Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1892

op de tribune beeldtohoone meisjes maar zoo snoepig als deze kleine niet én Met kinderlijken trots ging ly den fraai versierden salon rond om zich eena terdege door alle dames en heeren te doen bowonderen ea de Kegentos had er blgkbaar als elke moeder t grootste genoegen van Na de min of meer offioieele begroeting en het aanvaarden van do bouquetten en van t prachtige programma ging het vorstelgk Frieziuuetje voor lu de loge staan om ook der talrgke menigte aan do overzgde een blik te gunnen op hol fraaie geschenk der friesche vrouwen Na afloop van het teest kon hot Koninginnetje haar bekende liefde voor diereu niet inhouden Niet zoo Ing als anders maar met eene guitige defligheid rich in de lange japon bewegende ging zg met baar moeder de trap at om de paanlen eens op te nemen en ze vertrouwelgk op don rug te kloppen Een oogenblik bad het gerucht geloopon dat de kleine Friezin in de prachtign sjees van den heer Feonstra een tochtje langs de baan zou maken maar dat schouwspel moest men missen Zoo brak het uur van scheiden en tusschen de in rgen geschaarde burgemeesters van alle friesobo gemeenten gingen de Vorstinnen naar hel galargiuig Onder donderende hoeraas reed de stoet weg toen zich juist weder een stortbui ontlastte Tot grootmeester van de Vrijmetselaars orde in Nederland is door de vergadering van het iroatOosten Zondag te s Hago gehouden gekozen de heer ü Vas Visser te Amsterdam ter voorziening in de plaats opengevallen door het bedanken van den heer mr P J O van Diggelen Bg koninkigk besluit van 15 dezer is vernietigd het besluit van den gemeenteraad van Dokkum van 8 October 1891 tot toekenning van eene subsidie 350 aan de regelingscommissie der in dat jaar daar gohouden landbouwtentooiistelling die zich voor de toekenning van het subsi lie verklaarden vier deel uitmaakten der gemelde commissie dat zij persoonlijk aansprakelijk ivaren voor de schulden der tentoonstelling de toekenning van het subsidie eene laak was die hun persoonigk aanging en zij zich mitsdien ingevolge art 46 der gemeentewet van medeatemmen hadden moeten onthouden De schutter D M Koos te Purmerend ia gearresteerd wegens dienstweigering op den dag des Heeren Ik Standaard meldt daaromtrent het volgeode Schutter Boos sohildenknecfat is in den jongstverloopen winier twaalf weken lang zonder werk geweest en was toen reeds veroordeeld doch men liet hem vrg Doch thans nu er lange dagen gewerkt wordt en iedor werkman voor den winter moet zorgen wordt bij meedoogenloos uit zgne broodwinning getrokken terwijl zijne zwakke vrouw die 18 dagen geleden bevallen is met drie zeer hulpbehoevende kinderen alleen aan haar lot wordt overgelaten Van de straat af heefi mon Koos meegenomen hem zelf belettend nog afscheid van vrouw en kinderen te nemen met tante hebben Of speelt u ook tante Soms wel Belle maar uu niet want Glare houdt er ook niet van Nauw waren dan ook de heeren gezeten aan de inmiddels gereedgezette speelufel of de dames hadden direct een intiem gesprek zooalt zeer goed te bemerken was aan den gedempten toon waarop ze spraken Ras ging de vooravond voorbij en toen Clare aan t souper tusschen van Tholen en van Braem zat waren zo zoo vrolijk en opgewekt met elkaar dat men niet aan hun uiterlijk zou zeggen wat in de laatste dagen in hunne harten was omgegaan Toch ontroerde Clare toen van Tholen bij t heengaan haar I innig de hand drukte en half luid vroeg of ze niet meer boos op hem was 1 Ik bon in t geheel niet boot op u geweett ant wo rdde zij je hebt me er geen reden toe gegeven Je moet echter niot gelooven dat ik volmaakt ben ik kan wel eens wat ontstemd zijn Argwanend bespiedde van Braem hem en hij zuchtte diep toon zijn jaloersche blikken boipeurden hoezeer