Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1892

Zaterdag 18 Juni INo 4863 1890 60UDSCHE COURANT ietiwA en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m n advertentiën kan K sc ieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave k osiv£os Maatschappij van Levensverzekering Inlichtingen en prospectussen op aanvrage gratis te verkrijgen bg den Heer E KOK Az GondaGouda Snelpersdruk van A Brinkkan Zoon een land aU een politieke party een kerkel jka kleur en leiding heeft I De lodadienst wordt daardoor allerminst g aat Voor België is het to hapen dat degrondworsWrzie ningeeue andere partijgroHpeeriiig tengevolge zal hebbn Uit de verklaring van den Fransche ininisier van justitie in antwoord op de interpellatie van den heer Moreau over den dwang dien het beroepssyn dicaat van fabrikanten in het Nonder dopartement uitoefent op de werklieden neemt jjle Tempa aanlei fecht voor allen Kindster verklaart kn do gewoonte Ijedlgen dan heeft ding om den minister het gelijk op het hart te drukken Als de schrijft het blad dat m n in ons moet aannemen om de wet te euri hij een uitnemend beginsel verkoHdijtd M r wal wg illeu is dat men het raorgeniniet vergote als er geen sprake meer is van kat lieke syitdicateu f t de weiiklieden n dan syndicaten oeteu wor in als godsdienst ge of pau ifiet lunoe ifer wieet dat de noitt ig meer fer revolutionaire kuutle df ocialu iohe Ifer pyiea op of van kapellen Het staal vast syndicaten niet meer rechten hebl van patroons en dat zij vervolgd zij zich bezig lioudeu hetzy i met staatkundige qua4 tiec in pli beroèptbelangeu Welpu een werklieden in huune vereenisin handelen over politieik en wel politiek dan over taatbuilhou qnaestim j Het Journal det mhati schiet den minister van jiisfitiu af Het is lièni steeds êdoen om den radieailed ter wille ti zijd Hij spreekti met majesteit van ji strikte toepassing der wet terwgl hij den j Ü h én gemeenterajad striflelooslaat spatten meii de wl t die evenzeer ge8c udenwordt door de werkl hden syndieaten Wien len te Parijs een kostbaar gebouw dé A befdsbauri ter beschikking heeft gesteld o gericbi dn nderhmdenaoor het geld der lielaitingschiildigen Dit allis terwille der radicalen j 1 i e ccmmissie belast met l et uitbrengen van raèpori over de tiegruoting Van eredienst stelt voor 22I aartsbisdommen en bisdommen wier bestain niet bepaald is by het 1 concordaat op te heffen ooals men weei heeft de ophljfting dier aartsbisschoppelijke on bisschoppelijke zetels reeds meermalei een panl van beraailslagiug in de Kamet uitgemaakt L en 21steo van deze maand zullen de leden van de democratische conventie zich te Chicago vereenigen indien namelijk hun vergaderlokaal in orde kan komen want juist meldt een telegram dat bet dak van dat gebouw door eeu orkaan is vernield De conalor Brice van Ohio president van het nationaal democratisch comité is van Washington daarheen vertrekken Hy zal zijn re s nemen over Ohio want hij wensrht tegenwoordig te zij i bij de zitting der conventie van dien Staat De meeste utgevaardijïden der Conventie gaan reeds deze week naar Chicago Voordat de eigenlijke vergadering der conventie aanvangt zullen er lal van kleinere bijeenkomsten plaais hebben Door hit comité zijn tol heden noj slechts Cleveland n Hill als candidaten genoemd Cleveland s caiididatunr vindt veel instemming De aanhangers van Hill schijnen de worsteling niet