Goudsche Courant, donderdag 23 juni 1892

Van Dam uit Jubbega bg de Koniugin llegentes toegelaten Hij vertelde haar in zyn eenvoudige taal hoe treurig het gesteld was in zJIJn woonplaats met de werkeloosheid de armoedo en de armeubedeeling hoe vele arbeiders vaak niet meer dan lOU dagen in het jaar werk hadden eu er toch in de gemeente land genoeg was dat met voordeel bewerkt zou kunnen worden Verder rekende hy H M voor dat velo arbeiders in het gobeele jaar niet meer dan ƒ 100 verdienden en dat slechts enkelen van do gelukkigen het tot 8t 0 iu het jaar brachten Vervolgeus sprak hg over do bedeeling die bg do armste geziuneo toch niet meer bedraagt dan 50 cent tot 1 25 van welke laatste som dan dikwijls 8 Ji 10 personen een week lang moeten leven terwijl dan nog die bedeeling tegen het einde van deu winter soms ophoudt hoewel ze dun nog zoo hoog noodig is Ug meeude dat wel de grootste helft der arbeiders tot die bedoeling hun toevlucht moeteu nemeu en dat als er goeu verbetering iu den toestaud komt dit over weinige jaren met alle arbeider het geval zal zijn Hij verzocht daarom H M haren invloed aan te wouden om verbeteriug te brengen iu dezen treurigen toestand De Ivoningia verzocht hierop aan Van Dam wat hij gezegd had op schrift te brengen eu haar toe te zendeu opdat zij naar aanleiding daarvan do regeering eeuig voorstel zou kunnen doen Van Dam beloofde dit en biermede was s audiëntie afgeloopen Men zal zich heriuuoren dat in 1889 door twee onilergeschiktu beambten der bauk van lieeuing te Ngmugen uit die instelling nt euoeg 60U panden achtereenvolgens kouden gestoten worden zonder dat de directeur dier baok daarvuu tets iiad gemerkt Bij de opneming vau de beleende panden door bgzoudere controleurs werd ontdekt dal de bank voor een gezameulijk bedrag van 5131 12 was bestolen waarvoor do directeur aansprakelijk werd gesteld Daarop is door deu directeur die niettegenstaande het gebeurde iu zijn ambt werd gehandhaafd rjeds ruim ƒ 3000 aangezuiverd Voor hut overige heeft hij uu aun den liaad kwgtschelding verzocht Bij eeu stierengevecht te lanares in de Spaaosche provincie Jaen is een oproer uitgebroken De ontevreden toeschouwers eischteu dat er meer paarden gebracht zouden worden eu toen de burgemeester weigerde dit toe te staan begon het publiek hem en do Ivrador te gooien met stoeuen ledige Hesschen stokken en vuil Het personeel vluchtte eu nu stormden do toeschouwers m du arena Een stier die daar nog was viel op de menscheumassa aan eu doodde ecu man maar bet dier werd spoedig overmeesterd eu weggebracht Ondertusacheu werd de burgemeester nog altgd met allerlei werptuig gegooid Hij beval de burgerwacht het circus met de bajouet te ontruimen maar de mauueu weigerden het volk aau te vallen De burgemeester vluchtte steeds door een gooiende menigte acbtervolgil eerst naar het gebouw der Prefectuur en toen men daar ramen eu deuren ging vernielen naar de kazerue der burgerwacht De menigte bleef voor dut gebouw nog tot het vallen van den avond samengeschoold voor t mius twintig minuten over den bepaalden tijd aankwamcu Heil u zuo ge uw ziel in lijdzaamheid hebt bezeten en niet met ten top gestagen veroctwaardiging Tiebt gezegd Kondueteur wat ben je laat van avond Want die man heeft drie verontschuldigingen die u machteloos maken In do eerste plaats wijst hij met kalm gebaar op de z jovele bijwagens of zegt beleefd als allijil dat er op halfweg want welko diligence zonder halfweg iets gebroken is en kan hij niets vau dal alle zonder bepaald leugenaar te heeten te berde brengen dan verschillen da stadsuurwerken van de plaats van afvaart juist zooveel als de wagen minuten te laat komt iu de stad