Goudsche Courant, zaterdag 18 juni 1892

e bekomen bg den Agent Generaal voor Nederland Franfais Blura Caauariestraat te s Gravenhage Aan het dezer dassen verschenen verslag van de algemeene vergadering van hoofdiiostuurders en commissarissen van bet Fouds tot aanmoediffinff en onder ttetmiMg tan den geuapenden cUeiat ia de Nederlanden is het volgende ontleend tf Aan 344 verminkten en nageolevenon van gesneuvelden 1163 Infirnien 6 oud strüdera van Waterloo en 667 van België te zamon 217 deelgoreohtiïdou zgn graiilioatien tot een bedrag van ƒ 67 242 00 verleend Bovendien omvingen 288 verminkten van Atjeh toelagen en werden 52 Inlirmen in het Invalidenhuis ta Leiden verpleegd waardoor de uitgaven tot circa ƒ 92 500 stegen sijgde bgua BOOO hooger dan de baten Züoiila bekend is beslaan die baten voor een groot deel uH de opbrengst der algeraiii ne oolleote die tehken jare in hel land gehouden wordt Daar dia collecte hier Maandag a st blijkens meuedeeling van B en W in oi 8 vorig nr gehouden ordt meeuen wij onze stadgenooien daarop bgzonder attent te maken en tot ruime bijdragen voor het bovengemeld dool aantebevelen Behoeven wg hier nog bij te voegen dat die collecte eens in het jaar wordt gehouden en dst er nog 893 Blinden en InfirmeD zijn die wel aanspraak op gratificatie hebben doch dit met kunnon lekomen I Mocht dit woord opiveLken tot ruime giften voorde oiele krijgslieden die in tijden van gevaar hunleven waagden voor Koning eu Vaderland on thanswegens hchaamsgellrekeu eu hoogen ouderdom veelalgebrek lijden Men meldt uit Rotterdam De afde ling Botterdam van hot Nod werkliedenverbond hefft besloten zich met een adres tot den gemeenteraad te wenden om te verzoeken dat alle levensmiddelen aan eene strenge keuring word U onderworpen ton einde vervalsching tegen te gaan Men vees de werkzaamheid legen het in cousumtie brenaen van bedorten vleeschwaren maar was van oorpel dat gelijke maatregelen behoorden te worden genomen tegen vervalsching van anders levensmiddelen die op groote schaal plaats heeft en waarvan in de eerste p laata die klasse der bevolking het slachtolTer wordt die geen eerste qualiteit waren en niet bg groote hoeveelheden koopen kan Inderdaad schijnt hel dat hier reden tot klagen is en dat vooral in kleine wiukelljes veel verkocht wordt dat den toets van oen onderzoek niet oa kunnen doorstaan Wetenschappelijk onderzoek van wege het gemeentebestuur heeft er niet plaats Wij faeijben wel keurmeesters van vleesch en viscli maar uiet van andere eet en dnnkwaren Het Gerechtshof te s Gravenhagc heeft kapitein Bakker vrijgesproken van de beschuldiging van doodslag gepleegd op den stoker van bet schip Obdatn maar hem veroordeeld wegens mishandeling tot 8 maanden gevangenisstraf Het paard nRueil dat Zondag bij de wedrennen te Parijs den Grand Prii wou werd bereden door den jockey Lane wienst kunst eer geroemd wordt voorwendsel van ongestoord de couranten te kunnen lezen De ouwe luiiljes vroegen faun neet of hij hun t niet kwalijk wilde nemen dal zij zich een poosje verwijderden en dus lag het wel voor de hand dat Clare hem gezelschap moest houden Een oogenblik dscht zij er over na een der oudelui te vragen bij hen te willen blijven maar als die t zelven niet ouvoegziiam vonden haar alleen te laten met dien jongman kou zij het kwalijk als eene geldige rede te pas brengeu om hen te doen blijven En boven difn wat boteekoude het ook hoogstens een uur of twee met haar neef alleen te zijn Wil je ook soms de couranten ever inzien Karel vroeg ze vriendelijk dan wil ik wel voor jo gaan zien velke of papa niet dadelgk gebruikt ik deuk wel geen een want de ouwe lui Ijes zijn gisteren avond laat van een groote parlij te huis gekomen en zullen sterk verlangen