Goudsche Courant, maandag 20 juni 1892

Pfo 4864 t I Maandag 20 Jon 1893 mz GOUDSGHE COURANT D ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mn s SNEipp 2 SOFl t + M +++++4 H M K M + H + + Oe inzending van advertentlöa Itan geschieden lot edn uur des namiddags van den dag der uitgave DIE STBOOE benoodigd liefst bejaarde bg Mevrouw LABBERTON OosthaTen Heineken s GEBSTE BIEE perfi I et per fl 4 et WIENEB EXPORT Ï5 i 7Vi Specialiteit van Tafelbieren Depot A NOBTIER Gouwe C 34 35 i Oond Snelpersdruk van A BmNitMAK it Zoon milliueo Men is namelijk Tooroemens de Alpische grens te veraterken De herttemmingen welke Dinsdag 21 Juni a st in België moeten plaats hebben i jn de volgemle te Nyrel voor den Senaat en oor de Kamer elk ééne tusschen oen clericaal en een liberaal te Soignies voor den Senaat tutsohen een clericaal en een liberaal te Charleroi voor 4 zetels in de Kamer tusschen 4 liberalen on 2 clerioalen da clericale partij had hier voor 8 zetels slechts 3 candidaten gesteld te Bergen voor twee Kamerzetels tusaohen 2 liberalen en 2 clerioalen te Doornik voor l plaats in den Senaat en 2 plaatsen in de Kamor tusschen candidaten der twee partijen in gelijken getaK en eindelijk te Verviers voor Senaat en Kamer elk ééne plaats voor den Senaat tusaoheu 2 liberalen en voor de Kamer tusschen 1 liberaal en 1 clericaal Er bestaat in Rusland nog weinig uitzicht op een goeden oogst Over het algemeen belooft het koren dat te velde staat niet veel En wij zijn nog in het begin van den zomer terwijl verleden jaar op het einde van den zomer eerst geklaagd werd dat de oogst in zeventien provinciën was tegengevallen De oogst in den Caucasus staat slecht Verleden jaar heeft juist de oogst van den Caucasus aan de provinciën waar de hongersnood heerschte krachtig hulp kunnen bieden In sommige streken van Rusland heeft men strijd te voeren tegen de sprinkhanen Die strijd wordt echter met meer yver dan geluk gestreden In do steppen van Sari J i zijn tienduizend man aan het werk om deze insecten te verdelgen De gouverneur van Tiflis heeft negentienduizend roebels ontvangen ten einde de kosten van den verdelgingsoorlog tegen de sprinkhanen te bestrijden k De Engelsche rainisterieele Standard heeft een artikel over Prins Ferdinand vau Bulgarge dat zeer de aandacht trekt Naar aanleiding van zijn bezoek aan Engeland Wordt de Prins erg in de hoogte gestoken en de Bulgaren met hem terwijl over de houding van Rusland eel leelijks wordt gezegd Men zuu kunnen zeggen weer een echt Engelsche onhandigheid veilig achter den Driebond maakt John Buil een leven als een blaffende hond Op de veiïoening van Bulzarije met den Czaar kunnen zulke dingen niet gunstig werken maar naar Engelsche opvatting behoeft dat oo k niet want de tegenwoordige positie is te voordeelig voor Engeland INGEZONDEN Minieer ie ReJaeteur Verzoeke Ixdeefd een plaatsje voor onderstaande regelen Met genoegen heb ik het verslag gelezen der vergadering van den Slageinbond Naar aanleiding van een vraag van den heer Spoor over de contractantenvereeuigingen antwoordde du heer Heil dat bet couponstelsel geen reden had van bestaan want dat er vier zes acht tien en meer procenten aan de leden kon worden uitgekeerd waarop de heer Hornes antwoordde onmiddelijk als lid der Eerste Nederlandlandsche Uitkeericgs Kas door verbruik ie bedanken Ter wille van de waarheid wilde ik even aantoooei dat du Heer Heil met dat gezegde een jrote leugen heeft gezegd Als men nagaat dat in Rotterdam de gemiddelde opbrengst der Procenten is even zes en dat Bonboekjes gratis worden verstrekt en een kolossale Administratie er aan verbonden is dan M de R zou ik den Heer Heil wel willen vragen waar of hij rekenen bad geleerd om op een Vergadermg dergelijke zaken te bespreken waarvan het blgkt dat genoemde heer in t minst geen kennis beeft U mijnheer de Redacteur bij voorbaat dankzeggende voor de verleende plaatamimte teeken ik met achting J N KRIEK ADV£RT£NTI£N