Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1892

hem onbekend dier voor de ohais een lóó kostbaren schat te vervoeren Hierom en omdat hel al laat werd ia aan het verlangen van de jonge Koningin geen gevolg gegeTen Ware het geschied dan zou zeer zeker aan het gejubel der Friezen schier geen einde zijn gekomen Lomboktche zaken De Soer Ct deelt meo dat de thans in de wateren vau Lombok en Ball vertoevende schepen Java Atjeh on Reiger den kaptein van dun gerieralen staf Granpté Molière auu board hebben gehad on de geheime instructie hebben gekregen om er tegen te waken dat de Karaug Assamsche troepen van den vorst van Lombok dour een daarvoor gecharterd Ëngelsch stoomschip vau Bali naar Lombok ivordeu overgebracht Kaptein GranpfB Molière is sedert eeuige dagen te Soerabaja teru Van Boeleleng werd 14 Mei aan dat blad geschreven Het stoomschip Ban Poh Suan kwam zooeven van Makassar ia Amponan hier binnen en bracht Tan laatstgenoemde plaats de volgende tijdingen Het schijnt dal de kapitein Bruce boet de man van liet stoomschip Sri Mataram eeuigeu tijd geleden namens den kommandeere iden oQieier vau de r Atjeh do otKcieete aanzegging bekwam dat zijn schip niet meer dan 100 man troepen van KaraugAssam uaar Ampenan mocht overbrengen Het het oog op deze kennisgeving werd de Sri Mataram scherp in het oog gehouden en eenige dagüu later werd zij waargenomen met eel meer dan het toegestaan getal troepen aan lioord Haar word gelast te stoppen met de duidelijke bedoeling van een onderzoek tot opheldering of zoo iets Kaptein Bruce was brutaal genoeg om van dit bevel geel notitie te uemeu full ipeed stoomde hij door en voordat de Atjeh het schip kon iahsicn was hij zoo gelukkig den wal te bereiken en zijn passagiers te ontschepen Het is niet heel vleiend voor den Nederlaudschen oorlogs kruiser maar een feit is het dat hij werd geklopt N in snelbeid althans door een eenvoudigen particulieren stroomer Tegenover deze brutaliteit van den £ ngelschen kapitein kon de Atjeh wel niet adders doen dan de hand leggen op de Sri Mataram Een officier van het oorlogsschip ging dus naar boord van dezen stroomer om hem in bezit te nemeu de kaptein bemerkend dal er aan geen tegenstand te denicen viel beleedigde naar het schijnt den oliicier nog en verliet zijn schip dat thans naar ik hoor bewaakt wordt door een detachement van de Atjeh Algemeen is hier thans de weuscb dat dit incident mogo leiden tot een eindelijke en daadwerkelijke inlijving van Lombok bij Xederlandsch Indié Een vijftigtal jaren geleden was het opstijgen met een luchtballon niet een roo gewoon iets als tegenwoordig zoodat een dergelijk schouwspel vroeger als iets zeer bijzonders werd beschouwd Bij de feesten ter gelegenheid van de verloving van den kroonprins van Sardinië in 1842 te Turijn vormde de opstijging van een ballon dan ook een doel van het programma Een talrijke menigte woonde de opstijging van den luchtreiziger Comaschi bij Alles ging goed bij de opslijging maar minder aangenaam was de nederda I i i i i Dadelijk toen hij temg was maakte hij eene Visite bij de familie de Back en vond allen te huis Waren ie in den laatstee tijd soms een beeMe koel tegen hem geweest thans scheen dat geheel toranderd te zijn want allen waren hartelijk tegen hem hoewel Clare niet zoo levendig als ze gewoonlijk was Hij sprak met haar over de aanstaande party en verklaarde dat hij hoofdzakelijk gekomen was om eenige dansen van haar te mogen verkrijgen wijl ze op den avond van het feest wellicht er geene meer beschik baar zou hebben Ik durf het haast niet te zeggen antwoordde zij maar de dansen die ik van plan ben mrê te maken heb ik reeds alle besproken Er schijnt gebrek aan dames te zijn want de heeren hebben me letterlijk gedwongen om dansen