van Tholen nog altijd hoog bij Clare stond aangeschreven Van af dien avond herkreeg ImaV van Tholen zijne opgeruimdheid weder die hij sedert eenigo dagen miste en CInre dacht bij zich zelve dat ze meer dan ooit moest waken voor haar harl want il had be haar goe l gedaan dat hij weer dezelfde was van voorheen toch wantrouwde ze hem eenigszlus en dacht ze dat bij de rijke partij S niet had opgegeven voning an J van Gelderen verbrqielde de schUderijeD en het behang aan de muren vernielde eenige ruiten en spleet een boom weikn bij de woning stond zander e enwel brand te vuroorzakeu De bewoners waren gelukkig afwezig Zaterdag namiddag drong een onbekend persoon de herberg mn J v A te Blerik binnen Na geweldpleging op de vrouw van t A die alleen te huis was stal hy ruim 300 mark De marechaussee uit Venloo trok onmiddoUgk er op uit en mocht er in slagen Zondag den dief in handen te kragen In verband met het dragen van het haar gescbonkou friesche kostuum door het Koninginnetje hg de harddravergen op Zaterdag j l de vraag df zij al of niet daarin zou versohijneu was vooraf onder Set publiek een onderwerp van levendige discussie wordt uit Leeuwarden aan het Ilbl geschreven Eindelijk kwam de stoet Alle halzen rekten licb uit ver over de balustrade Op de eerste rijen allen iloor dames ingenomen klonken kreten van voldoening In de verte weergalmde gejuich dat al nader en nader kwam en zoowaar in plaats van den bekenden witten hoed zag men in bet galarijtuig iets schitteren t Waa alsof de juicbkreten ais uitingen van liefde te zwak waren de bravoos vervingen de hoeraas de handen wuifden niet met zakdoeken maar werden snel op elkander geklapt En hoe luttel dat verschil zijn moge wie van bet tooneel getuige was heeft bet misschien beter gevoeld dan in woorden te brengen is Eerst reed de fraaie stoet als altijd omringd door de bloem der friesche jongelingschap voorbij de tribune de opgewondenheid steig toen hield het rijtuig vóór de trap stil Onze Vorstin ontdeed zich van een witten mantel en daar stond zij als Friezin voor ons aller oog Spoedig kwam zg de trappen op naaat de Regentes die alt gewoonlijk in het zwart was gekleed Terstond Tiel het op hoe de anders wel wat bleeke wangen der lieve Vorstin door een blos van zelfvoldaanheid waren overtogen Wat ziet zo er heerlijk uit Wat en snoeperig meisje klonk het aan alle kanten En dat was zoo t blonde kopje onder de blinkende gouden kap met een smaakvol kanten muoje bedekt was nog aanvailiger dan gewoonlyk en met een vroolijken blik van verstandhouding lachte eg aanstonds naar de vele dames die als zij zich met het schilderachtige toilei der Friezinnen hadden getooid De toevallige omstandigheid dat de hoofdnaald niet i emakkelijk was te bevestigen en dus niet aan de gouden kap was bevestigd verhoogde nog de bekoorlijkheid der kleine vorstelijke verschijning wier blank voorhoofd nu n g moer bet opene gelaat deeii uitkomen Alleraardigst was het te zien hoe de kleine Friezin anders gewoon aan korte kleederdracht zich bij het beklimmen der trappen van de loge in den langen hchtpaarschen rok wist te bewogen en met de handen aan beide zijden met het kanten voorschoot den rok optilde Vooral het kanten fichuutje aan de schouders saamgeplooid naar het midden stond recht coqurt Er waren ouder de Friezinnen gelijk te lezen van Tholen sprak ze weer ongedwongen en vrij even als vroeger ik weel dat je in litteratuur ver gevorderd zijt U heeft toch niet ten doel mij konfuus te maken vroeg hij lachend dat zou al een slechte belooning heeten zoo k het een dienst mag noemen die ik u bewees Antwoord daarop nu niet lieve kind sprakmijnheer de Back anders krijgen jullie nog oorlogdoor de groote massa complimenten die je elkaargeeft Weet je wat Clare we zullen mijnheer vanTholon s