Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1892

1893 Woensdag 22 Jnni N 4865 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeacting van advertentiën Kan gesclueden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Md t 10 Jarm daar rrotmttna p r ao U s r nd 0 B tMli r o kat Pnbli k t M paat m uabnalm tm Oadkaop aanmau Mk warkaa aa oaaahulaUJk Genee en HnlsMlddeL tt u daa i rmir B Virehow Mija T Oieitl MOncInn ft Reclam L piia tv ▼ Kossbanm Mnn d wa Hertz AmrtMilam r Korezynskl Kmua Brandt yim amburg bp storingen in de kwalMi der l T r laat vaa M lr ▼ Preriehs awHjofti T SeanZOnl WOnburg a C Witt OopantugMi Zdekauer st patwiburg Soederttldt ku Lambl Waraehau Foriter Blrmkighain Onderbuiks organen haljaa traaraa atoalfaav vaort ralt ToortïoBicBde ooftttald Ufkald kaaaawdhald kortadam Icbald abtak aaa aanoat au IIKZwlu mluPlll n ii ltnApoUi ker Klebaril Brtmlt ordcii om hue lubto aoUiw a r naawaa fMlM iMaaowa a 1J u T rki i i ko ii lebcrp rktadc Zouten Bmcraeter Droppel Menfeale Mt i9 9 Om cich by den nankoop t beaehermeM 0 ïï na niaakte prep r ifii r itf men in it epoihoken eUeda nner de llaen echte Xwitaftniehe ruien van iten Apotheker RIehard Brandt Prje per dooi mei eliniili unwljiini 7u CeJi i cj u na wkdirier r op d t li l blerl wen efj fl wkrc door de we b ehennde hendelemerk of éllket bet wlfJc kriila op het rooile veld en de liandte hcnlnic Kehd Brandt rieh op leder doo je w jj il llcarildeiioct F B van Kanten Holir te Rstterdam ontrangcn Hij mg er leer verouderd maar niet ziek uit en reikte elen de hand Toen een der aanwezigen riep ffSilentium Toor Bismarck I antwoordde bij luid f M ne taak is zwijgen Voor de hoera s ter eere van Herbert Bismarck en diens bruid dankte hij met ontroerde stem Onder luid gejuich en het geroep Tot weerziens werd de reia voortgezet Te Dresden worden voor de feestelgke ontvangst van prins Bismarck op zijne doorreis naar Weonen groote toebereidselen gemaakt In de straten worden eerepoorten en tribunes opgericht De stedelijke raad zal den eereburger der stad en corp welkom heeten Meer dan honderd vereonigingeu hebben zich aangemeld om aan den fakkel optocht deel te nemen Vanwege het stedelijk bestuur is eene waarschuwing tegen te talrijke opeenhooping van mensclien op tribunes en balkons uitgevaardigd Het is alsot er een koning zijnen intocht komt houden Uit Weenen wordt gemeld dat de officieele kringen niet met Bismarck in aanraking zullen komen aangezien hij alleer voor familiezaken in Oostenrijk komt Wat de botoogingen van vereerders betreft deze zullen alleen toegelaten worden voor zoover zij geen onaangduaamheden dreigen na zich te sleepen In Bohemen zullen de autoriteiten den toegang tot de stations verbieden om Czeohische betoogingen tegen Bismarck te voorkomen iraaf Kalnoky zal het huwelijk van Herbert Bismarck bywonen Zoo nu en dan gaat er in Frankrijk eeu waarschuwende stpm op tugen de Kussenvergoding Een rus die in Frankrijk woont en een medewerker van de Farit is waarschiiwt d Franscheu tegen dit verheerlijken van den czaar eo zijn volk De Russen loopen in geen geval zoo hoog met de Franschen weg Michel Delines vertelt dat meu in Knsland maar matig ingenomen was met de veertigduizend francs die de gala iooratelling der groote opera opgebricht bad en die bestemd waren voor le noodlijdenden in Rusland Als de Franschen geen millioeneu geven zijn de Russen toch niet tevreflen Denkt niet zegt de medewerker vau de Fari dat de rijke Russen zelf flink in de beurs tosten voor hunne hongerlijdende landgenooten Oraaf Tolstoi was bijna de eenige man van naam die hart toonde voor zijn arme medeburgers Hij heeft met groote moeite en veel opoffering 120 duizend roebels bijeengebracht maar vaii de honderd twintig duizend kwamen er nog veertig duizend uit het buitenland Men weet dat er sprake was van het oprichten van een lyctum in Rusland waar Russisch en Franach onderwezen zou worden ea waar men leeraren zou vormen