Goudsche Courant, zaterdag 25 juni 1892

Il land moorden worden gepleegd die de justitie niet ontdekt is hel niet meer dan billjjk dat by dis er wèl in slaagt met eer worde genoemd Zulke daden worden zeldzaam in Nederland Naar aanleiding van de nog steeds in sommige dagbladen voorkomende berichten dat in Leeuwarden door H M de Koningin Regentes zou zyu geweigerd arbeiders deputatien ten gehoorc te ontvangen kunnen wg mededeelen dat die berichten ten eenenmale onjuist z n Alleen is op een i Xa adressen om Zondags in eene particuliere audiëntie door U M te worden ontvangen geantwoord dal dit niet kou geschieden Wat meer in het bijzonder betreft hot verzoek van G L van der Zwaag en negen anderen om in eene particuliere audiëntie te worden toegelaten ten einde n nens het zelfbewuste proletariaat in Friesland een adres aan H M te overhandigen en toe te lichten vernemen wij dat aan van der Zwaag werd medegedeeld dat een drietal hunner Vrydags ten gehoore zou worden toegelaten doch hun met het oog op den beschikbaren tijd in overweging werd gegeven het adres Zv ó in te richten dat de mondelinge toelichting zeer kort kun zijn Van deze gelegenheid is door drie personen waaronder van del Zwaag evenwel niet behoorde gebruik gemaakt evenals door de andere arbeiders depatatiéu Staten Oeneraal Tweeue Kaheb Zitting van Donderdag 23 Juni 1892 Ue Inst tol spreken was zoo gering dat do Voorzitter na eene rede van den heer Bool vóór de belastingoutwerpen en van den heer A van Dedem daartegen moest verklaren dal er geen sprekers meer waren ingeschreven De heer Yan Kerkwijk die op zijn ouden dag nog luimige invallen heeft vond tlaarin aanieiding onder groote hilariteit te roepen Stemmen stemmen alsof het heelo debat reeds was uitgi put Volgens de A R C voegde h er nog de vraag aan den heer Vrolik bij of hij soms nog een onuitge proken rede m petto hield Vooral deze laatste zet was onbetaalbaar en door den Arasterdamsche afgavaardis de wel verdiend lutusschen deze weinige opitewektheid bij een groot debat is een gewoon Terschijnsel later zullen d i tongen wel losraken en de stroomen der welsprekendheid wellicht al te overdadig vloeien De heer Bool was door do Memorie van Antwoord geheel door den minister bekeerd Be heer Tan Dedem wilde wel belastinghervormiog maar toevallig niet die welke aan de orde is Zoo ook Prof De Geer die zich na het komisch intermezzo ran den heer Van Kerkw k geroepen voelde het woord te nemen hij had ook bezwaren uit het oogpunt van den landbouwenden stand hoewel het duidelijk blijkt dat hij en ueu heer Van Dedem meer oog hebben voor de belangen der landeigenaren dan voor die van de huurders De minister was nu spoedig aan hel woord en verdedigde zijne voorstellen in eene schitterende improviiiatie Het belang der zitting lag dan ook in de nadere ontfaulliEig van de ministerieele plannen Na afhandeling der vermogensbelasting zal het mogelijk zyn de laatste hand Ie leggen aan de bedrijfsbelasting en terwijl het noodig zal wezen do wet op de grondbelasting om te werken zal een wetje tolperaequa bg hem blijven wijl er gewaakt moest worden maar van Braem wilde dat niet onder voorgeven dat men mijnheer meer op de partij zou missen dan hem Den soms wel wat lichtzinnigen maar toch zoo goedhartiuen luitenant stonden de tranen in de oogen en als in tegenspraak met zijne gewone drukke bewegingen was hij Eoo kalm als men maar wenschen kon terwijl mijnheer de Back zoo zenuwachtig was dat hem de handen beefden De professor koos echter de verstandigste parlg ffAls ik u een goeden raad mag geven mijnheer prak hij laten wij beiden dan eerst heengaan geloof mij de zieke is zeer goed toevertrouwd aan mijnheer van Braem Ik blijf tot hel souper is afge oopen en kom dan dadelijk met een rijtuig terug dan kan van Braem teruggaan en nog aan tdei sert