zijner bestemming Ook onze goede oude heer die vroeg genoeg ging moest bedroevend lang wachten Het logement waar de diligence af en aan reed was iet van dien aard dat hij er wilde binnengaan en getroost stond hij te wachten de parapluie sioeds boven of eenigzints bezijden zich houdende al naar den kant van waar de wind kviam Itoeds weuschie hij te huis te zijn gebleven toen eeu llau v signaal van een horen hem blijde maakte en iïtied terugkomen van het laatste besluit Toen duurde hot ook met h meer of de wagon reed voor het portier gi en daar was het Dag Izaak dag beste jongen Dag vader dag vader u hier zelf en in dit weer Nu gingen beideu spoedig naar huis De ontmoeting tusschen de daar aan huis veel beteekenendo lang gmg open om met een Kamerlid in zake Billitoa te spreken Maar vooral omdat inderdaad de gezondheidetoe tand van den heer Kerdijk zoodanig geschokt is dat langdurige en volstrekte rust voor zijn zenuwgestel hoog noodzakelyk was geworden Het onophoudelijke heen en weer trekken voor de enquête en daartusschen tal van andere werkzaamheden heeft hem inderdaad ernstig aangegrepen En ieder die weet hoe de heer Kerdyk niets ten halve doet maar zich altijd met hart en ziel geeft aan elke zaak die hij aanvat zal zich dit lichtelijk kunnen verklaren Staten Geueraal Twjeue Kaheh ziiting Tan Dinsdag 21 Juni 1892 Wie zich illusie mocht gemaakt hebben dat een doel der rechterzijde de liogeering zou steunen bij het in debat breuken van de belastingontwerpen zal Eeker ontgoocheld ziju uu hij hare verschillende fracticn ééno liju zag trekken bij de stemming iu deze zitting Het voorstel oiu a s Donderdag een aanvang te maken met de openbare behandeling der in staat van wgzon verkeereude belastingontwerpen ontmoette tegenkanting bij den heer A van Dodem die in zijne rede alle mogelijke reilenen opnoemde om de behandeling uit te stollen blijkbaar met de bedoeljug allo tegenstanders der regocring onder één hoedje te vangen Dit gelukte volkomen De heer Schaepraan viel hem bij oin deze de heer Bahlmann weder om een andere reden doch hot slot was dat het voorstel des Voorzitters doorging met zuivere partijsteiiimiog rechts te on links 37 stemmen tegen en 44 vóór De heer Van der Kaay en de minister betoogden de wenschelijkheid om thans af te doen wat gereed was de laatste verklaarde uit naam der Eegeering dat do dadelijke behandeling met haar werkplan strookte eu haar aangenaam ziju zou Gelukkig was do linkerzijde wijs genoeg om als één man met baar mede te gaan Va raillioen erfenis uit Xederlaud spookt iu Duitsch and nog altoos in de hoofden van velen diu dun familienaam Brandt d ragen of met eene familie van dien naam verwant zijn of wel zoodanige verwantschap veronderstellen Gelijk men weet betreft het do nalatenschap tan J t lirandt die in 1791 te Amsterdam is overleden en wiens vermogen naar men heeft beweerd thans met de daarop verloopeu renten door de rechthebbenden kou wordeu opgeëischt Ofschoon er herhaaldelijk is aangetJoud dat het laatste gedeelte dezer nalatenschap reeds in 1793 aan de rechthebbende is uitbetaald en ofschoon ook reeds in 18 9 van rechtskundige zijde is aangetoond dat buitendien alle aanspraken van vermeende rechthebbenden te dier zake reeds waren verjaard worden er by de rijksregeenng te Berlijn nog altoos aanvragen gedaan om van de Xederlaiidscbe regeeriüg do gewenschte uitbetaling te verkrijgen Sinds eenigen tijd schijnt het met die aanvragen nogal druk te ziju gegaan want de officieele Reichianleiger bewat thans eene bekendmaking waariu tegen dat drijven wordt gewaarschuwd ouder opmerking dat er ook geen vooruitzicht bestaat op eeuig gun tig gevolg te dier zake langs den