Ik wil hot er liever voor houden sprak hij dat n de waarheid niet recht durf zeggen in dit geval Laat ik dan maar zegiren hoe ik er over denk Ik geloof de meeste heeren zullen u gevraagd hebben omdat zo u de voorkeur gaven boven vele andere Maar ontferm u nu ook over mij en beloof mij eenige dansen Ze was gisteren nog vast besloten zoodanig verzoek niet in te willigen ze wilde de altijd nog zoo hardnekkige begeerte niet opnieuw voedsel geven want ze achtte het baar plicht hem nooit of nimmer te laten raden welken indruk hij eens op haar bad gemaakt En toch wie kan het vrouwelijk hart doorgronden toch had ze gehoopt innig gehoopt ling voor den reiziger De ballon daalde nl neer op een plaats waar eei detachement Savoysche soldaten in garnizoen lag die zich meer door bijgeloof en dweepzucht dan door ontwikk ling onderscheidden Deze domme lieden die nooit van een li chtballon hadden gehoord en den luohtreiniger misschien hielden voor een uit den hemel verdreven engel Ideu toe en wilden zich van den ballon meester maken Comaschi wilde echter zyu eigendom niet goedschiks overgeven en de soldaten vielen hem dus aan en gaven hem eon pak slaag dat hij voor dood bleef Itggen De ballon lie ci u waarde van 18000 fraues vertegenwoordigde werd geheel vornield Huu heldendaad bleef echter niet ougestral t De koning van Sardinië was zeer vertoornd lietde schuldigeu streng straffen on verklaarde het regiment uausprakelyk voor de schade Op duzu wyzekreeg Comasolii tenminste de waarde van zyn eigendom terug de mishandeling echter kd niemand vauhem overnemen Mevrouw Bardet de lU jaiige vrouw die na 3 maanden getrouwd te zijn een poging deed om haren man te vergiftigen teneinde van hein te erven is door het gerechtshof te Mans veroordeeld tot vyf jaren dwangarbeid Jnder de verboorde getuigen was ook de somnambule die de jonge vrouw aangaf bg de politie Zy was zoo verklaarde zij door de beschuldigde viermalen geraadpleegd over de vraag of du Heer Bardet zou sterven en of zgn vrouw van hem erven zou en ioen er bij de vragen ook sprake was van vergif dat de rieke verlangde om zgu Igden te verkorten kreeg g kwaad vrrmoudeu en waarschuwde de politie Nog een paar andui e somnambules werden gehoord £ eu onderzoek van getroffen bliksemafleiders Ten vorigeu jare heeft Dr Hesz te Frauennfeld 19 door den bliksem getroffen spitsen van afleiders onderzocht De vorm van deze was bg 8 die van eer peperhuis dutenförmig bij 5 vierhoekig piramidaal bij 3 die van een langen flauw verloupeudeu kegel bg i lancelvormig en bg 1 driehoekig piramidaal Bg 6 was de punt van platina Bij lerscbeideue spitsen was de punt slechts opI pervlakkig gesmolten geweest maar 1 g de sterk beschadigde worea de weder gestolteu smaltdruppels te zien Bij spitsen met overoude kanten zijn de beschadigingen slechts aanida eigenlijke puni bij die metscherpe naaten ribben zijn ook deze aangetast I Bij kegelvormige spitsen was alleeu de punt aan getast tenzij het kegeloppervlak geribt was in welki geval deze ook beschadigd waren De gelijkmatig I toeloopeide gladde spitsen schenen door een straal I te zijn getroffen terwijl bij de aanwezigheid van I scherpe kanten of van een knop aan hot uiteinde I een bundel stralen den afleider schijnt te hebben getroffen Het onderzoek gaf geen aanleiding om aan platina boven koper de voorkeur te geven De hevigheid waarmede de afleiders getroffen waren was zeer verschillend De sterkste werking I werd waargenomen bij de scherpste spits die tot opi eene doorsnede oppervlak van 36 m M was weg igesmolten en tot op eene doorsnede van 41 m H gloeiend was geweest I Volgens Dr Hesz kau aaugenomen worden da dit hij haar zon komen vragen om die gunst Ook nu bleek hetr haar niet mogelijk te zgn nu hij zoo driagei d