Goudsche Courant, maandag 20 juni 1892

ook boos eu heeft haren echtgenoot Caliph in het water gejaagd Sedert twee diigen duldt zy niet dat hy daaruit komt Caliph is byna tweemaal zoo groot als zyne vrouw maar zy is hem de baas Tip de olifant heeft acht mannen gedood en tracht tegenwoordig gedurig zyn oppasser Snyder om het leven te brengen De hond van Snyder Gyp is hst eenige wezen dat Tip tot bedaren kan breugon als deze woedoud is Hy loopt maar blaffende om het dier heen maar zorgt er voor buiten het bereik van de slurf te blijven vHoo een Inlander een taal radbrsakt die hy niet verstaat Aan een inlandsch adsisleut vau bet meteorologisch observatorium te Weltevreden werd door een zijner vrienden een brief gericht met het volgende opschrift a Jcmttn üoeftoeicttUior om Peltepoerede De Bataviasche postbeambten begrepen dadelyk des afzenders be locling ook bij hen is de ondervindiug eeu uitstekoode leermeesteres extra fijne 3 Cents Sigaar bij J F HEIliUAX Zn Tiendeweg De Toondtler de heer Beerends wees er in ün welkomstwoord op dat deie buurt een der eerste is in den lande geslicht en bestuurd door werklieden zelveu en dat de Vereeniging bekroond werd op de teutooustelling te Philadelphia Uy bracht in herinnering het bezoek van wijlen Koning Willeui III ia 1873 en eiudigde met een door allen hartelijk herhaald Leve onze Koningin I Ëen bandelaar in diamanten te Amsterdam heeft dezer dagen een donkerbruin lederen portefeuille verloren bevattende veertien partijtjes diamanten en 3700 aan bankpapier De waarde van een en ander bedraagt ougeveer ÜO OOO Demogelykbeid is volstrekt niet buitengesloten dal de portefeuille gerold is £ r beerscht in Leeuwarden eene uitnemende stemmiug overal waar Hare Majesteiten zich vertoonen op de F toeren door de stad worden zy met groote geistdrift toegejuicht De jonge Koningin die er byzonder lief uitziet met baar gezond blosje op de wangen en hare vriendelijke blauwe kykers heoft terstond ieders sympathie verworven u t een leaf meiske hoorde men gedurig zeggen By de aankomst scheen zy eeu beetje verlegen toen zy zich omringd zag door allerlei voor haar vreemde autoriteiten blykbaar zocht ze in den kring aldoor naar bekendec en als zy er dan een in het oog kreeg liep tij op hem toe om hem de hand toe te tteken Zoo o a toen zy een haar bekenden generaal in het oog kreeg ik keu u zoo goed teide ze ik heb tt zoo dikwijls al te Amsterdam gezien In de vestibule van het paleis straalde haar go iehije van blyde verrassing bij den aanblik van al de jongs meisjes die zo daar byeeu vond en nadat de welkomstliederen waren gezongen ging ze heel den kring rood om ieder een hand te geven De beteekecis van den leerplicht voor dan landbouw werd dezer dageu op het Laudhuishoudkundig Congres te Wageningeo besproken Inleider was de beer Bielemau ouderwyzer te Torden die vooropstelde dat ile betrekkelyke welI vaart dis nog in menig landbouwersgezio beerscht voor een groot deel aau den arbeid der kindeieo van 11 tot 14 jaar te danken is en daarom hoopte dat by de invoering van leerplicht rekeoioi zal worden gehouden met dien toestand Spr wenscht dat tn de wet het beginsel worde gehuldigd dat de bepalingeu niet alle zullen gelden voor de bevolking ten plattelanden en de leerplicht daar voor de hoogere klassen der school slechts gedurende 8 maanlen van het jaar za gelden Wanoeer die rrystalling wordt verleend kan echter niet het minste bezwaar liestaan om den leertyd tot het I3u eu 14e jaar uit te strekken De heer D Ëscury enschte bier slechts de vraag