de oogen een poosje te luiten Eeu oogenblik kwam de gedachte bij hem op of er ook iets hatelijks in kon leggen dat ze hem couranten ter lezing aanbood Hg bad er ook wol een hoofd naar om zich mei die lectuur bezig te houden I Dra begreep hij echter dat het alleen hare bedoeling was oip hem geheel als huisgenoot te beschouwen en daardoor allo gedwongenheid die soms nog tusschen ben bestond te doen ophouden Hij bewil ligde dus in haar voorstel en zou t zich getroosten een poosje achter een courant te zitten schuilen en uiet te laten blijken dat hij dat vervelend vonil Verliezende iredden troostten zioh don ook met te leggen Ce n est pas Ie oheval qui a gagué mais Inne I llue Bevreesd voor inbrekers had lekere Labbé te Argenteuil bg l args zgue woning zooveel mogelgk tegen deze ongenoude gasten voorzien en o a m een prieel in zgneii min bg eene bank 8 mitrailleuses en zeven met kogels j oladeu geweerloopen tot een soort van helsch werktuig ingericht Verleden Zondag nu klommen twee jongens van tien en zevon jaar over den muur om er bloemen te plukken eu ongelukkig kwam de oudste mat bedoeld rorktui in aanraking zoodat hg zes kogels in het licfaiiain kreeg eu naar men vreesde san zgue sohrikkelgke wonden sterven zou Te Gaming in Benoden Uostenrgk ishetgeheele gezin van een landbouwer Hagenhuber genaamd bestaande uit de ouders m 6 kinderen lurivgl het rondom den disch gezeten het middagiuual gubruikte door één enkele bliksemstraal van het leven beroofd In de dezer dageu gehouden algemeene vergadering dor Maalscnappg tot Kspl Jan Staalaspoorwcgon gaf Ie preaiileut prof U 1 li Quack oen overzicht van deu iuaucieoleu tocstanil der Maalschappg dir zooals wg reeds aan het jaarvenlAg ontleenden het afgeiuopen juur uiet zeer gunstig wiia De commissie tot het nazien der balans en winsten verhesrokuuiug adviseerde di e goed te keuren en het dividend vast te stallen op 4 pCt waartoe bg acclamatie werd besloten Tul lüdon van den raad van commissarissen werden nerkuzen de heoron Jhr mr Koell K L Wurfbaiu on K A Haitink eu verkozon de hoeren W Buys eu Jan Hudig de laatste ter aauvulling van het ooilego De ovoreeukomstou met don Staat in zake den tramweg ÏAe Wageniugeu eu met de Groninger Lokaal Spoorweg Maaisohappg werden goedgekeurd Hiecop ging de algemeene in ueuu buitengewone algomoeue vergadering ovor doch deze werd tot den Süsteu Juui verdaagd daar een te gering aantal aandeden was vertegenwoordigd Zondag is te WeiszeBsee bg Berlqn eene jonge vrouw op vreeaalyko wgze om hot leveu gekomen tengevolge van oou al mot do paracUute Sedert eiaigeu tgd gaf de vroui van een in do Berlguscbe kunsteuaarskriiigen bekend coupletdiohter Bertha Carell iirussoianu daar voorstellingen met een pa I rachute iioeds mooraialon was de onverschrokken j juuge vrouw uit het schuitje van den ballon waarmede zg opsteeg door middel van hel valscherm uoorgedoald Zondag nu zou de luchtreizigster zich 1 laten vallen in net meertje behooroude iot het eta blissemeut van Sterueck Keu aanial bootjes werden I op bet meertje gereed gehouden om haar nu den toer op te Domen Togen 8 uur steeg do lucht euigster op Op een hoogte van 500 Al sprong zg uit het schutje lieeds dadelgu zag men dat de eene hand van de vrouw los ging v u den aau het valscherm bevestigden ring spoedig daarop het zg ook do andere I hand lus de parachute teug met groote snelheid omhoog en de ongelukkige gurtiste tartte meer malen duikelende m den val in htt meer Ongoveer i 30 seconden later duok zg boven en zwom zg naar Zoo bleef hij eeu poosje aan tafel zitten tot groote ergernis der bedi inden die nu niet konden afnemen Clare bad hem vooreerst alleen gelaten en zoodra hij dat bespeurde stond hg op om haar ie zeggen dat hij hoegenaamd