meê deelnemen Na eenig tegenstreven vau mijnheer de Buck die ongaarne weer vertrok maar op mede aanraden van den dokter toch ging bleef van Braem alleen met den patient achter en gingen beide heeren naar hut feest terug dat niets bekoorlijks meer voor bun had Volgens zijne belofte stond van Lingen van tafel op toen men mol hel dessert zou beginnen Hoe geheim men hel ongeval ook trachtte te houden het was toch reeds bij ieder bekend Marie de Valter had dadelijk bij mevrout ole Back naar hem geïnformeerd en hoezeer ze ook haar best deed om haar angstige zorg over den toestand van van Tholeo te verbergen toch ontdekte mevrouw manr al te wel tie en verlaging spoedig gereed zijn Het is de wensch des Ministers en hg zal daartoe de Kamer in staat stellen een en ander af te handelen alvorens de herziening van het kiesrecht haar beslag krggt Dat was duidelijke taal en daarmede sjjo alle eergisteren geopperde bezwaren tegen de behandeling van de thans aanhangige voorstellen weerlegd De heer Van Houten kan met het werkplan der Begeoring volkomen metlegaan doch maakte op één punt eene uitzondering verhooging der draukbelasting wil hij in geen geval In dit opzicht is hij stellig de woordvoerder van een groot tleel dor linkerzijde Meer en meer wordt het plan ter sprake gebracht de kinderen met zwakke geestvermogens in afzonderlijke inrichtingen of althans afzonderlijke lokalen met kleine klassen bijeen te brengen opdat zg naar hunne eigenaardige behoeften zoutien geleid en onderwezen worden en geeuc struikelblokken zouden zgn in de gewone schoolklassen Te Brunswijk byv bestaat zulk eene hulpsohoiil voor zwak begaafde kinderen In hel jaar 1881 weril aldaar de eerste hulpklasse met 29 kinderen geopend doch slechts als proefneming voor één jiiar By het einde van iet jaar werd deze tijdelgke instelling door den gemeenteraad tot eene definitieve verbeven tlewgl spoedig erkend was geworden dat deze inrichting eene weldaad voor het geheele sclioolleveii der stad was Nadat deze 29 kiuderen een half jaar het afzonderlgke voor hen ingerichte onderwgs genoten hadden was een goed deel van hen volkomen veranderd In 1882 uerd de tweede klasse en in 1885 de dorde gevormd zoodal te Brunswijk thans eene school met drie opklimmende klassen elk met eenen tweejarigen cursus bestaat waarin 69 kinderen eene met hunnen geestelgken aanleg overeenkomende opvoeding verkrggen Te Sint Gallen in Zwitserland werd in het jaar 1891 eene hulpklaaae voor zwak begaafden giopend Verder bestaan zulke inrichtingen reeds te Kegensburg Allons Keulen Frankfort Dortmund Crefeld Klberfeld Barmen en Mainz zekere behoeften voldoet voor dergelgke doeleinden kunnen ook de gasfabrikanten van haai gebruik maken zooals reeds verscheidene doen Buiten het gebied der verlichting waarop de gasindustrie zich nog lang niet verdrongen ziet hebben w j de keuken met gas de gasmotoren en verwarmings toestellen die ons een arbeidsveld verschaffen uitgestrekt genoeg om goed te maken wat ons door de electriciteit wordt ontnomen Verlaging van den gasprgs als daardoor grooter debiet knu worden vorwncht on verbetering van de qiiallteil vnn hel gas die op vele plaatsen veel te wenschen overlaat zijn de beate middelen om het verbruik te doen toenemen Als daarbij van wege de gasfabriek raad wordt verschaft omtrent do beste wgzen waarop gas en cokes kunnen worden aangewend dan zal ook dit een goeden invloed hebben op de resultnten van de gasfabriek Onze nijverheid zoo eindigde spr is krachtig maar wij lever in ren tijd van levendigen industrieelen strijd Laat men ons steeds op de bres vinden en daur wij goode ivapenen voor onze verdediging bezitten laten wg dun daarvan ook gebruik maken en als overwinnaars zullen wg uit den strgd komen Gisteren stond te s Haite terecht de 24jarige kassiersknechl A V M beklaagd