beautwoord te zien b invoering van leerplicht mogelijk ten plattelaude Hy voor zich acht die zeer goed mogelijk behóudéiis de vacautien in de zomermaanden I De heer Löhuis inspecteur van het landbouwonderwijs wees op hot feit dat inderdaad ten plaltelande het kind bijna algemeen als arbeidskracht wordt medegerekend en zette verder het onderwys I uiteen zooals het in de scholen der Maatschappy I van Weldadigheid wordt gogeveii waar reeds leerplicht bestaat Wanneer zich een leerling san on geoorloofd schoolverzaitu schuldig maakt wordt de school ook voor jongere kinderen uit hetzelfde gezio gesloten De leerplicht zooals hij door de Maatschappij van Weldadigheid wordt toegepast werkt volgeus spr zeer goed Dr Pitsch wees er op dat de toestand in het De geestdrift der burgerij uit zich luide telkens als enkele sociaal democraten zich vertoonen met borden waarop de een of andere ontstemmende motie te lezen staat Zoo stondeu twee mannen met plak katen waarop de uiluoodigiug tot eene proteatmeeting ouder de menigte toen de Koninginnen beden midüag uitreden Men hoorde toen liet publiek eischen weg de borden maar gelukkig koos du burgerij de verstandige party om du borden met met geweld te verwijderen Op het spannend oogenblik ging juist bet rijtuig met Hare Majesteiten Toorby Aan de Koningin Kegeates ontging de socialistische oproeping blijkbaar niet Langzaam Toorbij rijdende hield zy er lang hara oogen op gevestigd Donderdag jl zou te Bergen op Zoom een korporaal in t huwelyk treden Van hooger hand was de toestemming afgekomen doch de beuoodigde stukken kwamen niet aan Goede raad was duur Het gewone uur waarop de huwelijken gesloten worden op bet raadhuis verstreek en nog altijd geen stukken De gasten waren gekomen en men begon reeds lustig feest te vieren daar alles voor de bruiloft in gereedheid was gebracht Terwijl de bruiloftspret reeds lang in rollen gang was kwam s avonds om 9 uur eindelyk bericht dat de stukken aangekomen waren Groote vreugde IJlings toog men in de feestelijke stemming naar het raadhuis en daar werd nog dienzelfdeu avond het huwelyk voltrokken De trouwpartij op dit ongewone uur trok niet weinig de aandacht In den diereutuio te New York heeft men heel wat te stellen mei een paar kleintjes Het jonge Nijlpaard Fatty is van zijn moeder geacheideu eu gaat geweldig te keer Ue moeder is Hoeft papa u soms wat op de mouw gespeld omtrent mij of mijn vermeende daden vroeg zy met een gedwongen lachje Kom je kent oom de Back immers wel I Neen dat heefit oom niet willen doen Maar ik weet nu wel wie mij laatst in mijn dwaze alleenspraak hier schoon onwillekeurig hoeft aangeboord Je zoudt deuken dat ik te veel ouder den indruk van toogenblik verkeer maar anders en bij sloeg zyn arm stoutweg om baar ranke middel Maar anders vroeg zij en zag verwonderd naar hem op terwijl zo zich dadelyk bevrijdde uit de niet gewilde positie Andera ging hy met sidderende stem vooit j dan zou ik u willen zeggen dat er oogenblikken in mijn leven zijn geweest die ik betreur Dan zou ik u willen zeggen dat een hoopvol een bemoedigend woord uit uw mond my beter zou maken dan ik ben Als er iets aan je ontbreekt sprak zij e eu j ernstig als hij dan moet je in je zelf den prikkel hebben waarom dat verholpen of verbeterd wordt Uat moet je niet om mij noch om iemaud anders doen en op eens beseffende waar hy heeu wilde maakte zich groote sebucliterbeid van haar meester Ze werd angstig en weuschte meer dan ooit dat ze niet zoo stoutmoedig ware geweest om onderwerpen san Ie roeren die ze nu