Goudsche Courant, zaterdag 25 juni 1892

o 4868 ADVERTENTIÊN 189S Zaterdag 25 Juni 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekerk De inzending van advertentiön kan geachieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Ondertrouwd A DAM I Weduwnaar van W 1 v d Brisk f en I M OOSTEN I Gouda Amsterdam 23 Juni 1892 Prins Hendrikkade 25 Aan de ZEEPZIEDEHIJ wordt een JOIMGË verlangd FRMSCHE STOOMVEEVERU Chemischt en Zwilsersche W asschprij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Kotterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heereaen üameakleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordguen Tafelkleeden Trijpen met n euwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tolles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen ia elkander blijven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Stollnverck s Hart Cacao Hoogste eiwit hoogste theobroaii gekalte f caca Voordeelig Hart Oaoao is fijnste Faeder 7acM in hart vonn gepcTsd Spoedige oploabaarheid fljne gear deliciense smaak Bteads gelijkmatigheid des drasks In blikken bussen i 25 Caeao harten = 45 cent I C ao kart = 1 8 eit = 1 koj Cwao Verkrijgbaar bij H H ConAaem Bsnkstbakkersenz EngTosExpediUe Jolius Hattenklodt Amsterdam Kalvenrtiraat 1 Zeer Uette Gesteendrukte NAMAABTJES worden GELEVERD door A BRi KMA en Zn AMEENE NEDERLANESOHE OOLLEOTS met toestemming van H M de Koningin Regentes der Nederlanden en het ËdelAchthare Gemeentebestaur te houden te Gouda en omstreken onder leiding van den Heer L H RUBENS gevolmachtigde tot het hoadei dier collecte op MAANDAG 27 JUNI 1892 en volgende dagen ten behoeve der Stichtingen tot Verpleging van alle G ezindteix in Nederland gevestigd te HAARLEM Het liettuur Ds G A HOOG Vice prea Haarlem Mei 1892 Dr A E vin ROUEN Secr J BIERBNS DB HAAN Penningm Haarlem I Dr E BAR6ER Amtterdam i G SILLEM T M LOOMAN Dr L HELDRING Middelburg Mr F W P G Graaf v BIJLANDT tHage Mr M CROMMELIN Utrecht Mevroaw BIBREN8 db HAAN van Lkïüwbn Haarlem Mej C P G DU URING Haarlem Levensverzekeriiigs Bank k os1s £os I Maatschappelijk Kapitaal 1 800 000 Waarborg Kapitaal ƒ 5 103 541 31 f Directie Jhr F H van de POLL en Jhr P vah REENEN PROSPECTUSSEN TARIEVEN en INLICHTINGEN ig Gratis te bekomen 1 den Heer E KOK Az Kleiwegr Gouda De Zwilsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt d oT Pr a f a o r OMMMbMTm a OW kM PaklKk wiuawa jwk r varkMUI a oh d UJk liiHdideL a vMH ani RHIIr T Prerleha aarsjn ti ▼ Seanzont wonbur C Wltt oop i Zdekaner at PMwiburg Soedent dt LambI WaradMu FOriter KrUtm fm Onderbulks organen rt 10 Ju tafgtJtt OeneM nnir R TIrehow b ms T Oletl mMtm It Beelam Laipito tti ▼ Nussbanm BartZ AmUrdam T KorczyniU KnkM Brandt KJauaaAut bij Storingen in de k U a tvaaaa atAairaaa vaari ralt TOertkoaeode onf at ld Itekald kaaaawdhald ksrtadam Dia ZwItMnaka PiUea aa dea Apotbeker a alja la Tarfcloaaa baren kwaUm tf v l v r laat vaa aas ónfaóm varstomlma d daab ii a oai K pijn aala ICiwM krak MUaat iv BlebsrS Btsadl vwdra San laaMa ét iakaiy rk ada Zoua BtUanraM Orappda MaafMb m BV Om Bleh by den aankoop te beaehenucB Ml i aaceaaakt prcparalm rnwe Dua la d apothaM itaada aaat da aUaia eCkM Zarl a raehe PUI a van dea Apstkaker Biekara BrMdt frj par dooa aiet c btaU uawijMnc n ceuu en l u aauwkcaHs er op dal b t kicrbovea aff driilit door de boMbermde handelnnerk of etiket het wltt kraU p ket raadc veld 4 kandteekealBsr Befcd Brandt neb op leder doo jc he ioJe ar H fdd p t r B van Hanten UolS te Botterdam Alom te bekomen BE QOÜBSDBEIILA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz is toegevoegd een afzonderlgk levens f van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prfls per flacon 35 Cents bericht der beroemde GlasschiWers de Gebroeders LïkdOOmS EeltküObbelS OtC Dirk en Wouter Crabcth ikv Po j vinden radikale genezing bc het gebmik v b CHRI8T1AAN KRAMM P LEFRIES tinctuur Attesten aanwerig TJ iT r r o n + a P Ös per flacon 60 Cents met penseel jr r IJ Sr 0 J V e n X S H oy j fj selle Anegang 42 HaarUm A BRINKMAN pepfit honder = L A de VLETISB Gonds Snelpersdruk V8n A Bbinkhak 8r Zoom Markt 97 naast het