vijzen raad volgen van vroeger je herinnert je immers ons gesprek over t kaartspel eneen kaartje gaan leggen Belle verschoot van kleur toen ze dat hoorde en Clare keek ecu beetje verdrietig maar wat te doen nu oom het wilde De professor had honderdmaal liever gehad dat mijnheer de Back het niet had voorgesteld want bij kende zijne Belle door en door Je wtlt toch wel toestaan niet waar Belle dat je man met ons een partgtje maakt Wezenlijk tis het beste dat je t doet want ik doe het alleen met het christelijk oogmerk dal je er wat aan gewennen moogl Jullie zullen dezen winter nog al eens op speelpartijen gevraagd worden Bovendien als je je verstand gebruiken wilt welk kwaad steekt daar nu in Neen oom sprak ze ferm kwaad zal er niet in steken en u heeft gelijk datj k me er aan moet gewennen Gaat gerust uw gang hoeren sprak ze met een lachje dan kan ik eens een onder onsje In een brief uit de Hofstad san de Middelb ct leest men Dezer dagen werd hier weder een aller zonderlingst feil door de betrokken personen her dacht In een apotheek werd het millioonste reoepl gereed gemaakt en daarin vond de patroon aanleiding met zgn personeel feest te vieren Bittere ironie I In de apotheek stond men als het ware op den uitkgk naar het millioenste recept en het spreekt vanzelf dat het met blijdschap en vreugde ontvangen word Men las het nu ja omdat de artseng naar dat voorschrift moest bereid worden maar van meer belang werd geacht het noinmor dnt dit papiertje aau ie apothekers liasse dragen zou Eu zoodra het drankje of de poeders of pillen of het zalfje ge reed zouden zijn en als de eerstelingen van het tweede millioen niet al te snel kwamen opdragen ging men aan het feestvieren Feestvieren Waarom Omdat weder een klant van den apotheker ziek was gemorden en geneesmiddelen behoefde omdat misschien daar bij het ziekbed de dokter zooeven aan de treurende omstanders verklaard had dat hij nog een laatste middel zou beproeven om don reeds in de ziekekamer rondwarendeii dood te beletten zijn prooi te grijpen omdat dunr wellicht oen aanvallig kind de aangebedene vnii de ouders wier eenige het i stuiptrekkend nederligt omdat daar tranen worden geschreid over het dreigend onheil omdat daar eenige menschen in radelooze smart verkeeren omdat miischien nu reeds het laatste redmiddel tevergeefs ii aangewend Bittere ironie van het leren De afzender van het recept dio op zoo snel mogelijk bezorging daarvan aandrong opdat de medicijn teek maar spoedig toch niet te laat komen zou hy vermoedde weinig dut de botracble spoed alieretrit ten gevolge zou hebben dat het ncept niet te laat kwam om het millioenste ie zijn om met blijdschap te warden ontvangen als een sein tot feestvieren I Alles is bij de zonen van het HemeUeiie Kijk aiders dan bij ons De boeken der Cliineezen beguinen van achteren de leerling draait den megster zgn rug als hij iets ztgt Bij bezoeken rn op partijen houdt men den hoed op en trekt de iliksM schoenen aan men geeft niet den gastheer maar zichzelf de hand als men dezen gaat bezoeken üe teedere moeiicr kust haar zuigeling nimnut op den mond doch wel op den neus de doepnaam staat achter de familienaam De maaltijilei beginnen met het dessert en eindigen met soep i kleur van den rouw is wit D magneetnaald t it naar bet zniden De linkerzijde is de eereplaata bet verstand zetelt volgeut den Chinees in demiag en wanneer een zoon zijn bejaarden vader een be ij van bijzondere achting betoonen wil dat geeft ij hein een grafsteen ten e8chenke Men least in de Sumatra Ct Aardbevingen zijn op Sumatra een tamelijk gewooa natuurverschijnsel Geen maand soms zelfs geen week gaat er voorbij dat de bodem niet min of meer golvend of stootend slingerend of schokkend met of zonder onderaardsche geluiden in beweging wordt gebracht