Goudsche Courant, maandag 27 juni 1892

maandag 27 Juni 1892 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 28 JUNI 1892 des morgens te elf uren in het Ko£Sehuis cHabmoniu aan de Markt van No 1 Ben ruim ingericht WOON en PAKHDIS met groote Zolders en Erf aan het Nonnenwater te Gouda Wgk O No 5 Terstond te aanvaarden No 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF waarin Vergunning met grooten Tuin in de Vogelenzang te Gouda Wgk M No 15 Terstond te aanvaarden In dit Huis bevinden zich een groote Zaal en verscheidene Kamers voorzien van vele gemakken No 3 Een HUIS en ERF waarin Vergunning aan het Lombardswater te Gouda Wgk G No 107 Verhnurd bg de week voor 2 75 No 4 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda Wgk G No 58 Verhuurd bij de week voor ƒ 1 10 No 5 en 6 Twee naast elkander gelegen HUIZEN ERVE en GROND aan den Bleekerssingel te Gouda Wgk R No 242 en 243 Verhuurd bg de week elk voor ƒ l O No 7 tot 10 Vier naast elkander gelegen perceelen BOUWGROND in de Boelekade te Gouda achter voorschreven Huizen te samen bi ed 15 80 M en lang 19 50 M Terstond te aanvaarden De perceelen 5 en 6 7 tot 10 en 5 tot 10 worden na afeonderlgke Veiling en Afsl gecombineerd No U en 12 Twee goed onderhouden HUIZEN en ERVEN in de Boelekade te Gouda Wgk R No 120 en 125 No 11 is bg de week verhnurd voor 1 50 No 12 is in eigen gebruik en te aanvaarden 1 Augustus a s En No 13 en 14 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN aan de Karaemelk iloot te Gouda smalle zflde Wgk R No 308 en 309 Bg de week verhnurd voor ƒ 1 90 en 1 75 Oe perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 5 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kontore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Wilt gg Uw kennissen een genot verschaffen aan de theetafel welk hun tot heden toe nog niet ten deel is gevallen Laat dan halen bg J E Herman Zn Tiendeweg de Extra Superior Imperial a 40 cents per ons Voor dagelgks gebmik verznime men vooral niet de proef te nemen met gmis en langgemaleerd van 95 cents per 5 ons 20 cents per ons J E Herman Zn hebben geen depothonders doch leveren hnnne ï ee tegen depothouders prgzen aan particulieren Gouda Snelpersdruk van A Brinkmak ie ZooH van de Feestelijkheden op het Schietterrein va n Zondag 26 tot Woensdag 29 Juni 1892 ter g eleg enheid van het 25 Jarig Bestaan van de Weerbaarheids Vereenig ingf Burgrerplicht des namiddags 2 uur Feestelgke Opening van den Wedsirgd Matinee Musicale door het Muziekkorps van het Bataljon der d d Schntterg alhier MAANDAQ 27 JUNI des namiddags 2 uur MA TINÉE MUSICALE door het Muziekkorps van het Bataljon derdd Schntterg alhier avonds 7 uur Soiree Musicale door het Muziekkorps van bet Bataljon der d d Schutterg alhier des namiddagfs 2 uur illalinée Hlusicale door het Stafmuziekkorps van bet 4e Regiment Infanterie des avonds 7 uur Soiree Musicale door het Stafmuziekkorps van het 4e Regiment Infanterie des avonds 9 uur GROOTE MILITAIRE TAPTOE VVOE SDAG 29 Jlli l des namiddags 2 uur door het Muziekkorps der d d Schutterij IffS gÊÊg Eere Leden Donateurs Genoodigden en Leden der Weerbaarheidi wHB Vereeniging B rgerplicht hebben vrgen toegang met twee Osmea m F of Kinderen Voor meerdere Dames of Kinderen en Niet I eden zgn Zondag Maandag en Woensdag dagkaarten verkrggbaar a 25 ets per persoon Dinsdag Matinee 25 ets Soiree 25 ets PHOENIX BODEGA Dubbele Buurt 2 Net ingericht proeflokaal waar de meeste onzer Wgnen per glas verkrggbaar zgn alsmede Limonades Spuitwater Victoriawater BËIK S TAFËLWATËR enz enz Van FRA KE1 HL1 ISE Co HET ZENDINGSFEEST op MEER en BERG nabij Heemstede bij Haarlem den 6 JuU a s Onder medewerkiiiic van den Bond van Chr Zunffvereenljrlngen in Nederland PLAATSBILJETTEN en PROGRAMMA S voor den feesttrein zijn van 27 Juni tot 4 Juli des namiddags 4 uur te bekomen aan de Stations te den Haag H 8 M Leiden Rotterdam D P en de tnsschenliggende Stations Vertrek van