Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1892

r I 4867f 1892 Vrijdag 24 Jonl GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tnzendlng van advertentiön kan gesohloden wt een uur des namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt M t 10 wn dom PrafHMrcD WMtUMm OMMMbMrm m om k t nbU k Oeneea en HnlsMlddeL rmit B Vlrehow bwsj T QlStl MOMlwi m Beelam L ii io tk T Nnssbanm moi Hertz Amtontam T Korczynskl Krakw Brandt KiuMnburg bij storingen in de Irbald r br k aaa tlast Elc hard Brft dt vorden om bars sMhte verfctaff dMcrronrM rMn d ebarp wcfkaada Zonua fiittenrator DroppaU Veaffaala ana Om zich by den aankoop te beaehennen VC rae men In Ar apotheken ateeda naar da allaan echt Üwltflerache n i M Jjalug 70 Caatii ZtlkM fc t lede doo j Oouda Snelperadruk van A Brinkman h Zoon gelijk door hunuersyds niet in het congres to verschijnen Steunende op een ronnis van het hooggerechtshof dat da verlenging van Palaoio s mandaat o iwettig verklaarde vaardigden nu ii van de 150 congresleden een manifest uit waarin i tot den burgeroorlog opriepen on Palacio als landverrader brandmerkten Deza beantwoordde die oproeping aanstonds met een gewelddadige vorvolginfr zijner politieke tegenstanders Zoo ontbrandde de burgeroorlog die sinds met wisselende kansen werd gevoerd eu met de vlucht van Palacio eindigde Kaotongerecht te Gouda Zitting van Woemdag 22 Juni 1892 De volgende personen z n veroordeeld wegens Als bloedverwant van een minderjarige ter voorziening in de voogdg voor den rechter opgeroepen zonder geldige reden alwezig te zijn gebleven A S te Kralingen tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Spelen met geld op de openbare straat H F den K te Gouda tot ƒ Sof 1 dag hechtenis J S te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis J M en J V te Gouda ieder tol O BO of 1 dag hechtenis Te Gouda zonder de vereischto vergunning uitoefeuen van het beroep van straatmuziekant K J van D te Gouda tot 1 of 2 dagen hechtenis Visscherijovertrediug bq herhaling gepleegd M K te Gouda tot 5 dagen hechtenis Als geleider van een ingeschreven bondenkar daarmede rydeii zonder do houden voorzien te hebben van muilkorven J B te Waarder en P van den B te Zegwaard ieder lot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Des avonds rijden met een met een trekdier bespannen voertuig ntet voorzien van een helder brandei d licht A B te Alfen a d Rijn tol of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap bij 4e herhaling C C te Gouda tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap op twee verschillende tqdstippen gepleegd bij Ie herhaling P R ie Gouda lot 2 geldboete elk van ƒ 5 of 3 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap gepleegd bij 2e herhaling G B en K W te Gouda ieder tol eene week hechtenis Openbare dronkenschap £ V te Nieuwerkerk a d IJssel L C te Dordrecht J L Ie Utrecht F K C K J B J B 1 B en B L allen Ie Goada G H te Oudewelering ieder lot 1 of 2 dagen hechtenis J van der W te Gouda tot 2 of 2 dageu hechtenis J van der K te Gouda lot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis M van der W te Bodegraven lot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag Het te Zevenhuizen zonder vereischte vergunning houden van eene openbare verloting G W te Nieuwerkerk a d IJssel vrijgesproken ADVEILTENTIËN Bg vonnis der Arrondigsementg Bechtbank te e Gravenliage den 3 Mei 1892 gewezen is door echtscheiding ontbonden verklaard het hnwelgk den 6i Angnstus 1889 te i Gravenhage gesloten tusschen Vrouwe AlfNA ULIZE van LANGES eerder Weduwe van wglen den Heer JVedrik Iheodorua aehlette en den Heer PA ÜLVSJOHAyJfMHZAALBERG zich schrgvende PA VLVa JOHANNES ZAALBERG Johannes CorneUsaoon beiden zonder beroep en wonende te s Gravenliage W VAN KOSSEM Bï Advocaat en Procureur Niet alleen ben ik niet opgeklopt