bij haar aanhield hem zijn verzoek te weigeren ze noemde daarom zich zelve laf ze was er later zelfs boos om op haar zelf maar ze had I niet van zich kunnen verkrggen om neen te zeggen Als ik OU je mama was van Tholen sprak mevrouw die eerst binnenkwam loon hij zijne dansen had verkregen dan zou ik niet willen hebben dat jij morgen avond ging dansen Foei wat heb je nog een leelgke drooge kuch Als je niet dadelgk den dokter gaat raadplegen srhrgven de Back of ik aan je vader hoor Üch mevrouw dat zou toch al te hardvochtig zgn Hoewel ik waardeer ten zeerste uw belangstelling in mij en laat ik u gerust stellen dat ik t huis reeds medicijnen heb gekregen O als u nuar huis schrijft jaagt u vader een doodscbrik aan Nu vriendjr jij moet het weten maar dans vooralniet veel want bet slaat je als een vuist in je oog Toch danste bij den avond van het bal druk drukker zelfs dan een der aanwezigen En weer was I hij de gevierde de algemeen bewonderde zelfs helbruidspaar ging hem opzoeken om hem te bedanken voor de uitstekende wijze waarop hij de amuzementen had geleid en bezorgd Niemaml liet zich te dienopzichte aan liem onbetuigd zooals gezegd is washet dan wel wonder dat bij zijn prikkelbaar zenuwachtig gestel de opgewondenheid steeg naarmate hijmeer genoot i een messingen stang een allige van rood koper e zink van 7 2 ra M middellgn door den felsten bliksemstraal wol gloeiend kan worden maar niet smelt en de bliksemitraul daar langs toch afgeleid wordt De burgorigke doop in tegenstelling van de kerkelgko is onlangs door den üemeenttraad van Saint DiSnis ingesteld mstereu zou do eerste doop plechtigheid in het BaaJhuis gevierd worden en er waren al verscheidene kinderen ingeschreven om in naam van de grooto beginselen der Frausolie omwenteling zoo luidt het formulier gesteld Ie worden onder voogdg van hunne peter en meter Dezen nemen dan de verplichting op zich voor heg te zorgen als zg nog minder jarig wees worden Maar do Prefect der Seine heeft bet llaadsbesluii betreffende den doop niet goedgekeurd en zoo kon die doop niet hot oflicioel karakter dragen dat men er aan wilde geven Nu is do plechtigheid uitgestelil tot later uls de te stichten Socioté du Baptèine civil waarvan verscbeiduiie Bnudsledun dasl zullen uitmaken goed en wol gevestigd is Under de belangwekkende en heiirgke iustellingeii van liefdadigheid in Nederland bekleedt voorzektr eene voorname plaats de hier tor stede gevestigde Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lyden aan vallende ziekte welke sinds ruim tien jaren zij werd 29 December 1881 opgericht steeds voortgaat om tot zegen van vele ongelukkige eloptici van welke godsdienstige gezindheid ook te arbeidea in deze bare gewichtige taak gesteund door bgilragsn of giften van belaugstelleudeu De gestichten voor beiloelde verpleegden bestemd en door gemelde Vereeniging bestuurd zgn ten eentt dat opgericht te Heemsteile op Meer en Bosok voor mannelijke personen en die in de Meesterlotte laan alhier genaamd Bethesda en Sarepta augewezen voor de lijderessen Hel ligt voor de hand dat voor de huisvesting het toezicht en de verphiging van de in die gestielten geplaatste personen belangrijke uitgaveu wordm gevorderd welke onmogelijk kunnen worden gekweten uit de ontvangen wordende vrijwillige bgdrageu axk uit de I gelden welke door belanghebbenden of familiebotrekkingen worden vergoed Hoezeer met groots dankbaarheid door hel bestuur van deze Vereeni igg worden erkend da milde gavou die haar mocblti toevloeien en het vertrouwen met innige erkentelgkheid op die weldsdigen gevestigd blijft beeft bet bestuur ziob toch genoopt gevonden om naar nuerderen steun rond te zien waardoor het mogelijk ui zijn in de dringende behoeften van de aan de iustelling toevertrouwde