dat hij op 3 Juni bg verschillende personen kwitanties hebbende ingevorderd zich ƒ 1004 60 len iiodeele van ziju patroon bad toegeëigend Bekl bad volgens verklaring van den chef der fiima den heer T twee jaren trouw en eerlijk gediend nimmer een spoor van oueerlijkbeid geloond Hij had eerst beweerd het geld verloren te hebben moar l iter bleek dal hg door zg kwarljesvinden was geplukt Te Leeuwarden is Woensilag voormiddag onder voorzitting van den heer J A Frani ois directeur van de gasfabriek en van de hoogdrukwaterletding der gemeente Dordrecht de 20ste algemeene vergadering van de Vereeniging van gasfabrikanten in NederUnd geopend Een vijftigtal directeuren van gasfabrikanten wnronder eenige uit België en Dutlschland waren tegenwoordig In zijne openingsreiie wees de voorzitter op de groote vorderingen op het gasgebied gedurende de twintig jaren dat de Vereeniging besUat In bet bijzonder stond spr stil bg de verbeteringen in de constructie der ovens in die der condensatie toeslellen en in de wijze van zuivering van het gas aangebracht om ten slotte te wgzen op de groote verbetering ook gebracht in de wgze van verbranding van het gas en in de toestellen waardoor bel gas dienstbaar wordt gemaakt voor andere doeleinden dan voor verlichting Spr ontkende dal het gas zgnen tjil zou hebbeu gehad en de toekomst aan de electrische verlichlin zou zijn Al moehi de laatste zich uilbreiden waarom i echter in deze jonge mededingster liever een vgand dan eeu bondgenoot gezien De electrische verlichting is lot hiertoe nog een weelde verlichting die aan Op 3 Juni liep bekl met ongeveer ISOO inde Van der Duinstraat toen hg door een hem onbekend persoon als beer gekleed werd aangesproken met de vraag of hg ook den koers wist van de Hamburger loten waarop M ontkennend antwoordde Ken glas bier werd hem toen aangeboden en daar bel warm was aangenomen Men ging naar de kroeg van Waaterval Huygensstraal 3 en daar werd aan M eeu glas bier geschonken dat hjj slechts half leegdronk lutusschen volgde nu het bekende tooneel van de mannen die kaartspeelden en van wie de een aanhoudend won met hel resultaat dtt de heer die aan M het glas bier had aangeboden hem overhaalde om ook eens mee te doen De man die hoogst zelden een herberg bezocht en nooit als hg geld bij zich bad liet zioh verlokken Het eerste spelletje eindigde met een verlies van 10 maar M was intusschen na het gebruik van het halve glas bier zooals hg t uitdrukte half suf zoadat hg vermoedt dat men iets in het bier gemengd had bg ging door met spelen en na verloop van een kwartier toen hg weer bg zgn verstand kwam miste hg ruim 1000 bijna geheel aan bankpapier Hel O M hoezeer ook geneigd om in bekl oen slachlofTer te zien van een paar sluwe oplichters meende toch dal een niet te lichte straf mocht worden opgelegd en vorderde 9 maanden gevangenis Uit de talrgke en soms niet weinig verontrustende klachten die al gedurende jaren inkwamen over het wanbeheer in de Miaahassa van Menado heeft zooals men weet de Regeering voor eenigen tgd aan en die de menschlievende van Liegen evenals van Braem met slipte nauwkeurigheid hem toedienden Van Braem kwam nog even met de familie terug j toen deze te huis kwam maar de professor verzocht hen geen vnn allen bij den ziekj te komen daar eene schier doodsche stilte en rust hem zoo heilzaam was zooals de dokter bad gezegd Den volgenden morgen kreeg hg echter de koorts er bij en toen de dokter met nog een ander beroemd geneesheer in konsult kwam schudden beiden heeren bedenkelijk het hoofd In den loop van dien avond nog kwam de oude heer van Tholen op een telegram j over Men wilde hem eerst eenige uren weerhouden I voor hij zijnen zoon zag maar de man was voor i geene redeneeringen vatbaar en ging naar de sponde waar zijn zoon als stervende lag Het wederzien van vader