geen niouws of belangwekkends in de couranten vond en liever met haar wilde kouten Hg begaf zich naar de kamer waar eene meid zeide dat de jufvrouw was Do deur stond op een kier zaeht opende hij die en zag Clare op het baardkleedje geknield liggen voor een groot brandend vuur bezig eeu fraaien legerhond den kop te streeten Ze schrikte volstrekt niet toen hij binnenkwam on ging voort den hond vleiende namen Ie geven Dat is nu mijn vriend on kameraad als ik alleen ben Karel sprak ze vriendelijk ik kan jo dan ook zeggen dal hij me altijd uitstekend goed gezelschap houdt Du8 had ik niet behoeven hier te komen vroeg hij wel wat kort Komaan dat meen je niet foei je moogt op je verjaardag geen knorrig gelaat zetten Ga liever in dien grooten stoel bij den haard zitten eu vertel me eens wat nieuws ja komt toch overal Je weet dat het engagement van Belle eu van van Lingen publiek is Dat weel ik dat was dan ook t groote geheim dat je dezen morgen me wildot g von als losprgs niet waar sprak hij iveer volkomen vrieudelgk Ik feliciteer je wel I Precies geraden p ik dank je wel voor je feli een der naastbijzijnde bootjes wauin hau echtgenoot zich bevond Dadelgk werd de zwaar bloedendi dame naar w il gebracht waar haar door een geneai heer de eerste hulp werd verleend De luohtreizigster was bg volle bewustzgn en verklaarde dat tij zelf de de schuld was van het ongoluk Zg had nl nagelalen voor den val de lijfrien om te doen die aau de parachute is bevestigd g zg had zich toen alleen met de handen aan den rinii vastgehouden De ongelukkige werd naar hol ho pi taal gebracht Toen zg afscheid nam zeide zL Tot weerziens het is zoo erg uiet maar zij overleed reeds gedurende hot transport aau inwendige verbloeding Het Friesche cosluum dat door de Friosche vrouwen aan de Koningin bg haar komst Ie Leouwardsn zal worden aangeboden bestaat uit een jak en nï van zeer licht lila met fraaien weerschijn en iiii kostbare kanten boezelaars en fichu s hel is esg meesterstukje van kunstunal Iwerk Het oorijzer ii van zwaar goud mot sierlijk bewerkte gouden kuop pen een gekroonde W voorstellende de prsohtiiii juweolen haarnaald is geheel bezet met diaraantra Oorspronkelijk bestond bet plan alleen dit volledi Friesch oostuum zouder meer aau te bie deu nun do gelden vloeiden ook uit de provincie zoo mitj delgk toe dat besloten wuril hel kuslbure geschenk nog aan te vullen met een beugeeltasch en een duttlaine Da beiigeltaach is mot fraai borduurwerk versierd terwgl de knip en de haak van gedreven goud zgi Dezu zgn prachtig fgn afgewerkt met uiterst kleim figuurtjes arabesken en engeltjes op een matten greiidj ook de chatelaine bestaande uit een gouden haak waaraan een schaar een viiigerhoed en een speldenkussen is uiterst kevrig on smaakvol afgewerkt Kaar wg vernemin ligt het in het plan van U M de koningin regentes om de koningin hel Frissrhe cosluum ook nu en dan te doen dragen Waarschgnlijk zal de koningin zich er het eerst in vertoonen bg de harddraverij te Leeuwarden of bg den zeilwedsirgd te 8neek De Mnrtini turen die als herinnering aan het bezon c der kooiugipnen te Groningen in zilver aaodt koningin zal worden aangeboden door de ingezeteiiM wordt uitgevoerd op 1 250 der ware grootte It dun toren wordt een uurwerk met wgzerploat f verhoudingsgroottu aangebracht m Ken nieuwe bgdrage tot den vooruitgaan ietoftt ratievs heelkunde is de vorige week geleverd op het jaarlijksch congres dat de Duitscha beolkundigen te Kerlgn hebben gehouden Prof Czerny van Heidelberg deed daar de medeileeting dat in den Isatsteu tgd het trepaneereu het openen der schedelholte ook is toegepast als middel om krankzinnigheid te genezen Ofschoon hg van oordeel was dol de genezing der ziekten van den geest nog