doch heb ook zelf de brand gebluscht Niemand heeft gelnkkig een droppel water behoeven aan te dragen J L van der WËËRD Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsehe Cotiranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit 01 GEIECEN te GOUDA Zondag 26 Juni 1892 QSOOTUILITAISDONCEUT te geven door de Koninklijke Stahnuzlek van het Regiment Grenadiers en J aggers ouder Directie van den Heer W van der Linden Aanvako 7 uur BR Leden der Sociëteit Leden der Weerbaarheids Vereeniging Bnrgerplicht hebben Vrgen Toegang alsmede de Deelnemers aan den Wedstrgd op vertoon van bon Lcgitimatiekaart Entree v x r Dames 50 ets Niet Leden en Vreemdelinge ƒ 1 49 per Persoon Eene van oudsgerenomeerde en alhier bekende Firma io WUIVEN enz wenscbt in relatie te treden met IEMAND liefst een jong mensch van goede familie tot het opnemen van Commissiën Adres Lett W Boreao dezer Courant FEMSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwftsersche WasseheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschaaelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az kwalan d r Imn iMt i bedao too K baaflpIjB dstz aen Iiaknnskktc preparaten Kleiweg A No 73 Openbare Verkooping om contant geld te WADDINXVEEN ten huize van den Heer J H van dek TORKEN aan de Goudkade ten overstaan van den Notaris REIJNDEBS te Zevenhuizen op WOENSDAG 29 JUNI 1892 des voormiddsgi 10 uur van een gedeeltelijken INBOEDEL waaronder KABINET diverse STOELEN es TAFELS VEEBEN BEDDEN met toebehoo ren tweepersoons KANTOOBLESSENAAB MANGEL en MANGELTAPEL LINNEN PERS DBOOGSTOKKEN enz enz a Morgens voor de verkooping genommsrd te bezichtigen Sociëteit DE RÉUNIE Een KNECHT gevraagd voorzien va goede getuigschriften omtrent bekwaamheid ea gedrag Zich aan te melden bg den Kastelein 1 Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zjn de oplossende en verzachtende SALMIAE FASTILLES van Kraepelien fe Holm Apothekers te Zeitt Verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten in Q flescbjes 20 cent Te Gouda o a bg de Heer A B TEEPE voorheen C THIM Alom te bekomen DEOOÜDSCEEHLM of de bescbrgving der beroemde gescbildeid Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der 8L Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eoi waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levembericht der beroemde Glasschilders de Uebroeden Dirk en Wouter Crabetli DOOB CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Konaton enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bonwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents aMlw UJk lUtmtU Mri Bit Jr T Frerlehs y t T Scanzonl wmiburg C Wltt OopMhag Zdekauer at PMntHirg Soederat dt iuum Lambl w rMi ui FOrSter B rmlngt m Onderbulks organen kctJ B tjum Mlcuc TO rt r it voortkon ade ooc tcld llCksld feMUwdhaia kortadrai Dl ZvlUCTMh PlUcD o den Apotbcker DffMOBMB M ilja u varkleMB b Ttn A BBINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 trance per post f 1 70 Wzoaderlgke Nommers VIJF ENTEN B INNENLAND GOL DA Ü3 Juni 1892 Door de politie alhier zijn aangehouden drie personen wef ena diefstal in ilieostbaarheid gepleegd l hicesverbaal is tegen hen opgemaakt Dezer dagen heeft do eerste jaarlyksche ergadering plaati gehad rnn het Ned Genootschap voor Munten Penningkiiude Op het Congres International de Namismalique verleden jaar in Brussel gehouden was door de Ned congresleden de weiisclielgkheid uitgesproken ook ten onzent een genootschap op te richten lat de zoo verspreide Xeilerlandsohe munt en penningkundigen zou vereenigen om door liunne samenwerking een krachtiger stoot te geven aan den bloei van die wetenschappen in ons land De reeds tgdens het congres gevormde commissie van oprichting had nu de toegetreden leden samen ta roepen om de statuten enz vast te stellen een bestuur te kiezen leden te benoemen