en zoon werkte allRrnadeeligat op het zenuwgestel van den laatste zooals mevrouw de Back reed had voorspeld hoewel men Izauk had gezegd dat zijn vader zou komen Zoo verliep eene week en de vreeselijke bloedstorlingon kwamen gaandeweg minder vaak en overvloedig voor dan in de eeiste week De schier wanhopige vader bloef vooreerst even als rijn zoon inhel gastvrije huis zijner oude vrienden en liet zgnezaken aan haar beloop over Om beurten waakten deprofessor en van Braem noch de vader noch ragnheer de Back waren geschikt voor die taak en Clare kreeg meer achting voor van Braem dan ze ooit voorhem had gehad Wordt vervolgd welk geheim Marie op den bodem van haar hart hield verborgen Wou je me nu reeds alleen Isten sprak Belle en trok een wel wat pruilend gelaat Is er dan geen ander die je kan vervangen Luister mijn Belle 1 sprak hij zacht tot haar I je spreekt nog al gaarne over godsdienst en t was een punt van groot bezwaar bij je om mij als je aanstaande aan te nemen toen de wereld zei dat ik een mensch zonder godsdienst was Zoo heb je me ten minste zelf gezegd niet waar Maar nadat we elkander daarover beter hebben verstaan werden de bezwaren geringer is t niet zoo Welnu mijn godsdienst legt mij do plicht op te helpen waar ik kan mag ik nu gaan of niet Ja sprak ze beschaamd ik zie hel in ik mag je niet weerhouden maar beloof je me dat je niet don ganschen nacht bij hem zuil opblgveu zul je je eigen dierbare gezondheid niet zoo in de waagschaal stellen Zou ik geen slecht belijder van mijnen godsdienst zijn om nadat ik halverwege in hel goede was voortgegaan dan aarzelend te blijven staan Je hebt gelijk antwoordde zij getroffen en reikte j hem hare hand tot afscheid ik had met gedacht I dat ik nog zooveel van je moest leeren j Dien zelfden nnchl bracht de lijder vrij rustig door het huiveringwekkend verschijnsel herhaalde I zich niet dadelijk woor nadat hij vlijtig de poejers had ingenomen die de dokter hnd voorgeschreven leiding genomen tot het zenden van een Eegeerings i oommis iaris om den toestand aldaar te onderzoeken De Soer Ct schijnt nu reeds in stoat te zijn althanf iets meê te deelen omtrent de feiten die hot onderzoek van den regoerings comraissaris tot dusver aan hut licht bracht Zij schrijft o a Alleen slechts uit den aard der voorgebrachte klachten blijkt ondubbelzinnig van welk ellendig soort van wanbestuur het schoone en rijke gewest met zijn goeiligo bevolking sedert ettelijke jaren hot slschtuffer werd Hoe het daar in de binnenlanden het ergst natunrlgk want daar zag nooit iemand naar om zoo gaande weg en onberaerkt eeu letterlijke Salrafie was geworden waarin de albrsohandelijkste zaken voorvielen Ik spreek alleen van gebleken feilen waar ik er melding van ninak dnt bijvoorbeeld in een der districten een controleur het geld uit zijn kas gebruikte om zijn ooinpagnuntokobouder vnn bodrijfskupitaul te voorzien Zulke zaken intusschen zijn nog maar kleini hoden zij dtiidi n slechts op iguoboto afzettarijen of knevelarijeu en wat daarmee aan allerlei knoeierijen gepaard ploegt te gaan Ër gebeurde wel heel wat anders img dan dit Bleok het bijvoorbeeld niet dat een dorpshoofd van zoor voorname afkomst door den controleur onls agen werd ondanks zijn langdurige diensten en een ten hoogstou oervol verleden geheel aan de Compngnie gewijd alleen omdul deze man te veel fierheid bevat om zijn réur schoone dochter aan dien controleur als bijzit af lo staan tut opluistering van diens harem Bleek er verder niel van onwettige gevangenboudingeu van machtsmisbruik van knevelarij hetzijdan in Kema in Menado in Toiidano dan welelders Bleek er zelf niet vnnNloodslag Klachten van dergelijken aard stroomden den Regeerings Cominissaris in massa eu van overal schier toe en din klachten schijnen meerendeels zoo steunend op de feilen bevonden