den Haag ten 7 20 uur Prgs I kl ƒ 2 40 II kl ƒ 1 90 III kl ƒ 1 40 PROGRAMMA S afzonderlgk zgn a 40 Cent verkrijgbaar gesteld bg de Heeren Boekhandelaren A A Rensink te Leiden J van Golverdinge Zoon te U Gravenhage en J M Br ede e te Rotterdam en worden bji franco inzending van het bedrag franco gezonden door den ondergeteekende Nadere inlichtingen zgn te vinden in het Programma en op het groote Aanplakbiljet H B BREIJER Arnhem Juni 1892 GOüDA Ï5 Juni 1892 Tot penoiDKinoester voor het watortohap Sluipwijk ia iloor inf clHoden gekozea uit de voordracht dour bet beatuur van guzei d waturaohnp opgomankt le heer 3 D L Kruit te Roeuwijk Dez r ta en ia op do gronzen van ona land een werk tot atand gekomen dat wel verdient in wijderen krioK bekend te worden Het betreft nameljk du nieuwe inriobtinKen op de terreinen van de Maatsobappij tot Exploitatie van atcenfabrieken te Ijobit welke de beatoramins hebbtn de ateonindustrii dezen belangrijken tak van nyverheid in ona vaderland eeno groote aobrede vooruit to brengen en haar niet alleen binnen de eigen landgrenzen te veraterken tegen de mededinging van het buitrnlnnd maar ook haar in ataat te stellen om tegen de buiteulandache markt mot auooea op to treden De werken aldaar tot aland gebracht beataan in hoofdzaak in een Mendheira a gaakameroven drooginriobting enz Deze oven bealsat uit 17 kamera ieder met een inhnud van pi m BO M BB wordt geatookt met gas dat in de generateurt wordt voortgebraobl Door de vermenging van gat n lucht welke in willekeurige verhoudingen bij elkaar gebracht kunnen worden heeft m n de regeling van de warmtegraad in zijne macht zoodat niet alinea producten te verkrijgen zijii van zeer veraohillenden graad van hardheid maar ook grootere boereelkeden van dezelfde qualiteit Iegelijk geprocui eerd kunnen worden Het doel ia zoowel wat do Duitaohen verbleudateine voorwerkera noemen te bakken alaook betere en hardere Hollandache ateenen ila klinkera enz De oven beeft een vermogen om per jaar pi m 6 millioen steenen te kannen leveren De atesnen worden maohinaal gevormd en worden slvorena in de kamera geplaatst te zijn in een apeciaal voor dit doel Ingerichte drogerij welke boven doB oven ia aangebracht gedroogd Zoodoende wordt de uiutraiende warmte uit den oven ten nutte go aakt om de ateeneu te drogen Men ia dua onafhankelijk van weer en wind De natte zoowel als de gedroogde ateen worden zoowel door middel van liften omhoog en omlaag gebracht om daarna in de kamera van den oven te worden gezet De warme lucht atrijkt langa de uatte ateenen veraadigt xich met watenlamp en verlaat door eene reeka van luchtkappen het gebouw Het werk ia door de ingenieur M Symons te Botteidaip ontworpen en onder zijne leiding uitgevoerd t AT R Aaagaénde het jubileum van den heer da Adama van Sohfiltema te Londen waarvan wij reeda melding maakten wordt nog het volgende gemeld Da A D Adama van Schelloma herdacht den dag waarop hjj 26 jaren ala predikant werkzaam waa geweeat waarvan 18 jaren in Londen in de Nederlandache hervormde kerk In een boeiende rede die bij blikbaar bewogen uitaprak gaf hij den gemeente een acheta van zijn ambtelijk leren en betaigde zijn dankbaarheid voor de hulp en den zegen in zijn vaak mooielijke betrekking v n den Alterho te oo dikwerf ondervonden Na aflonp der redo tonden de talryfc opgekomen leden op en zongen hem uit een der paalmen Godt betten zegen toe zeker een welverdiende hulde voor den prediker wiena wel betteed leven menig blijk gaf dat hiJ immer bereid waa naar zgn beate vermogen proeven te geven van zijn liefde voor den erenmenioh In het militair hoapitaal te Utrecht ia opgenomen een genieaoldaat die in het kamp bij Zeist door den blikaem getroffen De man werd bewuatelooa op den grond gevonden De rechterarm en het rechterbeen bleken verlamd te zgn de borst waa achier geheel geachroeid Zijne kleeding waa echter gaaf gebleven Na gernimen tijd kwam hij weder tol bewuatzijn De