Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1892

om de maattohappelijke belangen in hun bedrijf te beiorderen en bet daarheen te leiden dat het bettaan der Slagersvereeuiging lyn kracht zal vinden in eerlqke middelen uit onrervalsohie waren tonder bedroi zoodat hel sireven al zjju eeu eerlijke conourrentie te bestendigen hetwelk van root belang it voor het publiek en tot welzgn van s volks gezondheid Spr verzocht dezen wenk ter harte te nemen opdat zou worden voorkomen dat verkeerde gedachten gaan aangaande het doel der oprichting der Goudsche Slagers vereenigiug de burgery wil zoo gemakkelijk verondoratelleu dat men de zaak met elkander eens is tot finantieel nadeel van de burgerg Spr wees er op dat het reglement bepaald verbiedt op vergaderingen invloed lit te oefenen omtrent de vleeschprijzeu zoodat elk monopolie buiten gesloten is W at voorts het doel der Slagers vereenigiug betreft dit doel verlangt medewerking en eendracht on dit maakt de leden sterk en waar men bij autoriteiten komt als deputatie daar geeft dit meer invloed dan dat ieder voor zich met zgne grief aankomt Het laatste adres dor Kotierdamsohe Slagers vereeniging was gericht aan den Minister en aan de Tweede Kamer waarin tegen de patentbelasting werd opgekomen als zijnde voor de slagers te drukkend en t onrechtvaardig Odk de klacht betreffende bet abattoir te Rotterdam vond gereedeu bijval zoodat de tarieven werden verlaagd voorts werd gevraagd een verband kist ook die werd verstrekt voorts werd aangedrongen op sluiting des Zondags ook dit werd toegestaan dergelijke resultaten zijn allen te verkrijgen door eendrachtige samenwerking Ook hel personeel is door de Slagersbond veel vooruitgegaan vroeger waren er knechts die zeer onverschillig waren en dikwijls hun xaak in de s eek lieten doch ook deze zgn doordrongen van het nut van vereeniging eniiebbeneen vereeniging opgericht en trachten een pensioenfonds op te richten waarop door de Slagers patroons een commiseie is benoemd om de zaak te onderzoeken En wat nu de keunng betreft de bond wil iu plaats van de stadskeur een bondstempel tien lugeTcerd bedorven goed mag niet worden verkocht hij die dat doet wordt volgens onze statuten geroieerd en daarom ware het wenschelyk dat het bondstempel eeu rijksstempol werd en tevens ware bg afkeunng schadevergoeding werschelijk evenals dit beginsel in Duitschland is gehuldigd Op de vergadering wordt nimmer over prijzen gesproken dit kan men later bespreken docti in geen geval op vergaderingen Na eene kleine pauze verkreeg da heer Spoor het woord en vroeg aan den spreker inlichtingeu beirefleude de contractanten rereeuigingen waarop de heer Heil hem antwoordde dat het coupoostelsel geen reden van bestaan heeft daar men vier xet acht of tien of meer procent kan uitkeeren I e heer Lagerenberg wenschte m de statuten te doen opnemen dat geen leden lid van de conlrae tantenvereenigiog mochten zgn De heer A Hornee Mz vroeg daarop het woord ao deelde mede dat hij na het gehoorde van den heer Heil oomiddelgk als lid van de contractanteovereeniging zoude bedanken daar het in strijd was met de belangen van de leden van den Slagersboud Nadat verschillende aanwezigen nog eenige vragen badden gedaan betreffende de toepassing der keur eo bet benaderen van heesten door de ambtenaren werd de vergadering na ten woord van dank tot de zakeu niet al te ernstig opvallen Karel aU ik soms een los woord zeg iDau is t uitgemaakt dat ik het dra zal weten wat je gocje smaak voor mij heeft uitgezocht Oom loodra u gereed is naar du sociëteit te gaan ben ik klaar Jullie heeren zeggen vaak dat wij dames zoo nieuwsgierig zijn sprak Clare maar wezenlijk je overtreft ons nog daarin Maar wie maakt de heeren zo nieuwsgierig sprak mijnheer de Back en