Goudsche Courant, donderdag 23 juni 1892

189S Donderdag 23 Juni NO 4866 GOUDSGHE COURANT D ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 8e Inseading van aavertentiën kan gesohieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Advertentiën in a e Binnen en Buitenlandtiche Co rnnten worden dadelgk upgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN ZOUM te Goiida Uitverkoop Mode Artikelen worden alle aanwezige Goederen HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN KANTBN euz tegen zeer Lage Prijzen op het volk te beroepen In Zwilserlaod verstaat men onder het referendum het recht van den burger om door een petitie die 50 duizend handteekeningea draagt eoiie volksstemmiiii over een door den bondsraad aani enomen wet te eischen Het Belgische referendum verschilt ook van het plebisciet van Napoleon III Mot dit plebisciet konden door volksstemming veranderingen in den staalsvurm gebracht worden Het Belffiscbe referendum moet dienen om de positie van dm koning sterker te maken tegenover een parlementaire meerderheid en met diu meerderheid gelgkgezind ministerie De vroegere Kamer hoeft het referendum waatop koning Leopold zeer geeield is roet 78 tegen 48 stemmen aaugenoraen Voor eeue wgziging m de vrondwet ziju echter 2 3 der stommen noodig De nieuwe Kamer zal dus over het al of niet toekennen van het referendum uitspraak hebbuu te doen Vol end een telegram uit Lissabon heeft de heer Serpa Pimentel hoofd der cousermtieven in een vergadering verklaard dat het plicht is te stemmen Toor het EegeeriogsbesluU strekkende om de regeling met de buitenlandsche fondsenhouders te vurwerper Volgens te Madrid uit Portugal ontvangen berichten zou men te Lissalmn ternauwernood aan een prouunciamieiito ontsnapt z jn dat ten doel bad het Ministerie omver te werpen en een militaire dictatuur in het leven te roepen welke het land zou besturen Dé beweging had echter volstrekt geen nti monarchaal karakter Hel proniinciamt nto zou mislukt zijn ten gevolge van oneenigbeden onder de hoofden omtrent het meest gunstige tijdstip voor de uitvoering Het bericht ziet er U vroem I uit om er veel gewicht aan te hechten Volgens Dalziel is te New York het algemeen gevoelen dat Cleveland de oudpresident door do democratische conventie gekozen zal worden in weerwil van de kuiperijen der outerredenen die da candidatuur van gonverneur Hill steunen Cleveland heeft toen hij geïnterviewd werd verklaart dat hij overtuigd waa dat hot land een democratisch bestuur wouschte lon xou moeten denkeu aan eene hervonninir der tarieven hetgeen door het vülk begeerd werd Wat hem betrof hij vfiin geneiiid aüii de verUri iens van ile natie tf voldoen Men geefï algeioeun toe dat indieu de democratische partij Cleveland kiest diens verkiezing tot president zeker is De worstelio tegen Blaiiie zon veel moeilijker geweest ziju en waarschijnlijk hopeloos In zgn strijd tegen Harrison is Clevoland er eker van stemmen te krijgen die hij te en Blaine niet gehad zou hebbeu De Times ontving berichten uit TohHran volden welicü het aantal cboleralijders ilat in twee dasen te Meshed is overleden up 500 wordt KcscUat Tot dusver verspreidt de ziekte zich slechts wemiz naar het weston De overheid verhindert bot trekken der pelgrims In Khorassau wordt eene quarantaine van zes daucn gehandhaafd Uit Calcutta verne int de Times dat het zeilschip Crofioiiïiall raet volkomen gezonde bemanning vertrokken 13 teruïg komen besmet de choleraziekte waaraan zes personon jfostorven warer terwijl achttien personen waren aauïetast e doktoren schreven het jfeval toe aa i het nuttigen van besmet pekelvleesch Ook m eene govan enis is do cholera uitgebroken de gevangenen zyn uit het gebouw gebracht nadat ettelijken waren be weken Uit Sophia en uit Athene ontving do Timei bericht dat de spanuin sterk is tusschen Turkije en Griekenland De Porte d ed te Athene protesteeren tegen het toelaten van eeno zeer anti Turksche redevoering op Crt ta gebonden