Goudsche Courant, dinsdag 21 juni 1892

5 Sohietvereeniging Prins Hendrik Msauluia 4 Vereeniging voor hh Officieren der dd Schut terg Gouda 6 Weerbaarheid Vereenigiug Burgeiplioht Oouda 6 Scherpschutters Vereeniging Botterdam Botterdam liet Bataljon der dd Sshutter Gouda Scherpschuttcr Ver emgiDg Oranje NaosaU den Haag In den nacht van Zaterdag op Zondag is b j den spekslager H B op den Tieudeweg een ruit verbrijzeld De pelitle doet onderzoek Zaterdag nacht ia bvj den heer 6 H op de Markt een brandende petroleumlamp gesprongen De dienstbode bracht de brandende stukken op straat zoodat geen verder onheil plaats had Ueden nacht ten I ure werd een ageat van politie gewaarschuwd dat by den boekhandelaar J L van der W op de Westhaven rook uit de woning kwam Aanstonds belde hy genoemden heer op en bevond dat in dieus binnenkamer een lampje t welk werd gebruikt om eieren kunstmatig uit te broeden in brand was geraakt en de tafel eveneens brandende was welk een en ander spoedig gebluscht werd Tan de goedkoops reisgelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 383 personen gebruik Benoemd tot onderwijzeres aan de openbare school aan den Byndijk te Hazerswoude mej C Kramers thans nog als zoodanig werkzaam te Bodegraven school B De Botterdamsche rechtbank deed onlangs uitspraak in de volgende zaak die uit een processueel oogpunt niet onmerkwaardig is Ëischer toch was de heer jhr V S in zijne qualiteit van burgemeester van Bergambacht en als zoodanig de gemeente in rechten vertegenwoordigende en de gedaagde was dezelfde persoon maar ditmaal in privé De feiten waarover de gemeenteraad van Bergambacht het met ztjn burgemeester te kwaad had gekregen kwamen hierop neer de gemeente was eigenaar van den kerktoren en de zich daarin bevindende klok Beide waren geassureerd voor de ronde som van 6000 bij eene maatsohappq in wier reglement o a bepaald was Ut indien de schade door Irand aan de verzekerde gebouwen toegebracht meer bedroeg dan 50 pGt der verzekerde waarde door partijen deskundigen zouden benoemd worden om de overblgfselen te taxeeren terwijl alsdan het verschil tusschen de verzekerde en de getaxeerde waarde aan den belanghebbende lou worden uitbetaald Toen nu èn toren èn klok door branil vernield waren werd de aangewezen weg gevolgd deskundigen benoemd de ruïne getaxeerd i op 50 en mitsdien 59iO door de assurantie maatschappij aan de gemeente uitbetaald En de mine Die zou natuurlijk eigendom der gemeente gebleven zyn Over dat gemeente eigendom na was i de strijd ontbrand De gemeenteraad toch beweerde dat volgens de eigen mededeelingen des bargemeesters door hèm die ruïne voor ƒ 50 de getaxeerde laten we vooral geen stijve houding aannemen want als dat gebeurt ligt de schuld geheel aau u Iels tot aanmoediging onthoud dat wel kan en wil ik je niet zeggen maar t zal me onuitsprekelijk Teel genoegen doen als jij je gedrag wat betert want ik ben scherpziende genoeg om te weten dat daar iets aan hapert Geloof echter het zal me eyn ware vreugde zijn als ik te eeniger tgd u hoor zeggen Clare ik heb elders mijne keuze gevestigd ik ben gelukkig En nu zijt ge niet meer boos op Clare niet waar eu te gelijk legde tij haar arm in den tgnen en leidde hem vriendelijk weg Hemel welk karakter heb jij I sprak bij opgetogen van bewondering o uu zie ik zeer duidelijk in dat mij nog te veel ontbreekt Vergeef mij Clare maar ik ben veel te roeg gekomen met mijn voor stel maar vleierijen en ook ile voorspoed hebbeo j mij wHt erg bedorven Ziedaar mijn hand vooreerst Triéndschap tot in den dood dOo zijt altijd een opgewonden mannetje beheerscb nu je zelf waut papa de Back ziet wat heel scherp t Is mijn plicht dat ik de ouwelui er kennis van geef je stemt daarin