opstaaude streek hij baar vriendelijk over bel voorhoofd Ziezoo oom dat is mooi van u dal n me belpt ha u gaat opsti an I Tante ik hoop niet dat u het onbeleefd zult vinden dat ik zoo subiet vertrek want ik moet bekennen mijn nieuwsgierigheid ia ten zeerste geprikkeld Tegenover die deugniet van een Ware wil ik echter geen excuses maken Slumper maar ik zal toch maar medelijden met je hebben en je t geheim dadelijk ophelderen Hier ging Clare vourt en haalde een netten brievendekker uit baar werktafeltje te voorschijn hier is miju cadeau Mag ik je dal offreeren mot mijn beste weusc len l Was maar fopperg dat oom en ik gezamentlijk iets wilden geven Die openhartige bekentenis maakt alles weer goed en nu mag je ook nog een poosje miju vermakelijk gezelschap genieten Neen sprak oom ik houd je aan je woord je aal met mij naar de soeiéteit of zoover daar mee het bestuur der elagers rareeniging te Rotterdam door deu voorzitter gesloten Wg ontvingen het 26 te verslag van de Fereeniging tot het vtrletum van hulp aa mintenuigende ooglijderH voor ZHid JIolland Daaruit blgkt dat in 1381 in Oouda 16 personen behandeld werden uit mmerstol 1 uit Bergambacht 9 uit Berkenwoude 1 uit Capelle aan de IJsselSO uit Gouderak 2 uit Krimpen aan du IJssel 17 uit Moordrecht 2 uit Nieuwerkcr aan de IJsaol 4 uit Ouderkerk aan de IJssel 17 uit Reeuwgk 1 uit Waddinxveen 4 uit Zevenhuizen 2 De vereeniging telt in Gouda B begunstigers correspondent alhier ia de heer H Jager Benoemd tot onderwgzers aan de school No 1 te Zevenhuizen de heeren F J de Haan te Gorinchem en A van Tilburg te Waddinxveen Mfj L C Arenta en Mej L van dor Klein die eergisteren de acte als onderwgzeres verwierven slaagde gisteren ook voor Nuttige handwerken De kermis te Berg Ambacht die oorspronkelyk eene geheele week ven Maandag tot en met Zaterdag duurde werd vóór circa 25 jaren met den laatsten dag verminderd Nu is door den gemeenteraad besloten de kermis lot drie dagen terug te brengen zullende daarvoor dit jaar 17 18 en 19 Augustus gebezigd worden Iu de gemeenieraadstitting te Haasirecht vanj l Vrgdag deelde de vourzitter mede dat de Minister vau Waterstaat enz heeft gemeld dat de kosten van aanleg eener telefoocleiding pi ra ƒ 125 zouden bedragen Na eenige beraadslaging werd het goedgekeurd zoodat eerlaag die gemeente met het telegraafuet zal verbonden z n Op bet adres der Pküketieaucke Vereeniging aan de Regeering om een subsidie ten einde eeu doctor in de lettereu naar Griekenland te zenden tot bet bestudeeren vau taal land eu volk is onlangs door de Regeering ecu gunstige beschikking geuomec Naar aanleiding daarvan is door het bestuur der fiMeüeeutcie rereenigmg dr H C Muller te Amsterdam gemachtigd om deze zending te volbrengen in het bgzonder met de opdracht om daar ter plaatse den toestand ran het uuiveniuir en gymnasiaal onderwijs in het Grieksoh te onderzoeken Naar wg vernemen zal dr Jiji ler reeds in het begin van Juli naar Griekenland vertrekken Naar de Uaagiche Ct melrff is eene jonge dame in de reaidentie begonneu haar hoed daitelgks ie tooien met levende in plaats van kunstbloemen Vindt deze zeker elegant te uoemeu mode ingang dan wordt voor onze bloemisten in dezen tgd des jaars een nieuwe bron vau inkomsten geopend Statea Generaal Eerste Kam Zitting van Woensdag 15 Juni 1892 De heer De Savorniu Lohman het nieuwe lid vobr Gelileriand nam zittiug terwgl van den heer De Brugn bericht inkwam dat hg outslag neemt als lid der Kamer Enkele naturalisatie ea andere kleine ontwerpen been Clare jokl van morgen maar zoo vaak haar t goed dunkt Jij proüteert er echter bg want buiten dat ze je zelfs iets geeft geven we met ous beiden toch nog iets Karel je weet immers wel hoe gaarne oom de Back plagen mag en tegelijkertijd zag ze haar