te vreezen Men verwacht een hevigen strijd INGEZONDEN NATIONALE MILITIE üeachte Redaciie Uit berichten van onderscheiden kantoorhouders onzer Vlaatschappi en ook uit eigenervaring blijkt ons dat slechts zeer weinigen bekend zijn met de gemaakte veranderingen in de wet op de Nationale Militie bij noodwet van 4 April 1892 Stbl 56 De raeesten weten zelfs niet eens dat die wet werd aangenoraep en bekrachtigd Dat die onbekendheid tot groote Uleurshllmg aanleiding moet geven is te begrijpen o a met hel oog op vooruenomen vertrek naar of terunkorast van het buitenland aanneming of oplegging vau betrekkingen enz enz Hel is daarom dat wij meenen te handelen in hel algemeen belang door te herinneren dat de voornaamste veranderingen zijn Dat de loting voor hen die in ranuari zijn ingeschreven mer maanden vroeger zal plaaUhebben en wel tusschen 7 October en 7 November Anders geschiedde dit tusschen 7 Februarien 7 Maart Dat de zitting van den mililieraad zal worden gehouden in December en Januan a s Vroegerhad dit plaats in Maart er ApnI Dat de inlijving ree Is in Maart zal geschieden in plaats van in Mei U dank zeggende voor do plaatsing De Directie ler Algemeene Nederlandsche MilitieVerzekering Maatschappij 1 J HEREN8 F W SCHaKFEES i ZEEHANDELAAR Amsterdam Kokin 75 15 Juni 1892 MARKTBERICHTEN Gouda 16 Juni 1892 In de graanpryzen kwam heden byna geen verandering Tarwe Zoeuwsohe ƒ 8 60 f f 9 10 Mindere dito 7 60 ü ƒ 8 lq Afwijkende 5 25 a ƒ 5 75 Polder ƒ 6 26 ƒ 7 75 Roodo 6 50 è 7 25 Rogge Zeeuwsohe ƒ 6 60 a ƒ 7 W Polder 5 50 l ƒ 6 Gersi Winter 1 ü 4 50 Zomer ƒ 3 S0 a ƒ m Chevalier ƒ 6 25 a 6 Haver per heotl ƒ 3 25 i f 4 10 per 100 kilo ƒ 7 IJ0 a ƒ 8 J Hennepzaad Inlandsoh f 9 60 4 ƒ 9 75 BuitHiilfndsoh 7 i ƒ 7 26 Kanar aad ƒ 7 50 it ƒ 8 50 Boonen Bruine hooiilli ƒ 7 a 10 Duivenboonen 6 75 a jj 26 Paardeuboonen 6 10 ü 6 fiO Krwten Bujtenlandsche voeferwten per 80 KG ƒ 6 40 d ƒ 6 0 Mais per lOOlcilo Bonte Amerikaansohe ƒ WO a 6 45 CinluBntlne ƒ T fco a 8 VfisMiKIlè A elkvee jf einig aanvoer handel traag Vett l varkens goede aa loer hiiidel lile 21 24 cl por half K 0 Bi ge voai J iigela d f goede aanvoer handel vlug 21 ü 22 1 per ha f K G Mailere piggen goede aaïvoo bfindel i ug ƒ 0 85 a ƒ 1 30 per week Ve e sqhaped w i i j aanvoer handel gewoon ƒ 16 ft 24 Ijian jtjeren goede aanvoer i handel Itraag ƒ i a Kj Nucljtero thlvereh geWooti i anvloem hanfiel vWS ƒ f K 1 Fdkkalverea fv at t il 27 raardere ƒ 27 Aangfvoerd 1I9 pkrtyen kau Ipto Q a ƒ 29i 2de Qual 2e 1 26 26 iï ƒ 30 Nöor H land8phe ƒ 24 Boter goede fknVoeïé hiMdel maig Goeboter l SO a fl A P lo Weibotpr ƒ iJlO a ƒ lÉp per tólo Burgerlijke Sta GEBOREiV 14 Juni Ibertus onASi W K Schuling en J H Ufeber 15 Nanne p udersR van der Graaf en Ü 8 Smith Gerardils ouders A van Lieshout len A Uijkeljjkhiiizen OV iRLËDEN 14 Juni k O M van Koijen 3 w H P van der Heiden 4 m GEHUWD 15 Juui D Zendyk en B Kyzer C van Leeuwen en 8 M Hordijk J Soffreoen 8 de Jong i J Schelder en M Zegveld 18 Dr C M de Jong en N D de Jong Zevenbuizen GEBOREN Hendrik ouders A na den Boe en J Stofbeig GEHUWD W Hoogeveen met W Vostenhond ADVERT ENTIÊN Getroawd Dr C M DC JONG Hki Arts en N D Dï JONG efuT t i J i 1892 De Heer en Merronw db JONG dï Jong betuigen bonnen harteljjken dank voor de vele bewgzen ran deelneming bg bnn Hnwelgk ondervonden Oouda 16 Jani 1892 De Heer en MeTronw Dr HENDRIK DE JONG HuNGiNBSiia