ongelukkigen ta voorzien o huu Igden zooveel mogelijk te verlichten De Vereeniging meent het middel tot die oudt steuoing gevonden te hebben doordien door H IL do KoningicBegentes op haar verzoek goedgnnstif H D inwilliging is verleend om voor de instandhouding van de Kestichteu overal in den lande eenn openbare inzameling van i ifteu te doen houden Het schgot haast overbodig toe aan onze leun het groote gewicht voor oogen te stellen van bit welslagen dezer collecte Immers hierdoor zullen onM arme uatuurgenooten wier droevig lot in de msstschappij zelve zoo hoogst moeielijk kan worden vt zacht ten zeerste worden gebaat kan de hun betooml Denk toch om de waarschuwing vau tante ds Back Sprak op eens Clare toen hij juist na eena dolzinnige wals Marie de Valter uaar hare plasU had gebracht en nu met gloeiende wangen en hggenden adem naar baar toeging om haar af te haloi voor den tweeden dans dien hij mot haar haJ Uch sprak hij het doet mij juist goed als ik eens ter deeg warm ivord ik kan je niet zeggen hoe gemakkelgk en ligt ncij nu de borst is allesn ben ik wat kortademig maar dat komt alleen van bet dansen Keen van Tholen laten we niet dansen bl j liever wat bg me zitten praten want ik ben ook vermoeid fZoaals je dan verkiest sprak hij maar ik zou anders gaarne nog eens meüdoen ik ksn je niet zeggen hooveet ik er van houd Op eens echter begon hg te hoesten hg tastte ia lijn rokzak naar zgneu zakdoek en hield dien voor den mond Tot bare groote ontsteltenis zag Clare toen hij dien doek wegnam dat hij met groote bloedvlekken was bedekt Ook van Tholen zelf schoen wat ontroerd maar hij herstelde zich en zeide een glas water te willen gaan drinken dan zoude het wel weer overgaan Noen van Tholen blgf sprak zij met beslissende stem of liever geleid mij naar een andere kamer ik ben hier aan huis bekend je hebt allereerst behoefte aan rust Wordt venolgi wordende liefdadigheid hun moor en moer ten goode komen en zal het mogelijk zijn om hen in een betrekkelijk gelukkigen toestand te doen voortleven Desniottegonslaande raoonen wij een woord van aanbeveling niet te raogon achterwege houden on gelooven wij met llescheidi n aandrang allen ernstig te mogen opwekken om bij de eerstdaags te houden collecte met milde hand te geven ten einde hierdoor de nuttige Vuroemging in haar edel pogen te schragen Men boude hierbij in het oog dat bet bestuur steeds bereidwillig gevolg geeft aan veraoekeu van gemeeutebesturen of diacOnien om behoeftige lijders of lijdereasen tor verzorging in do gostioliton op te nemen Bovendien worden tbins door de Vereeniging Broeders en Zusters opgeleid on uitgezonden in Ziekenvorplegiiig zoowol in Gestichten nl bij Piirticulieren Evenals Dinsdag bij een winkolior in de Jonkorfraiisstroat te Rotterdam een valsch gouden ti iitje werd uiigegeven vervoegde zich ook dion zelfden avond 7 b uur in den instrumontenwinkol van den heer P RBmor aan de Oostoiülonatrant lo llutterdain een man zeer not gekleed die oveiials in do Jonkerfranestraat het geval was door gebaren te kounen gaf een oliostoontje te willen hebben Door do dochier van den hoer Romer werd hom dit vorstrokt waarop door den vroomdoliug mot een goudtiontjo word bolaald on hij na 9 60 terug ontvangen tu hebben den winkel verliet Spoedig werd echter bemerkt dat hot muntstuk valsoh was waarop do beide doclitors van ilen hoor Höiner oniniddollijk du straat opliepen Zij agen den koopur in den Houttuin gaan en terwijl beidon hem volgden tot aan do Zevenhuizenatuog riep oenu van haar aldaar de hulp van eene agent in terwijl do ander hem bleef volgen Op de Nieiiwehaven gelukte het hem in te halen en hij aiuu toen daartoe aangezocht vrijwillie met don politiomaii naar het bureau aan de Kaasmarkt echter niet zonder eerst