rao andere omstanJighedeu afhankelijk is geloofde hjj toch zeker dat operaties aan de hersenen ook ii dit opzicht een groota toekomst te geraoet gasn Tot de onderwerpen Dinsdag op bet landhuishoïidkundig Congres te Wageningeu behandeld behoorde o a de vraag in hoeverre de grond jnvloed uitoefent op de aardappelziokts Uit het debat bleek ilatoaIreut die ziekta en den invloed van don grond nog citatie Als je hier den boelen avond bigft zul je d jongelui ontmoeten ze komen hier op een intiem avondje zooals mama dat noemt Wel te versiaan mama de Back Ja ja antwoordde hij laohenda ik begrijp dat je met mama tante do Back bedoelt als je over je zoogenaamde moeder spreekt zeg je allgd manu van Braugheleu Je zoogenaamde moeder sprak zg ten boogtl verbaasd en ging opslaan weet je wel Karel dat je daar een dwaas ik wil uiet zeggen oubeleefd gezegde uit Hoe kom je daarbg als ik vragen mag Wees niet boos op me besie Clare maar ik meen laatst duidelijk te hebben bespeurd dat er hier san huis of eigenlijk bij mevrouw van Breughelen een geheim schuilde en wel een geheim dat u betreft Ik lieken ik liet me t onvoorzichtig genoeg ontvallen t schijnt u echter onaangenaam aan te doen das laten we er ovor zwijgen Neen toch niet ten minste uiet dadelgk Ik zie nu zelf in dat we laatst wat onvoorzichtig zgn geweest maar mag ik jo iets verzoeken Karel dan ik bezweer het je spreek er nooit tegen iemand over Ik kan je wel zeggen dat het mg in den korten tgd dat ik hier was moor verdriet heeft berokkend dan ik in mgii gehoelo leven heb gekend Ik had niet gedacht dat jij reeds werkelijk verdriet kendel If ordt vervolgd betrekkelijk weinig met zekerheid bekend is en inlichtingen van den practisohon landbouwer worden gewenscht Een voorstel om de aandacht der Kegeering te vestigen op de belangen van den tuinbouw werd in afwachiing van nadere toeliohling aangehouden tot het Congres van 1893 Voons werd gedebatteerd o er prof Mollzer s werk Landbouw eu Kapitaalbelegging eu de uitvoerbaarheid Ur daarin bepleite denkbeeldou met name ten aanzien der hypothecaire losten en huur op tijd Dr O Pitsch leeraar aau le Landbouwschool zag eeu bezwaar in bot voorgestelde beneficium competentiae waarbij don huurder gedeoltelgk of geheel de pachtsom wordt kwijtgesoholden wanneer bewezen is dat buiten zgn schuld de grond de pachtsom niet heeft opgubraoht Door eeu derden persoon zal dan uitgemaakt moeten worden of de huurder aan de ge ringe opbrengst schuld heeft ja dan neen on dit zal volgens spr zeer lastig gaan omdat do intelligentie van deu landbouwer meerendeels juist in het voorkomen van ongelukken is gelegen Do heer Van den Broeke deelde dit beiwaar en geloofde dat het in prnctijk brongen van het stelselMoltzer zou blijken alschrikkend te zgn voor den kapitiilisl on bezwarend voor den laudbouwer tenzij een ander middel tol tegemoetkoming van den landbouwer gevonden worde i en de heer l oulein de Jong butoogdo dat het benuflciuni schaden zal aan do verwezenlijkinir van hot beginsel zoo laag mogelijke rente maar dan ook zekerheid voor den leener De heer Moltzer lichtte zijn slolsel nader too Hij erkende dut bij den tegenwoonligen tooland geen sprake behoefde te zijn van roofbouw maar wees er op dal hij in de eerste plaats gewenscht heeft de verarming der bevolking ten plaltelande onmogelgk te maken Voor de hypotheek als kupitaaUcliuld in de plaats siollondo de gruuarente eeu rentescbuld die niets to haken heeft met veiliugswaardu maar met grond als waarborg zou men vorkrijgon dat de landbouwer niet geld loenl maar reiile verkoopt Al daalt dau de waarde van den grond de landbouwer zal er niet onmiddellijk iiadtel van ondervinden Verder verdedigde spr het beneficium roinpotentiae Do kapitalist die