vorige week werd te Oldeberkoop een zilveren geldttok gevonden van ouden datum Dis munt it een Leetnemdaitlier op welkt eene zijde gelezen aoet worden Mo Arg Pro Jot Belg Traa d i Zil veren munt voor de Voreenigde Nederlanden üesingon op KkX van Overijael Op de andere zgMe staat Confidem Duo non movetvr 1616 hetwelk beteekent Wie op God vertrouw wankelt niet De Leeuwendaaldera werden voornamelijk geslagen voor den handel op de Levant on waren aldaar zeer gewild In 1676 schreven de Genoraali dor munt aan de Staten van Holland dat do Nederlandsche Leeuwendaaldur om deazelfs aardigen en bevalligon afslag bij handelaars in de Levant zeer boog boven zijne waarde wordt gedebiteerd De nu gevonden Ovrrijselsche munt is eene navolging fan eene vroegere voor het eerat in Holland geslagen Hoogst merkwaardig ia het dat den 21 Auguetua 1B7B zes jaren vdór de afzwering van Filipa II door de Hollanflsche Staten het besluit genomen werd tot het slaan van den Leouwendaalder die van den nu beaohreveuen alleen verschilt in het omsobrift der voorzijde t welk luidt Nieuwe Zilveren Munt dor Staten van Holland Toen reeds beaohouwden alzoo Hollands Stalen ziob als do Souvereinon van bet Graafschap en kenden zich het hoogste recht der souversiniteit toe namelijk den mnntslag welke recht alleen san koning Filipa a s den Graaf toekwam wel een bewgs voor het vertrouwen dat zij in het goed recht van den gtrijd tegen Spanje stelden Op een vraag van een zijner lezers wat toch het woord peraequatie beteekent dat thans zoo vaak in sta tsstukken en opstellen over belastinghervorming voorkomt antwoordt het Hbl De grondbelaating wordt geheven naar de geachstte belaatbore opbrengst der landerijen en gebouwen Buim een halve eeuw geleden is nagegaan hoeveel de jtarlijkscbe opbrengst in geld was van elk groDdbsait en inver iiet naneHjk beilrag werd toen de aom omgeslagen welke de grondbelasting moeat opbrengen In den loop der tyden is echter de opbrengst veel veranderd en de Iaat daardoor zeor ongelijkmatig geworden Daarom werd besloten tot een nieuwe algemeene schatting Deze hoeft in 1868 73 plaata gehad van de gebouwen eo daarop is van 1876 af de belaating van de gebouwen geheven volgena de nieuwe belastbare opbrengst Het gehoole bedrag der belasting deef hetielfde maar naarmate de huurwaarde hooger of lager bloek te zijn geworden dan voorheen werd de belasting voor den een verhoogd en voor den ander verlaagd Zij werd voor alle perceelen op ruim 6 pCt van de onzuivere huurwaarde gesteld Die maatregelen nu om de verhouding van den laat voor alle perceelen weer gelijk te maken heet peraequetie eigendommen de landerijen De nieuwe Bchattingen daarvan zijn eerat in 1890 afgeloopen en hebben tot einduilalag gehad dat de gezamenlgke belastbare opbrengal die 60 jaar geloden op 46 mUlioen waa gesteld en tot dusver zoo is gebleven lot ruim 100 millioen bleek te zijn gestegen De grondbelaating der ongebouwde eigendommen moot nu ook volgent de nieuwe schattingen worden omgealagen om den laat voor alle grondeigenaara naar verhouding gelijk te maken Wat die taak von poraequatie zoo moeilijk maakt ia de aanzienlijke verhooging welke voor een deel dor eigenaara neerkomt op een aanmerkelijk hooger bedrag dan waarop zij bijv bij aankoop hebben gerekend waartegenover staat dat anderen minder zullen hebben te betalen Men zal zich herinneren dat de ahab van Pnrzie steeds vergezeld wordt door een kleinen jongen met wien hij bijzonder veel op heeft en dien hij mot gunstbewijzen overlaadt Wij hebben in der tijd het een en ander omtrent dezen kleinen gunsteling medegedeeld Dezer dagen nu speelde hot kereltje met een geladen revolver in de nabijheid van den ahab het schot ging af en het scheelde weinig of ds machtige beheerscher wat door zijn eigen kleinen gunsteling doodgesoboten En het pistool werd den knaap afgenomen Neen de kleine hoveling die sinds lang reeds na den thah zoowat de eerste plaata aan het ho