Goudsche Courant, zaterdag 25 juni 1892

l o 4869 Maandag 27 Johl 189S GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentidn kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave 103 Gorman 36 on eunige andere candidatoii te zamen 31 De beteekenis die deze keuze in erband tot die van Harrison te Minneapolis aan de presidentsver kiezing geeft kan van nu af in hoofdlrekken nagegaan worden De ooniraissie die te nemen besluiten moest voorbereiden heeft aan de conventie een programma voorgelegd ten gunste van meerder zelfbestuur der verschillende onderdeelen van den Staat m tegenstelling met de centralisatie welke door de republikeinen werd verlangd Voorts mag het bedrag der belastingen niet dat der administratieve uitgaven overtreffen Het Mc Kinley tarief wordt gelaakt als zijnde drukkend voor den landbouwer en den werkman Elke beperkende bepaling betreffende de grondstolTeu van artikelen voor algemeen gebruik behoorde te worden af reschaft Het programma belooft de opheffing van de bestaande tarieven de voorstellen omtrent de muntregeling zullen worden gehandhaafd Dit programma was dal der meerderheid van de commissie Het werd ecbter met 664 tegen 842 stemmen verworpen en daarentegen dat der minderheid aangenomen Dit verschilt evenwel oiot op het punt der tarieven PETROLKUM OTRKRINGK van de Makelaa s Cantzbar Schalkwijk te Rotterdam De markt was hwlen onveranderd I oco Tankfust ƒ 6 36 Geïmporteerd fust ƒ 6 45 Augustus levering f 6 35 September October November vemberen December levering ƒ 6 40 Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Jan ouders B van Jeveren en C Oostcrom Cornelis ouders J Bloot en C Kruit Nicolaaa Maria ouders J Buijs en M J Dirkzwager OVERLEDEN Tennis do Haas 32 j Arie Bloot 7 j Géertruijde Wilde ed Frederiks T5j Stolwijk GEBOREN Huig Willem ouders B Zuidbroek en N Holenaar GEHUWD B Schilt en C van Dam ONDERTROUWD W Anker en C van Oostrom ADVERTENTIfiN Bevallen van een Zoon A A VAN BERKEL IJPELAAB 23 Juni Voorspoedig bevallen van een Doch r C TAS DBB HEIJDEN VAN DlLLES 24 Jani Voor de vele blgken van deelneming ontvanj en bij het overlijden van onze geliefde Dochter MABGABETHA Bchtgenoote van B DK Lange belaigen wij mede namens haar Echtgenoot en onze kinderen onzen hartelijken dank Uit aller naam D VAN Düa GEIFT N VAH DEB GBIPT OSKAU Haattreeht 24 Juni 1892 PAÜHUISJE te Huur gevraagd geschikt voor KAAS OPSLAG Franco brieven onder letter K ö bij de Boekhandelaren A KUK CoHi te Gouda ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BEINKMAN en ZOON te Gouda Weit 01 GE OEGE te GOUDA Zondag 26 Juni 1892 QBOOTUILITAIE CONCERT te geven door de Koninklijke Stafmuziek van liet Regiment Grenadiers en Jagpers onder Directie van den Heer W van der Linden Aanvang 7 uur HH Leden der Sociëteit Leden der Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht hebben Vryen Toegang alsmede de Deelnemers aan den Wedstrijd op vertoon van hun Lcgitimatiekaart Entree voor Dames 50 ets Niet Leden en Vreemdelingen 1 49 per Persoon Heiiieken s GEKSTE BIEB perfl 9 et per fl 4 et WIENEB EXPORT 18 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NOKTIEK Gouwe C 34 35 Stollwerck Hart Cacao Hoogste eiwit hoogste theobroaia gehatte È Ie f H caca VoordeeligI Hart Oacao U fijnste PoedeFCacao in hart vorm gepend Spoedige oplosbaarheid fijne geur delicieose smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken button i 25 Cao o harteii = 45 cent 1 Caeao hart = 1 8 teit = 1 k p Caeao Verkrijgbaar bij H H ConflHnn Banketbakkers enz Engros Eipeditie Jüllus Mattenklodt Amsterdaai Ealverstraat lOïi Aloul te bekomen