getranht te hebben het valscho tienije tegen eon echt dat hij aanbood te verruilen Nabg de Kaasmarkt gokoineii zaïceu twoo jongens dat door hom iets weggeworpen werd hetgeen bleek te zijn een rolletje gouden tientjes hetwolk dit jongens daarna aan het politiebureau aldaar deponeerden Bij het vervolgens door do politie ingesloldo onderzoek bleek de arrestant dezelfde te zijn die in do Jonkerfransstraat gelijk feit pleegde terwijl men voorts verneemt dat hetzelfde door hem ook in eon winkel aan de Van dor Takstraat moot ztjii herhaald Het lileek volgens legitimatiepapieren in zijn bezit gevonden dat men te doeu heeft met een geboren Italiaan die slecht Fransch spreekt on zich van deze taal bedient om zich hier verstaanbaar te maken De vreemdeling heeft bekend het feit gepleegd te hebben met de wetenschap dat de gooden tionijes die alle zeer juist nagemaakt zijn valsch waren In zgn bezit werden nog honderdnegontien alle even keurig bewerkte vulsche goudon tientjes gevonden welke de politie in boslair nam De man wordt voorloopig aan bet bureau Kaasmarkt gehoudon tot nader over zijn lot beslist zal zijn Kuiteniandscli Overzicht De geestdrift waarmede Bismarck door alle DnitBchers wordt begroet strekt hun tot eer doch moet op den keizer geen aangenamen indruk maken daar het eene indirecte afkeuring is van zijne handelwijze Men vreest dat do zeer sympathieke ontvangst welke overal aan Bismarck ten deel valt de zoogenaamde verzoening nog onmogelijker heeft gemaakt De Hamb Nachr die tut nog toe van do verzoening gezwegen had gaf togen de reis van Bismarck een artikel waarin herhaald werd wat vroeger reeds gezegd was namelijk dat lo hier van geen verzoening sprake kon zijn omdat de verhouding van do partijen te ongelgk was 2o dat indien iets moest goschioden wat men verzoening wilde noemen de oerste stap doartoe van den kant van Berlijn diende te geichioden Bismarck toch was zich niet bewust iets verkeerds te hebben gedaan of ooit te kort gekomen aan den verplichten eerbied tegenover den Keizer de Keizer daarentegen h id hem tot ontslag genoopt op een wijze die het voor hem onmogelijk maakte de eerste te zgn om een stap to doen die tot een andere verhouding zou kunnen leiden Nog duidelijker wordt die verhouding uiteengezet in de Allg Zeit het vanouds bekende te Muncben verschijnende blad Bismarck dus las men dezer dagen in dit blad wijst het denkbeeld eoner verzoening tusschen Vorst en onderdaan evenzeer j van zich af als de onderstelling van radicale en j clericale bladen dat hij bezield zou ziju door eeni gerlei wensch van herstel in zijn voormalig ambt Alleoii de groote onbekendheid met zijn persoon en i karakter of of do groote kwaadwilligheid kan tot die onderstelling komen Bismarck is plotseling en in ongenade uit zgn ambt ontslagen om redenen die hem zelfs heden nog onbekend zijn Nadat was j afi esproken dat hij als Rijkskanbclior blijven en de i leiding dor buitanlandsche zaken behouden generaal j Caprivi daarentegen het Pruisischo Ministorpresi dontschap aanvaarden zou is hij plolseling gedrongen geworden zgu ontslag te vragen eu hem is toen zijn I afscheid gegeven met eenig uitorlijk eerbetoon dat j do plotselinge breuk niet dau zoor gebrekkig bedekt i heoft Onder die omstandigbodon is liet moeilijk te begrijpen hoe hier en daar verwacht kan worden i dat Bismarck don eersten stap zou doen tot een toenadering waaraan bij hem goenerloi behoofto be Staat on die naar den aard der omstandigheden alleen formeel en uitorlijk zou kunnen zijn Kau en zal in dat opzicht ooit iets gebeuren dau ligt hot initiatief uitsluitoiid bij don Souveroin den Keizer Heott doze nog eons de behoofto den meao stichter des Rijks werkelijk wederom nader te treden j dun zal het juist om bovenstaande