leerde inzien dat te teer waren om te behandelen Toch begreep ze al haar moed te moeten verzamelen had ze ergens afschuw T n dan was bet om eene kokette te zyo en met buitengewone wilskracht sprak ze met eeu gedwongen glimlach Wat heb ik zoo gehoord neef Karel heb je zoo op eens vau de rijke party afgezien Hoe kom je daar zoo by als ik vragen mag Wel je vertelde ons het heden middag immers zelf of reeds vroeger ik weet het niet rocht meer dat het lusschen Marie de Valter en mijnheer van Tholen wel tot een engagement zou komen Wel ja en dat geluof ik nog Maar hoe kom jeer in s hemels naam bij om te denken dat ik werkzou hebben gemaakt van Marie de Valter t Is waar voor tk u kende dacht ik veel losziuuiger over dergelyke zaken ilan tegenwoordig t was toen by mij steeds pourvu qu on s amuse Maar Marie do Valter lot vrouw te willen hebben o neen dat nooit V I Weizoo I daii heeft da wereld een poos lang verkeerd geoordeeld Komaan laten we naar de huiskamer gaan het wordt zoo zachtjes aan theetyd Wat mij betreft sprak za onverholen ik had hetgaarne gezien dat het tusscbea Marie en u zooverwas gekomen en daarna stond ze op en wilde de kamer verlaten I Clare riep bij uit blyf hier een oogenblik ik smeek u er ora Neen van Braera sprak zij boog ernstig dat is niet goed ik ben reeds veel te lang met u alleen geweest langer ilan ons beiden nuttig was Neen a neen sprak hy eu ging vlak voor baar buitenland heeft geleerd dat leerplicht in het alue meen ten plattelande wel degelyk mogelijk is invoering daarvan zal nieuwe toestanilen In bet leven rorpen waardoor later de genoemde bezwaren uiemeer zullen bestaan In he t oosten van Duitschland IS de bevolking zeer arm torwyl op schoolverzuim streuge straf is gestold on toch werkt ook daar d leerplicht ten goede Spr vestigde er vooial ds aandacht op dat men by behandeling vau dit vraj stuk met aau het tegenwoordig oogbublifc moet blöven hangen maar hol oog op do toekomst moet vestigen De heer D Kscury noemdo de invoering in Zeeland zeer wel vereenigbaar met Ie belangen van den arbeid Do heer Olerdoom uit Belliiigwolde zeide dat in Grnoiugeu vau de kiurterkraohteu een te ruim gebruilc wordt gemaakt Hij is laarora voor den leerplicht tot net 12e jaar maar zonder de door don inleider gevorderde vaoautio Do inleider had de volgende conclusie gesteld Ue invoering vuu leerplicht tot het I3e jaar is züor goed mogelyk voor de lundbouwende bevolkiuir mits de gemeentebesturen het rocht verkrijaeu Deze couclusic werd by acclamatie goedgekeurd Rulteolandscb Overzicbt De LoudeiHche Nedorlundsohe Vereeuiging benoemde vier leden tot het stellen van een adres aan de Ned Stateii Generaal waarin geprotesteerd wordt tegen het aanhangig wetsvoorstel op het Nederlanderschap en gesteund wordt het adres onlangs door de Kamer vau Koophandel te lauden aan de StatutGeneraal gericht Het bezwaar bestaat in het aan vragen telkens om de 6 jaren van het behoud van het Nederlanderschap eeu verzuim waardoor velsa dit recht zouden verliezen tn het adres zal verder aangedrongen warden op wyzigingen om het behoud der nationaliteit to veriremakkelykeu De voorzitter der Vereenigiiig uud onlangs eeu onderhoud met den minister van buitenl zaken by diens besoek t Louden De Miuister beloofde toeo zyn ambtgenoot voor justitie te zullen raadplegen De conventie der gevolmachtigden van de provincie Ulster is gisteren byeeitgekomen Zy werd door 11 400 personen bezocht De bertoi van Abercorn werd tot voorzitter benoemd Hij kwam iu zyn openingsrede nadrukkelijk op tegen de