Turfmarkt Gouwe Kattensingel Crabsthstr Spoorstr fileekerssiuKel Tiendeweg Zeugstraat Hoo straat Markt Regenboog Botermarkt Wijdstr sAv 8 s ure Volks Conoert op de brug overdo Haven tusschen de Noodgodstegen O dase brug wertl in 1842 op den verjaardag van Koning Willem II de eerste Ihuziekuit ïoering door het Schuttetg muziekcorps gegeven De brug wordt voor deve gelegenheid schitterend geillumiurerd naar een plan van den heer gemeente bouwmeester L Burgersdijk uit vrijwillige bijdragen van eenige geachte ingezetenen Programma der muziek uitvoering 1 Feeatmarsfh G Joh van Dam 3 La fée des eaux ouverture J Hemraerl e Kornblumen wal er C Hasselman La Guérrière polka voor piston G T ok 5 L idsace fantaisie Sellenick 2e Afdeeling 6 Apollon ouverture A Viollot FEVILLETOIM ¥ BBllliI Ba Uit het Framch Vin 40 Juist wilde de man zijne ware of onware verontsoUuldigingec te berde brengen toen het meisje in den gang het gerinkink van een sleepsabel hoorde Haastig wilde ze vluchten maar op den drempel der kamer stond eensklaps iemand die de armen uitbreidde on haar niet wilde doorlaten Ze probeerde of ze handig onder die armen kon doorsluipen maar het wilde niet gelukken Last mij er toch dadelijk door Kirel sprak ze want ik ben nog met gekleed zooals je ziet en papa komt dadelijk kofliedrinken Och toe asjeblieft laat me toch Neen jonge jufvrouw als ik hier kom is het altijd op visite ik zou nu zoo gaarne eens recht huiselijk met je wezen Je zi t or ook veel te lief uit in dit négligé om hot te gaan verwisselen voor iets anders Als je me er niet doorlaat feliciteer ik je met mei je verjaarda Gavotte Clementine M Krein Lo Trouvère potpourri Verdi Lannerinna walzer Jos Kesaels 10 Aux bords de la 8ambr4 fantaisie d Taok Zondag 19 Juni 1892 Na afloop der Inspectie van bet Bataillon Schutterij Receptie in het café Vridebest van den heer Hardijzer Zaal eerste étage s Nam 5 ure Gemeenschappelijke maaltijd in zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen aangeboden door de vereenigiOft van officieren der Sehutterij te Gouda Maandag 20 Juni 1892 voorra 10 uur Waterto hi per stoomboot Krimpen a d LA s Av 8 uur gezellige bije ik0mst in zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genosgan Na afloop der voordrachten Bal Door de Veraeoiging t bevMj ering Van s Lands Weerbaarheid korps kon Scherpschutters i een gouden medaille aangeboden voor den achietwedstrijd by gelegenheid van het 35 jarig bo taan der Vereeniging Burgerplicht alhier Dezen gouden medaille zal ziJD de Eerste prijs bij den Eercwedstrijd op Zondag 10 Juli e k terwijl bij dien wedstrijd als Eere prijs wordt gesteld de prachtige beker door de Sunlightzeep Maat8ohappg te Rotterdam aangeboden met een kist Sunlightzeep De bijeenkomst van het Leger de Heili alhier werd gisterenavond door een vrg talrijk publiek bijgewoond Het Muziekcorps der ex dakloozen uit de stadskolonie van Amsterdam luisterde deze op en begeleidde het gezang De bijeenkomst werd geleid door kap Wesseliugh uit Amsterdam die een en Dat moest je reeds lang gedaan hebben dat is geen vrijbrief meer voor je Terger Hoor eens als je me er niet dadelyk doorlaat geef ik je mijn cadeau een dag te laat Dat moet ik dan in s hemels naam afwachten Maar dan sterf jij van nieuwsgierigheid en ik heb een moord op mijn geweted Als je me laat pasaeeren zal ik je heel heel bizonder nieuws vertellen Dat word ik buitendien wel gewaar Er 13 maar éen middel om vrijen aftocht te krijgen voor dat urenlange toilet Dat duurt geen uren ik maak dat zooals papa vaak zegt in den tyd lan een schrik en een zucht gedaan Maar wat zijn dan wel je fraaie voorwaarden Dat je me feliciteert zooals t hoort namelijk dat je