door hot kapitaal ingrijpt in hot bodrijf van den landbouwer en voor verlies van zijn kapitaal de meest mogelijke zekerheid heeft behoort mede het risico van de opbrengst to dragen Het kapitaal als vennoot van den landbouwer is hierom aan te bevolen omdat men niet met den idealen toestand dipachtheer lovende te midden zijuer pachters te doen heeft maar iu de moeste getallen met Btedolgk kapitaal De vraag is Verkiest de la idbouwer een lage hypotheekrente maar met al de onvermgdelgke lasten en slechte kansen daaraan verbonden Uoveu een hoogere jaarlijks te be alon grondrento waarvau evenwel een gedeelte kan worden kivgtgescholden wanneer de opbrengst van den grund hem niet in staat heelt gesteld de gehoele rente op te brengen eeu toestand dus waarbij zijn verplichtingen bij ijver en bekwaamheid gelgken tred houden mot do opbrengst van zgn grond Bij de toepassing van het beneficium compelen tiae kon dan allereerst in aanmerking worden genomen de som door den landbouwer betaald voor zaaizaad bemesting grond on polderliisten en arbeidsloon eon minimum iu evenredigheid tot hot aautal bektaren De rede van prof Moltzer werd warm toegejuicht en door bijna alle congresleden aangehoord Voor het 46e congres is Winschoten gekozen Statea Oeneraal Eerste Kameh Zitting vnn Donderdag 16 Juni 1892 Dat de beer Luhman gaarne praat is weder overtuigend gebleken Pas den eeuen dag geiustalleerd voort hij don volgendeu dag het woord om de snbsidien aan noodlijdende gemeenten te bestrijden Het mocMt echter niet baton De wet werd met 34 tegen 8 stemmen aangenomen Het BiUiton contract vond ei kel steun De lieer Van Geurfep had mots dan lof voor de nieuwe regeling en kwam op tegen de verdachtmakingen die socialisten en radicalon in den laatsten tijd naar het hoofd der Regeoring en de Kamers geslingerd waren In denzelfden geest sprak de heer Prins De wet werd goedgekeurd mol 35 tegen 3 stemmen Alleen de heeren van der Breggen u Alberda stemden togen hoewel zonder hun stem te motiveeren De Kamer ging daarna op reces Hat ongeluk op den ondergrondsohen spoorweg te Londen waar bij hel station Bishopsgatestreet twee volle treinen in botsing kwamen zou nog veel erger geweest zijn als niet do eene trein die uit Waithainstow had slilgestsan om passagiers uit te laten en de andore die uit Enfield alreeds was begonnen te remmen De schok was toch al zeer hevig en dubbel voor den trein uit Enfield welks locomotief na de botsing met den trein nog eens tegen zijn waggons aanbonsde Van de dicht opeengepaltte passagiers voor het meerendeel arbeiders die uaar hun werk gingen in den vroogeu morgen werden vijftig gewond en vier gedood Twee rijtuigen werden geheel verbrijzeld Hel was een ontzettend toooeel die ellende en verwoesting daar iu de ondergrondsche tunnel te midden van rook rumoer en gejammer Hot ongeluk is vermoedelijk te wijlen aan het verkeerd begrijpen of niet opmerken van een sein alsook aan het terugkomen van don oenen trein Iu December van het vorig jaar werden te NewYork 25 Duitsohers meest pas aangekomen landverhuizers door eon agent aangeworven om te werken in de phosphuatgroeven van Colleton County in ZuidCarolina tegen een loon van l j dollar Na hun aaukoiust aldaar werden zij door tot de tanden gewapende op iehters in ellendige verblijven gfeliraobt en den volgenden morgen naar do groeven geleid waar reeds oen aantal Grieken en Italianen arbeidden In plaats van het boloolde dagloon kregen ze maar de helft voor oen lioeveelhoid werk die alleen do sterkste mauuon op een dag af kondon Zij waren genoodzaakt hunne lovensmiddolon togen ongehoordon prijs te koopen van iemand die een contract met do maatschappij had Hun goed werd i in bewaring genomen on als ze er om vroegen worden ze