Goudsche Courant, maandag 20 juni 1892

Dinsdag Z Jani 189S Levens verzekerings Bank GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken k os1s £os Maatschappelgk Kapitaal ƒ 1 800 000 Waarborg Kapitaal ƒ 5 103 541 31 Directie Jhr F H van m POLL en Jhr F van REENEN PROSPECTUSSEN TARIEVEN en INLICHTINGEN ijn Gratis te bekomen bj den Heer E KOK Az Kleiweg Gouda ZÜIVKKK FRAi SCHK WIJNEiX De bekende BORDEAUX 27 per 48 Flessohen met acoijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proef flessohen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 OUWE C 13 Gouda Eenig Depot van ReynwiVs Boonekamp EHzter o m e i u e van M ommatm m MMea tot eto uur de MmldcUB tm aen 1 aor mtavo CACAO RBOOTES Westzaaji li i W IU Opgericht I82Ö Zg die ieta te vorderen hebben Tiin of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van Pieter van den Berg in leven zonder beroep gewoond hebbende te Gouda en aldaar den 13 Mei jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 15 JULI a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEH te Gonda Mevrouw MONTIJN Kleiweg verlangt met primo AUGUSTUS eene Nette TWEEDE MEID niet beneden 20 jaren van goede getuigen voorzien Spreekuur s avonds van 8 tot 9 nnr Opentare Verkooping wegens Steifgeval De Notaris H GROENENDAAL te Gmda is voornemens op WOENSDAG den 22en JUNI 1892 des morgens 9 nar te Langeruigewtide aan de Bonwmanswoning geteekend No 76 bewoond geweest door wyleu Mejafiroaw de weduwe G HOOGENDOORN in het openbaar te verkoopen OM CONIANT GELD 1 AfUnds donkerbruin MBR RIEP VARU 20 MELKKOEIEN 3 PINKEN 1 guiste VAARS 12 KALVEREN 2 VARKENS U KIPPEN en 1 HAAN BOUW en MELKGËREEDSCHAPPEN Een TENTWAGEN TILRURRY BOERENWAGEN BLOKWAGEN TUIGEN 2 SCHOUWEN Een PARTIJ BRANDHOUT Meubilaire Goederen als TAFELS STOELEN KASTEN LEDIKANTEN BEDDEN met Toebehooren KACHELS en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Alles te bezichtigen op den dag der Verkooping van des morgens 8 tot 9 uur Nadere intormatiëu geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Aankondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Bergambacht maken bjj deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland de huisweg bjj de Viersprong Tusscbenlanen en de hnisweg aan de Vliet Bovenberg onder dezfe gemeente voor het verkeer van RUTUIG en VEE zal GESTREMD zijn van MAANDAG den 20 JUNI a g toten met DONDERDAG 23 JUNI d a v zullende gedurende de afsluiting de Rijtuigen bun weg moeten nemen langs de Kadjjk den bovensten Opweg en den Kerkweg Bergambacht deo 17 Jnni 1892 Burgemeester eu Wethouders voornoemd D OSKAM L B De Wethouder 3 P MAHLSTEDE Zeer Hette Gfesteendnikte NmSAABTJES worden GELEVERD door A l Rli KMAi en Zn BEMT m MT De STEENFABRIEK genaamd IJselzicht en de daarbg befaoorende LANDERIJEN en ZELLINGEN gelegen in de gemeenten Goudera k en MoordreOt op den 15 JUNI 1892 ten overstaan van den Notaris SPRUIJF te Ouderkerk aan den IJiel geveild ziJn in bod gebracht als volgt Perceel No 1 op 6200 2 2000 3 1440 4 1350 5 1520 6 1000 7 1420 8 1300 9 326 10 50 11 260 13 250 13 3600 14 900 15 520 16 500 17 2700 18 800 Te zamen 26125 Het afslaan en combineeren der perceelen blflft bepaald op WOENSDAG den 22 JUNI a 8 des voormiddags ten 10 nre ten hnize van den Heer C P vas dbii BERGH Koffiehaishonder te Stolwijkeriluis bg Gouda Aanvaarding 1 Juli betaling der kooppenningen 1 September 1892 A D V E R T E N T I E N in alle Binnen en BuitentandecJie Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gonda Alom verkrijgbaar in bussen van 180 ƒ 0 85 en J 0 46 Onovertro ffen KWA LITEIT b Geconfectioneerde ONDEEOOEmEN Chemises Pantalons Soliede afwerking Lage pryzen Speciale sorteering voor UITZETTEN TKICUT OIVDEKGOEDERËN SCHEJNK Zh Wordt terstond gevraagd Ie s Hage in eau klein gezin gesloten Zaak geen Winkel een FLINKE Buitenmeid netjes knnnende werken en goed met kinderea konnende omgaan leeftijd tusscben 80 es 40 jaar Br fr lett B T bg J BRUNT ï ZOO Boekhandel t Grarenhage Maa ïjn Maagkramp Na ontvangst van 75 et per postwissel verzend Apotheker BOOM te Arnhem Kastanje laan 20 franco een doos MAAGPOEDER met gebrniksaanwijzing en rnira 300 Attesten waarin door herstelde Maaglvjders verklaard wordt dat dit Maagpoeder het beste geneesmiddel is tegen Maagpjjn Maagkramp Zanr eu slechte spgsvertering Dnizenden Maagljjders zijn door dit Maagpoeder