betnigen ban weigemeenden dank voor de vele bewjJKen van belangstelling ondervonden bg het Hnwelgk van hnnnen Zoon s Gravmhage 16 Juni 1892 De Beer en Mevronw db JONG Schotsman betoigeu hnnnen Triendeljjken dank voor de vele blgkefi ran deelneming bg het Hnwelgk an hunne Dochter ondervonden Gouda 16 Juni 1892 Geen beter Bier dan het GERSTE en Dubbelf CfERSTE BIEE VA j S Alexander von Lom Molfenwerf Gouda Tegen 1 AUG als tvordt gevraagd in eenklein gezin eene Dienstbode P G uU MEID ALLEEN goed knnoendë koken ennetjes werken Adres bg den nijjgever dezer Contorit Te Hoop aangelsoden Eene PAViUOENSCHü T met z ileu anker en kettingen lAlles nieowf geweest in jiB90 bezkn entte bevragdlbg K OSTBIJ M te ReeuwiJK bö Gouda iffleeling iWirfdeffiary Eénig Ag cinl vqi r Gouda ieii Omsireken I u mfE ÜJWliLEN 29 gouden medailles Hart Cacao § t i Hoogste emit k hoogite theebroBJa ielMlts VoordeeligI Hart Oacao is lljnsta PoederCicao la hort vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid Sjne geur deliclens maak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken bmMn i 25 C o e htrte = 4S cent 1 Cicao vt = 1 8 ttiit 1 ktp Cacio Veitoijgbaor bij H H Conflaenn Bankethakkers enz Engroa Expeditie Julius MattenUodt Amsterdam Kalveratraat lOb Zeer Uette Gesteendrukte mUEAARTJES worden GELKVERD door A BKLXKMA en Zn Oe uitg e de er Coarant geschiedt dagelgks met nitzonderisg van Zon en Feestdagen De prijs per maanden is 1 25 tranco per port lim I i iizoaderlgke NAnjers VIJF CENT N Oe InBendlng binnSnland GOUqA 17 Juni 1892 De Ie luit J I 4e reg inf is te Van der Hegge Zijnen van het flskenen van 1 Juli a s benoemd tot leeraar aan de Militaire School te Haarlem te Mej J A Kramers en A Sijtsma slaagden gisteren s Üravennage voor de acte als onderwijzeres Wegens ziekte is aan den Kapitein der Genie O I leger G Hoogsnboom een tweejarig verlof verleent naar Europa In het bericht gisteren door ons opgenomen aangaande de gouden medaille gegeven door het korps Kon Schorpschuttera voor den schietwedstrijd alhier zijn weggevallen de woorden uit Uotterdam waar dat lorps gevestigd is Het Muziekcorps djr Goudsohe Schutterij dat morgen haar gouden jnbilé viert heeft ongetwijfeld alle aanspraken op de waardeering onzer burgerij die dan ook met ware belangstelling deelneemt in het feest dal voor de deur slaat Burg en Weth dezer gemeente hebben het in de laatste raadsvergadering openlijk uitgesproken dat hel Muziekcorps aan de Gemoente en haro ingezetenen goede dieasten heeft bewezen en de burgerij beaamt dit ten volle Onwillekeurig gaan onze gedachten bij een feest als dit terug naar vroegere dagen toen de Schut terijmuziek nagenoeg hel eenige corps was dat ons muzikaal genot deed smaken Toentertijd stoomde men niet in een half uur tijds naar de residentie om bet beroemde keurkorps te hooren en van zijne heerlijke uitvoeringen te genieten Enkele bevoor FEViLLETOlV ¥ BR1Ë¥Ï6 Uit het Frmêch VIII 41 Stellig stellig had zij zijne dwaze alleenspraak gehoord en hem op deze wijze geholpen Wat moest ze nu echter wel van hem denken Kom Karel kom royaal gehandeld I Nog dezen avond haar alles vragen en schuld bekennen van te woest neen te druk te hebben geleefd Als een vriendin soms als eene zuster had zy zelve eens gezegd dacht ze aan hem t kon dus geen onkir chhoid zijn als hij haar eenige naar hij geloofde noodzakelijke konfidentién wilde doen Voor de