ruw afgewezen toU s werden er klappen uit gedoold Zelfs Zondags werd onder gewapend toezicht seworkt Na velo vergoel schü pogingen golukte hot eindelijk twee mannen te vluchten eu te NewYork te komen De vorojiniging tot bescherming van Duitsohers bemoeide zich met da zaak en de gouverneur van Zuid Carolina heeft oen onderzoek beloofd Onderwijzers Jaarwedden Gisteren avond werd de reods vroeger aangekondigde onderwgiorsvergadüriug gehouden ten huize vau den heer Uam Zij werd geopend en geleid door den hoor E van Danuig die bij deu aanvang do wenscbolgkheiu uitdrukte dat de vergadering uu haar midden oen Vooriilter zou aanwijzen welke de besprokingen zou leidon Op loorstel echter vau den hoor van Kempen bleef den hoer van Danlzig do leiding der vergadering opgedragen De Voorzitter loost nu hotriippoit van B eu VV waarin het voorstel der sohoolouminiasio opgenomen is voor en opent do besprekingeu daarover De heer Trolsenburg meent in de allereerste plaats op een dwaling in gemeld rapport to moeten wijzon Hg raeout dal t n l niet waar is dat do salarissen der onderwgzors in verschillende gemeenten dalende zijn juist het tegendeel is in den jongslon tijd waar te nomen Du heer van de Roer verwacht alleen nog heil van een rondgang eenor commissie bg do raadsleden welke de belangen der onderwijzers alsdan moet bepleiten en doel dan ook een voorbiel iu dien geest Do heer Heg ziel do noodzakelijkheid niot in vau hel geven van eon extra ƒ 100 aan do onderwijzers met de verplichte hoofdacte De Voorzitter vindt in deze geheelo zaak iets dat van niet zeer veel waardeoring der onderwijzers getuigt Acht maanden toch is het voor de onderwijzers ongunstige rapport van B en W uilgeblevou iels wal tooh wel in acht weken kon geschieden Hg moenl dan ook roden te hobiien Ie mogen gelooveu dat men ten Raadhuize hol goheoio adres vergoten was Hij betrourt het dat B en W nu l een kleine verbooging der onderwijzers jaarwedden geldt met de zuinigheidskwestie op t tapijt komen terwijl nol spook der geldverlegenheid niet voor den dag werd gehaald bij do oprichting van t gymnasium bij de reorganisatie der politie bij do inrichting van oon voor Gouda onnoodig duur archiefgobouw noch bij de dure buacboeiing aan do Kleiwegsbrug Hij gelooft dan ook wordt hel voorstel vau den heer van de Roer aangenomen het zijn nut kan hebben den raaflsledon te herinneren aan do woorden van den Burgemeester gesproken in de raadszilling van 1 Maart j l Hot is w iar de uitgaven zullen wat meer zijn hoewel niet veel eu zullen in geen geval meer bedragen dan ƒ lOOO per jaar Doch al was het verscliil grooter hot komt mij voor dal wij aan oonige meerdere kosten hel belang van goed onderwijs niet mogen opofferen Juist de gedachte dat goed onderwgs alloen mogelijk is mei goed betaalde onderwijzers doel hem hopen dat die woorden van den Burgemeestot weerklank mogen vinden bg de raadsleden Of t hoffelgkheid was tegenover den voorzitter weten wij niet maar nadat deze gesproken had schenon de tongen eerst recht los te raken want nu ontstaat er een zeer opgewekte gedachtenwisseling wclko tol lof der onderwgzers gezegd geen enkol oogenblik den bewdigden toon verliest over verschillende gedeelten uil t rapport van B en W Van enkele zgdeg onit men vooral op tegen de vergelijking met an re gemeente ambtonaren die in tegenstelling mét onderwijzers wel handel of bedrijf mogen uitoefenen en geen examens behoeven af te leggen om aangesteld te worden Zeer terecht werd van een andere zijde opgemerkt dal men verschillende onderwijzers zonder hoofdacte vooral de oudere niet te hard mocht vallen om t niet bezitten van dat diploma aangezien hunne opleiding heel wat gebrekkiger was dan van de jongere onderwijzers De heer Sioorvogel