Hotel ds ZALM De mtgave dezer Coniant geschieiït dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 7Ü ilzottderlijke Nommern VIJK CENTEN BINNENLAND GOL DA n Juni 1892 In do hedrti gehouden verfcaduring an den gemeenteraad die door iS leden werd bijgewoond afwezig waren de hh Prince Oudijk Straver en IJssel de Schepper de eerste wegen afwozigheiil uit de gemeente de tweede wegens ongostelilheid word op foorstel fan B en W beiloten in hoogor beroep to komen van het vonnis dor Bechtbank te Botterdam in zake het onderhoud van Schioland s Hoogen Zeedijk Voorts werd besloten hot getal ambtenaren ter Seoretarto uit to breiden tot tos en het salaris van den te oeuoemeu zesden ambtenaar te bepalen op 500 sjaars De volgende stukken kwamen bij den Raad in 1 Eene missive van den boer Mr J FortuijnDroogleever keunis gevende zijne sollicitatie naarde betrekking van gemeente ontvanger in te trekken Aangenomen voor kennisgeving 2 Eeno missive van don heer A van Reedtüortland kapitein bij de dd Schutterij dank betuigende voor de geldelijke bijdrage van de gemeentebij gelegenheid van het feest van het 50 jarig bestaan van het Muziekcorps Aangenomen voor kennisgeving 3 Ëen adres van do afd Ooiida van het Alg Ned Werkliedenverbond krachtig ondersteunendehet adres van het Depart Goudu van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen om f 200 vooreen ou eus in lozen en schrijven aan volwassenen Aangenomen voor kennisgeving i Eene missive van B on W inzendende oeno aanbeveling voor gemeente ontvanger Daarop komen voor lu alphabalisoho orde gerangschikt VEVlLhETON Vit het Fronsch IX 47 Weldra ging ze mot hem naar eene zekere kamer waar een knecht op haar verlangen het licht hooger opdraaide gelukkig was er vuur aan Toen zij zich echtor wildo verwijderen wilde bij het niet toelaten waarop zij beloofde nog even terug to zullen komen Neen sprak hij ik wil nu eens niet gehoorzaam zijn ik ga mot je moe Alt d wil jij me ontvluchten maar nu wil ik op eens zweeg hij want op nieuw vloeide het akelig roode bloed over zijne lippen Izaak sprak Clare ten toppunt van angt daar ga daar op de kanapé liggen ik zal zoo meteen iemand bij je zenden en weg was ze terwijl hij zich nu gewillig neerlegde Zoo bedaard als haar mogelijk was vertelde ze professor van Linj en wat er met van Tholen gebeurd was en de achtenswaardige man was dadelijk bereid zijne hulp te verleeneii voor zooveel hij vermocht Blijf jij echter hier Clare sprak hij en keek 1 J M DE KEMPENaER Burgemeester van Voorschoten 2 W LOTSY Burgemeester van Bodegraven Ter visie en benoeming in eene volgomU vergadering Vervolgens was aan de o de do benoeming van een lid der Commissie van b heor over de Stedelijke j Gasfabriek in de plaats van den heer Oudijk die wegens voortdurende ongesteldheid voor dio betrekking bad bedankt Alvorens daartoe werd overgegaan sprak de Voorzitter een woord van waard enng over de wijze waarop de heer Oudijk die lietrekking had waargenomen waarbij luj de hoop uitsprak dat genoemde heer spoedig hersteld mocht ziju en weder in do raadsvergaderingen verschijnen Do vergadering boiuigt zijne instemming met die woorden Tot Lid van genoemde Comraisaio wordt vervolgens bonoemd de hoor C C H Prince met 8 stemmen terwijl do hh van Vreuiqingen 2 Hoogenboom 2 on van Iterson 1 stem op zich voroenigdeu Alvorens do vergadering gesloten werd vroeg de heer Jsger het woord en zoiiftTiet volgende M de Voorzitter Het is thans een feit dat de vaart door do Spoorweg brug weder heropend is Nnar ik geiutbrmooid ben is dit van Woensdag op Donderdag gescniedt Voor den handel en de scheepvaart on in t algemeen voor rouda is dat van eel beteekonis Dit is te dankon voor een deel aan do gunstige omstandigheden waaronder gewerkt is maar ook ten gevolge van de krachtige medewerking van de Directie der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwoiren aan die der hh H Benke ingenieur on P van der Weijdo technisch ambtenaar bij do Slaatsspoorwogon doch vooral aan de doortastende maatregelen on practiscbe keunis van don heorH J Nedorhorst Ik meen die allen een woord van lof haar uitvoischend aan want ge zijt vreeselijk