Home rule vau Gladstone Ulster zou zi h nooit daarinade veraenigen omdst zy gelyk zou suan met de afsobaiding van Ierland van bet Vereenigd Kouiukryk Zijne rede werd luide toegejuicht Met algnmeeoe stemmen weid een voorstel aaugf nomen waann getuigenis wordt afgelegd van dege bechtheid iter uuiouisten van ITlsler aau de kroon en bet besluit wordt verkondigd om de tegenwoordige regeling te behouden Verder wordt verklaard dat men nirts wil Ie maken hebben met een lersch parlement dat stellig onder toezicht zou staau vsa de mannen die verantwoorilelyk zyo voor de misdaden en aanslagen der Agrarische Liga voor het zoogenaamd veldtoclitsplan en voor het boycotten Alle manuen vau Ulster onverschillig van welke gezindte of party verklaren zich eensgezind met dit voorstel Voorts allerlei verkieziugsberichten staan je zult je moet mij sanbooren je moogt my niet beleedigen eindigde hy op trotscheo toon En wie zyt gij sprak ze onverschrokken die mij durft bouen door ma te dwingen dat ik bier zal blijven Van Braem laten we ons verstand gebruiken laat my gaan en doe jij dan zooals je goedvindt Clare sprak hy altijd nog even heftig ik wil ik moet bet ja zeggen spijt al je waarschuwingen zoo bedekte als openbare Hier dan luister naar my I t is voor t eerst dat ik het iemaud beken ik heb je lief zielslief Ik draag dat denkbeeld sodert eeoigen tyd onopboudelyk met mij om en al is de bitterste weigering nu ook myn straf ik kan bet niet helpen zeggen moet ik het u Ach ik heb geen oogenblik in uw byrgu kuunen bespeuren dat mij eenige gegronde hoop gaf ik weet dat ik iets stouts iets zeer vermetels bega maar ik beu diep ongelukkig on van myn rampzaligen toestand moet ik a kennis geven Daar stond Clare za gevoelde dat eene koude rilling over al hare leden ging toen tlie man als met geweld zyne hartstochtelyke liefde ilde inboezemen O als hy wist boa zy een paar dagen te voren had geleden als hg er kenu 8 vau had gedraiten welken dolksteek hy haar gaf toeo hij laatst zeide dat van Tholen Stil o stil vreeielijk kloppend hart I If erdt ttnolgd Op de Dinsdag gehouden verkiezingen leveren natuurlyk de Belgische bladen eenige oommentareo die naar gelang van politieke kleur in slotsom uitecnloopeu De liberalen werpen allo licht op den uitsUg te Brussel i de katholieken troosten zich met het resultaat in de provinciën Volgens do Indéptndanee overtreft de overwinning der verbonden liberalen to Brussel de verwachting der cuiididaten zelven Men had 150U stemmen meerderheid auu de geheele liberale lijst voorspeld de gemiddeldo meurderhcid budraagt 3650 stemmen Ook had meu betoogd dat er oou itroot verschil zou bestaan tusschen de stemmen uitgebracht op de liberale candidalen met het oog op do sterk genuanceerde lyst het verschil bedraagt niet moer dan Ü75 stemm n tusschen deu cuudiduut die het hoogst en hem die het laagst op de lijst st iat wat bij 18 nomen niet te tellen valt Zonder de betockenis der volgorde van de verschillende candidaten zooals zij uil de slembus kwamen te willen oveidrijveii acht de hd de raugschikklng toch niet geheet vau beteekems ontbloot Dat generaal Brialtnout hel grootst aputal stemmen op zich vereeuigde luidt als een oorlugskroet der kiezers tegen het ministerie en de rechterzijde Indien de radicale groep op de eerste helft der lijst slrchts iwee harer namen ziel en 7 ondergaan op de tweede helft zoo ziet het liberale blad daarin niüts beleedigonds maar toch een wuarschuvvtug voor de loyale bondgeiioüten waarmede dezon verstandig doen rekening te houden In Kiigetaud