reden ook dos gemakkelijker on eenvoudiger ziju den vorm daar jvoor te vindoii Aan die onomstootolijke feiten moge 1 men zich honden wat er ook in de dagbladen upduiko Is bet aan den oeneu kant volkomen juist dat in do hoogste kricgen van ons staatsieven detogenwoordigo toestand boschonwd wordt noch methet bfc ang des lands nocli mot dat der dynastieovereon te stommen dan is hot van den andorenkant zeker dat het hier niet geldt do Rogooring tot handoliiig te brengen maar dat in deze zaakeen bosluit des Keizers geheel en alleen van zijnpersoonlijk gevoel moet afhankelijk zijn Do Fransohe bladen zijn latunrljk niot iiigenomon met hot Do Iem S gelooft dal het den koning van Italië te doen is om de hand vi n eon Hobeuzollernsche prinses voor zijn zoon Do Débak viudt het bozoek van Bismarck aan Weenon hooi wat belangrijker dan dat van koning Humbert aan Berlijn De vrede is volgens dat blad verzekerd iloor het Russisoh Fransch verbond hetwelk hel Europeosch evenwicht hersteld heeft Die vrode zegt de Débakt is een gewapende vrede ivelko zwaar te dragen valt voor iedor land maar in het bijzonder voor Italië dat met zijn bowapeniug die voor hot land zelve nutteloos is andere natiën bedreigt In do Franacbe Kamer wenschte de afgevaardigde Hubbard van den minister van tinancien Rouvier te weten in hoeverre hot gouvernement betrokken was bij de wijzigingen die het Credit Foncier zal ondergaan De afgevaardigde verlangde van don minisier de verklaring dal er geen stappen door de regeering buiten medeweten van de Kamer gedaan zijn in deze zaak Het gouvernement moest zich er niot mede bemoeien en het Crédit Fonciv zijn conversieplannen goheel alleen zelf laten uitvooron Het gouvernement kan zich mot belasten mot het verschaffen van eene bijzondere clienteole aan deze bankinstelling De ministor verklaarde dat de regeoring in dit opzicht voor niets ver intwoordelijk was üo gouverneur van het Crédtt Fancier overwoog de middelen welke zouden kunnen dienen om in de tegenwoordige moeilijke omstandigheden het best aan alle modsdingin het hoofd te bieden De ministor dacht ook over die middelen Tot dusver had men echter nog geen oplossing der quaustie knnneu vinden De plicht van den minister was door hot bewerken van een modus vivendi oen crisis te vermijden die noodlottig op de algemoeiie geldmarkt zou kunnen werken Wat betreft hot aanspreken der resorven waarover het Crédit Fancier dacht kou de minister alleen tusschonbeiden treden mot het geven van raad De Kamer ging ua dezo verklaring over tot de behandeling van het landbouwkrediet I NQEZONDEJi PAX HÜMANITATE De luwr tier Goud che Courant van Donderdag 16 Juni hobbeü keunis kunnen nemen van een stuk van het Internationaal Bureau van den Vrede waarin gesproken wordt voor eöu horvoroiiiiK in opvoeding on onderwijs Tot nadere inlichting wordt meu verwezen naar het hoofdbestuur der vereeuiging Pax Human itate Lang geleden is deze vereeniging in dit blad wel eens ter sprake gekomen ik meen daarom dat veleu de vereeniging niet holder meer voor den genst zal staan men meent wellicht dat zij in direct verband met da vredebondeu staat waL het göval uiet is Ik denk daarom geen overbodig werk te doeu met nog eeus de aaiidacbt op haar te vestigen Het deultbeeld dat aan de vereeniging ten grondslag ligt is dat in onze opvoeding en ons onderwijs iets liwt dat in tegenspraak is met de onder ons heerschonde opvattingen omtrent humaniteit en solidaritfit dor menschelijko belangen Hiermede is namelijk in strijd de aanbwoeking van sympathie voor al wat op het militaire betrekking heeft en viin bewomlering voor krijgshelden en krijgsdaden de aaukweeking ook van een vadertandstiefdQ die dien naam niet Vf rdlent omdat zij veeleer is eerbied voor krijgsroem un afkeer