Goudsche Courant, maandag 27 juni 1892

worden geiorgd voor een lokaal waarin de Igemeeno vergadering zou kannen worden gehouden Toen men dan nu vernam dat Zuid Holland de baan lou bespelen reeds vóór den bondswedstrijd sag men vreemd daarvan op want men moge daarvan zeggen wat men wil deze kolvera hebben daardoor een ufté op alle anderen Z j leeren du baaii kennen wat anderen onmogelijk is zy raken er op thuis Nu is het wel waar dat ditelkjaar bij den bondswedstrijd het go al is doch dan is er niets aan te veranderen De club waar de wedstrijd plaais heeft kent dau ook de baan en dit is niet te voorkomen doch thans bad men door den bundswedatrtjd te laten vóórgaan alle reclames kunnen voorkomen dan zou de waardige voorzitter de heer H Jager uit Gouda waarsoUynlqk nog voorzitter wezen dau MU de secretaris de heer J W Tuinenburg uit Hilversum het waarschijnlijk met ineens zoo volhandig hebben gekregen dat hij voor zgne functie had behoeven te bedanken dan zou ten slotte de Naderlandsohe Kolfbond thans niet ronddobberen als een schip zonder roer Men houdc mg deze uitwqding ten goede Zg was noodig om licht te verspreiden in den nevel die thans boven de kolfwedstnjden zweeft welke op het sporttentoonstellingsterrein zullen worden gehouden Zij kan er misschien toe medewerken om te voorkomen dat op do dagen juist voor den bondswedstrijd bepaald dit zgn 5 en 6 September alsoo op den len tot en met den 4en dier maand liefst nog van den 20en Augustus af van de baan alle kolvers tot den Bond behooreude worden geweerd Dan alleen worilen do kansen althans ietwat gelijk waarop vooral door de clubs uit plaatsen ver van Scheveningen gelegen die dus niet vooruit de baan hebben kunnen bespelen vast nas gerekend Stateu Qeneraal Tweeue Kaker Zittiug Tan Vrgdag 2i Juni 1892 De zitting duurde slechts tot de gewone pauze daar een paar afdeelingen nog niet gereed waren met het onderzoekeu der ingekomen weisoatwerpen De heer Schaapman verklaarde in sommige opzichten sympathie te hebben voor den minister van financiën en zgne voorstellen inzonderheid omdat hij practiscb te werk gaat en zgne theorieën licks laat liggen Hg is volkomen overtuigd dat er op belastinggebied iets moet gedaan worden na jarenlang gesukkel en ontelbare beloften De heer Schaepman was eerlgk genoeg om dte laudbouwexceptie te verwerpen Slechts vroeg hf en het was zijn recht nog eenige nadere onthullingen van s Ministers plannen opdat men zou weten dat het de wensch der Regeering was der Begecring daarop drukte hij èn de bedrijfsbelasting èn de peraequatie af te doen alvorens het nieuwe kiesrecht het mocht dan zijn aangenomen in werking tou zgn getreden Wanneer men bedenkt dat de nieuwe kieswet als zij is aangenomen onmogelijk wegens de vele voorbereidende weikzaambeden cot een onmiddellyke verkiezing van een nieuwe Kamer kan leiden dau is bet duidelijk dat uitvoering van het verlangde werkplan zeer mogelijk is En met den spreker voegen wg er bij wil men iets tot stand den komen noodzakelijk Ook de heer Kutgers deed niet mede in het koor der landbouwbezwaren die bij de rechterzijde de i jegens mijP Ik ben niet koel tegen u geweost van Tholen al was ik misschien minder vrij dan vroeger En waarom was je dat dan Zie je zwijgt ging hij voort toen zij geen antwoord durfde te geven nen dat valt me biiter van je tegen Ik dacht altijd dat jij een gunstig onderscheid maakte met dien grooleu hoop van beuzelachtige jonge meisjes die op teene oogenblik met gevaarlgke koketterie ons naderen en daarna met meisjesachtige schroomvalligheid zich eensklaps terugtrekken Ik wil je echter tegemoetkomen en je zeggen wat je dachu Je dacht niet anders dan dat ik werk maakte van Marie de Valter maar ik geef je de heilige verzekering