toe niet waar Dat is maar noode Glare want dan wordt bepaald onze onderlinge verhouding heel stgf fDaarvoor zijn lame en oom veel te verstandigKarel eu laat het gerust aan mij over om de zaak behoorlijk voor te dragen Verwgdering beboeft ernooit tusschen ons te komen want de oudelui houden wat veel van je daar kun je op aan waarde aan do taxateurs was overgedaan hetgeen in strijd was met artikel 1 37 der gemeentewet en daarenboven in strijd met de belangen der gemeente Immers de ruïne was meer waard niet uit een aesthetisch oogpunt maar om eene degeiqke moterieele reden Onder haar puin toch lag een schat bedolven namelijk do klok van Bergambacht zij het dan ook in versmolten toestand Dat klokkumetaal nu was volgens beweren der eischende gemeente voor pi m ƒ 400 door de taxateurs weder van de hand gezet owel dit laatste feit zijnde aan gedaagde onbekend als het feit drr overdracht van de ruïne aan de taxateurs werden door gedaagde ontkend waarna omtrent dit laatste punt d ior jhr v S in qualiteit aan jhr v S in privé de beslissende eed werd opgedragen tervvgl voor het eerste getuigj ewijs was aangeboden Het verweer tegen diLAotie die gebaseerd was op rt 1401 Burgerlek Wetboek onrechtmatige daad des burgemeesters op grond van art 137 der gemeentewei was bgna geheel van feitelijken aard ontkentcnis der gestelile feiten De opgedragen eed werd subsidiair aangeoumen maar primair door gedaagde niet litisdecisoir geacht Immers al werd de eed geweigerd dan had eischer zijn pleit nog niet gewonnen daar alsdan de schade nog niet gebleken was en een beslissende eed zóó moest zgn ingekleed dat daaraan al of niet de geheele beslissing der zaak afhaukelgk wa d De schade gelijk gezegd werd mede ontkend op grond dat de gemeente nooit ineer kon bekomen dun 6000 en dat zoo inderdaad de ruine meer waard was geweest dan 50 in elk geval door de assurantie maatschappij te veel was betaald De rechtbank besliste dat tegen het opdragen van den eed van den burgemeester q q op zichzelf in privé geen bezwaar was dat het niet noodig was dat de beslissende eed alle feiten omvatte eu dat aangezien mede de schade ontkend was eischer eerstens door getuigen lou hebben te bewijzen dat inderdaad het lilakkemetaal door de taxateurs voor meer dan SO was verkocht geworden waarna alsnog de beslissende eed omtrent den verkoop zelf van da ruine aan den taxateur al of niet ko j worden afgelegd waarvan alsdan de beslissing der zaak zou afhangen Zaterdag j 1 werd onder leiding van den arron dissementsSohoolopziener den heer Dr D Terpstrs de vergaderiug gehouden vau de vereeniging van Onderwijzers in het Arrondissement Oouda Tdt bestttursledea werden herkozen de heeren Dr Terpstra eu Emeis en gekozen de heer de Koning Op voorstel vaii het Bestuur werd besloten het reglement niet te wijzigen 2oa als verlangd was was door de Afd Waddiugsveen van den bond van Ned Oud De heer van UoDsen sprak over het schrijveu en de heer Veenstra maakte ycenige opmarkingen over verkeerde uitspraak iu eu buiten de school Langs de spoorlija Bergen op Zoom Boozendaal heeft men Vrgdagmiddag bet lijk gevonden van den heer B vin der T notaris te Bergen op Zoom Men vermoedt dat hij onder weg dit den trein is gevallen Hij laat een weduwe en vijf kinderen achter Het Igk il naar Bozendaal vervoerd Doe dan ZToals je goedvindt iprak hij moedeloos en zwijgend gingen ze verder Clare hield zich dien avond voortreffelijk ze schertste en lachte met van Braem geheel op danzelfden voet als voorheen Hij ook deed zijn best om te schijnen wat hij eigenlijk niet was Toch bleek het voor beiden iets verlicfatends te zgn toen professor van Lingen met Belle schoon wel wat laat kwamen De professor was niet wat men een schoon