dat er naar Buitenzorg zeer geheim natuurlgk moest geschreven worden dat er wat deze soort zaken betreft veeleer nog aan de tusschonkomsl van een hoogejuslitieele autoriteit dan aan die van een in die qualitoll onbevoegd Eegeerings commissaris behoefte was Nog bleek volgons hetzelfde blad een feit voor den resident ten hoogste compromitlant De zoo verongelijkte Kalenkongan had zich eenigen tgd geleden om recht te krijgen door tusscbonlÉorast van den Minister tot H M de Regentes gewend H M heeft toen uitdrukkelijk gelast dat Kalenkongan over zijn zaak nogmaals gehoord moest worden welken last de Indische regeering aan den resident van Menado overdroeg Doch toen reed lang daarna de Regeeringscommissaris aankwam lag deze gewichtige orderbrief nog altijd onder het loodje bij den resident er was zelfs nog aan geen begin van uitvoering gedacht Bij het verhoor dat Ravachol van den heer Darrigrand te Montbrison heeft onderg aan toonde hij zich weer cynisch onverschillig De president herinnerde eerst aan het bekende verleden van Ravachol en wees er op hoe deze smokkelaar en valsche munter was geweest hetgeen echter volgenstEavachol alleen te wijten was aan zgn werkeloosheid Dan herinnerde de president hoe Ravachol leefde met de vrouw Rulhière en hoe hg toen valsch geld had vervaardigd Eindelijk zeide de president besloot gij een goeden slag te slaan en gg v stigdel uwe aandacht op den heremiet van Chambles Deze man leefde van aalmoezen kende de waarde van hel geld niet en bewaarde dit dus vrg slordig Gij besloot dezen man te doeden U Ik ging alleen om hem te bestelen niet om hem te doeden P Om heai te doeden als hel noodig was R Natuurlgk zoo noodig Ik had geen middelen Ik stierf van honger Ik moest geld hebben hoe ook Ik dacht er niet aan me te verrijken Heb ik mg dan verrgkt Wat heb ik dan nu Ravachal vertelde daarop dat bij bij den heremiet was binnen gegaan toen hij geen gehoor kreeg op zijn kloppen en in den tuin de kelderdeur open vond P Vertel ons ronduit wat gebeurd is R Zeker maar het zijn geen pretlige zaken om te vertellen P Zal ik bet zoggen R Ik kwam biiiiiou De heremiet lag te bed Ik bood hem een biljet van 50 francs aan met het verzoek er 20 van af te houilen om missen te lezen Hij antwoordde mij geen geld te bezitten Ik ging toen naar een ka t en trachtte deze te openen De heremiet wilde toen opstaan Ik zeide hom te bed V te blijven maar hij boud weerstand Ik drong hem daorom op hot beil terug greep hem bij de keel e i toen de dood niet spoedig genoeg kwam heb ik hem een zakdoek in den mond gestopt en den neus dichtgehouden P Hebt gg niets anders gedaan R Jawel hij spartelde met zijn heenen daarom het ik m n knie op zijn borst gezel tot dat hij Jood was De president vertelde daarop hoe Eavachol met vrouw Rilhière on later alleen naar de woning van den kluizenaar ging om het gold te balen Bij tien eersten tocht waren beiden zeer vroolijk en de koetsier merkte dat ook op De president vroeg nu ann Ravachol of hij ook een oogenblik er nan had gedacht den koeni r te vermoorden Zeker zeide Ravachol ik heb hem opgewacht op een avond maur toen ik bemerkte dat by niets had begrepen bob ik hem laten loopen P Gij bad een revolver eu eeu dolk bij u en als gij bemerkt bad dat bij u hnd kunnen benadoolen zoudt gij hora uit ilen weg hebben geruimd R Zeer zeker dat was noodzakelijk P Juist gg ruimt allen die u hinderen uit den weg R Zeker zoo gaat het in het leven Iets later zeido Ravachol Als du maatschappij alles deed om de ongehikkigen te belpon wut zij doet om hen te veroordeeleu zoude veel niet gebeuren De inrichting der maiitschnppij is slecht Hier viel de president hem in de rede Gij zijl niet in het hof van sii ses te Parijs Gij bevindt u hier op een ander terrein Sprekende oier oen brief door een visscher gevonden zeide de