BE QCÜBSCBE CLilSEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de ge schiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KBAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Goudn SiH lpersrl uk van A T binïkan t Zoox Let wel Let wel Bg gelegenheid van het 25 Jarig bestaan der WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht te Gouda is TS VAN m met zyne van ouds bekende en we ingerichte Pofferljeskraam geplaatst op het Schietterrein aan den Botterdamschen dgk Van a s ZONDAG den 26 tot WOENSDAG den 29 i zal aldaar de Kraam geopend zgn links aan den ingang om te bakken terwyl bestellingen aan huis netjes en accuraat uitgevoerd zullen worden waartoe hg zich op het rriendelgkst aanbeveelt Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk rw Dr Retau s Z ËLFBËWABIKG Hollandscbe uitgave met 27 afb Prjis 2 gulden Ieder die aan de verschriltkelgke gevolgen van deze ondeugd tjjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bij hetVerlags Magazin te Leipzig Neuraarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland van welken aard ook en tanden hol of asn stoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFBIES Prys per flacon 35 Cents 3 = Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bj het gebruik van Prof LEFR1E8 tinctuur Attesten aanwezig Prijs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H HELLE Anegang 42 fiaorfcm Depóthouder L A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel de ZALM PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEUEVEE Merk NIOHTCAP Verkrijgbaar bij M PE ETERS Jz N B Als bewijs van echtheid ii cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Kmu P HOPPE r Een algemeen als goed erkend middel bij HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van Kraepelien Holm Apothekers te Zmt Verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten in n fleschies a 20 cent Te Ooudao B dé Heer A H TBEPE voorheen C THIM De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgkt met nitzondering van Zou en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 IzoaderIgke Nommers VIJF CENTBN oy deze Coarant behoort een Bijvoegsel BINNENLAND GOL DA 25 Juni 1892 Het terrein aan den Kotterdamsoben dijk nadert zijn voltooiing voor het feest der volgende week Tal van tenten waaronder uatuuHijk e n muziektent zijn daar verrezen en de vele vlaggen en wimpels die u daar tegenwapperen geven reeds een klein denkbeeld van de feestvreugde die ons wacht Alle donateurs en leilen van Burgerplicht hebben vrgen toegang met twee dames of kinderen tot alle feestelijkheden op hot Schietterrein doch ook zij die geen donateur of lid zijn kunnen daar komen tegen betaling van 25 cis per dsgkaart Alzoo staat bet te bezien dat daar steeds een gezellige drukte zal heerscben fraaie concerten zullen het feest opluisteren en werkt het we6r mede dan staat een prettig viertal dagen voor de deur Zouden Gouda s ingezetenen niet van hunne belangstelling willen blijk gevon door de vlag uit hunne woningen te doen wapperen Dit zou de feestelijke stemming verhoogrn en de vele vreemdelingen reeds dadelijk doen zien dat zij een feestvierende stad betreden I Wij wenacheii met een enkel woord de aandacht onzer lezers te vestigen op het concert dal morgenavond in Ons Genoegen gegeven wordt Het is ons gebleken dat velen in het denkbeeld verkeeren dat het de Kleine Kapel der Grenadiers en Jagers is die lederen zomer hier etnige malen overkomt Wij herinneren daarom dat het gebeele oorps ditmaal komt zoodat ons een kunstgenot te wachten staat als zelden in Gouda gesmaakt wordt Ook niet leden