weg van rechten j en dat het Duitsch departement van buitenlaudsche i zaken en ook de Nederlansohe regeering op zulke I aanvragen voortaan geen antwoord meer zullen geven Volgens de rnêt werd te Leeuwardeu de arbeider Barbara sprak de oude heer och wat ik je verzoeken mag knor nu niet zooveel op hem Bedonk ik heb hem zoo zelden hier tn jullie hebben bijna altijd ongenoegen Wees nu niet al te nauwnemend hoor Maar de jufvrouw hoorde hem reeds niet meer want ze liep zoo snel ze kon op hare klappende muilen naar achter en naar de keuken om daar haar hart iuclit te geven over de vreesolijke wanorde i ie komen zou Vat zei ze een poos later toen do oude heer geheel gekleed de deur wilde uitgaan u er nog uit en dat alleen om Izaak af te halen iu dit natte weer Neen hoor eens mijnheer daar kan nu niets van komen Kom trek gauw die overjas wèOT uit ik heb reeds eeu boodse hap naar den kantoorki echt gezondeu die kan den jongen heeraf bales en meteen zijn goed Foei u zou in dit koude natte weer op dien wagen staan wachten Morgen had u weer rhimraetiek Praat nu maar niet moer Barbel sprak de oude hoer met beslissend hoofdschudden ik heb mij t vast voorgenomen ik wi mijn jongen t eerst zien eu hij ontsloot de huisdeur en ing heen Hebt ge ooit mijn lezer bij een der vele gouden Zonnen Arenden of Leeuwen staan wachten op le nu gaandeweg in oubruik gerakende diligence s om eeu logé uw moeder of oudste zuster at te halen Dan hebt g zeker de treurige ervaring opgedaan dat gezegde wagens juist als gij er op moest wachten VËRGADERINGVAPiDËNGËMËËWËRA D DINSDAG 21 JUNI Voorzitter Mr A A van Bergen IJiendooru Tegenwoordig 16 leden Afwezig is do heer Oudijk wegens ongesteldheid De notulen der vorige vergadering worden voor gelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten hebbeu goedgekeurd het kohier der pi dir belasting op de inkomsten Deze modedeeling wordt aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter stelt voor opnieuw ontheffing te vragen vau do verplichting tot oprichting van een burgerdagschool in deze gemeente Aldus bosiülou De Vooriitter deo t mode dat iedeputeerde Stateo eene beschikking hebben ingezonden botr het raadsbesluit van 1 Maart jl tol reorganisatie der Tweede Burgerschool voor meisje Uit deze missive blijkt dat Gedeputeerde Statea van oordeel zijn dat daar door den Eaarl is bepaald dat de gonoemde school er eene zal ziju met 5 klatsen volgens een leerplan van gelijken omvang als het thans voor de 5 hoogste klassen bestaande met eene bevoegdheid lot wijziging van B eu W ia overleg met de schoolnutorileiten terwijl volgons urt 21 der Wet do vaststelling van liet leerplan eu do verdeeling dor school iu klassen is opgedragen aaa het hoofd der school onder goedkeuring van ïi eo W en van do districts sohoolopzionor het besluit niet kan worden goedgekeurd De heer IJssel de Schepper vraagt dea Voorzitter eonige inltchtiug ovor do beteukeiiis van Uat besluit Z i heeft die niet goedkeuring gueu betrekking op de hoofdpunten van het besluit en spr zou gaarne van den Voorzitter vernemen in hoeverre die van kracht blijven dan wel of het doen vau een nieuw voorstel noodig mocht zijn Do Voorzitter zegt dat de nietgoedkeuring het geheele besluit gold masr spr lelt voor do beschikking vau iedeputeerdB Staten ter visie te leggen om de raadsleden in de gelegenheid to tellen laier als dit hun noodig voorkomt eei nieuw voorstel uuar aanleiding daarvsa te doen De heer IJssel de Schepper drukt zijne bevreemding er over uil dut B eu W niet tijdens de behandeling van het voorstel tot riörgauisatie liebljea gewezen op de onwettigheid die thans aanleiding gaf tot de niet goedkeuring terwijl hij afkeurt