president Gij waurt dus wel bang voor de justitie der bourgeoisie Zeker zeide Ravachol want ik weet dat de beInngon der werklieden eu die der bourgeoisie tegenover elkaar staan P Spreek niet voor de werklieden maar voor de moordenaars Ravachol ging daarna voort met zijn bewering dat al zijn misdaden slechts gevolgen waren var den maatscbappelijken toestand terwijl de president er op wees dot uit zijn brieven aan vrouw Rulhière blijkt boe hij slechts de middelen trachtte te verkrijgen om een goed leventje te leiden I e Economiai van Juni herinnert de heer W A Coolen notaris te Helvoort nog eens aal nog altijd hier te lande een rechtsgeldig kadaster ontbreekt Velen verkeoren intusschen lu den waan alsof de tenaamstelling hunner perceelen of de afteekening op do kadastrale kaarten een bewijs van eigendom of van de grootte en begrenzing oplevert Al moet in notarieelo akten de kadastale indeeling van onroerende goederen worden vermeld toch is de kadastrale boekhoniUng enkel bestemd voor het innen der grondbelasting Daar een radicale veibetering door invoering van een nieuw stelsel nog wel eenigen tijd zal uitblijven geeft de schrijver eenige middelen aan de hand om door trapsgewyze geleidelijke hervorming eerder het doel te bereiken In de eerste plaats door de procedure over grensscheiding van landerijen eenvoudiger te maken en wel door de beslissing op te dragon aan de kantonrechter na verhoor van een op verzoek van de meestgereede party te benoemen landmeter Zoo is reeds de kantonrechter aangewezen om de schade te begroolen als vóór onteigening op een terrein opnemingen enz moeien geschieden Tevens zou men dan moeten voorschrijven lat alle eigendommen binnen zekeren tijd door wederzijds erkende zichtbare grensteekens moeten zijn aangeduid Op gelijke eenvoudige wgze behoort ook gelegenheid te worden gegeven om aan eeu ingesloten eif een uitweg te verleeuen en de vergoeding daarvoor te bepalen Deze grensbepalingen enz van den kantonrechter zouden dan in de openbare registers zgn over Ie schrijven met aantookening hiervan op de kaarten Om beter verband te brengen tusschen die registers en het kadaster acht de heer Coolen een splitsing noodig tusschen de registers voor eigendomverkrgoing door lenering translatie en voor eigendomsovergangen aai an bijwerking der kadastrale leggers het gevolg moet wezen Veel verwarring zou voorkomen worden als voor overschrijving in openbare registers niet langer onderhandsche akten werden toegelaten maar evenals reeds voor hypotheken zoolang geldt steeds een anthentieke akte wordt gevorderd met aansprakelijkheid an den ambtenaar voor vergissingen en nalatigheden Door deze maatregelen zou de vertroiiwbaarheid van het kadaster allengs toenemen en aldus de invoering van een positief rechtsgeldig kadaster en van een deugdelijk grondboekstelsel worden voorbereid Door H M de Regentes werd te W iuschoten een bijzondere audiëntie verleend aan den heer Brouwers van Bourtange die H M oen adres van de bewoners vuil Westerwülde aanbood lu dit adres dat van vele handteekeningen i voorzien wordt de tegenwoordige toestand van het landschap uiteengezet en aangetoond dal zonder kanalisatie Westerwolde onherroepelijk moet te gronde gaan terwijl het bij een afdoende kanalisatie een schoone toekomst mag verwachten Verder wordt aangetoond dat de toestand ven het oostelijk deel der ouile heerlijkheid treurig is en nog voortdurend onder water staal als een gevolg van de in 1824 voor de verdediging des landsnoodig geoordeelde kanalisatie Om deze redenen werd Hr Ms medewerking lot verbetering verzocht Het adres is gevat in een omslag van blauw fijde pluche met oranjekleurige zijde gevoerd Buiteolandsch Overzicht Be koaiug van Italië en zijop gemalin worden niet alleen aan het hof maar ook door de Belgische bevolking hartelijk ontvangen