vader hoewel ter sluips zoo smeekend aan Je komt hier toch hoop ik dineeren niet waar Karel sprak mevrouw we moeten je verjaardag toch vieren Met heel veel genoegen tante antwoordde hij I waarna hij met mijnheer de Back de deu Mging I Toen de knecht mijnheer in den gang de overjas I hielp aantrekken keek van Braera onwillelcpurig naar de zakken of die ook gevuld waren want hg bad I niet gezien dat oom iets bij zich had gestoken het I bewuste cadeau moest dus wel een heel klein voor werp zijn Zie zoo sprak oom toen zg bij het sociëteitsI gelmuw kwamen ik wenscb je weder een recht I genoegolijken dag tot straks aan t diner eu terwijl I hij bem de liand ten afscheid gaf liet hij er een couvert in achter I Van Braera begreep dat hg niet dadelgk meê i naar binnen moest gaan hij was trouwens ook al I te verlangend om den inhoud van de enveloppe te I kennen Reeds onderweg toen hg zich naar zijne kamer spoedde brak hij het briefje open en vond tot zgne grooie verbazing het hem zoo welkom geschenk bestaande in eeu banknoot van duizend werden afgedaan waarover wij gevoegigk kunne i zwggeu Het langst bleef de Kamer staan bij de Olograpisohs testamenten De bezwaren tegen dit ontwerp wareo ongeveer dezelfde als in de Tweede Kamer zijn te berde gebracht De heeren Vlielander Hein en Meivill van Lijnden deden zich kennen als tegenstanden niet van de partieole wgziging van het Burg Wetb iu bet algemeen maar van de wijze waarop de m uister hier is te werk gegaan het omkeeren van den bewgslast was hun grootste griof schoon dj heet Van Lijnden ook te gelijk de mystiek testamenten had zien opgenomen De boer Van Lier daarenlegen was vol lof voor het ontwerp dat natuurlijk by dea Minister van justitie krachtige verdediging vond De wet werd aangenomen met 35 lezen 4 stemmen Zonder hoofdelijke stemming gingen door de regeling der pensioenen voor het loodspetsoiieel en hel Beruer Iraclaat omtrent het goederenvervoer op spoorwegen In de behandeling van de subsidiewet voor noodlijdende gemeenten bU if de Kamer steken Evenals in de Tweede Kamer vond niemand bel ontwerp mooi en evenals daar werden al erlei rad midilelen aanbevalen die dit bezwaar hadden dit eer zg in toepassing kunnen komen de puiieul kin zgn bezweken Ken zeer principieel verzet kwam van den heer Van Nispec tot Pannerden die eigenIgk voor t bieden van hulp geen enkele reden vond dan alleen wegens uitgaven voor onderwijs omdst de nood gevolg is van eijen schuld Vergeten werd hierbij dat de gemeenten tot uitgaven en tot een zekeren voet van leven gedwongen worden door dl Rijkswetgeving zoodat van eigen schuld slechlt in zeer betrekkelijken zin sprake kan ziju üe heer Van Swiiideren vond in den hooggeetegen nood dt rechtvaardiging der wet en hg berustte wat nstt wg vermoeden ook de meerderheid zal doen Wie haar willen verwerpen om daariloor de Regeering te dwingen haar werkplan te wgzigen zooals ds baar Muller zouden waarschijolgk dat doel langs dien tg niet bereiken Meden voortzetting en daarna het BiUiton oontrset Een der belangwekkende concoursen die deten Zomer ter gelegenheid van de Intern Sporttentonnstelling te Scheveniuüeu zullen worden gehouden belooft de zeilwedstrijd op le Noordzee te zullen zgn Hel programma daarvan is thans openbtar gemaakt De dag van den handit p race is bepsakt op Woensdag 20 Juli aanstaande Daaraau zullen kunnen deelnemen Jachten uaar verkiezing opgttuigd ten minste 1 1 meter lang behoorende tot een koninklgke of andere erkende Jaohtolub van welk laud ook Als eerste prgs wordt uitgeloofd de massief zilveren beker ter waarile van X 90 tea geschenke gegeven door de heeren J M van Kempen en Zonen Kon fabriek van Goud en Zilverwerken te Voorschoten Als tweede prijs zal worden uitgereikt een som van 480 eu als derde