door den Griekscben minister van buitenlandache zaken Eene levendige wisseling van nota s is hiervan het gevolg geweest De Porte nG haren jezant te Athene terug ten einde opheldenng en te verkrijgen Uit Yokohama verneemt de Times dat de staaikupdige crisis voortduurt Het ministerie weigert heen te gaan ondanks horhatlde nadfrla en in de Kamer alwaar de oppositie de aanneming van alle belangrijke ontwerpen onmo plijk maakt Kene hevige aardbeving riehtte weder belan rijlo sohade nan Do slechte ang tan zaken is oorzaak dat de Japansche banken hare afiaïres aanzienlijk verminderden PETROLEUi l OTRKm GE van Ie Makelaars Cantzlaar k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd 1 000 Taukfust ƒ 6 36 Geïmporteerd fint ƒ 6 46 VuijustTiileïi rin ƒ 6 35 September Octobervcmber vcmberen December levering ƒ 6 45 Xo CORRESPOHDENTIE De heer J L van der Weerd verzoekt oas te berichten dat de agent van politie hom voor de brand ten zijnen huize niet heeft opgeklopt doch dat deze binnen kwam toon de deur openstond wegens den rook Burgerlijke Stand GËBOEëN 18 Juni JaOobus Johannea ouder J M van Hofweejten on J J van der Kint Alida ouders j de Hoop en C vau Kooy Jaonba Pieternolla ouders P Laliy en Bik 19 Joliannes Maarten ouders M Verlaan en C van den Berg Cornelia Gerardus oudors V van der Groef en G M de Ronde Alida Maria ouders J B Goedhart en Puik 20 Jan ouders G D Heo en A C Lasonder OVERLEDEN 19 Juni J de Mink 14 m E D Dekker 4 w VV A da Mol 28 j E M Baks 3 w 20 J Boom 18 d H Brunt 3 ra P Broer 37 j 21 H Kruit 7 j 3 m ADVER TENTI N Heden ontringeD viij het treurig bericht dat onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder de VVelBd Gestr Heer G HOOGENBOOM Kapt der Genie te Soerabaya is OTerleden D HOOG KN BOOM Tz A HOOGENBOOM VÖLtMiE Heden ontvingen wjj het trenrig bericht dat onze waarde Behuwdbroeder de WelËd Gestrenge Heer G HOOGENBOOM KapiteinIngenieur bij het O Indische leger den 15 Mei te Soerabaya op 40 jarigen leeftijd is oTerleden P ÜOEDEWAAGEN Tz C M GÜEDEWAAGEN Haemems Kralingen 21 Jnni 1892 Men profiteere van de gelegenheid Heineken s GERSTE MER perfl et per V fl 4 et WIENEB EXPORT 15 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 FEANSCÏÏE STÖÖMVËËmU Chemische en Zwifsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelfflwr Hotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordijnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bijjven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Sociëteit JM CEN0E6EN te GOUDA Zondag 26 Juni 1892 QHOQTUILipCONCEIlT te geven door de Koninklijke i lilitalre Kapel Tan het Regiment Grenadiers en Jagers onder Directre van den Heer W van der Linden Aanvako 77 nw HH Leden der Sociëteit Leden der Weer baarheids Vereeniging Burgerplicht hebben Vrjjen Toegang alsmede de Deelnemers aaa den Wedstrgd op vertoon van hun Legitimstiekaart Entree voor Dames 50 ets Niet Leden eit Vreemdelingen ƒ 1 49 per Persoon Geen beter Bier dan het GERSTE en Dubbel aSRSTE BIER VAS Alexander von Lom Molenwerf Gouda S FAUKE ScHOTEL Tarimarkt 2e huis v d Kleiweg Handels of Palsriekzaak ter OVERNAME gevraagd Brieven franco onder No 2199 aon het bureau dezer Courant DE NEÏÏWE LONDON de beste van alle bestaande HAABKLEÜEMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 8 5 en 150 eentn en is te Gouda verkrijgbaar alleen bj I A CATS Alom te bekomen SE mmi aiASEN of de beschrijving der beroemde geschilderd Kerkglazen van lü Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartoüt ekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk van A Biiinkhan Sr Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 Iranco per poat 1 70 Wioaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA J2 Juni 1892 VERGADEEING van den GEMEENTERAAD Op Vrijdag den 24 Juni 1892 des namiddags ten 1 ure Aan do orde Het voorstel om iu booger beroep te komen van het vonnis der Rechtbank te Eotterdaro in zake het onderhoud vsn Scfaieland s Hoogen