Clare dat m cht Marie mij al eens een oogenblikje geboeid hebben nimmer dacht ik er aan mij aan haar toe te wijden Maar van Tholeo dat is nu niet noodig dat je mij lat vertelt en angstig zag ze naar de deur want ze meende een bekenden voetstap to hoeren Werkelijk werd er aan de kamerdeur getikt en tot hare blijdschap trad van Braem eenige oogenblikken later binnen Van Braem sprak van Tholen toen de begroetingen waren gewisseld doet mij het genoegen en mX ons een poosje alleen Neem me niet kwalijk tprak hij op dien verwenden toon zieken veelal zoo eigen dat ik je dat zoo ronduit zeg maar ik kan tegenwoordig niet vele complimenten maken Wel een klein beetje uit zijn humeur gebracht ver stok schgnen te moeten worden om dezen houd te slaan Kn indien dat lid overtuigd is dat vermiuderiug der mutatie rechten zulk een weldaad tal zijn dat hij daardoor tot het werkplan en het stelsol dor Begeering is bekeerd mag men verwachten dat van de linkerzgde geen agrarisch verzet komen zal Uitdrukkkelijk uitte hij geheel anders dan de heer Van Houten den wensch dat de landbouwer niet zal worden getroffen bij de bedrgfsbelastiug Bij de artikelen zal deze afgevaardigde met eenige bezwaren voor den dag komen die thans niet aan de orde waren Het lid voor Gouda de heer Havelaar bereed weder het stokpaardje der oppositie den zwaarder druk die den landbouwer trctfen zal vol ens zgne berekening waarover de minieter hem zeker wel nader bescheid zal geven Belasting naar de inkomten beter dan naar het vermoge i ook al een axioma bij de lieden die juist du belasting die aan de orde is niot willen Zijne gehoele rede was een samenraapsel van exceptién om een scbgn van recht te geven aan de houding der antirevolutionairen die geen verbetering willen accepteeren uit de handen van een liberaal minister Ëene treuiige zaak werd in de zitting van Donderdag door de rechtbank te Heerenveeu behandeld De dertienjarige Aleide de K te Feporgs was uit vrees voor straf omdat ze een ei gebroken had de ouderlijke woning ontvlucht Na den naobt op eeno stoep te hebben doorgebracht dwaalde ze den volgenden dag verder Te Peperga drong zij brutaal het huis van mevrouw de wed Klgnsma binnen en ontvreemdde een hoedendoos waarin wat onderkleêren en een spoormandje met een paar zilveren artikelen en verder brieven en papieren De laatste gooide ze weg op haar verdere rris naar Wolvega Hier maakte ze het geldswaardige gedeeltelgk te gelde welk geld ze gebruikte om naar Leeuwarden te sporen waar ze een toevlucht hoopte te vinden bij eene tante Ze werd evenwel ree is den volgenden dag naar haar ouderlgk huis teruggebracht Intusscheu had marrouw K met schrik vernomen dat papieren en brieven aan sommige van welke rg veel waarde hechtte over den weg verspreid lagen Zij ontdekte daardoor den diefstal en bracht dezen ter kennis van de justitie De kleine dievegge was spoedig gevonden en stond gisteren tererht Berouwvol en schreiende bekent ze haar misdaad en beweert dat alles hW gevolg is van vrees voor de groote strengheid haafs vaders De off van justitie acht het bewgs van den diefstal wettig en overtuigend bewezen gelooft dat het nuttig is dat een gevoelige straf aan beklaagde wordt opgelegd en concludeert tot eene gevangenisstraf van 2 jaar Uitspraak Donderdag 30 dezer Gisteren ochtend is op de veemarkt te Zwolle door den politie agent Van der Klei aangehouden Willem S uit Enschede die eene melkkoe op de markt had verkocht voor 115 Zijne opgave en handelingen kwamen echter deu kooper H E uit I Meppel zeer verdacht voor en hg wilde vóór hg betaalde eerst eenige inlichtingen inwinnen Toen I Van der Klei daarover hoorde spreken nam hij da I koe in quaestie in beslag en bracht den verkoopcr liet onze luitenant