wenscht vooral nadruk te leggen op deze vraag Waanneer aan de hoofden ƒ 2000 ƒ 1600 en ƒ 1300 plus vrije woning betaald wordt te stellen op ƒ 300 wat komt dan den onderwgzers toe die met hen in bevoegdheid gelijk slaan De heer Robbérse meent dat het nuttig kan zgn aan de schoolcommissie mededeoling te doen van t een en ander dat in dezo vergadering besproken is De voorzitter betwijtelt dat daar anders do leden dier commissie wel gebruik zouden hebben gemaakt van de uilnoodiging door het bestuur tol hen gericht om de vergadering bij te wonen Noch een der leden der schoolcommisBie noch een der hoofden vun scholen welke eveneens uitgeuoodigd waren hadden aau de invitatie gehoor gegeven Hoe geheel anders verleden jaar in Rotterdam waar wij hel genoegen haddon ook eeu onderwijzersvergaderins bij te won n evonoeus bijoen geroepen ter behandeling au een adres Verscheidene hocifdon waren toen niei alleen ter vergadering gekomen maar namen ook een ijverig deel aan de bes okingeu Hot voorstel van den heer van de Roer eene commissie te benoemen welke de raadsleden zal trachten te winnen voor het voorstel der schoolcommissie wordt daarop met algemeene steramen aaugenoraen en in die commissie worden gekozen de bh van Kempen on vau de Roer welke beide heeren zich de keuze laten welgevallen Een korte bespreking volgyi og over de vraag vanden heer van Kempen of do commissie met eenbepaalden lastbrief van do vergadering zal gaan 0 jvoorstel van den heer do Ven Buitentandscb Uverzicht trladstone heeft gistereo eene deputatie ontvangen uii het bestuur derLondensche Trai es Unions om de iBVoeriug te bepleiten van iien arbeidsdao van 8 uren Gladstone verklaarde het laatste gedeelte zijiis levens te hebbeu gewijd aan de zaak van Home Rule op zijnen leeftijd kon hij daarvoor het vraagstuk van don arbeidsdag van 8 uren niet meer in de plaats slellon Overigens acht hij de quaestie van deu arbeidsdag van acht uren zéér ingewikkeld en moeilijk Men K8U zich het plan om tot oplossing daarvan te geraken m drieerlei vorm deuktn Ie met algemeeue invoering van bet stelsel door middel van dwang 3e met Vrijwillige aanneming 3e met gedwongen invoering behalve voor die ambachten welke er teg£n stemmen Gladstone vroeg aan de deputatie welke van deze ie vormen zij verkoos De deputatie antwoordde de iu de laatste plaats noemde lïaarop heraam Gladstone Alsdan moet de meererheid van het ambacht daarover beslissen terwijl het Parlement moet bepalen welk cijfer de meerderheid zal voorstellen doch dit zal den geheelen grondslag der Trftdes ünions vernietigen en tot dergelijke kortwieking van do vrijheid des werkmans kon hij die als werkmansvriend alle nieuwe burgerrechten had helpen verzekeren niet medewerken Do deputatie zeido teleurgesteld dat zij Gladstone s oordeel was komen vragen of het Parlement de zaak van den arbeidsdag van 8 ureo niet behoorde aan te vatten Doch Gladstone weigerde dienaangaande zich nadei te verklaren Het plotseling genomen besluit vau koning Humbert om naar Berlyn te vertrekken terwijl men dit tot Septemlier uitgesteld waande heeft veel opschudding in Italië verwekt Meu gelooft algemeen in parlementaire kringen t at dit bezoek noodtg was ge vorden door de laatste gebeurtenissen anders zou het zijn uitgesteld tot September De Duitsche gezant ïieeft trouwens naar men gelooft zeer er op aangedrongen dat de reis zou worden ondernoroeu zoodra de parlementaire toestand verbeterd was De digbladen te Rome verklaren dat do reis van den koning en d koningin naar Potsdam een beleefdheidsbezoek is on ter beantwoording strekt van hot door den Duitschen keizer te Rome afgelegd bezoek Volgens de Nazume zal de begrooting van oorlog gebracht worden op 274 millioeu inplaats vnn 246