Zeedijk Het voorstel betreffende de aanstelling van eenen zesden Ambtenaar ter Secretarie De benoeming van een lid der Commissie van beheer over de Stedelijke Gasfabriek De heer S de Vries onderwijzer alhier komt als no 2 voor op de voordracht voor leeraar in de geiohiedenis en aardrijkskunde aan de gemeentelijke hoogere burgertohool met Sjarigen cursus te Utrecht Naar aanleiding der beiloeminj van den heer W W M Doorman secretaris van de gemeenten Hekendorp Papekop eu Lange Buigeweide tot burgemeester was 1 1 Maandag velerwege de vlag in die gemeenten uitgestoken Te Oudewater zijn woonplaats werd hem door hel aldaar bestaande muziekgezelschap nEuterpe eene ovatie gebracht De collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden beeft te Haastrecht opgebracht 26 86 Te Vlist ƒ 1 98 In de zitting der Kotterdamscbe Arr Rechtbank van i asteren werd M M huisvrouw van J H FEUiLLETOIM UU iet Frantch IX 4 Even nog de glazenruit voor de wijzerplaat opengemaakt toen de klok met tingelen en slagen gedaan had en dan de minuutwijzer bijna vier minuten ven er geschoven in overleg met het zakuurwerk en daarna stapte de deftige oude heer zijne voorkamer binnen Die kamer mijn lezer of lezeres was niet eene zoodanige die gij lief of gezellig zoudt vinden al getuigde zij voor oudvaderlandsche kraakzindelijkheid Ér was geen behangpapier op de muren maar alles was rondom met hout beschoten hoewel bij daglicht zoudt ge u hebben kunnen spiegelen in dat zorgvuldig donkergroen gelakt beschot Als wij het doen durfden zouden we wel eens even dit grijs en blauw geruite tafelkleed precies geruit als een dambord hebben willen oplichten om u te doen weten wat zweetdruppelen het der werkmeid moest gekost hebben om die vierkante tafel zoo glad gewreven te krijgen wonende ti Haastrecht belcl van meineed vrijgesproken Men sobrijft uit Rotterdam Donderdag a s zal hier tn stede een vergadering worden gehouden ter oprichting van een vrijwilligerscorps tot het vervoeren en bedieneta van het reddingmaterieel bij brand Het initiatief daartoe is genomen door iemand die geheel buiten de brandweer staat Acht jaren geleden is eenzelfde poging gedaan doch zij is mislukt omdat onze toenmalige burgemeester de heer Vening Meinesz geen voorstander van een vrijwillige brandweer was Hij wilde een vast korps Ook is het hoofdbestuur niet erg met het plan ingenomen naar men zeiit hoofilzakelgk omdat het initiatief genomen is buiten het hoofdbettuur om Onze tegenwoordige burgemeester en de wethouder van publieke wrrken moeten zeer met het plan zijn ingenomen vooral de burgemeester omdat deze bü verschillende gelegenheden in taat is geweest te beoordoeleu hoeveel vlugger d vrijvillige brandweer werkt dan het vaste korps dat net redding materieel bedient De leerlingen van het gymnasium willen zich aanmelden om het reddiugkorps te formen In de Donderdag te houden vergadering zal men trachten een stelsel voor de vorming van hot korps vast te stellen en dit dan ter goedkeuring aan te bieden aan den burgemeester met het In een manufacturenwinkel iu de Jonkerfransstraat te Rotterdam vervoegde zich gisteren avond een als heer gekleed persoon die als blijkbaar stom door gebaren te kennen gaf een paar manchetknoopen te moeten hebben Aan zijn verzoek werd volaaan waarna hij met oen gouden tientje betaalde Toen Maar voor die tafel zit eene vrouw eigenlijk eene eerbare mangd van vijf en vijftig winters en wezenlijk als zij hare scherpe oogfen opslaat dan vergaat u de lust om zoo vrijpostig te zijn als we zooeven half van plan waren Gezegde jufvrouw zit in een helder katoenen kleedje en dito hoog in ruiten gevouwen voorschoot ijverig te breien Ze zit roont als eene kaars en ze heefi gaarne dat iedereen zoo gaat zitten want de hooge ruggen van de stoelen met huune matten zittingen worden eiken dag met te veel wrijfwas geboend Ze verliest nooit hare bedaardheid dan alleen in de groote schoonmaak of als de overgroote voorraad linnen die