of knap man kon noemen zijn gelaat was in zijne jeugd wat door de pokken geschonden maar hij had een eerlijk open uiterlijk en mooie sprekende oogen Hij sprak niet drux hij was geen man die men juist geestig kon noemen maar toch toen hij eeiiigs zins op zijn gemak kwam bleek het dat hg ze É goed een gezond onderhoudend gesprek kon voeren Belle scheen recht gelukkig ze was zoo veis andig gewbrdcn dat ze hare kerkelijke richting niet op den voorgrond stelde en oom de Back was zoo minzaam en hartelijk tegen beiden als hg het maar kon wezeif Tusschen Belle en oom scheen zelfs eene toenadering te zijn ontstaan want bij was geen oogenblik scherp of zelfs terechtwijzend tegen baar en tante och die was altijd lief altijd even voorkomend Daar werd op eens aan de deur geklopt en mijnheer riep binnen Mgnheer sprak de oude Beinier mijnheer van ïholon vraagt of er ook een oogenblikje belet voor mijnheer is Mijnheer de B ck z ig eens even mevrouw aan De tijd sohynt te komen dat geen welingericlit redactiebureau meer oen posiduivonhok zal kunnen inisien De Pali Malle Oaielte komt ten minste tot deze overtuiging door de Uesohrgving van den po tduivendienst die door den heer Jeans den uitgever van Liverpool Daily Poit is georganiseerd De belangstelling in wedstrijden is in het noorden van Engeland tegenwoordig zoo b jiondor groot dat een blad door liet openbaar maken van de eerste ec nieuwste berichten over den afloop van deze wedstrij den zeker is verbazend jte zullen worden gekoobt Dit bracht den heer Jeans op hot denkbeeld post duiven te gebruiken voor het overzenden van berioL ten Bij het verzenden van telegrammen tooh meert de correspondent zijn beurt afwachten terwgl hoven dien veel tyd verloren ging met de bezorging rig lie dépêche aan het talegraofkantoor Deze bezwaren bestonden niut bij een postdruivendienst De heer Jeans schafte zich eenige druiven aan hield ze 8 9 weken in hut bok maar toen zij in vrgheid kwa men vlogen zij weg Hij nam daarom andere vogeli en liet deze broeden weldra bad hij dan ook eenijp dozijnen jougen De jonge vo rls werden langzaam aan de vrgheid gewend en tot groote blijdschap van den proefnemer kwamen do druiven goregold in bel hok terug De dieren werlen niet verder gebraokt dan op een afstand is het gebruik der duiven beter dan dat van de telegraaf De heer Jeans deelde SH den oorrespondent van de Palle Molk Qezdtt msdt dat o a de uitslag van den wedstrijd om den Wi terloocup op een afstand van ongeveer 10 mijleii gehouden aan de Dmly Po l door een postduif wei4 overgebracht bet bericht werd gedrukt in het avondblad de Eehv binnen 9 minuten na afloop van dra beslissenden loop De resultaten vaii wedstrijden iu Chester werdia ontvangeu binnen üd a 22 minuten De dieren li gen op korte afstanden met een snelheid van em mijl per minuut Soms echter blijven de vogels wel eens weg of komen zü een dag te laat Het was wel een eenigizins uitdagend gezicht vertelde de heer Jeans tl lien hoe eens een van onzo duiven met het zoo vurig verbelde nievws ging zitien op den sobocn van onze concurrent de Courier en rustig zijn vaerso begon te strijken zich niet storende aen unzaoarlit en onze pogingen om haar te lokken met miaacbtiq beantwoordende Het bericht wordt met kleine letter geachrereao zeer dun papier en door een dunnen indiarubberbaaa aan de pooten van het dier bevestigd Du rogsli krijgen eonige uren voor zij worden gebruikt pen voedsel het vooruitiicht voedsel te ontvanges i s aansporing voor hen naar het hok te keeren kannen bier zelf binnen komen maar niet naar buitel gaan Door dichte bosschen omringd en ongeveer ces halfuur in den omtrek van alle gemeenschap mtl een andere woning verwijderd ligt hel huil vu Vliegen een