prjji de Kozamenlijke inleggelden welke per deelnemer 25 bedragen Ue Jachten zullen afvaren van een denkbeeldig Ign bij den Nieuwen Waterweg naar een vlaggebool ten anker liggende voor Sclieveningen vau dair uaar een andere booi zuidwestelgk geankerd beide booten aan bakboordzijde pasaeerende en vervolgens terugkeoreude naar het punt van afvaart Afstand ongeveer 24 mijlen Ten minste zullen er drie Jachten moeten deelnemen daar er anders nocb M S 1 guldens I Ten hoogste verwonderd en innig verblijd dat hf I nu vele zgner dringendste schulden zou kunnen afI betalen zette hg zioh op zijn kamer gekomen aan bet venster neer Hoe kwam oom de Back er toch bij hem zoo n rgk cadeau te geveu Hij moest bepaald weteu dat zgne schuldeisohnrs hem t leven zoo erg lastig maakten als zg deden of zou wellicht een ongekend vgand oom hebben attent gemaakt dat hg soms ja soras Oom de Back was een braaf goedhartige man dat wist hij maar hem zoo zander vermaan of redeneering uil den brand te helpen dat had hij Tan dien praclischeii koopman nooil durven verwachten Maar zou het wel een vijand zgn geweest zou t niet een vriend Neen eene vrieudin was bat geweest Clare en geen ander kou het zgo want ze had zioh eerst den mond voorbijgepraat dat zg en oom hem gezamentlijk een geschenk wilden geren en later had ze zich teruggetrokken door hem toch alleen iets te geven en hem tagelijkertgd wijs Ie willen maken dut ze hem voor eenige oogenblikkeu gefopt had Maar hoe kon zg op zoo n idee komen StitKarel sprak hij tot zich zelf om u niet te verontrusten moest men u wel eeuige ophelderingengeven waa rom oom de Back zoa mild voor u was en kieschheid belette haar vol te houden dat zij er zoo veel toe had bggedrageii dat uw netelige posiiiedragelijker werd i ordt vervolgd eerste uocb twuedo prijs zal worden loeKekond ter i wijl er ten minste vmr deelnemers zullen moeten zgn indien er een derde prijs zal worrlen toegekend Indien niet umlers is bepaald zullen do reglementen van de Jaclitwodslrijdvereeniging gelden Het Comité voor den wedstrijd heeft het recht alle veranderingen daarin Ie brengen en heeft do eiudbeslissins iu alle gevallen Het Comité is saam esteM uit den raad van bestuur Ier Kun Ni d Zeil en Rooiclub te Amsterdam van do Roei en Zuilclub de Maas te Kotterdam eu deu liaiidiaipper A Thomson te Londen Du Jaobteij worden geballast volgens art 3 van het reglement dor Jnolitwodstrijdveroeiiiging terwijl do voorgift in den uvoud van 19 Juli zal worden bekend gemaakt Jaelitnn wier ballastvormogBn nii t uil certiiicatou dur Jauhlvereoiuging blijkt moeten bij aankomst hun zeilopper lakte in vierkante meters opgeven gewaarbur d door deu zeilmaker die Ie zeilen vervuiirdigdo doch bet Comité behoudt zich het recht voor de zeilen natonieten Voor berekening der lengte kunnen Jachtou in de Eijkshavou aan dun Nieuwen Waterweg Kcmetun worden op 18 iJuli op aanvraaj bij den heer G van der Pot Wesiplein 4 Rotterduin Voor den 9n Juli des middags ton 12 uur moeten alle aauvrauou lot doolnoining met bijvoeging dor inleggelden en opgave van tuig ballast en herkonniiigsvlag zgn ingekomen bij genoemden heer of bij den heer A Thomson 6Ü Pali Mall te Londen 8 W Nukoinende doolnrinors tegen verifoeding van dubbel iuleggrld kunnen zich lol 18 Juli des raiddaifs te 12 uur opgeven aan deu heer Van dor Pot voornoumd Aon de Eugelaclio bladen wordt gemeld wat door juffrouw Kttlo Marsden lid vau hot Roodo Kruis is ontdekt botreffonde het bestaan eu h behandeling van melaatsehüu in het district Yaloesk in Siberië Het aantal dor aan raolaatschheid lijdendon is daar volgens hare modedèelingen niet gering eu de behandeling die zg ondorgaan onmonsouelijk Zg worden naar de afzelogensle gedeolieu der wouden gebracht in ellondigo hutten gehuisvest