geheel genezen Verkrijgbaar te Gouda bij J C ZELDENRIJK COMP te Woerden bjj JOH LAMB van DELDEN Gonda Snelpersdruk vun A Bbinkmak ft ZooH J e uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden ia 1 25 franco per post i 1 7Ü 4izoiiderlBke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND van het Muriokcorps der dd Sohntterij alhier 1 waarvan wij het begin reeds in ons vorig No konden mededeeleu is Zaterdag tn gisteren op de meest opgewekte en prettige wyje ïiortgazet GOL DA 20 Juni 1892 1 Bij koninklijk bestuit tot burgemeester der ge 1 meenten Hekendorp LaoKe Buigen eide en Papekop 1 benoemd W H M Doorman secretaris dier gemeenten Do opgave der onderwerpen Ie behandelen in de vergadering dor Staten van üuidholland van Juli a s is verschenen Ten aanzien der aan de gemeente Gouda toe te kennen sGhadeloosstelliog in verband met de uitvoering ler vaartverbetering tusschen den IJsel en Ie ringvaart van de Haarlemmerraeerpolder hebben Gedeputeerde Staten een voorstel gedaan omtrent het bedrag der aan Gouda uit te keeren schadelootstel ÜDg De schadeloosstelling aan Gouda boven de onteigeniugssom uit te k eren moer volgens Gedeputeerde Staten bestaan in de uitkeering van oen kapitaal groot ƒ 232 69Z S0 Verkiest Gouda zoolang de provincie heft eene jaarlijksohe uitkeering boven de uitkoering van hel kapitaal dan zou die berekend tegen 4 pCt bedragen ƒ 9308 behoudende de provincie echter de bevoegdheid om bij het vervallen der tolheffing met de uitkeering van bovengenoemd kapitaal van ƒ 232 692 60 te volstaan De jaarlijksohe uitkeeriug voor onderhoud en bediening van de werken nan den IJsel en de doorvaart binnen door do stad geeft eene gazamenlijke janrlijksche uitkeering van 18 758 Gouda acht deze regeling der schadeloosstelling voor de gemeente ten eenenmale onaannemelijk maar Gedep Staten handhaven hun sUindpunt Werkte helaas bet weer middags weinig mede om de feestelijke stemming t verhoogen hevige regenbuien vielen op het aardi k ueder a avonds word hot beter zoodat tot ons genoegen kan worden geconstateerd dat de illuminaf van de brug bij het Postkantoor op ile Haveu w rvan natuurlijk dei gansohon avond door honderden personen profiteerden uitstekend slaagde De ontwerper drr illuminatie de heer L Burgerdijk heeft allo eer van zijn plan Ook het volks concert slaagde goed Gen welgekozen programma werd door h t feestvierend muziekcorps ton gehooro gebracht 9p eene wijze zooals wij dit van ons corps gewoon ijn Gisterenmiddag ten 1 ure l ad op de Markt eengroote inspectie plaats waarbij onder een flinketoespraak van den Majoor Kt mmandant den heerH W G Koning medailles voor 15 jarigen trouwen I Jionst aan den Adj onderff W 1 Schaap de muzikanten S Kraneveld H Gerritsen A de Jong enden tamboer Koister werden w ereikt Daarna had in Vredebest een receptie plaats waarop het Gollegie van B en W en vele andere belangstellenden bet corps complimenteerde Des middags ten 5 ure had in de aocietfit Ons Genoegen een feestmaaltyd plaats aangeboden door de vereeniging van officieren der Schutterij waar een opgewekte toon heorscbte en waar gelijk te denken is menige feestdronk werd uitgebracht Hedenmorgen te 10 uur werd de aangekondigde watortocht gehouden raet de Raderboot do IJsel waaraan de muzikanten en hunne vrouwen doeluamen De feestviering ter eore van het 60 jarig bestaan Laatstgeuoemde zougen toen de boot afvoer de ïolgetide dichtregelen vervaardigd loor den oud muzikant G Boot op de wijs De Koning leef FBVILLETOS ra het Framch VIII 48 Komaan Claro wees moedig wees sterk als op den avond der beproeving toon uw vader u vermaande het van leed afgetobde hoofd op de harde peluw te leggen die men plichtsbetrachting noemt Want hij weet niet hoe gij hebt gestreden en daarom 1 is het hem te vergeven d t hij u gedreven door eene passie zoo eensklaps pijnlijk aandoet O zoo l ooit zijne liefdesbetuigingen bij u in aanmerking kwamen thans zeker wel het minst nu hij dat gevoel voordroeg als eene vlam die hem verteerde niettegenstaande ze hem zoo gedrongun had haar geschokt gevoel te sparen Van Braem sprak zo met gedwongen kalmte zoo als je daar spraakt van het gevoel dat je beheerschte kan ik je alleen dit antwoorden dat de wijze waarop je hef deedt mij stuitte Zoo als ik je meermalen ronduit heb gezegd ik heb door mijn vroeger levenvan afzondering nog weinig ervaring