dit terwijl de Wethouder Koning Woensdag jl ipr moiledeelde dat hij geen vrijheid vond hem in keij nis te stellen van deu inhoud der missive van üedep 1 Staten deze dien zeilden dag in do dagbladen veimeW stond Spr meent dat de liaad daarvan het eerst in kiniiis bad moeteu wordeu gesteld De Voorzitter merkt op dat du beslissing van Gedeputeorde Staten volstrekt geen geheim was en I dus veilig mocht publiek gemaakt Intusschen acht I spr het niet wonschelijk dat zulke beachikkingeo worden gepubliceenl voordat de Raad ze kent Doch behalve aou B en W is ook dergelijke missive gericht aau deu Inspecteur van bet lager onderwijs met uitnoodiging don districls schoolopzienor den inhoud daarvan medotoikvlcn liet bericht behoeft du niet door B eu W tot do dagbladen te ziju doorgedroigen Spr heeft er althans met niemand over gesproken Barbara en hom was heel kalm want die tweekoaden het in deu regel niet al te best met eikair vinden Barbara was sedert achttien jaren gewoon in alle huishoudelijke zaken bet opperbewind in hau den te hebben on onze Izaak die viel op andere plaatsen had verkeerd nam juist niet altijd genoegen met hare beschikkingen Wilde do oude heer iets van haar gedaan hebben dan kleedde hij zijn voorstel zoo in dat zij den eersten dag vermoedde wat het kon zijn en dan zeide de goede man eerst den tweeden of dorden dag ronduit wat h j verkoos en dan stemde de jufvrouw vvel toe maar niet zonder hare bescheiden meening nog al vaak op pruttelende manier te zeggen Niet alzoo Izaük Hij beschouwde de bekrompene burgerachtigo vrouw weinig moer dan eene dienstbode en hoewel altijd beleefd tegou haar zei hij het haar kort weg als hij soms ieis in hunne ouderwotsche degelijke huishouding wilde veranderd hebbon Toch hield du oude ziel nog op hare wijze van hom immers ze had hem als t ware opgevoed eu oenigo voorliefde boliield zo altijd voor hem Kr stond dan ook toen hij te huis kwam een smakolijke maaltgd voor hem gereed want ze wist wel dat hij dien dag door do Jaugdiireude reis meestal per diligence geen eigenlijk diner kon krijgen ITordl vervolgd De heer Noothoven van Goor zegt dat bedoelde hesohikking volstrekt geen staatsgeheim was zoodat hg de raadsleden Prince eu Jager daarover sprak De Voorzitter merkt nog op naar aanleiding van de vraaï van den heer IJssel de Schepper waarom B en W niet tijdens de behandeling van het voorstel op de onwettigheid wezen dat de heer IJssel de Schepper die het voorstel deed zelf moest weteu in hoeverre dergelijk besluit wettig kon worden geacht De heer Noothoven van Goor voegt nog daarbij dat het toen vrij voorbarig zou zijn geweest en brengt in herinnering dat ook in Sohoterland eeu dergelijk besluit genomen werd waaromtrent de beslissing toentertijd nog aaiihanging waa De heer van der Garden betoogt do wenaehelijkbeid dat de Baad don inhoud der brieven v erneme door B eu W tot Gedeputeerde Staten gericht Do Voorzitter deelde inedo dat daartegen geen bezwaar bestaat waarop hij bedoelde brieven doet voorlezen Ingekomen zijn 1 Een voorstel van de Commissie voor de slrafverordeuingon inzendende ecu wijziging iu do verordening van politie op do Markten Wordt aanstonds behandeld en goedgekeurd 2 Een rapjiort van do Kaadscoinmissie belustmet hot na ien der rekening van de Schutterij dienst 1891 adviseerende tot goodkourinï Ter visie 8 Eeu rapport van de Ilaadscommissie belast met bet nazien der rekening van de Volksgaarkeuken dienst 1891 adv iseoreiido tot goedkeuring Ter visie Ken rapport van de Kaadscommissie belastmet het nazien der rekeningen der gesubsidi erdeInstellingen van Weldadigheid a lvi3üereude tot goedkeuring Tor visie Eene missive van de Coramissio