de kamer Er heersohten eenige oogenblikken van stilte toen hg vertrokken was geen van beiden scheen iets te durven zeggen en Clare zat te sidderen op haar stoel Clare begon hg toch eindelgk deze oogenblikken zijn kostbaar en misschien komen ze nooit weer dus ik moet je nu wel zeggen wat mij op het hart ligt Kom sprak hij en vatte de nu wel wat weerstrevende hand gun mg een poosje die lieve hand dan heb ik meer moed om met je te spreken Weet je wel ging hij voort dat ik van t eerste oogenblik af dat ik je zag geheel en al door je bekoord was Marie de Valter ik wil daarlaten of ze een kokette is heeft zich tusschen ons geplaatst maar de rijke partij is niet bij machte geweest het gevoel bg mg uit te dooven waarvoor mijn hart altijd gloeide Clare sprak hij op onbegrijpelijke innigen toon en legde zijn hoofd op haar schouder gij zijt mijn eerste mgu eenige mijn onverdeelde liefde steeds geweest O tracht het niot voor mij te ontveinzen maar zeg dat gij mg ook lief hebt want bet is de laatste vreugde die ik hier zal genieten Izaak Izaak sprak zij op schier jammerenden toon je doet mij het hart bersten door zoo te spreken Ik dacht laatst dat ik me nooit zou mogen overgeven aan het gevoel dat ook mij oo lang reeds voor u bezielde t Is waar ik heb Marie de Valter benijd ik heb baar haar gedroomd geluk misgund maar ik heb ook beleden dat mijn begeeren zondig was ik heb erkend dat ik iets vroeg wat ik dacht voor den commissaris van politie Het bleek toen dat hij een bekende der justitie was Hg zou de koe op weg onder Zwolle hebben gevonden zonder touw aan don kop Hij had het dier daarop naar de markt gebracht en verkocht vgl hg in geldverlegenheid verkeerde Het dier behoorde toe aan den landbouwer 6 L Monsink S is ter besohikking van de justitie gesteld Door den rechter commissaris is bevel van voorloopige aanhouding tegen hem uitgevaardigd In Leeuwarden moet de vorige week volgens de A Ct het volgende komische geval zich hebben voorgedaan Een bruigom uit Amsterdam moest te Leeuwarden trouwen en logeerde toevallig in hetzelfde hotel waar Sequah logeerde s Morgens komt het rijtuig met twee paarden voor hot hotel De koetsier en palfrenier met bouquetjes op de borst Spoedig was er een groote menigte nieuwsgierigen die meenden dat Sequah naar de zaal van v d Wielen zou fgden Onze bruidegom keek wel eenigszins vreemd op toen hij zooveel belangstelling voor zgn huwelijk zag doch schreef dit aanvankelijk toe aan kleinsteedschheid van de Leeuwarders Toen bij zicb echter aan den ingang vertoonde in zgn feestkleedij raakte het publiek nog meer in de war temeer omdat zgn postuur wel eeuigszins met dat van Sequah overeenkwam Met eer hoogrood gelaat slapte onze bruidegom in de koets steeds meer kleurende naarmate de menigte aangroeide en hem begon toe te juichen Nauwelijks waren de paarden in beweging of het volk wierp zich op het rijtuig spande de paarden af en in weerwil dat da bruidegom protesteerde trok men bet rgtuig voorbij de woning der bruid die haar bruidegom voorbij zag rgden en in onmacht viel Gelukkig kwam meu weldra den wagen van Sequah tegen en zag hel volk zelf zgn vergissing in en liet onzen bruidejtom staan De koetsier die met de paarden gevolgd was spande weer in en reed den bruidegom naar zijne bruid die spoedig om de grap lachte Dat de vergissing de vroolgkheid van de bruiloftsgasten niet weinig verhoogde laat zich begrijpen Al zgn we misschien geen volk van dichters en denkers meer een volk van rookers zijn wij gebleven Waar rookt men zoo met het volle gemoed als bij ons De Oosterling heeft wanneer hg wil rookon allerlei bijmengsels of opium noodig da Italiaan en de Oosteurgker lepperen aan hunne lange Virginia waarvoor de benaming giftstang nog te