maken nlle politieke partijen hoewel het oude purleineiit uog zitting heeft ijverige toebereidsuleii utn wanneer de algumeene verkiezingen zooals men verwacht in het begin vau Juli plaats hebben tijdig geroed te zijn Ue belungstelliug der parlementaire kringen is dan ook moer tegonivi ordig op do zaken buiten dan biuuen bet parleraeut gevestigd Volgens een officieel verslag bedraagt het getal kiezers in het Veroeuigd Koninkrijk 6 2til 466 waarvan 4 532 879 op Eugelaud vallen 270 538 op Wales 806 403 op Schorlan 1 en 744 8 6 op Ierland Wat de aandaciit vordieiit is het feit dat bet oigenlijfc getal kiezers iu Engeland met 2 000 is verminderd Dit verscbgusul spuii voort uit de verplaatsing der pbitlelandsbeïolking naar do steden waar zy korter dan oen aar verblgf houdend nog geen stemrecht büzllten De Amerilaansche democratische Conventie zal den Zlston vau deze maand te Chicago vergaderen Zy lelt 898 leden en de candidaat voor het presidentschap moet minstens 2 3 der stemmeu op zich vereoiiigun De candidaat mag dus niet minder dan 599 stemmen hebben Het schijnt dat ex president Grover Cleveland reeds uu op 456 stemmen rekenen Hill kau met iubegrip van da 72 stemmeu der gedeputeerdeu vau deu staat maken Palmer uil Illinois worden 48 stemmen voorspeld er Campbel uit Ohio 46 stemm n Dun komen en nog lal van anderen met kleine aantallen van stemmeu Daardoor stggen natuurlijk do kansen van Cleveland die een eerlijk man is en vertrouwen verdiuut iu biuueu eu buiteulaud iITg e zo nden FOMOS TER AANUOEDiaiMQ £ N ONDERSTECNINO VAN DEN GEWAFEKDEN DiENST IN DE NedEBLANDEN De oudergeteekenden leden der Plaatselijke commissie van het fouds ter aanmoediging en oudersleuning van den gewapenden Dienst in do Nederlenden alhier nemen de vryheid te heriuneren san de jaarlyksche collecte ten behoeve van dit fonds die dit jaar gehouden zal worden op Maandag 20 Juni a s des voorm Ie tien uren Deze collecte iu de belangstelling der ingezetenen aan te bevelen i bun dool en willen zy daartoe op het een en ander met betrekking tot het Fonds de aandacht vestigen Het Fouds waarvoor de collecte plaats heeft is nie opgericht en wordt niet aangewend om datgene te doen waartoe du staat Teipliohl is maar ora buiteugewone belooningen uit te reiken aau hen die bij de verschillendo oorlogen zoowel in 1815 en 1831 als by die In onze OoslIndischa bezittingen lijf en leven voor htt Vaderlai d heblien veil gehad en daarbij zijn vermiokt of infirm geworden Verdtr aan Veteranen die met tenminste veertigjarigen dienst den keftyd van zestig jaren hebban bereiU en versierd zyo met de zilveren medaille van 24 jaren trouwen dienst dia wel militair pen sioeu genieten doch wier omstandigheden van dien liflrd zijn dat zij meerd ren steun behoeven om in hunne levensbehoeften to kunnen voorzien Bovendieu worden door het Fonds als buitengewone iivXg rócbligden voor zoover zij behoeftig zijn opgenomen do oudstrytiors die gerechtigd zijn tot het dragen van het Metalen Kruis voor eene gratificatie in leus Bn 10 of van ƒ 16 voor hen die de Citadel iDuduille mogen dra en Van dezen zijn in hel afgelcopen jaar aan acht onzer behoeftige iugezetenen gratificatien uitgedeeld voor wie deze gift moer dan wolkom was Om deze redenen mornen de ondergeteekendenweder op ruime bijdragen te mogeu aandringen ookten einde aan do ondersteuuiiig meerdere uitbreidingIe kunnen geven en vertrouwen zij dat zoowel hiervoor als uit aanmerking voor de steeds toenemende behoefte van het fonds de balangstelliug der iugezetenen nu wederom