van vreemde natiën wier belangen min of meer met de onze kruisen Die verkeerde richting in de opvoeding begint mei het kioderfcpeelgoed eindigt met het onderwijs vooral dat in de geschiedenis eu is verder nog uit vele din en blykbaar Wij tvillen deu boozea geest nitdrijven maar ni it alleen afbrekend ook opboaweud werken Wy waardferen de goede bedoeling althans van sommige opvoeders wanneer zij tot bewondering van krijgsdaden opwekken Zy wdleii bun leerlingen bezielen voor raaed in gevaar en voor zelfverlooctening Dit juichen wij natuurlijk toe maar ons streven is eerbied te wekken voor moed en zelfverloochening die niet tiu koste van anderen maar om het geluk onzer medemenschen te bevorderen worden aan den dag gelegd Niiar deze opvatting moet een on ander veranderd worden in de kiuderspspolen de kinderboeken in het onderwijs in geschiüdenis on aardrijkskunde Onze bbwegiuij moet iuteroatiouaal zijn omdat wij verwachtufi dat een horvorming in onzen geest gunstig zal workeu op de verhoudingen der volken tot elkander al brengt zij dau ouk juist uiet den eeuwigen vrede aan eu al was ook ouze verwachting te vergeefs dai nog willen wij dat opvoeders en onderwijzers bij de menschenslachterijen die ons wellicht nog te wachten staan een rem geweten hebben wat DU veelal niet het geval is Wij vragen de sympathie van ouders en onderwijzers maar ook hun toeiredini en stoffolijken steun want ook van onzen onbloedigen oorlog is het geld de zeuuw W ie meer van onze denkbeelden en van onze vereeniging wil welon leze de brochure De permanente iaternatiouale raad van opvoeding onlangs verschenen bij Wiersjoa te A msterdani prijs 0 30 Behalve door het hoofdbestuur te Amsterdam Wijttenbachstr 7 zullen ook gaarne inlichtingen worden gegeven door den ondergeteekende Gouda Oosthaven B 18 Dr E STAVENISSE de BRAUW PicePres der Vereentgvy m a r k X b erichtem Gouda 23 Juni 1892 Do aanvoer van Granen was heden niet groot Do stemming over de markt was onveran lerd Tarwe Zoeuwsche ƒ 8 60 ü ƒ 9 10 Minders dito ƒ 7 50 a ƒ 8 10 Afwijkende ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Polder ƒ 6 25 ti 7 75 Roode ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Rogge Zeeuwsohe ƒ 6 60 a ƒ 7 40 Polder 5 60 a ƒ 6 Gerst Winter ƒ 3 90 ü J 4 50 Zomer ƒ 3 b0 a ƒ 44 0 Chevalier ƒ 5 25 a ƒ 6 Haver per heet 3 40 a ƒ 4 25 per 100 kilo ƒ 7 50 a 8 Hennepzaad Inlandsch f 9 60 a ƒ 9 75 Buitenlandsch ƒ 7 a ƒ 7 25 Kanariezaad ƒ 7 50 a ƒ 8 50 Boonen Bruine boenen ƒ 7 a ƒ lO Witie boonen ƒ 7 a ƒ 8 50 Duivenboonen ƒ 6 75 i ƒ 7 25 Paardeuboonen ƒ 6 10 a ƒ 6 50 Erwten Buitenlandsche voererwten per 80 KG ƒ 6 40 kf 6 60 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansohe 6 35 a 6 45 Cinquantine f 1 ii f 7 75 VEEMiBKT Melkvee weinig aanvoer handel traag Vette varkens goede aanvoer handel vlug 21 a 24 ct por half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel traag 20 a 20 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel red ƒ 0 85 a ƒ 25 per week Vette schapen weinig aanvoer handel traag ƒ 14 a ƒ 22 Lammeren goede aanvoer handel traag ƒ 4 a 9 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel traag ƒ 3 a ƒ 7 Fokkalveren f 8 a ƒ U Aangevoerd 92 partijen kaas Isto Qual ƒ 27 a ƒ 28 50 2de Qual ƒ 22 a ƒ 26 Zwaardere 30 Noord Hollandsohe ƒ 26 Boter goede aanvoer handel flauw Goeboter 1 30 a f 1 40 per kilo Weiboter ƒ I IO a ƒ 1 20 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Juni Thomas Nicolaas ouder A Verbree en J van der Kleg 22 Jacobus ouders J Donk en W Slobbe OVERLEDEN 21 Juni J Glas 72 j 11 m 22 H Starre wert van C van Willigen 62 j GEHUWD 22 Jnni C Baars en C Vergeer J van Leeuwen en P J Nieuwenhuijzen Zevenbnlzen GEHUWD H Hoogeveen en W Vastenhout A van der Hilt en A van der Meer