Het AU6DST08 eene Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaau van ïea Notaria G C FOKTÜIJN DBOOGLEEVBR op DINSDAG 28 JUNI 1892 des morgens te elf uren in ïet Koffiehuis Habmonie aan de Markt van No 1 Een ruim ingericht WOON en PAKHUIS met groote Zolders en Erf aan het Nonnenwater te Gouda Wflk O No 5 Terstond te aanvaarden No 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF met grooten Tuin in de Vogelenzang te Gouda Wp M No 15 Terstond te aanvaarden In dit Hois bevinden zich eengroots Zaal en verscheidene Kamers voorzien van vele gemakken No 3 Een flüIS en ERF vraarin Ver gunning aan het Lombardswater te Gouda Wgk G No 107 Verhuurd bg de week voor 2 75 No 4 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda Wgk 6 No 58 Verhuurd bö de week voor 1 10 No 5 en 0 Twee naast elkander gelegen HUIZEN ERVEN en GROND aan den Bleekerssingel te Gouda Wgk R No 242 en 243 Verhuurd bg de week elk voor ƒ l O No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen perceelen BOUWGROND in de Boelekade te Gouda achter voorschreven Huizen te samen breed 15 80 M en lang 19 50 M Terstond te aanv tarden De perceelen 5 en 6 7 tot 10 en 5 tot 10 wordon na afzonderlgke Veiling en Afslag gecombineerd No 11 en 12 Twee goed onderhouden HUIZEN en ERVEN in de Boelekade te Gouda Wgk R No 120 en 125 No 11 is bg de week verhuurd voor 1 50 No 12 is in eigen gebruik en te aanvaarden 1 Augustus a s En No 13 en 14 Twee naast elkander gelegen filZEN en ERVEN aan de Kamemelk loot te Gouda smalle zijde Wgk R No 308 en 309 Bg de week verhuurd voor 1 90 en 1 75 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 5 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen ADVERTENTIEN in Me Binnen en SuitetUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Goufla Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kontore van voornoemden Notaris FORTUIJN ÜROOGLEEVER te Gouda FIB I ZATERDAG AVOND I ter gelegenheid van het Folksconcert is het I Lokaal der R K LEE8VEREENIGIN6 voor Niet Ledeii Toegankelijk De Kastelein Q J HEETMAN Door deze bericht ik mgn geachte begunstigers dat ik VERHUISD beu van Kalverstraat 23 Restaurant De Earseboom naar Heerengracht 507 bg deVgzelstrttt komende van de munt is bet rechts niet de brug over Deze zaak is prachtig gelegu op zeer netten stand en in het centrum der stad te meer daar de wandeling door deK l verstraat tot de Munt zeer gemakkelgk en aangenaam is Dit buitengewoon mooi hais met prachtigs eetzalen tuin enz genaamd UAISON FINON verzoek ik mgne vroegere begunstigers beleefd eens te willen komen bezichtigen Het is om de aangename ligging bgzonder geschikt tot het bonden van Partgen Diners Soupers Vergaderingen enz door gezelschappen vanbtüten Keuken en Wgnen uitstekend prgzen billgk op aanvrage van menu met opgaaf van den prgs ontvangt men een menu met minstens drie keuze voor eiken schotel zoodat menzonder veel te correspondeeren zelf de spgzen kan bepalen Mg minzaam aanbevelend GERARÜ FINÜSEN Openbare Verkoopingf te GOUDA op WOENSDAG 29 JUNI 1892 des namiddags te een uur in het Koffiehuis HiRiio nic aan de Markt ten overstaan vui den Notaris G C FORTUIJN DROOGLBBVEB van eene Bouwmanswoning met ruim 15 hectaren Wei en Hooiland staande en liggende in het land van Stein te Keeuwijk in de onmiddellgke nabgheid der brug naar Haastrecht En zulks in 6 perceelen Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 28 Juli 1892 Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda en de Notaris J G BROl WER NIJHOFF te Utrecht Qe uitgave dezer Coniaut geschiedi dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranoo per post 1 70 llzonderlgke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 Juni 1892 VEBGADERING van uen GEMEENTERAAD Op Dinidag 21 Juni 1893 des namiddajita ten 1 ure Aan de orde Het ailre van de Directie der Goudaohe Water leidinKMaataohappij betrelTonde het aan aaii eener oblii atieleeuing De ontwerp Instructie voor den