en hebben niet dan het scjiaraolslo voedsel on deksel Wal M J Marsdu te Petersburg teruggekomen heeft medegedeeld moft diiar grooten indruk gemaakt hebben Reeds zijn er maatregelen volgens oen door haar ontworpen plan boraamd om den toestand te verbeteren Mejuffrouw Marsden hel plan ook in andore gedeelten van Sibane een onder ook in te stellen en reeds hebben eeniite Russiscne dames zich bereid verklaard haar op haar inooitevollen tocht te vergezellen Dinsdag is door rar C Star Busmann conclusie genomen in zake den eiscli vau J C Hoopman Ie Amsterdam die door Liefdadigheid naar Vermogen in een openbaar eohrgven Moi 1891 werd gekarakteriseerd als een dronkaard die een deliriura tremens had gehad waarbg hij door driii poliiieagenten was thuisgebracht een meester bedelaar die zicb door listige praktijken geld zocht te erwervon om te kunnen luieren wiens vrouw evenzeer zich aan sterkeu drank heette te buiten te gaan en wiens dochter een onoerbR ir levensgedrag word teu laste gelegd Eischer ooncludeorde dat de rechtbank het gedaagde bestuur zal veroordeelen om do schadu te vergoeden door do beleediging geledon die boloediging te verklaren lasterlijk en om Hoopman zgne vrouw eu dochter te herstellen in hun eer en goeden uaam door aanplakking van het iu dezen te wgzen vonnis te Amsterdam en te Aalten In de Standaard leest men De Nederlaudscbe Visscherij vereeni ang stelt zioh voor om in den loop van 1893 te Amsterdam een internationale visschcrg tentoonstelling te doen houden De concept begrootiug voor deze tentooustelling ziet er uit als volgt de ontvangsten geraamd op 660 000 en de uitgaven op 464 000 zoodat vermoedelijk een voordeelig saldo ad ƒ 96 000 zal overbigven Voor do gebouwen en inslallatie is uitgetrokken 226 000 voor diploma s on medailles 47 000 en voor aankoop van prijzen voor een verloting 10 000 Men stolt zioh voor te zullen ontvangen aan entrees 400 000 aan opbrenuat van concessién 60 000 en aan loten ƒ 10 000 terwijl aan deu Staat reeds oen subsidie van 100 000 is aani evraag l Wat zegt men van zulk een bogrooting De heeren rekenen ƒ 96 000 over Ie houden en vragen 100 000 oadoau t Is heusch of bij zuUe zaken tegenwoordig alles ondorstoboveu stoat maar hier toch al te erg Hadden de heeren f 4000 gevraagd wol die zouden ze juist te kort ziju gekouioii en daar ware wat voor te zegtfen geweest Maar ƒ 100 000 I Och denkt misschien de visscherij veceeuiging zoo n tonnetje wat zegt dat op een Staats budget van zooveel mtliioenen Maar wie ƒ 96 000 vraagt en laat ziec dat hij ze niet noodig noeft behoort tot die soort van menschen wioii men geen tonne gouds in banden geeft De Regeering zal op deze begrooting bij de subsidie aanvrage wel willen letten We ho iben pas gezien wat net landbouwcongres met zgn subsidien gedaan heeft Laat dit oen leer zijn Waarlijk wij betalon in Nederland belasting genoeg om niet zoo onverschillig met een tonnetje om to springen als deze Visscberijvereoniging die natuurlijk zeer verontwaardigd zal w zen dat er munscheu kleinïeestig genoeg zijn om een niel gemotiveerd subsidie van ƒ lüO OOO to bestrijden Des avonds is bet monschelijk lichaam tengevolge vau de vermoeienissen van deu dog onRevoer 2 eM kleiner dafl des morgens Onder alle schepselen van gelgke grooie heeft Je mensch de meeste hersenen en wel 2 Kg op de 50 Kg lichaamsgewicht terwijl een os van 50U Kg slechts een balvo Kg bezit In ons lichaam dal des winters 1 5 Kg moer weegt dan in don zomer bevinden zioh 249 breudorou die aldus vordeold zijn hoofd 60 romp 67 ormen en handen 62 beeuou on voeton 60 Het hart trekt zich een uur gemiddeld 400Ümaal to zamen De geheele bloodmassa varieerende tusscheu 7 5 on 12 6 Kg gaal elk uur i Smaal door t hart en doorloopt in een minuut op zijn miust 