van beheerder Stedelijke Gasfabriek ter begeleiding van do rekening over 1891 Da ontvangsten hebben bodrageu ƒ 79722 73 Do uitgaven 79377 55 Saldo 345 18 Ter visie Een voorstel Van H en W om van de uitS raak der liotterdamsche Rechtbank in het procesmet Scbieland in hooger beroep te komen Hierbijwordt overgelegd eeu advies van dfii advocaatMr Vlielander Hein uil s Hage dat voor de raadsleden ter visie wordt gelegd Ken voorstel vau IJ u W naar aanleidingvan du vnuig bij de behandeling der laatste gemeentebogrooling aedoan of het niet weuscholijk zouziju net onderhoud van allo werken der gemeenteaan te besteden B en W geven er de voorkeur aan geen verandering te brengeu iu het tegenwoordige stelsel Tor visie 8 Keu missive van do Weerbmrheids Vereeniging Burgerplicht haar dank botuigende voor de gunstige beschikking op haar adres Aangenomen voor kennisgeving 9 Een adres van de Feestcommissie van het a st gymithstiekfeest alhier verzoekende een bijdrage voormedailles te mogen ontvangen van de gemeente enontvangst der turners op het Raadhuis In handen van B en W om bericht en raad 10 Missive van C van Vliet verzoekende benoemd te worden tot sluiskneoht Ter visie Aan de orde Het adres van do Directie der Goudsche Water leidingMaatschappij betretfende het aangaan eener obiigatie loening B eu W stellen voor die Maatschappij te machtigen tot het aangaan dier leening groot ƒ 2500C aHosbaar in hoogstens 25 jaren Na een korte discussie naar aanleiding van ooneopmerking van den heer van der Garden wordt hetvoorstel van B en W met algemeeno stemmen goedgekeurd Aan de orde Do Outwerp Instructie voor den Gemeente Ontvanger Algemeone besohouwinsen worden niet gevoerd en derhalvü wordt onmiddelijk overgegaan tot de behandeling der artikelen Bij art 1 stelt de heer IJssel de Schepper voor het kantoor van den ontvanger open te stellen van 9 tot 1 en van 2 4 ure of van 9 tot 12 en van 1 4 De heer Prince geeft de voorkeur aan openstelling van 9 tot 1 en van 2 4 ure daar om 12 ure de arbeiders het best in de gelegeuheid zijn op het kantoor te komen Na eonige discussie wordt bejiaald dat hot kantoor met uitzondering vau den Nieuwjaarsdag en de algemeen erkende Christelijke feestdagen opeu zal zijn van half 10 tot 1 ure en vau 2 tot 4 uro Nog wordt bepaald dat het kantoor des Zaterdags voor hut publiek zal zijn gesloten evenals dit te Leiden Haarlem Utrecht enz het geval is om den ontvanger in do gelegenheid te stellen de verschillende staten opgaven enz vooral diÓ welko hij lederen Maandag aan B en W moet overleggen volgens art 17 die dag in orde te maken Dit werd bepaald op voorstel van den heer Noothoven vau Goor en wel met 9 tegen 6 stemmen die der hh Hoef hamer Straver vau Vieumiiigen Jager van Veen en de Voorzitter terwijl de hoer Fortuijn Droogleever buiten stemming blijft Aan art 7 aldus luidende Van ailo ontvangsten en overnemingeu van gelden geeft hij quitantien af volgens de voorschriften hem deswege door B n W te geven Hij mag onder goenerlei voorwendsel ooit eene quitantie in blanco teekenen en aau de ambtenaren te zijnen kantore of andere personen iu bewaring geven wordt op voorstel van den heer IJssel de Schepper oen nieuwe alinea toegevoegd van deze inhoud Hij is verplicht iu een daarvoor ter secretarie aanwezig register re9U te geven voor alle door B en W voor voldaan geteekende stukkeu die hem ontvanger ter invordoring worden ter hand gesteld Aan art 15 vermeldende de boekon on registers die de ontvanger zul moeten houden wordt op voorstel van den hoer IJssel de Schepper een nieuwe alinea toegevoegd luulendo aldus Ook is hij verplicht np den eersten dag van elke maand een balans op het Grootboek