De meeste inboorlingen en vele oude Etiropeesche inwoners blijven daar rchter vrij t e De bode n moge onder hun voeten slingeren of gol IX t Was Woensdagavond in eene onzer kleine provinciesteden toen daar do proiestantsche kerk zoa Bitgaan Men kon bij het aatte mistige weir de kerkgangers wel in een oogwenk tellen trouwens de Woensdagavondbeurt word nimmer druk bezocht Onder die weinigen bevond zich ook de oude heer van Tholen een niet al te groot man met een vriendelijk eerwaardig uiierlijk Hü was geheel in t zwart gekleed en droeg eene witte das menaohea die daar ter plaatse jacht op aardigheden maakten zeiden dnt hij ook met gestukadoorden bals sliep maar niemand was er die den braven man niet achtte of hem ongenegen was Steunend op de zorgvuldig opgerolde parapluio liep de oude heer de plasjes op straat vermijdend haastig naar huis want de mist hinderde hem op de borst Juist hoorde hij echter d n stadstoren zeven uren slaan en dat was voldoende om hem even te doen stil staan en bij t licht van een galanteriewinkel zijn horloge met de torenklok te confronteeren welk klok naar al de bewoners van t stadje heilig geloofden altijd precies ging Toen hij in den gang van zijn huis trad begon de klok die daar in een hoek van den muur stond juist haar onmogelijk te herkennen air voor de zevende ure in den avond te spelen ITordt vervolgd en stoeten f schokken zg staan er evenmin voor op als dat zij er voor gaan zitten Maar den 17 Mei is toch menigeen oen weinig ongerust geweest tuen Padang juist 5 minuten voor 8 uur met oen Hinken verticalon scliok in haar vooravondgekeuvel werd gestoord En bg dien eenou schok bleef het niet er volgden er moer nu eens verticaal on dan weder horizontaal liefst uit verlobillende richting Na verloop van ongeveer anderhslvo minuut trad oen oogen lik p m 35 a 40 seconden van rust mot zachte gulvingenin Toen volgden weder eenige schokken en eindelijk sterke min of moer draaiende schudilingoii wolko vergezeld van een dof onderaardscU gedreun in zuidwostolgko richting verdwenen Mot het vallen van het avondechot hadden beweging en geluid een einde genomen Do zee dio in hot begin van don vooravond nogal gespookt on onze kusten gebeukt hail was toen kulm Ongelukken hebben voor zoovor bokend niotplaats gehad Kraakhuizen zijn geen broekhuizen zegt mon hior maar do waarheid is dat onze woniugon on gebouwen or op ingericht zijn Na 10 Februari 1797 toen s nachts gohool Padang dooreen aardbeving vurnield word hebben de Padangorsgelogenlioiil en tijil voicjp gehad om zich iu denstrijd tegen do beweeglijkheid van don bodern teoefenen Later in den avond en in den nacht hebben nog eenigo maar veel zwakkere bewegingen zich doon gevoelen 8 minuten ovor luilhiogon twoo schokken in westelijke richting uitloupendo 10 min ovor elven oen golvende beweging in gelijke richting 5 min vóór middernacht een zachte schudding 18 min over óonen een dreunend onderuurdsoh gedruisch gepaard aan een zachte trilling van don bovengrond Verder hebbon we niots waargenomen maar een voegzame afleiding gezocht on gevonden in de armen van Morpheus Het Wiener Tagblatt deelt hot volgende mode Eenige dagen geleden werd in de rechiszaal eenvoordracht gehouden over den vooruitgang der zakkourollerij in do laatste 10 jaren door een deskundige De spreker was eon reeds veelmalen bestrafte dief die ook uverigcns merkwaardige karaktonrokkonschijnt te bezitten want in zijn soldaContijd die inden tijd viel toen nog lijfstraifon werden toegepast heeft bij ongeveer 1000 stokslagen ontvangen FranzMaschok zoo heet do7 £ belangwekkende man wasin gezelschap van oen vriend wedor eens van zakkenrollorg beschuldigd In don loop dor behandelingwerd ook de omstandigheid san evoerd dat de beidebeschuldigden bij hunne diefstallen beurtelings