me een flinken zoen gpuff sprak hg veel te driest en veel te luid Dat vind ik alleszins billijk sprak op eens eene stem achter hem en mijnheer de Back trad met uitgestoken hand op zijn neef toe Ik feliciteer je van harte met je verjaardag mijn jongen Dank u zeer beste oom wees u or nog heel lang getuige van maar terwijl hij oom de hand schudde ontsnapte Clare hem luidkeels lachende t Duurde dan ook niet lang of ze zat weer geheel gekleed achter de koffietafel Van Braeni zat naast hnar in een ruimen fauteuil de jarige werd door ieder gevierd ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt ander uit z ne ervaringen in die stad opgedaan mededeelde Voorts voerde ook Luit Weijmar het woord Een paar ex dakloozon verhaalden de geschiedenis hunner bekeering er werd door een vrouwelijke heil aoldaat een lied gezongen getiteld ƒ den kernel zijn geen kroegen bevattende het verhaal van een jorg meisje dat door haar dronken vader zoo mishandeld was dat zij ten gevolge daarvan overleed on dio vcSór haar dood door haar moeder moest worden gerustgesteld dat zij in den hemel veilig was voor de mishandeling van haar vader Er werd medegedeeld dat heden Donderdagavond weder eene bijeenkomst wordt gehouden waarop eveneens het muziekcorps zal optreden Gisterenavond had in het bovenlokaal van het Café Hel Schaakbord eene vergadering plaats van de Afdeeling Gouda van den Slagersbond die door een vrij talrijk aantal slagers werd bijgewoond De voorzitter de heer C van Veen Az opende de vergadering on sprak een woord van welkom tot de Bestuursleden der Uotterdamsche ala ers vereeniging die op den voorzitter na welke wegens Cngesteldheid verhinderd was aanwezig waren ook sprak hy een woord van welkom tot de leden namens het bestuur dat is samengesteld uit de heeren C van Veen A voorz de Leeuw vici voorz H H van der Wolf penn A Hornes Mz secretaris en C J Bruijnel commissaris welken lantsten hij een woord van hulde bracht voor zijn presidium in de vorige vergadering voordat het bestuur geconstitueerd was Daarop verleende hij het woord aan den heer H W Heil uit Rotterdam die met een klem voorwoord zijne refle aanving en daarbij de vertegenwoordigers der pers welkom heette eu bun reeds bij voorbaat zijnen dank betuigd en de hoop uitsprak dat zij lu het belang vnn den goeden naam van de Goudsche Slagersvereeniging in de bladen melding zouden maken van het doel der vereeniging namelgk Wat heb je al voor moois gekregen Karel vroeg Clare Och van huis volgens gewoonte oen paar muntjps van de ouwelui van de meisj s een porte raonleau en van mijn broer een inkstel De oppasser zal het straks hier brengen dan kun je alles eens zien Mag ik je dan dit overhandigen prak mevrouw de Back en bood hem een net étui aan waaruit bij een kostbaren stofgouden horlogekettiiig te voorschijn haalde Ik hoorde je laatst zeggen dat je jo eigen wat nietig vond en me dacht dit was nu meteen een geschikt cadeautje Natuurlijk kreeg de goede vrouw een ha telijk bedankje en n g hartelijker kus dan straks Ik heb nog ists te wachten tante sprak hy maar Clare van die zal ik het namelijk krijgen wil me het eerst morgen geven kan dat er nu door 1 Ja wal zal ik je zeggen neefje je hebt het er wel wal naar gemaakt naar ik hoor Och jongen sprak oom stoor je fr niet aan Clare en ik geven je gezamenlijk een presentje j heeft het uitgekozen en als we straks naar de sociëteit gaan zal ik het jj wel g ven Mrar als je t niet aanstaat dan heb ik er g ieii schuld aan hoor Daar ben ik nu in i geheel niet bevreesd voor oom Clare en hij wondde zich tot laar geefjij je toestemming dat oom me t straks geeft en bén je niet meer boos op me Boos wie 18 nu boos op je geweest Je moet