die het Russisch en Fransch zouden onderwijzen Het schijnt nu dat er van dit lyceum werkelijk iets zal komen Er zijn Kussiscne ambtenaren naar Parys gezonden om met de Fransche regeering over de inrichting van het lyceum te onderhandelen Tevens wordt er echter weder een beroep op de lieurs der Franschen gedaan Frankrijk zou namelijk een millioen francs moeten geven voor de stichting vau het gebouw eo verder 50 duizend francs sjaars Men ziet het de Russeu weten hun vriendschap op prijs te houden De Zweedsche regeering schijnt niet van plan toe te geven aan het besluit vaii de N xirwecgsche Kamer om a6conderlijke consulaten voor Noorwegen op te richten Uit een overzicht van het consulair personeel blijkt dan ook dat de Noren niet te klagen hebbun In het eind van 1891 waren van de gemeenschappelijke consuls in de verschillende landen behalve Denemarken 96 Noren en 76 Zweden van deze waren 23 Noren en 12 Zweden bezoldigile consuls In de kosten draagt Noorwegen slechts j De uitvoer van Noorwegen is 135 millioen kronen ie van Zweden 234 millioen Zweden draagt voor de geheele buitenlaudscbe vertegenwoordiging l millioen bij Noorwegen nog geen 500 000 kronen Wel heeft Noorwegen een talrijker vloot maar Toor een groot deel bestaat die uit schepen voor de kustvaart die met het buitenland niets te maken hebben Noorwegen wordt dus niet als stiefkind behandeld en als hot zelf de kosten van eigen consuls zal hebben te dragen is het de vraag of de geestdrift voor det denkbeeld zoo groot zal blijven als thans Ondertrouwd A SCHOUTEN HOOGENDIJK A M FUN Gouderak 18 Jnni 1892 ADVERTENTIEN Heden overleed ons jongste Kind 14 maanden oud J DB MINK I DE MINK 1 V 8SEE Gouda 19 Jnni 1892 Voor de ele bewgien van belangstelling ondervonden hy ons Gouden Elnwelgksfeest betuigen wg onzen oprechten dank E VAN GENT Jz L VAN GEiST De SPREI van het BOODE KRUIS is getrokken op I To 112 Beltknobbel HoornvliM Huidoelt i Wratten enz worden in 7 ik 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pijn t veroorzaken ook zelis niet op de gevoeligste huid PrIjH per flacon met penneel SO ctn Alléén ecld bg B SCHOLTEN Coiffeur i Eiuch de hapdteekening vpti A v TUIJLL Advertentiën in alle Bintiett en Buitenlandtiehe Cou ranten worden dadelgk o igezonden door het Advertentie BuresD van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Een ware Schat voor de ongelakkize slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIi 0 doraada ▼ aratopplllf en de danbeden loonle noorSplJa dvls Qoada Snelpersdruk v n A BbinkmaK fr Zoox HoUandsche uitgave met 27 aib Pri S 2 golden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Aankondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zevenhuizen maken bg deze bekend dat krachtens beschikking van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den dezer N 4 de passage over den Hoofdmiddelweg bg den Noordelijken Dwarsweg van denZuidplatpolder voor Locomobiles en zware vrachten zal zijn Afgesloten met ingang van den 20 dezer voor den tgd van vier weken Zevenhuizen den 18 Juni 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester P ELSeOUT STOOP van welken aard ook en tanden hol of aang stoken Hoorden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door bet gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIËS Prjjs per flacon 35 Cents i l LikdoomB Eeltknobbels etc Wnden radikale genezing bg het gebruik vu Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwedg Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLS Attegang42 raar eiii Depöthonder L A de V LETTÈB Markt 97 naast het Hotel en ZALM Stollwerck sche BorstbonbozLS gofebriceerd na voorschrift van den 1 kon Universiteits Profl Gohin Hdïaii Dr Harlets Bonn hebbon sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten j heeschheid en aandoening der adomings organen uitsteekende diensten bewezen I Bij spoedige afwisseling van warme 1 er koude lucht is t bijzonder aanbevelen wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 25 cent Alom verkrijgbaar De aitguve dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon n Feestdagen pe prgs per drie maanden is 1 25 tranoo per post 1 70 llzouderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 21 Juni 18 2 Ia de bedenmiddaf gehouden vergaduriof van den f emeenteraad die door 16 leden werd bijgewaoiid afwezig was de heer Oudijk wegens ongesteldheid deelde do Voorzitter medo dat Gedeputeerde Staten hot raadsbesluit van 1 Maart tot reorganisatie der Tweede Burgerschool voor meisjes niet hadden goedgekeurd Up de missive vun Gedep Staten en de daaruit gevolgde discussie komen wij in ons volgend nr terug De Raad besloot op vooretel van B on W opnieuw onthefiing aan te vragen van de verplichting om een burgerdagsohool op te richten De Raad machtigde op voorstel van B en W de üoudscho Waterleidinjj Maatsch ippij tot het uitgeven van een ebligntie leening groot 25000 aflosbaar in hoogstens 25 jaar Voorts werd een nieuwe Instructie vastgesteld voor den gemeenteontvanger Daarbij werd bepaald dat het kantoor van don ontvanger des Zaterdags voor bet publiek zal gesloten zijn en de andere dagen geopend van half 10 tot l ure en van tol 4 ure De borgtocht voor den ontvanger word vastgesteld op ƒ S600Ü Bij den Kaad kwamen o a do volgende stukken in 1 Een voorstel van de Commissie voor deStrafverordei ingen tot wijziging der verordening vanpolitie op de Markten Ter visie 2 Een voorstel van B en W ora te besluitendat de gemeente in hooger beroep ga in zake de FEUILLETON Uit hel Framch VIII 44 Je hebt gelegenheid van Thoien sprak mijnheer de Back om twee felicitaties kwijt te raken Hier mijn nicht jutvrouw Bolle van Breughelen is geëngageerd met mijnheer professor van Lingen Zie zoo nu kennen jullie elkaar ook want de hooggeleerde heer heeft je naam reeds gehoord toen ju weril aangediend Verder is mijn neef van Braem jarig Mug ik 11 dan wol gelukwenschen sprak hij hoffelijk en boog voor het verloofde paar En jij Braem ging hij voort hartelijk gefiSliciteerd hoor Waar ben je toch den heelen dag geweest f We zijn bij je aan huis geweest maar de jufvrouw zei dat je belet liadt on op de sociëteit hebben we je ook niet gezien Dank je voor je goeie wei scheu amice antwoordde van Braem en waar ik was van daag wel mijn verjaardag is hier gevierd geworden Maar om hier Ie komen heeft van ïholen het veel te druk sprak mijnheer de Bock hoewel niet uitspraak der Botierdamscbe Rechtbank in het proces m t Schieland Ter visie 3 Een missive van le Feest Coramissie voor het a Bt gymnastiekfeest venOekendo eenige medailles to mogen ontvangen voor do uitvoering en ontvaugst der turners op hot Raadhuis In handen van B en W om bericht en raad Daar do zitting tot ruim 4 uur duurde moeten wij ons voor heden tot het bovenstaande bo alen In ons volgend nr komen wij daarop terug Gisteren is de uitslag bekend geworden van het overgangiexamen uit het 3e naar hot 4e studiejaar der Koninklijlce Militaire Academie Onvoorwaardelijk zijn o a bevorderd G B Noothoven van Goor infanterie h 1 1 Jhr P A C van Haeften cavalerie h t 1 en N W van Gelder infanterie O I Voorwaardolijk B J W d r Mw Ijnfenterie h t 1 B C M Smelt inf O I Van Zaterdag tot beden had aan het Gymnasium alhier het eindexamen plaats voor de leerlingen der 6e klasse Als gecommitteerden fungeerden de heeren Van Herwerden Kapteijn en Moltzer hoogleoraren aan do rijksuniversiteit te Utrecht Aan het examen namen deel de 4 leerlingen der hoogste klasse van ois gymnasium en 1 extraneus Voor getuigschrift A en B alle faculteiten slaagde L C Kersborgon voor getuigschrift A theologie rechten enz B Boers Th M G Treussart van Kappard on J ï M Wicrdels De extraneus heeft zich teruggetrukken Wij wenschen het gymnasium geluk met dezen onvriendelijk Geenszins mijnheer was zijn antwoord ik heb bij de andere familio s waar Ik aan huis kom maar een wipvisite gemaakt zooals jufvrouw Clare vaak zogt