dogestolen zaken in ontvangst namen en dat gafMaschok aanleidiuï op uiterst holderu wijze ietsmede ie doelen over de moderne zakkenroltorij I Tegenwoordig gebruiken we goon handlangers meer zeide Maschok die op zeer pathetische en gemaaktewijzo sprak De tegonwoorilige zakkenroller kandeze ontberen deze instelling is verouderd en heefto i afgodaan Ook is hot elkaar toeschuiven vanhet gestolen voorwerp gohoel buiten gel ruik geraakt want afgezien daarvan dat do nemers daarbij geheel afhankelijk zijn van de eerlijkheid der ontvangers en dikwijls niets anders voor zijn daad had dan hot gevaar gesnapt te worden hebbon wij reeds lang ingezien dat d ze omvangrijke handelinghet moeste er toe bijdroeg dat men ons snapte hetzij dan den nemer of don ontvanger en dan was ook het bewijs aanwezig on in plaats van éon kwamen twee in moeielijkhoid Wij verlaten ons tegenwoordig meer op ons zelf I Jammer dat Maschek in eonigen tijd niot in staat zal zijn de belangrijke ervaringen dio hij hooft gemaakt practisch lo gebruiken Hg zat nl eerst over 5 jaar zijn oud hem liet geworden tuchthuis Stein weder kunnen verlnton Men kept het levend schaakspel in eene operette IJDer Seekadet meenen wij wordt het vertoond en het is nog wel eens voor liofdadige doeleinden uit j gevoerd Tweeen dertig personen gecostumeerd als do flgiiren van het schaakspel worden door twee spelers op galergen of in preekstoelen gezeten gedirigeerd en gewoonlijk vonden zoowel de tiguuren als do toosohouwers do historio vrij vervelend Ten voordeoio van de vrijmetselaars weesmeisjesschool in Ierland is thans een levend whist gespoeld als deel van gon groot liefdadighoidsfeest mot bazar te Ball s Bridge Dublin O idor begeleiding van muziek traden twee en vijflig personen als de twee envijftig kaarten van het whistspol op Op den grond wortl een reusachtig kleed uitgespreid dat het spoeltafoltjo voorstelt Vier palen met electrisch licht aan de vier hoekon stellen de kaarsen voor A en B zijn partners en zitten tegenover elkaar op hooge zetels Y en Z evenzoo Onder trompetgeschal en een ploohtigen marsoh treden de kaarten binnen de koning en koningin van iedere kleur voorop gevolgd di or boer en aas en den stoet der lagere kaarten De vier reeksen honneurs dansen in het midden van het klee I een plechtigen dans waaraan ook bet mindere volkje meedoet maar langzamerhand wordt de muziek sneller men danst door elkaar tot op het oogenblik vau de grootste wanorde plotseling het trompetsignaal klinkt en alles stilstaat Do kaarten zijn dan gemêleerd en trokken zich zooals zij staan naar den rand in een grooten cirkel In het midden staat een kleine p ige geblinddoekt mot een kleinen staf in do hand waarmede hij naar een zeker punt van den krii g loopt en aldus coupeort titj neemt dan den blindiioek af geleidt de troofkaart men spoelt geen próterence naar hare plaats on do andore kaarten gaan op de in tat der muziek in vluggon pas rond en schuren zich een vooreen bij hun vier meesters zij vormen dus vier rijen uan de vier zgdon van de tafel Weer klinkt do trompet en do kaartan sorteeron zich met bet gezicht naar bun moestere behoorlijk in suites kleur bij kleur Dan begint het spel Ieder speler roept zijn kaart af on op do maat dor muziek Slapt deze naar bet midden der tafel tot de trek compleet is De winnende kaart voort dan met zijn partner do tweo andero gevangen weg en geleiden hem naar don hoek van le tafel waar de trekken worden tor zijde gelegd Als al de trekken gemaakt zijn uoomt de winnende partij het getal en in marsohtempo wandolen de personen vier aan vier het veld af de winnende trokken zegopralend do anderen mot gobogon hoofd Do rollen dor honneurs werden vervuld door heeren en dames vnu do Dublinscho club die van de andere kaarten door weesmeisjes