hetgeen uatuurlijk te Weenen raet genoegen wordt opgemerkt De Weener Nette Freie Fre se zogt er van Het heeft geen bijzondoro politieke beteekenis dat de minister van buitenlandsche zaken de heer Brin koning Humbert vergezeld Kort geleden is de Driebond vernieuwd en er behoeft niet opnieuw uitgemaakt te worden iu welke verhouding Italië tegeuo er be beide keizerrijken Het bezoek van het koningspaar is een nieuw be wijs van de hartelijkheid van het bondgenootschap met Duitschland en een getuigenis te meer dal zij die eene verandering der Italiaanscho buitenlandsche politiek verwachten zich aan zelfbedrog schuUlig muken De reis van het koningspaar was reeds voor de jongste crisis vastgesteld Di Budini zou met zijn koui ig naar Berliju gaan De crisis heeft het bezoek vertraagd Men ziet thans hoe weinig eene wisseling van minislera met de buitenlandsche politiek van Italië uit te staan heeft Alles bewoep t ïich in hetzelfde ga reel onverschillig of Crispi Di Rudini dan wel Gioletti presidentminister is De Italiaansche pers doet dit ve rscbijnseï sterk uitkomen Zij zegt dat het bondgenootschap met de tweo keizerrijken de vriendschap voor Duitschland het Italiaansche volk dierbaar is geworden dat de hartelijkste wenschen het koningspaar op de reis naar Berlijn vergezellen Toen Imbriani bij do sluiting der Kameraitting de reis veroordeelde moest hij ondervinden dat de meeste z ner partijgeuooten van de uiterste linkerzijde hem afvielen Nog nooit heeft de Italiaansche pers zich zoo hartelijk oveir Duitschland uitgelaten als thans Zelfs kleine historische bijzonderheden die de vriendschap van DuitBchlaDd voor Italië moeten aantoonen worden in het geheugen opgeroepen Jaren geleden meende Italië dat het zich met Duitschland zou kunnen verbinden zonder zich by Oostenrijk aan te sluiten Van die dwaling zijn de Italianen sedert teruggekomen De aansluiting bij de twee keizermachten ging zeer gemakkelijk Men kan gerust zeggen dat Italië met open armen ontvangen werd In December 1883 stond de kroonprim van Duitschland op het balkon van hee Quirinaal Hij hief den toekomstigen koning van Italië in de hoogte en kuste hom ten aansohouwe eener groote jubelende menigte Die kus van den overwinner van Worth bezegelde het verbond met Duitschland De aansluiting bij Oostenrijk volgde woldra Keizer Frederik II had de harten der Italianen gewonnen on de gedachte aan oen bondgenootschap ingang bij hun doen vinden Het Engelsche Parlement wordt naar de Regeering thans heeft medegedeeld Diusdag den 28u Juni gesloten De Gladstoneaoen dringen er sterk op aan de verkiezingen op een Zaterdag uit te schrijven omdat dan de werklieden die grootendeels des Zaterdagsmiddags vrij zijn het best zonder tijd fen geldverlies kunnen stemmen De Regeering heeft daar geen ooren naar Balfour gaf althans geen hoop aan een commissie die dit namens de Londcnsche Trades Council kwam verzoeken Te Munchen zijn voor de ontvangst van prins Bismarck velerlei toebereidseien gemaakt Gisteren hadden zich reeds 2000 personen aangeii eld om met fakkels te staan langs den weg van I m r waar hij tegen s nachts moet aa ltAmi m aan het buis van dr Lenbach bij wien b é ti rek zal nemen Vrijdag avond zullen de fey Ébml ter zijner eere een optocht met fakkellicht houden waarna er Zaterdagavond een alsremeene nptooht zal volgen Uit Munchen vertrekt hg naar de badplaats Kissingen waar hij eenigen tijd zal blijven Op bevel van den Prinsregent van Beieren zullen hem aldaar dezelfde attenties worden bewezen ale vroeger De directie van het postwezen heeft er voor hem weder een afzonderlijk post en telegraafburt au beschikbaar gesteld evenals toen hij nog rijkskansolier was Cleveland is te Chicago bij eerste stemming tot candidaat voor het presidentschap gekozen Cleveland kreeg 616 ötemmen Hill 112 Boies