der Sociëteit kunnen dit concert bijwonen FEViLLETOÏM € B ÜU het Framch IX 48 Allen deden hun best om den diep geschokten vader zooveel mogelijk te troosten en op te beuren n bet gelukte hun ook eenigszins maar niet voor en aleer dan de patient naar zij dachten beterde Veertien dagen verliepen zoo onder schijnbare beterschap en Izaak kon een enkel uur van den dag rfeer opzitten maar was bedroefd vermagerd Hij zelf scheen zooala dezen zieken veelal eigen is weinig zorg in zijn toestand te hebben en kon als hij geene benauwende pijnen had weer even opgeruimd zijn als vroeger Op zekeren ondagmiddag zon hij oor t eerst weer eens mee aan tafel komen De blijdschap van allen was groot maar mevrouw de Back zorgde wijselijk dat ieder zich zoo bedaard mogelijk hield Toch bleek het door de weinige inspanning die hy zich toen moest geven dat zijn toestand in plaats van beter erger mocht heeten want dat getuigde duidelijk het iilamme zweet dat zich overal op zijn De Omdache Sprit is vermaard en de meeste stad en landgenooten vinden het een heerlijk gebak Door den heer L P Hoogendgk alhier wordt een nieuwe verpakking in den handel gebracht van die Sprits waarop wij gaarno met een enkel woord wijzen Zij is nl verpakt in cartonnen doozen met of zouder photografische gezichten uit Gouda zoodat vreemdelingen do Sprits koopende tevens een aardig souvenir aan onze gemeente medenemen De heer Hoogendijk zond ons ter kennismaking een doos met een keurige photografie van ons Stadhuis en wij kunnen nu uit eigen ervaring mededeelen dat de Sprits de keurige verpakking ten volle waard is en lekker smaakt Gewoonlijk krijgt een redactie bureau slechts brieven en stukken of boeken ter recensie Voor de variatie vinden wij zoq n bezending gebak niet onaardig A s detacheraents kommandantftedurende de maand Juli zal te woerden optreden de 2a Luit van Straaten en aan de Wiericherschaus de segeant Nelissen Dezer dagen is door den deurwaarder B H vl d Werve te Gouda ten verzoeke ven een der schuldeischers van de stoomtramweg maatachappij Gouda Bodegraven beslag gelegd op hare roerende goederen De dienst kan echter worden voortgezet De uitslag van de gisteren te Scheveuingen gehouden kolfwedstrijd is dat het kampioenschap voor Zuid Holland en tevens de zilveren m daille door het Sportcorailé uitgeloofd werd behaald door den heer N van Eendenburg te Wateringen eu dat de volgende prijzen werden toegekend als volgt 2e prijs de heer A Wijsbroek te Schiedam 3e prijs bij kamp de heer G M Meyer te idem 4e prijs de heer J A Verhoef te Zevenhuizen Be prijs de heer B H V d Werve jr te Gouda gelaat vertoonde Van Braem en van Lingon hadden niet meêgedineerd men had besloten dit vooreerst uit te sf lieu wijl het nog meer drukte zou zijn Toen hij echter na het diner een poosje op de anapé had geslapen belde hij en dadelijk verscheen er iemand Hij vroeg of men hem gezelschap wilde komen houden eu hij deed dit met opMt wyl hij wist dat mevrouw de Back zijnen vader had overreed om met haar en mijnheer eens naar de avondkerk te gaan on Clare dus alleen te huis was die dan ook dadelijk bij hem kwam Goeden avond van Tbolen sprak ze vriendelijk als altijd ben je wat hekomen van je vermoeidheid Wil je in dien groeten stoel gaau zitten of wil je liever in de kanapé blijven Neen ik dank je Clare sprak hij ik wil liefst hier blijven zitten Ik mag je immers wel eens bij je naam noemen niet waar f O zeker doe dat gerust wacht laat mij dat kussen achter je rug even wat opschudden dan zit je gemakkelper Willen we dadelijk gaan theodrinken of wil je liever waohJen tot de oude lui te huis