GeraeenteOnt vanger Hot voorstel betreffende de regeling an den borgtocht van den Gemeente Ontvanger Heden ten een uur werd door het Muziekkorps der dd Schutlerg aan den heer J G vau Dam die van het begin der oprichting af reeds lid ia van genoemd Muziekkorps eene ovatie gebracht Het Muziekkorps voorafgegaan door H H Officieren felioi eerde hem met dezen dag waarop aan genoemd Korps door een commissie van oud leden bestaande uit de bh G Boot oiid secretaris J F Wilter oud lid van de commiasie en G Schieveen oud liil daartoe in staat gesteld door bijdragen van verschillende stadgenooten eeu prachtige banier werd vereerd Deze banier vervaardigd door den heer M Kluitman te s Hertogenboscb is van blauw fluweel met gouden franje waarop boven de harp zich bevindt het woord Muiiekkorp daaronder uSchutterij Goudan met de jaartallen 1842 1892 en doet den vervaardiger alle eer aan Nog werd genoemd korps door genoemde Commissie vereerd met een Lyra Klockenspiel geleverd door den beer W Ed Voigt Jun to Markneukircheu Aan den Luitenant Kapelmeester werd een dirigeerstok vereerd FEVILLETOIM UU het Franmi VIII 42 Hoe is dat mogelijk wijl jo toch van bet leed dst mij kwelt eenigszins de oorzaak kent fKoraaan zooals ik gezegd heb laten we daar tooh niet langer over spreken het doet je onpleizierig aan Je hebt gelijk maar laat ik in elk geval op je stilzwijgendheid mogen rekenen Daar geef ik je mijn woord van eer op en met reikte hij haar zijne hand die ze niet aarzelde aan te nemen Clare ging hij voort steeds hare hand vasthoudende ge zijt een braaf meisje Wil je wel geloovon dat ik groote achting voor je heb Ze zag hem moedig aan zooals ze meermalen dien dag had gedaan Het had haar werkelijk goed gedaan dien door de niiluur zoo bevoorrechten jongen man ook eens ernstig te zien En ze wist toch althans zij meende het dat dit niet veroorzaakt kon wonlen door den drang der omstandigheden iTiraers had papa de Back hem op haar aanraden De heer G Boot sprak zoowel tot den officier der Muziek als tot de leden en den Kapelmeester een woord van gelukwensch terwijl hij eveneens den jubilaris geluk wensohte mat zjn jubilé De heer A van Reedt Dortland dankte don heer G Boot voor het gesprokene en aanvaardde do geschonken cadeanx Nog kunnen wij mededeelen dat aan den heer van Dam namens l ot korps jyn portret werd vereerd terwijl hij van den Mi or Kommandnnt een sigarenstandaard met zilver ontving Ook de mueiekant I T Berlijn die 26 jaar lid is van het Korps ontving van genoemd Korps een geschenk beslaande uit een prachtig servies Overal in de stad wapperen uit tal van huizon vlaggen ter eere van hot feest van den dag He lon morgen is op de Gouwe het zevenjarig zoontje van Zeileman te water geraakt en door C van Velzen gelukkig gered In da procedure der erfgaa pien van wijlen den Heer N J Eemten vroegw WiTgeiBéester der gemeente Dwingeloo tegen het departement Dwingeloo der Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft Ie Beohtbnnk te Assen uitspraax gedaan en de bedoelde erfgenamen in het gelijk gesteld Deze procedure was aanhangig gemaakt naar aanleiding van een tekort in de kas van ongevefr ƒ 14 000 in de spaarbank van dat departement De rechter stelde het departement aansprakelijk voor de ontbrekende som De beide Koninginnen bezoeken thans Leeuwarden Zij bezoofeten ook de ar ieidersbuurt waaromtrent het volgende gemeld wordt aan de N R Ct Alles had daar een feestelijk aanzien het worklieden zanggezelschap onder leiding van den heer E van dor Laan zong de hoogo bezoeksters liederen toe dat rijke geschenk gegeven Nu dacht ze maakt eano stille vreugde hom ernstig het denkbeeld van onbezorgd te kunnen zijn doet hem zoo goed dat hera betere goc aohten bezielen Want dat zulks het geval moest zijn stond bg haar vast want zijne oogon en die besohouwife zij als de spiegel der ziel keken heden hoewel ernstig toch zoo edel en bij wijlen liefderijk En waarmee vroeg zij heb ik dan wel die