eerste maal misschien in zijn leven als man bracht het zorgvolle nadenken goede vruchten bij hem voort Lang nog zat hij dsar zoo peinzend en berouw gevoelende over gebeurde zaken hij belde le jufvrouw en toen deze kwam verzocht hij haar aan ieder die naar boven wilde gaan te zeggen dat hij belet had Hij gevoelde zich niet gestemd heden luidruchtig feest te vieren Weldra begaf hij zich weer op weg naar het huis recbteh mochten al eens op reis gaan om muziek te hooren verreweg de meesten moesten zich tevreden stellen met hetgeen hier ie genieten viel en het was in die dagen van voorheen dat de Sohutterijmuziek in een bepaalde behoefte voorzag Tal van feestelijfcbeden zouden doodsch en saai geweest zijn zoo zij niet waren opgeluisterd door deze muziek en de concerten door haar gegeven roepen bij velen onzer de aangenaamste herinneringen op aan gezellig door gebrachte avonden en do prettige uurtjes onder hare uitvoeringen gesleten zullen menigeen niet licht uit het geheugen gaan Tegenwoordig moge de Soeieteit Ons Genoegen en haar fraaie tuin nagenoeg de eenige plaats zijn waar concerten in de open luoht gegeven worden wij herinneren uns dal dit vroeger anders was In den tuin der Sociëteit de Eéunie waren geregeld muziekuitvoeringen op het bolwerk aan den IJsel met het mooie gezicht op die rivier werden Zondagsconcerten gegeven Zoogenaamd volks concerten hadden plaats in het Planlsoea op de Markt en elders Er werd bijna geen feest gtfSveh in Gouda of de Sohutterijmuziek werkte daartoe mode eii luisterde het op Niet steeds was waardeering hnar deel Er waren altijd en zij zijn er nog menschen die met zeker air de dédam op haar neerzien en met een glimlach spreken over hare uilvoeringen Hel aantal aardigheden over de Schutterij muzies gedebiteerd is legio en zelfs onder het jongo geslacht worden zelfs door ben die van muziek niet het minste begrip hebben vaak beoordeelingen ten beste gegeven die minder vleiend zijn voor het corps Wij voor ons rangschikken die aardigheden tot die van de goedkoopste soort alzo van minder gou l allooi Ieder die rekening houdt met de omstandigheden waaronder dat corps werkt en die weet dat de leden slechts in hunne vrije uren zich kunnen oefenen heeft alle waardeering voor hetgeen het corps doel van oom de Back t Viel mevrouw en Clare dadelijk op dat hij stiller was dan gewoonlijk en eerst loan mijnheer kwam werd hij wal spraakzamer Hij ÏToeg mijnheer even alleen ie mogen spreken die dadelijk met hem zich verwijderde Oom sprak hij aangedaan u heeft rao zoo n genoegelijken verjaardag bezorgd als ik me niet herinner ooit te hebben gehad Toch is de vreugde niet onvermengd want ik zou zoo gaarne de redet weten waarom u me de voor mg aanzienlijke som heeft geschonken van duizend guldens U heeft zich toch hoop ik niet vergist dat u me een bankje van honderd guldens wilde geven Trouwe s dat was nog ongehoord veel Neen beste jongen vertrouw oom de Back dat maar gerust toe die heeft van zijn leven Ie veel mei banknoteu omgegaan om zoo n schandalig abuis te begaan Breuk nu maar je hoofd er niet ra ê hoe ik te weten ben gekomen dat jij zoo in de beeren zat Maar hoor eens Karel nu ook de luidjes die naar hun goeje geld wachten dadelijk afbetalen hoor 1 Eigenlijk moest ik je oen gruwelijk standje maken dat je weer zoo aan t doordraaien zijl geweest maar zeker iemand hoeft me er too gebracht om van daag niet