iwak is de Amsrikaan kauwt tabak de Franaohman draait zich sierIgke cigaretten maar de Duitscher rookt hg rooL t met hart en ziel met alle gemoed En wie dit wil tegenspreken hem beeft men slechts te zeggen dat er alleen te Berlijn 160 rookclubs bestaan Honderd vijftig I En daaronder vroolgka en ernstige van alle soort en naam van da populaire Qualmtute tot de poézie ademanda Vineta Deze allen vormen eene groote vereeoigiog den Duitschen rookersbond Zóó luidt de inleiding van een verslag in het Berliner Tageblatt betreffende een zomerfeest hetwelk deza boud eergisteren ten voordeele zgner ondersteuningskas heeft gehouden en waaraan ongeveer 8000 personen hebban deelgenomen Men zag er velen met verschillende gekleurde bandeliers dit waren de commissarissen der clubs Anderen droegen kleine io dat niet voor mg was weggelegd En dat heb ik onder tranen in mijn avondgebed gezegd Izaïk maar ook het gevoel van mijn plicht te hebban gedaan heeft mg langzamerhand rust geschonken en ik heb geleerd het onstuimig verlangen van mijn hart te beteugelen Maar spreek nu niet van sterven spreek daar nu niet van wam wat ook uw en mgn lot zal zijn ik zal iederan avond bidden dat gg gespaard moogt blgven en dat heb ik lederen avond gedaan maar met de reine gedachte dat ik niet uit zelfzucht bad Clare sprak hg zoo zacht zoo innig als maar denkbaar kon zijn ik heb u lief met al mgn hart ik heb nooit iemand anders bemind Kom zeg nu ook uit den grond van je eerlgk gemoed datje mg ook liefhebt Ja Izaak sprak zij ik heb u lief met geheel mgn ziel en ik geloof nu ook niet meer dat het mij als zonde kan worden toegerekend dat ik me aan dat zoete gevoel overgeef Kom sprak ze schreiende en beurde zijn hoofd op legje hoofd maar in mgnen arm dan kun je uitrusten van je vermoeidheid mg n vrienil want ge zijt zeer ontroerd En toen boog zich haor fraai blond hoofdje over het doodsbleeke gelaat van den uitgeputten zieke toen fluisterden ze tot elkaor maar ivoorden die geen sterveling ooit zou vernemen Wordt vervolgd tigniën van metasl of zijden lint in het knoopsgat Do eene menigte leden droegen de fez de soort van Oostersche muts die nu eenmaal tot het costuum van deii echten rooker schijnt te behooren Aan de hoornen hingen de banieren der clubs Op de zomertooneolen in de tuinen werden verschillende stukjes vertoond in twee tuinzalen werd een bal gegeven bij afwisseling gaf men er muziekuitvoeringen kortom nasr de besohrgving moet het een recht levendig een jolig feest zijn geweest De berichtgever meldt niet of het door eene helderelucht werd begunstigd Poch misschien heeft hij dit niet noodig geacht omdat tl was het eon holdeie hemel geweest men toch niet veel er van had kunnen bemerken Want naar zijue besohrgving hing er voortdurend evenals een dikke rook uit de schoorstoonen eener fabriekstad boven de hoornen eeno grauwe wolk oen gevolg der werking van de pgpen en sigaren van IBO rookersvereenigingen die natuurlijk in rookverspreiding tegen elkaar wedijverden ADVERTEWTI£N Voor de vele blgken van belangstelling betoond bg de ziekte en het oTerlgdeu van ons jongste kind betuigen wg onzen dank J J DE MINK L DE MINK VlSSEB Gouda 25 Jnni 1892 iliiiiiil te GOUDA De INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen Toor het schooljaar 1892 1893 heeft plaats op ZATERDAG 2 JOLI e k des namiddags van 2 4 uren in het schoolgebouw Het eerste toelatingsexamen wordt 14 eii 15 JULI te 9 uren s morgens aldaar afgenomen De Directeur D W JDUÜ8 Gouda lö Jnni 1892 Echte Qoudsclie Sprits verkrëgbaar bg L P HOOGËNDIJK Hoogstraat Gouda netjes verpakt in cartonnen doozen met en zonder photografische Stadsgezichten Openbare Verkoopingf te GOUDA op WOENSDAG 29 JUNI 1892 des namiddags te een uur in het