achting verdiend Ik weet met dat ik van t begin af dat ik je loerde kennen anders was dan ik nu ben Dat is het juist waar ik op komen wilde j ik had dadelijk zooveel achting voor jo Ik wil gaarne aannemen dat jo nu niet louter complimenten sjeeft dimrom wil ik even vrg uit zijn tegen u als je tegen mg waart ik heb u in den beginne slechts ton deele kunnen achten Ik wil het wol geloovon maar ik weet nog niet ik kan het nog nirl begrijpen wanrom dat je dat eigenlijk deed Jij gaaft mij altijd zoo t idéé dat je wel heel mooi met ons meisjes praat maar dat je wol beschouwd je zelf rekeirflet veel hooger te staan dan wij ooit kunnen komen Later heb ik echter de zaak verstandiger ingezien en gedanht hij is te zeer door t gelu vertroeteld maar nu fond schuilt er toch iets beters Denk je dan dat bet geluk altijd mijn doel was Nean dat niot en dat zou ook niet goed zijn ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt terwijl een jongen en meisje uit de bewoners Obbe Broersma en Vogeltje Rodenhuis de Koninginnen bloemtuilen aanboden Eene bijzonderheid hierbq was dat Obbe op denzelfden dag on in hetzelfde jaar geboren is als de Koniningin dus npreoies even oud zoggen de luidjes Aardig waren de liedjes die bij de aanbieding der coupletten werden aana eheven Zoo zongen de meisjes om Vogeltje sieschaard oenen zang waarvan het eerste couplet luidde Gij lieve jonge lÉ ningin Eens zult gg zelf regeeren Dan raoogt ge steeds in zonneschijn Zelf Neerlands moeder zijn I Een moeder I eens voor t gansche volk Wij wenschen als des werkmans tolk Word zulk een eedle vrouwe Dan bijjft zooala tot dezen stond Het liefste lied op Neerlands grond t Wilhelmus van Nassouwe De bewoners der werkmansbpurt zorgd zelf voor de orde die in de kleine omgeving dan ook niets te wenschen overliet Telkens als de Koninginnen aankwamen traden zq eerbiedig ter syde Een paar woningen werden door de koninklgka moeder en haar kind bezocht Het was treffend to zien hoe verrast de vrouw des huizes over deze onderscheiding was Maar alle bedeesdheia verdween spoedig onder d vrieiidolgke toespraak der Koningin regentes en den lieven groet der kleine Koningin die met een irdag vrouwtje haar handje de bewoonstors toestak Kn woont gij hier naar uw zin Wat hebt u mooie bloemen en wat is het hier helder en fritch en zoo al moer sprak de Regentes telkens met belangstelling luistoren le n iar den uitleg en de antwoorden der bewoonsters Bij het binnentreden in de arboidersbuurt werden H H M M ontvangen door het bestuur He u zelf waarvan de heer O Rommerts directeur der coöperatieve drukkerij een model mricbting secretaris is t Was goed voor jo volstrekt niet dat ik het je toewensoh dat je ook eens leerdet ondervinden wat tegenspoed wat droefheid is Als dat zoo is sprak hg en er trilde iets ia zijne stem dan dank ik jo wel dat je soms om mg hebt willen donken Hot denkbeeld dat je mg zoo nietig vondt want dat dacht ik vaak maakte dat i mij soms ongelukkig gevoelde Weet je wel dat het nobel van je is gehandeld dat je bekent dat je soms wel aan mij hebt willen denken Och sprak zij eenvoudig laat je dat niet verwonderen Ik heb nog zoo weinig sedert mgn schooljaren met anderen orasregaaii dat jo t mg niet euvel kunt duiden dat ik over de enkele kennissen die ik heb wat dieper nadenk dan jij en menig ander die met zoovolen verkeeren En nu t gesprek er toch too leidt vind ik er ook geen bezwaar in om je dat te zozgen Hot blijkt nu en je kunt rao het niet meer vreemd duiden dat ik het zog dat je wat lïunstiger over m j denkt Maar weet je wel dat het beivijs t wolk ie daarvan hebt gegeven mij ook niet onbekend is Hoe meen je dat zoo vroeg zij levendig Ik heb oom de Back bedankt sprak hij dichter naar hiiiir luctredonde voor zijn rijk geschenk van dezen raorueu maar mag ik u ook hartehjk bedanken die daarvan geheel de oorzaak zijt Weet je wel Clare dat mij je kiesche wijze van handelen meer getroffen hoeft dan ik je durf zoïsren