en aan de vereeniging vasten vorm te geven De jonge vereeaiging werd betiteld Nederlandach Genootschap voor Munt en Penningkunde onder de zinspreuk Concordia res parvae creacuiit met Amslerdam t zetel Volgens de statuten tracht het Genootschap ziju doel te bereiken door onderlinge samenwerking der leden het houden van een jaarlijksche vergadering het uitgeven van een munt en penuingkundig tijdschrift het oprichten van eene bibliotheek en numismalische verzameling hel zich in verbinding stollen met genootschappen met buitenlandsehe numismalen enz In deze vergadering werden vervolgens verscheidene gewone en buitengewone leden benoemd Daar FEViLLETOIM Uit hel Framch IX Hé vader sprak Izaak toen ze de huiskamer binren gingen waarom heeft u hier nog geen vloerkleed leggen t is winters veel warmer eu u is toch altijd zoo gevoelig voor de koude ëu wat lijkt het ongezellig met al die raatten op dien kalen vloer Ja jongeheer Izaak sprak Barbara dat zeg je nu wel maar we kunnen ons niet regelen naar de slordervotten van meisjes on vrouwen van dezen lichtzinuigen tijd Verbeeld je in een daagscho kamer een vloerkleeil zoo n stofnest dal nooit kan worden opgenomen en waar men niet eiken mor en da meid kaft heenzenden om te dweilen Foei ik gruw alleen van I idee Laat ons nu eerst maar gaan eten sprak de oude heer bemiddelend als Izaak voor goed te huis komt kan hij alle veranderingen hier aanbrengen die bij noodig acht Maar wat hoest en kuch je soms m jn jongen doe je daar niets aan Wacht sprak Barbara de knecht is er nog onder komt Toor de heer W i Portuijn Droogleever alhier De Indmtrie hel jacht an den beer P Smit Jr waarmede de Koninginnen de tooht op het Sneekermeer maakten was keurig viraierd Terwijl de beriedenkajuit in blauw satijn was gemeubeld met fluweelen tapijt was het voordek in een tuintje met grindpaden en bloemperken herschapen waarin de kleine Koningin veel genoegen vond De buitenkajuit was voorzien van zacht roode gecapitoneerde satijnen kussen De zonnetent prijkte met koninklijk wapen onder een baldakijn van rood fluweel met goudfranje De ingang der benedeukajnit was versierd met een bloemkussen prijkende met een bouquet van nieuwe variëteiten pioenrozen op een witten grond Zoozeer trok dit bloemstuk de aandacht der Regentes dat H M aan de Oude Sohouw aangekomen het in haar rijtuig deed brengen eü het dus naar Leeuwarden medenam Op de tafel in de kajuit was een ander bloemstuk geplaatst orchideeën op eeo spiegel van geslepen gla gelegil Dinsdag avoud ontving Sequah die zich nog te Zwolle bevindt van de gezamenlijke werklieden van do werkplaatsen der staatsspoorwegen aldaar eene prachtige en kostbare zweep met goud gemonteerd benevens een album mot de namen der gevers welke geschenken iloor eene commissie van 5 personen na afloop der acance met eene toespraak werden overhandigd De geschenken werden hem gegeven als eeu bewijs van dankbaarheid voor de herstelling van een hunner makkers die erg aan rhumatiek lijdende was goweest De groote zaal waar Sequah zijne séances houdt was zoowel beneden als boven zoo vol onder anderen waren er ruim BOO werklieden van genoemde werkplaats met hunne v rouwen dat men de deuren vói r die kan met een wel wat vlier en kamillen halen geen beter middel voor t hoesten zei myn vader altgd dan zoo n trekpotje s nachts voor het bed en daarvan vlijtig ingenomen Neen Barbara riep Izaak haar na laat dat maar niet halen want ik neem dat misselijk goed toch niet in Fooi vader wat is dat mensch nog altijd heerschzuehtig Och mijn jongen dat moet je zoo nauw niet nemen innerlijk meent ze t best met ons Eu nu volgden vragen van den vader naar de familie de Baclf en naar al de kennissen die hij daar ter plaatse had Jufvrouw Barbara informeerde bij Izaak hoe vaak zijne kamer gedaan werd of hij wel zoo vaak als lij dal in der