zenuwachtig en hoe kalmer do omstanders bij zulke patienten zijn dos te beter voor hyn Ik heb dat reeds meermalen bijgewoond Hij ging en Clare en Belle bleven bekommerd naast olktiar zitten want ook Bello had diep gevoeld medelij ien met den jongen man Op eens kwam van Braem op hon af en vroeg wat er gebeurd was en Bello vertelde liet hem Clare sprak hij ik sio dat jo erg geschrikt zijt wil ik je even naar eene andere kamer geleitlen dat je je wat herstelt Jo zuster zal loh waarschijnlijk het gemis van je Kezelsohap wel eenige oogenblikken willen gelroosten Jo vertrouwt mo toch nog wel fluistcrdo hij zoo zacht dat zij alloen het kon vernemen dat ik jo even geleld O zeker sprak zij maar je doet daar een dwaze vraag v in Braora Waarom zou ik je wantrouwen en tegelijk logde zo haar arm lu don zijnen on helden verlieten even de zaal De professor was echter mot alleen heengegaan maar had ongemerkt mijnheer de Back weten meê to krijgen Toen beiden weldra zagen hoeteol bloed de doodsbleeko jougoling reeds han opgegeven zorgden zij dat hij hoe eer hoe boter werd vervoerd en in eene zeer stille omgeving kwam Het beste is sprak mijnheer do Back dat je maar dadehJK in een rijtuig naar myn huis wordt gebracht van Tholoii Houd jo zoo bedaard mogelijk beste jongen en wees met al te zeor vorschrikt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiön gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt voor hunne medewerking niet te mogen onthouden dat ik haar bij deze gaarne breng De vergadering geeft teekonen van instemming met doze woorden Niets meer aan de orde zijnje wordt daarop de vergadering door den voorzitter gesloten Bij den nationaleu Schiotwedstrijd te Hoorn staat in den bekerwedstrijd afd E op 300 Meter de heer H Van Wijngaarden alhier bovenaan op de lijst mot de hh Baerends en Van Pernis De uitslag wordt eerst later bekend De Gouwebrug is in zooverre gereed dat nu reeds drie maal genoemde brug voor do scheepvaart wordt omgedraaid Do assistentie der p ditie is opgeheven Een der schuldigen aan don diefstal van paardenhaar bij de firma Trijbits heeft zich lieden morgen in de Kleikade verdronken Ter vervulling dor vacature m deu gemeenteraad van Moordrecht door het ovorlydon van don beer J de Zwart moet er eono herstemming plaats hebben tusschen de hoeren A J Hoeatcrmaus en C Hoogerdijk De minister van Justitie heeft am deu wachtmeester der marechaussee A van den Araeele te Teriieuzen bijzondere tevredenheid to kennen gegeven wegens zyn beleidvol optreden ter ontdekking van de daders van den op 1 October te Ternouzon gepleegden moord en hiervan eervol e vermelding gedaan in het Poluieblad Wij twijfelen geen oogenblik lan do verdienste van dezen ambtenaar en achten do eervolle vermelding zelfs eene te geringe belooning egt do Arnh Cl Integendeel nu op zoovele punten van ons t kan zijn dat het uit e maag voortkomt en dan naar ik wel meer heb gehoord heeft het minder te beteekenen Ik zou i ook haast denken mijnheer prak de professoi want mijnheer van Tholen hieft zooieel in eens opgegeven Mijnheer de Back ging oven heen om het zijne vrouw 10 zeggou en deed dat op diep bekommerden too want liij on de professor hadden om rten lijder gerust te stellen zich maar zoo kalm mogelijk gehouden op dat dit treurig ziekteverschyiisol deu patient zolven uiet to eer zou ontroeren Hij vond Clare bij zyno vrouw aan wie zij reed alles had verteld De brave rouw was diep getroffen maar toch trnchtto zo hare kalrato te bewaren en nam op zieh om de gastvrouw behoedzaam kennis te geven van do reden waarom van Tholen zich verwijderen moest Toen mijnheer de Back in de kamer terugkwam vond hij er behalve den professor ook nog Belle en van Bracm Voorzichtiic namen au Lingoii vau Braein en een knecht hem op maar reeds iii deu gang be wijrade hij in hunne armen Mijnheer de Bank giQ met hen in t gereedstaand rijtuig dat dadelijk stapvoota wegreed Toen zij te huis kwamen troffen zij daar door hunne goede zorgen reeds een dokter aan Dadelijk beval ileze dat van Tholen onmiddellijk te bed moest worden gebracht onbewegelijk stil luson en zoo min ino olijk mi cbt spreken Mijnheer de Back wilde