anders dan heel lief legcuover u te zijn Doe mij voor ik u hartelijk bedank nog eon groot genoegen oom I En dat is Zeg me als t u belieft den naam van dien ekor iemand Is t een vriend of vijand ADVERTENTXBN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Hel heeft dit corps ook niet ontbroken aau onderscheidingen Op 9 Augustus 1845 o a werd op een concours in Dordrecht aau de Goudsche Schut lerijmuziek een verguld zilveren medaille toegekend Bij een festival in Gent op 8 Juni 1873 behaalde zij een gouden en twee verguld zilveren medaillea Gedurende den tijd van haar bestaan beeft sq achtereenvolgens acht directeuren of kapelmeesters gehad nl de hh Lafober Keijser fieusekamp Kwast Wensink Vreeswijk Jacobs en Arenti welke laatste nog steeds met ijver en talent de directie voert Den heer Arentz werd in aanmerking genomen zijne bijzondere verdiensten de personeele rang van LuitKapolmeesler toejekeud Twee leden van het muziekcorps hebben by deze gelegenheid aanspraken op eeu bijzondere vermeliling nl de hh J G van Dam on J T Berlijn Eerstgenoemde is sedert do opriobting lid van het Corps hem wordt dan ook een bijzondere ovatie gebracht zooals uit hel gisteren door ons medegedeelde programma is geblokeu De heer Berlijn maakt 2B jaar deel van hel Corps uil Beide personen hebben dan ook groote verdieneten voor onze schutterij mnsiek waaraan bü deze openlijk hulde wordt gebracht Wij eindigen met onze beste wenschen te uiten voor den voortdurenden bloei van het Muziekcorps onzer Schutterij on wenschen het een drietal recht genoegelijke dagen toe De Internationale Tentoonstelling te s Gravenhage van Gezondheidsleer Voedingsmiddelen Kookkunst opgericht onder bescherming van do Vereeniging tot bevordering der Gezondheidsleer in het Gebouw voor Kunsten er Wetenschappen zal Zaterdag 30 Juli geopend worden Naar men ons meldt zijn uit den Vreerade en namentlijk uit België Frankrijk Duitschland Rusland Italië enz talrüke bijtredinsen toegezegd Programma s eu verdere inlichtingeu zijn kosteloos Nu een vijand is t niet van je en onl je vriend te zijn dal gaat ook slecht want Maar meer zeg ik je niet nimmer hoor I Hij zag hel maar al Ie wel in dal hü met dien nauwgezelten man door aanhoudend vragen hoegenaamcl niet verder zou komen Hartelijk drukte hij hem de hand en vroeg hem of hg niet ontevreden op hem wilde zgu k Heb uw achting toch niet verbeurd ooin sprak hij wat gevoelig want er zijn altijd zooveel lasteraars in de wereld Komaan dappere krijgsman boe heb ik het nu met je Ik zelf beu ook jong geweest en ik ben t nog al word ik wat grijs dus ik kan l best lijden dat de zon oens in t water scbijut Komaan ga nu weer naar binnen te fullfn niet weten wat we voor geheimen hebben te behandelen Aan tafel was hot sesprek wat levendiger geworden maar het ontging Glare niet dat Karel gedurig even stil voor zich keek als bezon hij zich op t een of andere Ze begreep maar al te wel dat toen hij oom oven alleen wilde spreken hg inlichting wilde h l ben over t geven van zoo n rijk veijaringsgescbenk ls p ipa dacht ze bem eens ges had dat ik maar neen dat zou pa niet doen hg beeft me t zoo stellig beloofd wijl ik anders ligt een dwaas figuur zou kunnen maken Toch bleek bet na afloop van tafel dat ze een moeietijk oosrenblik zou hebben door te staan Mevrouw de Back verwijderde zich dun altijd en mijnheer giüH dan ook meestal zijn slaapje doen onder