herbergier te Neeroetoren in Bsigiiel Limburg Verleden Zondag begaf zich Vliegen met zijn eelit genoote om 10 uur s ochtends naar de Hoogmis tt Neeroeteren te huis achterlatende bun 14jarige dochter met 7 kleine kinderen onderwelke een lOjarige kut genaamd Jan Janssen waarover Vliegen ooitd il en die op kosten van het Qemeentebestuur bij hsBwas besteed maar zij eidé zeer bedaard dat mgnheer nwckt binnen komen Eenige oogeoblikken daarna trsd dl jongman iu de kamer waar het gezelachap was groellt beleefd eu zeide dat hij wel wat laat kwam maar dat hij nog even wilde komen om afscheid te nemen wijl hij voor een paar dagen naar huis dacht tegsao Wel de Back sprak mevrouw hoe komt het dat je me daar niets vsn te voren van hebt gezegd Maar wat hoest je van Tholen ging ze als in eeasn adem voort je hebt stellig kou gevat Ik geloof het ook mevrouw want laatst na het partijtje bij mgnheer de Valter l en ik zonder Qverjts of mantel door de nachllucht gegaan en daar kan ik niet al te vel tegen Heb je laatst op die partij wat genoegen geM jufvrouw vroeg van Tholen aan Clare Och wat zsl ik je zeggen zoo roo antwoordde zij Ik heb me we eens meer geamuseerd schoon ik moet eerlijk bekennen de schuld lag aan mij er heerschte anders een prettige toon Zoo boorde ik de jufvrouw en mgnheer do Valter er gisteren avond ook over beiden waren heel goed tevreden over den afloop van het feest U blijf HJ uker niet lang weg niet waar vroeg opnienü W we hebben u immers volstrekt noodig op de bruidspartij bij de familie van Maoren O zeker jufvrouw ik houd altijd gaarne mijne belofte en vooral deze kom ik wiUig na If ordt vervolgd Deze jongen was lam en zat met een ander kind van Vliegen vóór de woning in bet lommer van een boom in zijn stoel Nadat de ouders eenifie minuten van huis waren kwam een vreemdeling op de woning aan en vroeg aan het aldaar spelend kind waar moedor was Naar do kerk I was het antwoord der kleine Kn uw vader dan Wel ook naar de kerkl Hierop trad de vreemdeling ile herberg binueu en bestelde een glas bier Na van de 14jarige dochter het verlangde bekomen te hebben vroeg bij aan deze iilsgelgks waar haar moeder was P Naar de ker luidde nogmaals het antwoord Eu uw vader Vader is niet ver van hier iu het bosoh antwoordde het meiije icta kwaads vermoedende Gij liegt was het antwoord van den onbekenden kerel Zegt mij spoedig waur bet geld ligt Wij hebben geen geld in huis vader heeftalles bij zich antwoordde het muisje bovreead Nu liep de korel de opkamer in en doorsnufTeide alles doch niets kunnende vinden kwam hij met een guladen geweer ilut hg daar van den muur had genomen weder de herbergkamer binnen zeggende Zoo gij mij niet toont waar het geld ligt sla ik u allen dood De arme kinderen verborgen zich onder tafels en achter kasten l e vreemdeling ging met het geweer naar buiten zeker om te zien of er iemand in de uabgheid was waarna de oudste dochter van Vliegen de tegenwoordigheid van geest had om de deur toe te werpen en to sluiten Do kinderen verdrongen zich allen achter de deur weiinden en riepen om hulp doch nieta beantwoordde hun hulpgeschreeuw dan de barscbe stem van den vreemdeling die hun de volgende woorden toesnauwde Zoo gg niet onmiildellgk de deur opent dan zal ik het kind dat daar onder dien boom zit doodschieten De kinderen g ven geen antwoord maar hoorden eensklaps een schot en een gekerm Het oudste kind opende de deur en snelde naar den knaap die door het schot getroffen in het zand nilgestrekt lag De knaap had de gefaoele lading iu het hart gekregen Terwijl de kinderen van Vliegen hem opnamen en naar het bed droegen sprak het slachtoffer nog met zwakke stem Een vr emde man heeft mg geschoten Kort daarna stierf de jongen Het