doch bij u wilde ik gaarne als t u voegt wat langer blijven Ik dacht hot beste bewaar ik voor t laatste Door dat laatste gezegde maak je veel weer goed antwoordde mijnheer de Back on klopte hem oven op den schouder want wij waren een beetje boos op je dat je ons négligeerde En dat hadden we niet verdiend hoor Van TJioleii kleurdo wel wat om deze openlijke bestraffing maar verdedigde zich zoo goed bij kon Hij riep de hulp der dames in en deze waren edelmoedig genoeg hem te helpen verdedigen togen de soms wat satirieke uitvallen van den ouden hoer Daar stond de m de samenleving ietwat beschroorade professor op on naderde Clare die hij maar noode bij haar naam durfile noemen Clare sprak bij ik kreeg straks eenige boeken op keur de boekv rkoopers vervcdgen mij nu reeds Er was een boekje bij met gedichtjes van do gezusters Lovelinh ze IroHVii mij oin haar reinen eenvoud en fijnheid wii edaohte Ik heb Bello het dadelijk gezonden u toen die mo vertelde dat juUin er vroeger reeds van hadden aelezen in do een of andere bloeralezing dacht ik moest ik zoo n boekje voorjeindon ink steken I h wel een wat heel eenvoudig cadeau maar we moet n zinnig zijn voor on e aanstaande ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gelukkigen afloop die niet anders dan den goeden naam die bet reeds bezit verhoogen kan Do heer J L W F van Leent slaagde aan de lijks universiteit te Utrecht voor het tweede gedeelte van het theoretisch geneeskundig examen De hoeren C H Breedijk alhier en A H Fournier uit Waddinxveen deden gisteren met goeden uitslag examen voor de acte als onderwijzer Vrijdag zijn bij de instructie compagnie te Schoonhoven weer 8 jongelingen als volontair in dienst gesteld 12 waren opgekomen maar 3 werden geneeskundig afgekeurd en l trok zich terug Ten gevolge van do voltalligheid van het kader bij de regimenten vesting artillerie bestond bij do iastruccie oompagnie te Schoonhoven gednmade d laatst tv ee jaren een incompleet van 40 volontairs Don In Mei j l outbrakeu echter weer 56 korporaals bij genoemd korps zoodat thans door den minister van oorlog hot incompleet bij de instructie compagnie weer is opgeheven en binnen kort oen brlangnjke oproeping van volontairs verwacht worilt De sporttentoonstelling te Schevoningeu werii Zondag d or 2500 betalende bezoekers bezocht Gedurende de geheele week van 12 tot 19 deziT gingen door de tourniquets 19393 personen en vau do opening tot 19 dezer 61342 Bij een kort doch hevig onweder sloog gisteren te Zuid Beierland de bliksem oor de schoorsteen in de huishouding niet waar Bell en hij l ichto haar vriendelijk toe Och sprak Belle en kwam nader bij terwgl ze even op zijn schouder leunde Clare iraat het daarin even als mij als men maar eens vri nd dijk om ona deukt dan doet de wijze waarop roe is muider af Hra hm Belle sprak Clare dat zegje uu zoo maar ik kan je betuigen dat ik er wat raeê in mijn schik ben Ik vindt het volsirekt eeen allcdjnigsch geschenk t ziet er wat lief uit dat bundelije in zijn simpel groen baudj met diu vnendnlgke gouden lettertjes op het omï lag Staan er ook in ja wacht eens hoe heeten die versjes ook Ach yi nu beu ik er twee zomorsche Ztmdagmiddagen O wat heerschlo er in die twee uodichtjes een lieve zangerige toon en wat was dn eenzame soms vervelende rust van de S ibhathskalmte er aanschouwelijk voorgesteld en dan in oo iveiiiig woorden t Gaat u zeker als mij jufvrnuw sprak van Thoien ik le 3 gaarne een goeil vers maar itie lange lange gedichten wezenlijk ik heb er geoa seduhl voor U sprak daareven van liet aanvallig voorstellingsvermogen dier dichteressen maar ver reot n dan vooral niet t lezen In t lof Zoo ire sab iatlistilie wilt kennen en gevocloi l es dan de beschrijving van dat nonnoke in den devoten uamiddaidienst Niet alleen dat ge bij t lezen geniet maar het last nog zooveel zoet geheimzinnigs te raden over oven als de schilderijen van on t n Bosboom Je aanbeveling is me yr n ieg otn t zcodra mo