Een weinig minder belangrijk wordt zokor het spel door Ie omstandigheid dat iodur speler ook de kaarten der anderen kent naar hot schijnt was de loop dor robbers reeds vooruit ongeveer afgesproken ofschoon or dan met het mêleeren toch diout gesmokkeld te zijn Naar aanleiding van eene door do rapporteurs dor Tweede Kamer gedane vraag heeft do minister an Financiën omtrent do sommen die na 1893 voordo in uitvoering zijnde groote openbare werkor alsnog noodig zullen zijn inodegedeold dnt volgens bericht van don ministor van Walerstoat eni de bedragen voor het Merwedokauaal en de sluisworken te IJiiiuidon uitgetrokken waarschijnlijk voldoende zullen zijn dat voor de ver eaginj van den Muasraond na lfc92 nog werken zullen zijn uit to voeren tot een bedrag van ongeveer 8 millioou dus belangrijk meer d n do geraamde som van ƒ 820 802 on voor do voltooiing van üon Nieuwen Rotterdainscheu Woterweg na 1 Januari 1893 nog 75 OOü voor hot gedoelto van Rotterdam naar ee maar tevens l j milliuon voor het gedeelte boven Rotterdam Doch er zijn voogde de ministor or b daarenboven nog vele andoro werken behalve die tot verbetering van kleine rivieren iu do eerstvolgende jaren uit to voeren zoodat oen belangrijke daling in hot eindcijfer der begrooting van Waterstaat enz voorshands niet kaa worden verwacht Mej Trijntje Hilaridos directrice der stooinzuivolfabriek to Zurich gemeente Wonseradeel hooft in een adres aan H Al de aandacht gevestigd op het feit dat do Arbeidswet in do eerste alinea van art 7 verbiedt op Zondag door vrouwen arbeid te verrichten maar het vak van zuiveibcreiding van dien aard is dat men onmogelijk buiten workzaamhoden op Zondag kan Voor de molk is het noodzukolgk dat alles een gerogeldeu loop bobonde Wil men alzoo niet mot bet verbod in conflict konten dan is men genoodzaakt of do mell roods des Zaterdags en ook die van den Zondag aan de voohoudors te laten honden of don arbeid alléén door mannet te doen verrichten Het eerste leidt er toe dat melk op do boorderijen moet worden vorworkt on hieruit spruit voort dat in plaats van de weiiiiïo vrouwen in de fabriek oen groot aautal vrouwoD op de boerderijen tot Zondagsarboid geroepen wordt In het Iweodo middel doet zich voor de vrouwen reeds nu 0011 dreigend gevaar voor wamieer toch do mannen zich gaan bokwamen in werkzaamheden dio van oudsher on eigonuardig tot do taak der vrouw behooron dan vinden de mannen in de Arbeidswet een krachtig hulpmiddel om de vrouwen ook op werkdagen uit de fabriek te verdringen Dit is voor de vele vrouwen dio in do zuivelberei ng een nuttigon werkkring vinden een ramp Vooral thans nu het gotttl fabrieken in Friesland bij den dag toeneemt en deze vour de voohouders een overwegend nuttige werking uitoefenen is het van het meeste belang dat de vrouw hare positie bij de zuivelbereiding kunno behouden Do Arbeidswet waarmede zij overigona ten zoersto ingenomen is streeft h i in dit opzicht haar doel voorbij Zij zou willeu dat kon worden goedgevonden dat bij art 7 een sooitgelgk voorbehoud werd gemaakt als in art 5 ten aanzien van vervroeging of verlating van den arbeid vóór en na de daar genoemde uren voorkomt In Christiania huerscht eene baardziekle welke aldaar maatregelen noodig heeft gemaakt bij het laten scheren voornamelijk bij barbiers enz Daar dergelijke ziekten zeer gemakkelijk ontstaan kunnen ten gevolge van het indringen van vreemde stolfeu rospectiovolijk bacteriën in wondjes of kloven vau de huid mogen bedoelde voorschriften ook elders navolging vindon Het scheerbekken behoort telkens vóór het gebruik mot rijkelijk veel kokend water schoongemaakt te worden Het inzeepon i eschieile met zorgvuldig gezuiverde ba iden en snel schuiinonde zeep Scboerborstels zijn af te keuren wonscht men deze toch te gebruiken