geweer lag niet ver van het huis in het gras eiL as geen spoor van den vreemdeling meer te zien De veldwachter van Neeroeteren veiwittigde de gendarmerie van Maeseyck welke aanstonds er heen ging en van hrt voorval kennis gaf aan hot gerecht ran Tongeren Maandag namiddag 5 uren kwam het parket van Tongeren te Neeroeteren aac stelde een onderzoek in en begaf zich Dinsdag nogmaals ter plaatse Men verbeelde zich drn toeatand der ontroostbare bmilie V Hegen In de Anuteriammtr leest men het volgende Verleden week werd in ods blad gemeld dat hier ter stede een Arabisch dokier is afgestapt die beweert blinden het gezicht te kunnen weergeven Daar het nu zeker van zeer groot belang is te weten of men in deze te doen heeft met een gewonen kwakzalver of met iemand die werkelijk de macht hoeft oen blinde ziende te maken stelde een onzer een onderzoek in Ziehier wal hij aangaande zijn wedervaren mededeelt Na eeuig vragen vernam ik dat de Arabische oogarts zich heeft gevestigd op den Biunen Amstcl bij de Wagenstraat Ik ging daar heen liet mg aandienen en al spoedig weid ik toegelaten bg den oculist IndienArabe Hg zat in een groote druk gemeubileerde kamer Voor hem op de tafel stond een zilveren püp en door een slang zoog de Arabier daaruit den rook die eerst verkoeld was in bet watsrreaervoir Dikke wolken blies bij uit die een bedwelmenden geur verspreidden in hot vertrek Bij mijn binnentreden stond Ooolam Kader op Het is oen schoon Oostersch type met schitterend bruine oogen in het geel bruine gelaat Zijn fijn besneden donker roode lippen steeds tot een vriendelijken ietwat spotachtigeu glimlach opgetrokken laten twee rijen ivoor witte tanden zien Op het gitzwart baar ilraagt de dokter een fez rijk met gouddraad bestikt en de goed gevormde gestalte is irauw omsloten door een vest bezaaid met veelkleurige edelsteeneo Van de schouders hangt hem een mantel eveneens rijk getooid met gouden stiksel diamanten en smaragden Met een elegante buijting kwam de geneesheer naar mij toe A886ie7 vous si vö pl met deze woorden waaruit mij bleek dat de Arabier Franscb sprak maar vrij gebrekkig wees hij mij een plaats aan op de sofa Hierna ging hg tegenover mij zitten rustig doorrookende uit zijn reusachtige pijp I waarin met de tabak een pilletje opium opbraudile Mijn eerste vraag was waar de dokter vandaan kwam Hij antwoonlde mij dat hg de laatste twee jareji in Brussel had doorgebracht waar hij vele genezingen deed Het volk liep daar hoog met hem weg en eiken morgen was de groote danszaal waarin hij kosteloos zitting hield voor min vermogenden overvol met blinden en ooglijders Vele bladen wgdden artikelen vol lof aan hem en dikwijls werden hem op straat ovaties gebracht door genezenen Intusschen had de dokter een groeten stapel oouTanten te voorschijn gebaald waarin zijn roem werd verkondigd Er waren Belgische Frausche Duitsche en Italiaansche da rbladen en bij het doorzien hiervan bleek mij dat Kader niet te veel had verteld Meu noemile hom den Messias der Blinden den Oosterechon wonderdoener den weldoener der menschheid en gij ondaukbaie Hollanders zoo voegde de Arabier liior spijtig aan toe gij noemt mg spotlend den tweeden Soquab Doch dit ontmoedigt mij niet ik ben zeker van mijn resultaten en biunenkort zal men mij hier evenzeer eeren als iu de andere la iden waar ik verblijf hield ig noemt u dokter vroeg ik maar hebt gij werkelijk gestudeerd aan eon universiteit Wel zeker bier is mijn diploma Hij hield mij een sluk voor waarin wordt verklaard dat Goolam Kader aan de hoogeachool te Singapore zijne opleiding heeft genoten ea zijn doktorsgraad heeft gehaald Na mijn atudiatljd practiseei de ik eouigen tijd in Arabië zoo ging de dol ler voort Hier leerde ik zeer