op te maken en B en W over te leggen Zeer breedvoerig werd vervolgens gediscussieerd over art 16 luidende aldus De ontvangen gelden moet hij zorgvuldig bewaren Zoodra het bedrag der onder hem rustende gelden du som van ƒ 200ÜÜ te boven gaat geeft hij daarvan oniniddelijk kennis aan B eu W en mout hij het meerdere overbrengen m eene door don gumeentoraad aan te wijzen bergplaats waarvan hij eeu der sleutels bewaart Het schriftelijk bewijs van do alzuo Mvergebrachte gelden geldt in zijn kas voor gereede penningen Do hoeren Fortuiju Droogleever eu IJssel de Schepper botoogeu de wenschelijkheid bcdoold bedrag van 20UÜÜ te veranderen iu ƒ lOOÜO de hoer Nootnoven van joor zou or daarentegen do voorkeur aan geven het heelo artikel te doen vervallen wijl daardoor eenigszius tie Vdrantwoordelijkhoid van den ontvanger die een borgtocht jtolt wordt overgebracht op B en W die zulks niet doen Op voorstel vau don heer IJssel do Schepper wordt eerst het beginsel uitgemaakt of do ouivanger zoodra do ondor hom berustende gelden zeker bedrag te boven gaan dit meerdere zal storten Met 8 te ien 7 sleramou die der hh IJssel le Schepper Fortuijn Droogleever vau der Post van Vreumingen Jager van Veeu en Lotsy wordt bepaald dat hij dit niet zal moeten doen Do hoer Koning bleef buiten stemming Genoemd art 16 is dus vervallen Met een enkel woord vvord tor loops ook de bezoldiging vau dun ontvanger liesproken de heer Noothoven van Goor betoogde dat hot bedr ig van ƒ 2100 J ƒ 100 voor do inning der schoolgelden niet hoog kan genoemd worden met hel oog op het renteverlies ten gevolge der te stollen borgtocht en het salarieeren van kantoorpersoneel terwijl de heer IJssel do Schepper het wouschelijk achtte ile vraag van oeuy verhoogiug dier be oldiging in overweging te nemen De Voorzitter daareutegeu merkte op dat verscheidene uitstekende candulaten zich voor de betrekking hadden adiigoineld zoodat eene verhooging vap bezoldiging volstrekt niet noodig moest worden geacht No vverd bij eeu der artikelen een alinea gevoegd van dezen inhoud Hij benoemt ontslaat eu bezoldigt zelf dü bedienden die hij moeni noodig te hebbeu en onderwerpt die benoeming aau de goedkeuring van B en W De goheelo instructie wordt daarop iu stemming gebracht ea met algomeoue stemmen vastgesteld De door den ontvanger te stellen borgtocht wordt vervolgens bepaald op ƒ 35000 reéel De borgtocht zal moeten beslaan m eene inschrijving in eene der Grootboeken van do Nederlandsche Werkelijke Schuld of wel iu oene hypothecaire inschrijving op ongebouwde eigendommen eeu overwaarde hebbende van één derde Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten Boiteiilandscii Overzicht Do herstöiniiiingeii in België zijti niet in alle deplon guustifï gevvoesl voor de liberattu Zij zegevierden t j Bergen Doornik Nijvol Vervierd en gedeeltelijk te Charleroi doch delfden het onderspit voor écn zetel te Charleroi en voor senaatsleden te Verviora en te Suii nies Nu de uitslag der herstemmingen bekend is telt do Kamer 92 clericaie en 59 liberale leden eu ééne vacature tengevolge van het overlijden vau den heer ïesch m do Senaat 46 clericale en 30 liberale leden De nieuwe stemming te Arlon tengevolge van het overlijden van den heer Victor Tesch kau eek at plaats hebbea nadat de Kamer zich geconstitueerd hee t en de verkiezing van U Juni 11 heeft geldig verklaard Naar l Avtnter social meldt zou de minister van staat Alph Nothomb die met zijne vooruitstrevende denkbeelden in het Vlaamsche Turnhout niet langer eeu onderkomen vinden kon zich te Arlon caudidaat stellen Van audere zijde wordt daareutegeu vernomen dat de minister van justitie de heer Lejeune beproeven zou door