en daarom acht ik het best om onbevangen met je te spreken Ik heb wel eens om je gedacht maar 1 dan schrikte ik meer voor je dan ik er aan denken kor genegenheid voor u te voeden Laatst s waar heb ik je ondanks mij zelf hooren klagen over je netelige positie Welnu ik heb u daarin geholpen ik heb papa aangeraden wat hij je voor je verjaardag wel het geschikste kon geven Dat was nu louter goedhartigheid van me meer niet Ik had zoo aehoopl dat ik eergisteren avond duidelijk genoeg tegen je was geweest Ik kon niet zien dat je verdriet hadt vooral waar ik de gelegenheid gunstig I zag om je te kunnen helpen En nu ik hoop datje waardig als het een man betaamt m n laatste woor i den zult aanhnoren het is mij onmogelijk iets anders dan vriendschap voor u te gevoelon O snikte hij en wrung zyno handen ils je I wist hoe het mijn liefste hoop is als jo kondt den I ken hoe het voor mij een groot geluk was wanneer je kondt besluiten al moest tk nog zoo lang wachten ja te zeggen zoo ik je kon doen weten hoeveel beter ik er zelf door werd dan Clare zou je I medelijden met me hebben en me niet troo eloos heenzenden zoo als je nu wilt doen r lk had gedacht dat ik genoeg gezegd had t is me nog niet duidelijk hoe je dat zoo grieft Maar l 1 laat ik je nog iots zeggen dat mag geen zaak van medelijden zijn Bewilligde ik in je voorstel dan zou ik mij er zielsgelukkig bij moeten bevinden en al vereert het mij datje oo stunstig over mij dpnkt er ontbreekt mij te veel in om n ja te zegden ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Gegroet gegroet O Vrien enschaar Wees welkom in deez Ochtendstouden Op t Schuttersfeest van vijftig jaar Waar vree en vreugdi zich bevonden Gegroet gegroet zoo zingen wij hier vrg Lang leve het Corps der Schutterij bit Bg gelegenheid van het te houden Concours der WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht alhier nemen aan den Korpswedstrijd met beautoont geweerdeel de volgende vereeuigingen 1 Scherpschutters Vereeniging het Vaderland Delft 3 Hat Bataljon der dd Schutterij Gouda Vereeniging van onderofficieren korporaals en scherpschutters der dd schutterij Rotterdam Vereeniging voor H H officiereu der dfl Schutterij Gouda Schietvereeniging vanrhet 8e Bataljon Rustende Schutterij in Zuid Holland Berkel en Rodenrijs 5e Bataljon 4e Regiment Infanterie Gouda Aan den Korpswedstrgd met alle geweren nemep deel Leidtehe StudetltBii Vnwniging tot vrijwilligoefening in den wapenhandel Pro Patria Leiden Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht Gouda Schietvereenii ing Prins Hendrik Maassluis Koninklijk Scherpschuttcrsgilde oefening en Vermaak den Haag Scherpschutters Vereeniging Oranje Nassau den Haag Schorpsohuttersvereeniging Rotterdam Rotterdam Aau den Korpswedstrijd met flobert nemen deel l Koninklijk Scherpschuttcrsgilde Oefening eb Vermaak den Haag 3 Vereeniging voor Onderofficieren Korporaals I en Schorpschutters der dd Schutterij Rotterdam 0 zeg het mij en ik beter mij van af dit uur in alles wat jij zegt dat verkeerd in mij is O nu geef je mij toch eenige hoop Neen sprak zij en schudde droefgeestig hef hoofd ik geef je in t geheel geen hoop dat kun dat mag ik niet zoo ik het daareven deed dan wa het mijne ondanks Kom van Braem we moedige en ga met mij of ga uw eigen weg ik zou weoii ietsjverkoerds kunnen zeggen Clare Clare I riep hij hartstochtelijker uit daU hij tot nog toe deed on viel voor haar op de knieën jij kunt me redden of me t verderf te gei et laten gaan trek dus de reddende hand niet van me af Zie sprak zij kalra als je zoo spreekt handet je niet edel Want ik wil t je wel bekennen j hartstochtelijke woorden doen ite meer aan dan ik je zeggen kan Jo wilt pressie op me uitoefenen en die zal ik edelmoedig genoeg beschouwen als voort te vloeijep uit het voor u zoo onaangename mijner weigering Toon mij echter en toen zag ze hem zoo fier zoo gut aan toon mij dat je een man van karakter zijt wees niet zoo dwaas willens ei wetens het verderf te gemoet te gaari Tegen lijden en verdriet als het ons bezoekt mogen we niet mor l ren naar ik acht het laagheid dat zelf ov r ons tel brengen en dit alleen omdat men de bitterheid vani zijn ei en hoogmoedig hart niet kan bedwingen Vaarwel van Braem ik moet heonjaaii maar ik heb je nog een verzoek te doen blijf hier niet weg wees I iet onvriendelijk of haatdragend tegen mo j