veel omdat iu dit Oostersche land oogziekten bijna algemeen heeracbon door onreinheid groote hitte stuilzand enz Het geluk diende mij Ik vond de middelen om blindeu te genezen en hiermede kwam ik naar Europa Waarom zijt gij eigoulgk in het Westelijk werelddeel gekomen vroeg ik De dokter prevelde iets waarvan ik alleen het woord humani é vers ond Wat rekent ge voor een consult Ik help iedereen Armen betalen niets menschen uit den burgerstand weinig en rijken veel Zou ik eens eene zitting van u mogen bijwonen Dolgraag Kom moigenochtend om negen uur weer hier dan zult gij mij zien werken en tevens zult gij de patiënten kunnen ondervragen Ik stemde toe nam afscheid van den oculist en den volgeuden morgen was ik op den bepaalden tijd op den Binnen Amstel Van de Wagenstraat tot aan het huis waar de dokter zitting houdt en op de trappen vau de stoep die daarheen leidt stond een dichte rg van blinden clubjes mannen en vrouwen elkander vasthoudende bij de handen en voortgelaid door een ziende of door een ooglijder die nog zonder gevaar op straat kan loopen Een treurig gezicht zoovele menschen bijeen die het heerlijk zonlicht niet kunnen bewonderen die de natuur nooh de beeldende kunsten kunnen genieten die u aanstaren met hun doffe strakke oogen zonder uw gelaat te kunnen zien Meest allen sprakeu opgewekt vol hoop over de genezing die zij verwachtten van den vreemdeling eene genezing die de geleerdste professoren hun na jarenlange behandeling niet haddeu kunnen geven De ongelukkigen wenschten elkander geluk zij drukten elkander de hand en met een dankbaren trek zoo sterk sjprekende op het gelaat vau een blinde gingen ziJ binnen wanneer de beurt aan hen was gekomen Bij groepen van twaalf werden zij toegelaten in het vertrekje grenzende aau dat waar ik duu dokter den vorigen dog sprak Allen namen plaats op de stoelen fauteuils en canape s die tegen de wanden waren gezet Spoedig daarop kwam Goolam Kader binnen De tolk deelde dieus komst met luider stem mede en van aller lippen klonk een eerbiedige morgengroct Nu Dsm de dokter twee penseeltjes in de hand Het eene doopte hij lu een groenaohtige zalf het andore in een sterk naar terpentgu riekende vloeistof De ronde begon Een voor een lichtte de geneesheer de oogleden zijner patiënten op smeerde het zalQè of het vocht in het oog of daaronder en de behandeling was afgeloopen Zij is kort doch blijkbaar zeer pijnlgk want al de lijders bleven nog eenigen tijd zitten kreunende van de pijn de oogleden stijf toegeknepen on angstig zochten de meeston naar een doek om die te drukken tegen de schroeiende oogen Voorul zij wier oogleden ontstoken zijn scboneu veel te lijden De dokter troostte hen echter met de verklaring door den tolk in het HoUandsch overgebracht dat deze pijn slechts eenige minuten duurt Nadat ik zoo ongeveer honderd personen had zien behandelen voornamelijk uit de werkinrichting voor blinden op de Heerengraoht ging ik le patienten ondervragen en bijna allen verklaarden mij ua eonige behandeling verbetering te hebben besjieurJ Ik ben nu al 36 jaar blind zoo vertelde eeu man mij ik ben onder behandeling geweest van Prof Donders en ik beu eenigen tijd verpleegd in de inrichting in de Spinozastraat doch alles bleef donker om mij heen Nu heeft deze dokter mij eeu keer of zes behandeld en gisteren zag ik duidelijk het schijnsel van de lamp van morgen zag ik zelfs het zonnetje En ik zei van morgen tegen een kennis die ik tegen kwam jij hebt een pakje onder je arm dat ziet n it en het was ook zoo Vier jaren lang kon ik geen band voor oogen zien voegde een ander verrukt er aan toe Ik zag gisteren voor het eerst me kleinkinderen vertelde eeu vrouw terwijl haar de traueu in de oogen sprongen Het