50 M De pols van een volwassen gezond persoon slaat iu een minuut niet onder do 70 on niel boven de 80 veelal 74 maal bg hoogeren ouderdom valt eene vormindoring Ot op 60 slagen per minuut waar te nemen Menigeen zou zich verwonderen wanneer hij de bestanddeelen kon zien waaruil hij samengesield was Ten eerste zou hg eene hoeveelheid water aanschouwen die wol eenige emmers zou kunuon vulh n dan een stuk kool groot genoeg om een vuur oen tijdlang aan t braudou te boudon verder een stuk ijzer uit t welk men eeu kling van een mes zou kunnen makeu phosphorus genoeg om een half dozijn lucifersdoosjes te kunnen voorzien waterslof welke voldoeudo zou zgn lor vuUiag van eeu kleine ballon en eindelijk in verschillende massa s soda potasch kalk magnesium chloorzuur enz Zwidagaiflad In de vorige week is te Amsterdam overleden de gepensioimeerde kapitein van het Indische leger J H Huijer een figuur van beleekenis in de Indisohe krggagoschiodenis Bij de eerste Atjehsoho expeditie was kapt Huijer commandant van de 4o comp van het 9o bal inf Het ivas voornomelgk bij de tweede verovering van do grooie Missigit den 14n April 1873 dal de dappere kapitein zich bijzonder onderscheidde Verscheidene malen reeds waren de sLormladders beklommen zouder dat het mocht gelukken de hondordou Atjeliers die achter den muur waren opgehoopt te verdrijven Hoewel iu de Indische oorlogen de bajonet steeds de groote rol speelt kon de acbterlador hier op domuren van de Missigit uitm uulende diensten bewijzen De bevelvoerende majoor Cavaljé iet dus vragen oui oon compagnie achterluder Toen de lange Huijer zooals hg iu do wandeling steeils werd genoemd dit hoorde had hij reeds dadelijk zijn bat commandant den majoor Knoote toegeroepen Majoor de compagnie staat al aangetreden en is gereed om af te marchoereu Die compagnie kreeg dan ook order om zich onder de bevoleu van majoor Cavaljé te stellen Bij deze aangekomen kreeg Huijer last om de stormladders te beklimmen en vau boven eon snelvuur op de Atjeliers biunen de enceinte te openen Een earele pugiqg mislukte want de soldaten gleden door do overhaastingen het opdringen telkens uit Wg moeten er op 1 roept kapitein Huijer en twee spotten to gehjk nemonde snelt hij gevolgd door een sergeant oon sergoaut majoor en eenige inlaudaehe fuseliers tegen de ladder op en zij kwamen spoedig op den muur Zij werden onmiddellijk door dreigende lansen en klewangs en geweren omringd maor thans kondea hun eigen geweren buono uitetokendo uitwerking uitoefenen De drie eersten die op den miiur kwamen werden echter gewond en Huger dio oen geweer vau eon soldafil genomen bad eu daarmede terwijl hij slechts deu grendel opende on sloot on een inlandsch s ildaat op een sport bij zijn knieën gozelen telkens de patronen in deu bak legde eeu snelvuur opende kroeg eeu lanssteek laugs eu gedeeltelijk door zijn rechterpols Hg ging oen paar sporten naar beneden liet zich eon zakdoek om don pols bindon en klom weer naar boveu waar intusschen het gevecht steeds in hevigheid loeuam De hondgranaien hadden den vijand naar het scheen verlies berokkend ten minite toen Huger ten tweedeu male boven op deu muur kwam riep de fuselier Gilgies hem toe Kapitein er komt ruimte En Huijer antwoordt dan moeten weer in en de daad bij het woord voegende stept bg op den muur strekt ziju armen uit laat oen luid hoera hooren en springt van den 2 5 Meter hoogen muur naar benedon onder de tjehers Wel verstuikt hij bg den val de rechterknie doch hg ii dadelijk weer op de been eu wordt onmiddeltgk ge volgd en nagesprongen door den geuoemdun fuselier en eeu tientat Europeesche en iulandseUe soldaten Toen de troepen don langen Huijer met zgn uiterlijk ü la Victor Emmanuel boven op den muur hadden zien verschgneu en uaar binnen