tijil had noodig geoordeeld schoon linnen op zijn bed kreeg ze vroeg naar zijne wasch naar de haar bekenile onzindelijkheid van die groote stad en zat nii t misdeeld van nieuwsgierigheid als ze was vry wat lastig voor vader ea zoon zoolang bij hen totdat beiden naar hunne slaapkamers gingen Izaak bracht de weinige dagen die hy te huis kon zijn behalve eenige gew ne twisteu met Barbara recht genoegelijk door t Speet hem zelfs dat hij zoo spoedig weer moest vertrekken maar een brief van van Braem op verzoek van de jongelui die even als hij op de bruidspartij bij tie familie van Meeren waren genoodigd drong hem nog een dag vroeger te gaan dan hij voornemens was t Viel hem wel wat hard zijn ouden vader die zijn eenigeu zoon ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ritf personen den aanvang moest sluiten Buim 3000 waren in de zaal aanwezig Na afloop werden de paarden van het rijtuig gespannen en werd Sequah door de menigte onder gejubel naar zijn hotel getrokken De wenschelykheid om hare plannen en denkbeelden in zeer ruimen kring bekend te maken en daardoor de Natie in de gelegenheid te stellen er zich een oordeel over te vormen heelt de ZuiderzeeVereeniging geleid tot het besluit om eene volkauitgave het licht te doen zien die voor zeer geringea prijs voor ieder verkrijgbaar wordt gesteld Ken technisch overzicht van het yraagstuk van Prof J M Telders daartoe welwillend beschikbaar gesteld de Oecouomisehe Beschouwingen van het Bestuur en eene groote kaart van Nederland waarop de afsluiting met de verschillende bed kingen en polders in kleuren zijn gedrnkt k n worden verkregen door ieder die daartoe dortig conts of zes blauwe postzegels voor elk begeerd exemplaar aan de flrma E J Brill te Leiden de uit ev rs dor Zuiderzee Vereeniging doet toekomen De verzending gesckiedtvan af Maandag 27 Juni e kJ Men meldt nog uit Leeuwarden de volgende bijzonderheden omtrent het bezoek der beide Koninginnen Na afloop van de harddravefij op 18 dezer gaf de jonge Koningin den wensch te kennen om gezeten in een chais langs de baan te rijden Ofschoon H M de Koningin regentes bevreesd waa dien wensch in te willigen werd toch aan den heer T Velstra lid van de Provinciale Staten van Friesland voorgesteld om do jeugdige Vorstin in zijn chais te nemen en een rit te doen De heer Velstra hail evenwel niet terstond een geschikt eigen paard disponibel en huiverde met een zoo hartelijk lief had voor een enkel feest zoo schielijk weer to moeten verlaten nam mijnheer de Back had hem verlof genoven om veel langer te blijven dan hy nu deed Hij troostte den ouden heer echter dat dit het laatste jaar was dat hij van huis was en de vader werd daardaar wat opgeruimder en na vele aanmaningen om toch vooral voor agne dierbare ge on lheid te zorgen ging hij woer op r is Tegen zijn wil van Izaiik namelijk had Barbara den ouden huisdokter laten komen wijl zijn hoesten zeer hardnekkig aanhield Nauwkeurig had de dokter Izaak ondervraagt en hem aangeraden zich vooral niet te veel te vermoeien veel maar dan matige beweging te nemeu eu in den eersten tjjd vooral niet te paardrijden of dansen zooals hij gaarne deed Hij liad Izaak verder wat pillen voorgeschreven maar zijn vader toch gerustgesteld dat het niets d m gevatte koude was Evenwel VLorzichtigheid wu altijd aan te raden sterk was hij niet Vrij wat bekommerd liet echter de oude heer zgn zoon gaan en een brief werd hein nog nagezonden om toch vooral ook daar een dokier te consulteeren Zelfs schreef de oude heer of het niet raadzamer was dat hij weer eenigan tijil te Imis kwam nadat de partij waar hij zoo noodzakelijk moest verschenen voorbij zou zijn Maar daarnaar had ons joug mensch geen ooren Hij schreef terug wel een beetje bezijden de waarheid dat hij geheel woer beier was en de nog overige pillen van dokter Merten reeds liet staan