moedertje liep zeker hard naar de tachtig en vele jaren was zij blind Ik zie ook verbetering zei een jeugdige krachtige man Sedert 26 jaar kon ik niets zien si de professoren hebben mij opgegeven Is het nu maar zoo blijven mag Dat geve God klonk zachtjes uit den mond van een jong meisje Aan mg ksn de dokter niets doen heeft hij gezegd Het kind stond op en geheel ontmoedigd ging zij weg aau de hand van haar schreiende moeder Wenr een ander vertelde dat hg goed kon zien dadelijk nadat de dokter hem had ingesmeerd doch langzamerhand verduisterde alles weer maar toch bleef hij het verschil opmerken tusschen licht en donker waartoe hg vroeger niet in staat was Met voldoening keek dr Kader zijne patiënten aan bij hunne verhalen en hoewel hij ze niet verstond lachte hij triomfantelijk want aan het gelaat der blinden zag hij dat ze hem prezen Pion pien 90 v6 mieux niet frijfen der gelijke uitroepen ontsnappen hem telkens Ik heb altijd zoo n hoofdpijn mijnheer klaagde velen Dan haalde de dokter een poedertje te voorschijn en met een levendig gebaar wees hij den leidsman of de leidsvrouw dat de blinde dit moest opsnuiven Al de patiënten moeten dagelijks terugkomen Wanneer zij een bewijs van onvermogen medeVirengen worden zij kosteloos behandeld en zij die dit niet hebben botalen naar hun vermogen tot ƒ 50 per week Dit vertelde de tolk mg en vervolgens liet de dokter mij een lijst zien van 26 patiënten die allen verklaren verbetering lu hunne oogen waar te nemen Na eenige uren te hebben vertoefd in het vertrekje kreeg ik behoefte aan frissche lucht Het was er langzamerhand benauwd geworden Ik groette dus den geneesheer en verliet het huis waarvoor nog steeds vele Igders stonden te wachten Bolteolandsch Overzicht In den Zaterdag te Brussel onder voorzitterschap van Beernaert gehouden kabinetsraad is besloten de bgeenroeping van Senaat en Kamer te bepalen tusschen 12 en 19 Juli a 3 Met betrekking totde benoeming van een minister van buitenlandsche zaken is nog geen besluit genomen Aanstaanden Woensdag komt de Baad opnieuw bijeen Langzamerhand beginnen de partijen in België uu de koortsachtige opgewondheid waarmede een kamp om de stembus bij onze Zuidelijke naburen gupaard gaat tot bedaren is gekomen zich beter relcenschap te geven van de beteekenis en de mogelijke gevolgen van den uitslag der verkiezingen Van welken kant men het resultaat ook bekijkt de uitslag dor stemming te Brussel blijft onbetwistbaar het glanspunt v n de verkiezingen op 14 Juni Door de overwinning der liberalen in de hoofdstad is bet onmogelijk geworden dat de rechterzijde alleen de herziening kan bewerkstelligen gelijk de heer Woeste wenschte De clericalen hebben thans bü de regeling van het kiesrecht rekening te houden met de liberale minderheid Op eeu minder verblijdend verschijnsel vestigt een correspondent vau een Franscb blad de aandacht Op bet feit nl dat de clericalen bg deze verkiezingen terrein hebben gewonnen in de liberale Waalsche provinciën Zoo te Nyvel waar een herstemming voor de kamer en twee herstemmingen voor den senaat mouten plaats vinden tusschen liberalen eu clericalen zoo in het liberale Charleroi waar de katholieken het slechts waagden op 12 zetels drie candidaten te stellen waarvan de eene dadelgk zegevierde en de heide andere in herstemming komen Te Bergen te Doornik eveneens goed liberaal behaalden de katholieken overwinningen ook te Ath en te Hoei verloren de liberalen een zetel eu te Verviers komen ze in herstemming Prins Bismarck is op zijne reis naar Weeneo te 5 uur aan het Aanhalt station aangekomen waar hij door oen duizendtal peronen onder wie vela dames eu studenten met hoera s eu het zingen vau I tt lied Deutschland Deutscbland über alles werd