Arlon ia de Kamer gebracht te worden Maaudag avond was er eene groote soiree te Weenen in het paleis Palify waarop Bismarck te IOV4 uur ver cheen De academische zangvereeniging Orpheoii bracht eene serenade Bibmarck bedankte en zeide verblijd te zijn te zien dat do jongelingschap van beide keizerrijken de wederzijdsche vriendschap onderhoudt Bismarck voegde er aan toe dat het aan do wijsheid der twee Keizers te danken zal zijn dat een toestand als in het begin der eeuw niet terugkeeren zal en hij eindigde ratteen Jioc A f uit te brengen op de wetenschap en de kunst welke de Duitschers van noord en zuid verbinden De gemeeuteraads erkie ingen zijn in Home ten gunste der liberalen uitgevallen De stemmingen waren zeer opgewekt Voor Volgens de Pest is de Duitsche legerorganisatie een besloten zaak en zal het ontwerp in het najaar bij den rijksdag wordeu ingediend De diensttijd zal zijn twee jaar met vermeerdering van het slaande leger en aanzienlijke uitbreiding van het onderwijzend personei l Het leger zal iu vredestijd minstens 550 000 man dus ongeveer 70 000 meer dan thans hebben Dit heeft een hoofere uitgaaf vau ongeveer zestig millioeu jaarlijks tot gevolg In overeenstemming met de sedert 1S87 bij de Franscho infanterie bestaande complementaire kaders zullen er opgericht worden een soort vanstam of kaderbataljons der 173 infanterie regimenten van het Duitsche leger met een daaraan gepaard gaande verdere vermeerdering van dö sterkte der infanterie en jagerbataljons Dat het op den duur niet aangaat in strijd met recht en billijkheid in strijd met den wil van het volk te regeeren heeft ten sloUe ook president Palacio tot zijn nadeel ondervondeu Ondanks alle hoog opgeschrotfde tijdingen van president Falacio over dour hem behaalde overwinningen is eindelijk de ware stand van zaken in Venezuela aan het licht gekomen President Falacio heeft zijn ontslag genomen en aan den vice president Valeguas is de uitvoerende macht opgedragen lot het congres dat spoedig zal bijeenkomen een nieuwe president heeft verkozen Zoodra het tu Caracas bekend was dat president Palacio zich uit de voeten had gemaakt begonnen heete troepen volks door do straten te trekken schreeuwende Weg met de aanhangers van den overweldiger Laat onzo vrienden vrij Dood aau de politie Menigeen voorzag zich duarop van vuurwapenen eu spoedig waren de straten gevuld met opstandelingen Er begon toen een geregeld gevecht tusschen de politie en de gouvernementstroepon aan de eeue zijde en do opstandelingen aan de andere zijde Om de wanorde ten top te voeren is er nog een werkstaking uitgebroken onder de spoorwegbeambten voor htt meerendeel Italianen die zich bij de opstandelingen wilden aansluiten Wat men omtrent de oorzaken voor den opstand verneemt past geheel in het kader der gewone revolutièn iu de Zuid Amerikaansche republieken l alacio s mandaat als president was reeds 20 Febr j l ten einde geloopen Sedert dat tijdstip regeerde hij als dictator waarom de oppositie hem tot verrader steiupeldü Zijnerzijds beriep hij zich op een referendum waarbg de gemeenteraden en gemeentelijke ertegenwoordigingeu der verschillende Staten waaruit de republiek is samengesteld grondwetswijziging verlangd hadden voordat tot do presiüeutskeuze zou worden overgegaan De oppositie wilde dat de 1 leden vau den bondsraad onmiddelijk volgens gebruik ééa uit hun midden tot president zouden kiezen Werkelijk werd het congres opgeroeptu dat de leden voor den bondsraad moet kiezen maar wijl dit volgens de grondwet van 1881 bij meerderheid van twee derden der stemmen moet geschieden maakten de ffContinuisten of voorstanders van Palacio s aanblijven die verkiezing oumo