komen O neen dankje ik heb voor dezen oogenblik niets liever dan dat je een beetje bij me gaat zitten praten Och wat ben je toch goeil voor me geen zuster zou beter voor me kunnen zijn ik dank je wol hoor en hij vleide zich weer in het kussen dat ze achter zijnen rug plaatste Ze zette een stoel niet ver van de kacapé waarop hij zat maar hij ADVBBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De hevige wind die Donderdag woei heeft ook schado toegebracht aan het Sportgebouw te Scheveningen Versoheidene platen van de zinken dakbedekking werden los of afgerukt Gisteren was men druk bezig met de overdekking van het tentoonstellingsgebouw te herstellen De aanhoudende plasregon veroorzaakte hier en daar lokken waardoor enkele étage kasten eenige waterschade ondervonden Het vrouwenbeeld boven den voorgevel hoewel waggelende door de krachtige windstooten heeft zich goed gehoaden en bleef ongeschonden Daarentegen zijn de decoratieve vakvullingen aan flarden gescheurd en heeft het vischtuig van de beide tropeeen nevens den hoofdingang nog al geleden Het gebouw hoewel geheel uit hout bedekt met linnen sanmgesteld heeft echter over het algemeen bewezen tegen hevigen wind bestand te zijn Uit Sohoveningen meldt men aangaande den kolfwedstrijd aan de JV fl Ct het volgende Ons bepalende tot den wedstrgd die heden wordt gevormd tusschen clubs van den N Kolfboud en kolvors buiten dien Bond staande uitsluitend uit Zuid Holland moet in de eersie plaats worden gezegd dat die wedstrijd de aandacht heeft getrokken niet alleen van de gelukkigen die er aan mogen deelnemen doch ook van hen die zijn buiten gesloten Dit is licht te begrijpen als men weet dat op de ten vorigen jaro te Haarlem gehouden algemeena vergadering de afgevaardigden van alle clubs in de heilige overtuiging zijn huiswaarts gekeerd met het idee dat de wedstrijd lan den Bond de lorslo zou zijn die op de baan der sporttentooiistelling zou worden gespeeld Voor dit denkbeeld is veel te zeggen In die vergadering toch deelde de heer Travaglino mede dat voor den Bond eene kolf baan zou worden aangelegd dat er door het bestuur der tentoonstelling ƒ 250 aan prijzen voor den jaarlijkschen wedstrijd zoude worden uitgeloofd en dat er tevens zou richtte zich overeind en trok den stoel dichter nur zich toe Schroomvallig ging Clare daarop zitten en t was goed dal hot bijna geheel donker was in de kamer want uu kon hij den donkerrooden blos niet zien die hare wangen bij zijn laatste woonlen kleurde Clare sprak hij en nam hare sidderende hand in do zijne die ze niet terug durfden trekken Clare ik dank God voor deze uren die ik eens alleen met je mag dcj orbrengen Ik heb niet veel meer te hopen van deze wereld stil o stil val mij niet in de rede want ik moet spaarzaam met raiju woorden zijn Clare zou je nog wel eens om me willen denken als ik er met meer zal zijn Och van Tholeu snikte zij spreek niet zoo Laten wij in s hemels naam over wat anders spreken want hel deugt u nog minder als mij dut we ons in overgevoeligheid toegeven Bovendien sprak se met voorgewende bedaardheid je betert immers too mooi als men t maar wenschen kan Neen Clare beteren doe ik niet doe ik nooit weer Ik heb den moed niet het aan mijn armen vader te zeggen en ik tracht opgeruimder te zgn dan ik veelal hen Dag en nacht woelt do koorts door mijne aderen en eiken morgen gevoel ik dat ik machteloozer word terwiil de avond mij doet huiveren voor den langen nacht als Maar ik mag tegenover u van geen ziekteversehijcselen spreken Zeg mij echter eens Clare waarom was jij reeds 1 vóo r mijn fiekte op eens zoo koel en terughoudend w