zal blijken Gouda 18 Juni 1892 Do plaatselijke Commissie voornoemd C C H PEINCE FoorzUler C W VAN DE VELDE Secr Penningm H W G KONING G H G DE LANGE H GEOENENDAAL A K VAN DER GAEDEN G PEINCE O C J VAN MIKHOP G B LULIÜS VAN GOOE T P VIEULY Ja PETROLEÜM i OTEEmi GË van de Makelaar Oaotzliiar Schalkwijki te Kotterdani De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 6 36 Geïmporteerd fust ƒ 6 45 Vugustuslevenng ƒ 6 35 Soptumber October November vemberen December loveriiig ƒ 6 45 Burgerlijke Stand GEBOEEN 16 Juni Jerrit ouders J Vergeer en C Ideoburg 17 Sijgje ouders J van Leeuwen en A E van Ommen ÜVEBLEUEN 18 Juni A Wieten 18 d G Beiienga 13 m ONDEETEOÜWD 17 JonL H Jonné 58j en J Zekvold 50 j M Boere 22 j en M J van Vuurou 25 j C Plomp 23 j en M Schaap 23 j H A Gezello 23 j en A W Treels 25 j P C van dor Horst 21 j en P Neef 25 j Haastrecht OVEELEDDN M van dor Grift 37 j H van Zijll 1 j C J Schouten 61 j Vllst GEBOEEN Geertje ouders L J Eomijn en G do Hoop y OVERLEDEN W Nobel lï j ADVERTENTIËN Hartelijk dank aan allen die bij de herdenking onzer 25 JAKrIGE ECHTVEREENIG1N6 blgken gaven van belangstelling I A NIEÜWVELD E NIEUW VELDVAN Rijk ZiJ die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aau de Nalatenschappen van wjjlen de Echtelieden de Heer Maarten Jacob Spaanderman en Mejuffroaw Cornelia van Oudenallen beiden gewoond hebbende te Gouda en aldaar respectievelyk den 7 September en den 7 October beiden van t jaar 1891 overleden worden verzocht daarvan vóór den eersten Jnli aanstaanden opgaaf ot betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTütJN DEOOGLBEVER te Gouda zy die iets te vorderen hebben van of verschaldigd zgn aan de Nalatenschap van Susanna Tybout Wed van Maarten van Leeuwen gewoond hebbende te Gouda en aldaar 28 April jl overleden warden verzocht daarvan vóór den 15 Jnli a s opttaaf of betaling te doen ten kantore vanden Notaris 6 C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbaar Onderwijs Toelating van Leerliogm op de Uurgerschoien De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwfls alhier maakt bekend dat de Inscbrijving van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1892 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 21 JUNI 1892 des namiddags ten vyf aar Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar do aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DER VOORT Gouda 8 Juni 1892 EIELSCHE EAZAR MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in lleeren Mode e i Sport 4 rtiitelen Groote keuze in Engelsche en Schotsche Stoflen Abtynnentent fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DEMt SAISON Het tweede jaar een COST ÜÜM twee FANTALONS en eeu WINTERJAS Men behoudt de Rleedingstukken en betaalt per kwartaal voorait Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd SatuurwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda EliillliiB te GOUDA De INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 1892 1893 heeft plaats op ZATERDAG 2 JULI e k des namiddags vau 2 4 uren in het schoolgebouw Het eerste toelatingsexamen wordt 14 en 15 JULI te 9 ureu s morgens aldaar afgenomen De Directeur D W JULIÜS Gouda 16 Juni 1892 Firma J VVKLTER De Nieuwste Modellen in FBAN50HE CliSSETTEN van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents J Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing by het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseeL Hoofdagent H SELLE Anegang 42 faar m Depöthonder i A de V L BTTJBR Markt 97 naast het Hotel bu ZALM