nooit gebruikt mag worden naar en van de bleek gaat en komt haar humeur is echter veranderlijk als de wind en zelden zeer aangenaam Deze eerbare vrijster is jufvrouw Barbara de huishoudster van mijnheer van Tholen Heb ik mü vergist of niet mijnheer zegt ze even van haar werk opziende maar ik meende dat u dadelijk naar de klok liep zonder de vooten af te vegen in t voorhuis Neen Barbara sprak de oude heer geheel onderworpen dat zul je stellig niet goed ijehoord hebben want terwijl ik mijn voeten schoor maakte heb ik mij noa dien tijd ton nutte gemaakt om op mijn horloge te zien of onze klok gelijk ging O zoo ja mijn gehoor wordt er niet beter op en een cent werd op nieuw tegen het voorhoofd gelegd als zijnde een radikaal middel tegen hoofd ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ieder reg l meer 10 Cent n GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt hem daarop geld teruggegeven was en hij dit opgestoken had vergat hij een oogenblik zijn rol van doofstomme door dank u te zeggen Dit wekt argwaan bij de winkeljuffrouw aan wie dan ook bü nadere beschouwing het in betaling gegeven tientje niet echt toescheen Inmiddels had de heer den winkel verlaten en was spoorloos verdwenen Het tientje werd aan het politie bureau in de Meermansstraat gedeponeerd en van daar ter keuring naar een goudsmid gebracht die verklaarde dat het hoofdz keiijk uit lood was vervaardigd doch zóó meesterlijk nagemaakt ilat hij zelf geneigd zou zijn geweeet het voor een echte munt aan te nemen In de Haag che Ct leest men Het bericht dat de heer Kerdijk tot herstel van gezondheid naar het buitenland is vertrokken geeft aan een Haagsch oorrespondent van de Amsterd aanleiding om op te merken dat genoemde heer nu juist op het beslissende oogenblik in de Kamer zal ontbreken als de quaestie der prioriteit van belastingen of kiesrecht zal moeten worden betliat En aanhalende hoe de heer K zich en in September en in November 1891 met de meeste stelligheid voor de rioriteit van t kiesrecht verklaarde laat de correspondent niet onduidelijk doorschemeren dat hij de buitenlandsohe reis om redenen van gezondheid beschouwt als een halpmiddeltje om uit het gedrang te komen Wij meeoen dat de correspondent der Amsterd hier onbillijk oordeelt Vooreerst omdat moeilijk in het verleden van den lieer Kerdijk een feit ware te vinden dat het recht geeft om hem te beschuldigen ran bcginselloosheid Ten tweede omdat voor hem niet de minste reden zou bestaan om te draaien daar immers ieder weet dat men al tot een coalitie is gekomen met een deel der rechterzijde zoodat de affaire toch doorgaat al zou de heer Kerdijk op zijn kop gaan stiM pijn die haar belet had om met mijuheer naar de kerk te gaan zooals anders immer hare gewoonte nu V Waaruit hoeft dominee Steeveld gepreekt mijnheer Uit Johannes III vors zestien t laatste gedeelte Juffer Barbara deed het reeds gereed liggend kerkboek open zocht de aangegevene plaats op en legde daarbij eene der vele pauwenveeren waaraan het boek zoo rijk was om in stille ureu deze woorden eens te gaan overdenken Daar stond ze op en ging naar eene secretaire vatte den sleutel van eene der laden met een dookjo aan om geen vuile vingers op het gewreven hout na te laten opende die en zeide Mijnheer hier is een telegram voor u k zou het waarlijk haast vergeten hebben Een telegram Barbara och waarom zeg je dat niet eer Jo weet dat ik er op gesteld ben dat je die dadelijk geeft Hé Barbara riep hij op eens nadat hij het koevert had opengebroken en terwijl do blijdscliap uit zijne oogen stnpide hé Barbara mijn ïzaak komt nog dozen avond met de diligence van tienen En dut schrijft die ondeugende jongen nu eerst kon hij ons dat niet vroeger gemold hebben Nu moet zijn bed nog geheel gereed gt maakt worden al het brddogoed worden gewarmd zijn kamer in orde gebracht lieve hemel wat een drukte wat een drukte en do gelakte muilen zouden zoo haastig worden aangedaan dat ze ver voor haar uitgleden