innam werd weggejaagd ala een gevaarlijk wezen To Brest is een vorsolirikkelijk ongeluk gebeurd aan boord van don nieuwen kruiser Dupuy do Ijüine bij d proefvaart Do stooraketid sprong omdat er te weinig wator in was door t plotseling uitgaan van het elektrisch licht kon men nl don manometei niot zien in een oogcnblik waa hot gehoelo schip mot atoom gevuld te ttelgk ontstond brand in du kolen Alle stokers zouden om het leven zijn gekomen zonder du heldbafti heid van don huofdmachinist die de deur van de machinokamor openbrak welke door de vluchtende versperd werd Sommige stokers hadden reeds het bewustzijn verloren Het is gebleken dat van do bemanniug vijftien ornstigu verwondingen bobben bekomen moD hoopt echter allen in t leven te houden Butteolandscb Overzh ht De N Freie Pretse maaki meldin van oen onderhoud van eon zijner redacteurs met prins Bismarck Doze zeide dat Duitsohland naar geen uitbreiding van grondgebied streeft evenmin als Buslond date mogendheid denkt er niet aan inbreuk te maken op Duitsch gebied Toen prins Biamarck een bondgonootaohap met Oostenrijk sloot wilde hij de goode betrekkingen tusschon Duitsohland en Rusland niot opofferen integendüol wilde hg de vriendschappelijke verhouding tot laatstgenoemde mogendheid dienstKiar maken aan do Oostonrgksche politiek welke slecht den vrede beoogt De staat van zaken schijnt intuaaoben eene verandering te hebbon ondergaan want Duitsohland oefent geen invloed moor op do fiuaaisobe politiek Prins Biamarck zou er bijgevoegd hebben dat hot vertrouwen der wereld en het persoonlijk gezag nog aan zijn opvolger ontbreken Van daar dat de stand van zaken in Europa waardoor Bnaland zich tot Duitachland aangetrokken gevoelde verbroken is Hot hoofddoel van de tegenwoordige politiek itaoet zijn de handhaving van den vrede Want at zou er gebeuren zeide hij indien na een met gleden uilslag bekroonden oorlOj met Busland wij twee buren had den die ont gedurig met een revanche oorlog bedreigden Het is mogelijk aldnt liet hg zich verder uit dat een oorlog met Frankrijk onvermijdelijk ia Daartoe behoeft slechta één man op to slaan die de lont in hot kruit werpt Doch dit is een toestand waarvat het einde ia te voorzien Duilschland en Sualand daarentegen hebben er geen enkel belang bg elkander den oorlog aan te doen Ten s otte zeide bij dat niemand hem kan beletten om te beoordeelen wat in Duitachland gebeurt en dat hij nooit zal toelaten dat iemand inbreuk maakt op zijne rechten De Belgische Moniteur bovat hot besluit waarbg de coBslitueorende Kamers tegen 12 Juli worden bgoongeroepou zooals reeds werd bericht Do herstemmingen in Bolgie hebbon mot geheet beantwoord aan do verwachtingen der liberalen beter uitgedrukt aan de vorvvacbtingen dor progreasisten want terwijl op den 14ou Juni liberalen van allerlei nuance op de candidatenlijsten fungeerden kwamen Dinsdag II bijna uitsluitend vordodigors voor het algemeen stemrecht in horatommiog Wel is waar blijft het land bewaard voor het gevaar dat de clorioalen do herziening der grondwet naar hun zin kunnen doordrijven doch de stembus had Dinsdag II voor do liberalen gunstiger uitslag kunnen brengen dan zij deed Over het aucces to Nyvel kunnen zij tevreden zgn de nederlaag hier van den clnricaal Dumont den bekenden kampioen vonr beaohermende rechten spreekt voldoende voor zioh zelve Bergen en Doornik zjjn het liberalisme getrouw gebleven doch Charleroi en Soi gnies hebben niet aan de gekoesterde verwachfing beantwoord Wrl is te Cliarloroi eon der clorioale oandidatcn gevallen doch alechta met twee stemmen minder dan de liberaal terwijl do andere olericaal het grootst aantal stemmen verkreeg Bn dit in een arrondissement dat don naam van liberaal draagt en waar zulk een sterke beweging onder de arbeiders nietkiezera beerscht I Ontmoedigendcr uog dan de uitslag te Charleroi ia die te Vervier waar de bekends Bmett Gilon die zoo veel deed voor de volktopvoediag die tiok