springen was er eeu algemeen hoera aangeheven en rukten veAchillende atdeelingen voorwaarts Zgn voorbeeld had allen eelectriceerd eu nog geen vijf minuten daarna was de geheele stormcolonno binnen de Missigit en kondigden luide vreugdekreten den Atjehers aan dat hun heiligdom andermaal door de ongeloovigen was ge iomen Hel was dezelfde kapitein Huijer die toeu de generaal Kohier den majoor Cavaljé bij een alleenstaanden boom gelukwenschto met zijn overwinnning kwam aanluopen om te waarschuwen dal deze plek zeer was blootgesteld en er golui e van moodt zijn hoe geen seconde nadat bij l zeide de generaal door oen kogel in den linkerbovenarm getroffen neerzeeg bij dien boom die thazs nog de Kóhlerboom heet Bij het gevecht op dun 16n April met zijn ongunstigon afloop waarbg in 40 miuuten van du 700 man die iu het vuur waren 125 man waaronder 9 onderofËcierOQ buiten gevecht werden gesteld werd bevel gegeven om den terugtocht naar de Missiifit aan te nemen oen terugtocht welke van grooter moed getuigt dan menig wapeufeii Nadat al de troepen reeds biunen de Missigit waren teruggekeord za men nog op een 100 tal passen afstands twoo officieren aankomen Beide schenen gewond ten mioslo de een heeft een verband om het hoofd de andore en dook om deu pols Zij dra on tubschen ben in het lijk van een gesneuveld Amboinoesch fuselier Kapitein Huijer had bg het terugtrekken eeu gewonde soldaat vau zijn compagnie bemerkt die op het veld was blijven liggen Hg snelde daarheen tilde den gewonde op eu bracht hem bij de ambulance die nog op hel terrein aanwezig was Weder bij den troep teruggekeerd loon de meesten reeds binnen don Missigit waren zag hij in de verte nog eeu soldaat liggen Met den 2en luit Blanken die reeds bij het begin werd gewond liep nu de kapitein terug zonder eenige dekking mee te noinen zonder zich om het vijandelgk vuur te bekommeren zender zelfs te willen dal de compagnie zich om bem af te wachten langer aan het vuur zou blootstellen Zij vonden inderdaad een gesneuveld Amboinoesch fusilier namen hot Igk op eo droegen hel binuon de Missigit Aldus luidl in hoofdtrekkeu het verhaal van dezo daad zooals het door een ooggetuige den majoor J F D Bruinsma uitvoerig werd beschreven Baiteniandscti üverzicht Indien de Brusselaai s zelven niet recht welen hoe eigenlijk de verkiezing ia afgeloopen zal niemand ons kwalijk nemen dal wij ons buiten alle becijferingen honden De Belgische bladen geven uiteenloopende berichten omtrent deu voorloopigen uitslag der verkiezingen Volgens de Patriate bet hoofdorgaan der katholielieken zijn gekozen voor deu Senaat 45 kath en 29 lib 2 hersl eu voor de Kamer 90 kath en 54 lib 8 berst Het Journal de Bruxellet zegt dat gekozen zijn voor den Senaat 45 kath en 29 lib 2 horst en voor de Kamer 90 kath en 54 lib 8 berst Volgens do Courier de BrumUee zijn gekozen voor dun Senaat 44 kath en 28 lib 4 hersl en voorde Kamer 90 kath en 49 lib 13 berst De Ind Beige geeft alleen de vermoedelijke samenstelling op der nieuwe staatslichamen nl 46 kath en 30 lib in den Senaat en 88 kath en 64 lib ia do Kamer Hoe de uitslag ook zij het groote feit dat de kalholieko partij niet de vcreischte twee derden der stemmen bezii om eene herziening in haar geest door te drgven staat vast De hervorming van het kiesstelsel zal dus niet geschieden door eene oppermachtige parlij maar moet het gevolg zijn van een accoord Beide partijen zullen wat moeten geven en wat moeten uemen en dit is voor de invoering van een grooten maatregel steeds zeer gewenscbl De OU ti cloricalen hebben zich hier eu daar vergrepen aan du gebouwen van katholieke vereenigingeu Deze ruwheid eu baldadigheid zijn geen tóekeuen van een opgewekt openbaar lev ii maar vau anticlericale dweepzucht Het is een onheil voor i L