Koffiehuis HifiHONiE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van eene Bouwmanswoning met ruim 15 hectaren Wei en Hooiland staande en liggende in het land van Stein te Reeuwijk in de onmiddellyke nabgheid der brug naar Baattrecht En zulks in 6 perceelen Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 28 Juli 1892 Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda en de Notaris J G BROUWER NIJHüFF te utrecht Koffielmis met Vergunning De Notaris J H MULLER te Capelh ajd IJsel zal aldaar in het na te melden Koffiehuis bg veiling op WOENSDAG 6 JULI 1392 en bg afslag op WOENSDAG 13 JULI 1892 telkens s morgens 11 Uur in het openbaar verkoopen Een hecht en sterk HUIS ingericht tot Woonhuis en Koffiehuis met Vergunning met Schuur en het altoosdurend erfpaohtsrecht van den grond in Keten nabij het Kralingsche Veer onder Capelle aid IJsel kad Sectie B No 8005 groot 3 aren 30 centiaren De erfpachtsprgs bedraagt ƒ 20 sjaars Het te verkoopene is gelegen in de nabijheid van verschillende fabrieken en seheepstimmerwerven is gunstig bekend en levert een goed bestaan op Sociëteit OiS GE1E6EN te GOUDA Zondag 26 Jnni 1892 QEOOTIIUTAISGDNCEHT te geven door de Koninklijke Stafmuziek van bet Regiment Grenadiers en Jagfers onder Directie van den Heer W van der Linden Aasvakg 7 nnr HH Leden der Sociëteit Leden der Weerbaarheids VereenigJng Burgerplicht hebben Vrgen Toegang alsmede de Deelnemers aan den Wedstrgd op vertoon va hun Legitimatiekaart Entree voor Dames 50 ets Niet Leden en Vreemdelingen ƒ 1 49 per Persoon VERHURING bij INSCHRUVING van de Kapitale Hofstede BI tWül m èW bestaande uit BOUWMANSWONING ARBEIDERSWONINLiEN c a en diverse perceelen PP ei en Hooiland gelegen in den Zuidplas polder aan den ZnideIgken Dwarsweg onder WADDINXVEEN Poldernummers 216 a 224 ter grootte van circa 28 Hectaren De verhuring geschiedt voor 7 jaren integaan KERSTMIS 1892 en 1 MEI 1893 De conditiën liggen van af den 15 Juni 1892 ter lezing ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen alwaar de Inschrgvingsbilletten inhoudende den huurprgs en geteekend door Huurder en 2 Soliede borgen wordende ingewacht vóór den 15 Juli 1S92 en alwaar alle verdere informatiën worden verstrekt Uitgenomen des Zondags is de Hofstede dagelijks te bezichtigen DOOR VERTREK Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORIÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 11 JULI 1892 des morgens te elf uren in het Hotel di Faauw aan de Markt van Een enkele jaren geleden gebonwd goed onderhouden en op gunstigen stand dicht bg de Markt gelegen Winkelhuis en ERF aan den Korten Tiendeweg te Gouda wgk D No 97 Te aanvaarden 1 Augustus 1892 Het Huis bevat de Winkel 8 Kamers Keuken Kelder Zolder en Kamertje en het is van Gas en Waterleiding voorzien De kooper kan desverkiezende de winkelopstand de toonbanken de gasaanleg en de jalousiën tegen een oveieentekomen prgs overnemen Het perceel is te bezichtigen 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 urenNadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping wegens sterfgeval TE GOUDA op MAANDAG 27 JUNI 1892 ten 11 ure s morgens in t Schaakbord aldaar van mi BROQDBAEEEIIIJ met WINKEL en WOONHUIS P 357 en Een Winkel en Woonhuis P 356 naast elkander gelegen aan de Heerenkade binnen Gouda P 357 is verhuurd tegen ƒ 4 per week en bg de week P 356 is in eigen gebruik Betaling en aanvaarding op 1 Augustus 1892 Te bezichtigen op de gewone dagen en nren Breeder in billetten Nader informatiën ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Tegen AUGUSTUS gevraagd een nette DIENSTBODE van goede getnigen voorzien bg M E MONASCH Markt Geconfectioneerde Flanellen Rokken Soliede Afwerking Lage Prijzen Tncot Ondergoederen f