dan spoelo men zo dadelijk na het gebruiken in schoon wator uit Na bet scheren wasche men zich zolven mit warm en koud water liefst uit kranen goed af Hot scheermes moot vóór en na ietler gebruikt in zuiver warm water afgespoeld en gepoetst worden Om zoo min mogelijk wondjes te maken diene het scheren mot zachte hand te geschiodon het besto are zoo vrouwenhanden voor dit werk gebezigd werden zouals in sommige landstreken gebruikelijk ia Naar aanleiding van het dosinfcctee rend vermogen van sommige stoffen uitte de Franftcho hooglooraar Bouchard reeds in 1887 ah zgne meeninsr dat men door eene goede keuze van het antiseptisch middel doch vooral door associatie van verschillende dezer middelen hot desinfecteerend vermogen kan verdubbelen Dezo meening later moer door hem goprecideerd en uitgewerkt is iu den Uatston tijd na vele on herhaalde proefnemingen volkomen bevostifïd Neemt men van oen mengsel van carbolzuur 8 gram s ilicylzuur 1 gram pepermun linctuur 10 druppels eene hooveelheid van 2 1000 water dan is men in staat de railtvuurbacil te dooden terwijl wanneer men b v eene eenvoudige carbolzn roplossing van 10 lOUO daarvoor gebruikt men nauwelijks dit doel bereiken zal Van genoen de combinatie worden opgegeven stotfen an tuborkellijders door ee i mengsel van 5 1000 in eenige minuten gesterilisoerd terwijl een carholoplossing b v van lO l iOO dit mot moeite in ruim 15 minuten gedaan krijgt ü i onderzoekingen op dit gebied worden vooral in Frankrijk met ijver voortgezet en hot is te wenschou dat m n or in slagen zal eene I formule to vindon welke de desinfectio van sommige lichaansdoelen zooals de mond on keelholte het I epijsverteringskanaal wonden en allerlei normale of ziekelijke holten mogelijk zal maken iets wat tot dusverre zeer moeielijk zoo niet onmogelijk was daar de meeste der bei oolde middelen in dosinfecteorendon concentratiegraad gebruikt de weefsels te veel aangrijpen Buitenlandscb Overzicht Bismarck is te Dresden hartolyk toegejuicht Des Avonds werd hem iu het hotel Btlleoue eene serenade gebracht In antwoord op eene toespraak vau deu hofraad Ostcrloh sprak Bismarck fen woord van dank voor de eervolle betooging Hij noemde zich een vertegenwoordiger van een tijdperk dat afgesloten was en verklaarde nimmer meer eeu opeubare betre fking te zullen varvullen Van de hooi slo waarde noemde hij den band die het Duitsche volk vereenigt Duitschland deed tegenwoordig voor Frankrijk Engeland eu Kusland niet onder In oorlog en vrede is daarvoor hard gevverkt Ook door koning Albert van Saksen eu daarom eindigde Bismarck zijn rede met een Leve de Koning Bisraa ck is ook te Weenen door de bevolking op hartelijke wijze begroet De met officieuze pers roept den prins een hartelijk welkom toe hoewel zij doet uitkcmeu dat zy de tegenwoordige politiek van den rijkskansoliei niet goedkeurt Zij herinnert er aan dat Bismarck herhaaldelijk zijn vriendschap voor Oostenrijk aan den dag beeft gelej d eu de stichter is van het DuitschOostenrijksoh vertond De officieuze pers zwijgt De Belgische ministerraad heeft besloten de Constituante tegen den 12en Juli bijeen te roepen Twee vragen staan bij de Belgische groni wotsherziening op den voorgrond Ten eerste de uitbreiding van het stemrecht Zoowel tot de verkiezing van Kamerleden als van Senatoren werd tot heden een census goeischt Om kiezer te zijn moot mea minstens 41 francs aan directe belastingen betatea Het getal kiezers bedroeg dan ook tu België slechts ISOduizend Van sociaal democratische zijde ijvert men voor alü emöen sttirarecht De liberalen wonschea dit stemrecht ook zij het dan ook met eenige beperkingen Een tweede vraag is het referendum des koniugs De koning zal door t referendum het recht verkrijgen zich tegenover een parlementaire meerderheid