Goudsche Courant, dinsdag 28 juni 1892

1893 Dinsdag 28 Joni I o 4870 Op hel Schietterreiii verkrijgbaar de Koadscbe iazen of de beschrijving der beroemde Geschilderde Kerkgflazen van de St Janskerk gfeschilderd door de Gebroeders DIRK en WOUTER CR A BETH GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VRAAG CHOCOLAAD f D A ATÜQ PaWek te Westzaan IIIIUII 1 KiC Opgericht 182Ö Oe loEeadlng van advertentiën lian geschieden tot e n uur des namiddags van den dag der uitgave juist tegenover de stad ï jnor inwoning zoo grooto Terdisnsten verwierf het onderspit delfde tegenover den clariciilea oandidaat Gilon de schrijver van het bekende veel geleien boekje Strijd om If eltaart hy die lan vredelievenden weg op zijn kalme eerlijke wijze jaren lang gearbeid heeft nan verbetering van het lot der arbeidende klassen tot heil van Verviets vond geen welbehagen in du oogen zijnor reaotionnalre medeburgers I Veelzeggend feit nu België op het punt staat algemeen stemrecht te ontvangen I Maar de treurigste uitspraak der oensuskiezers is die te Soignies waar zü niet alleen een clcricaal kozen maar deie elericaal de heer Crozet is do man die Pourbaix en Cousaert bq den minister Beornaert binnenleidde I Wordt het niet hoog tijd dat de Belgische kiezerscorps nieuw bloed ontvangt Het nieuwe Grieksohe ministerie heeft den eed afgelegd Het programma van den president minister Triooupis is kort maar belooft tal van hervormingen Hel ministerie zal zich in de eerste plaats wijden aan eene regeling der financiën Andere werkzaamheden worden voorloopig op den achtergrond geplaatst De uitgaven zullen verminderd worden door op verscheidene takken van dienst bezuiniging in te voeren Nieuwe belastingen zullen niet ingevoerd worden Zoo de oogst gnnstig uitvalt en de kapitalisten met Triooupis samen willen werken verwacht de president menister zonder voel moeite bet evenwicht in de financiën te kunnen herstellen Het is natuurlek overbodig te zeggen dat een eerste voorwaaide voor het verkregen van zulk een gunstig resultaat het behoud van den vrede is LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helfs dor maand Juni 1892 en terug te verkregen door tusschenkomst om het postkantoor te Gouda Wed Terbeek Amsterdam Ganaü Druten Oldendorp den Hiag T Mnnning Groningen A Verhoeve Leiden J W Klinkenberg Botterdsm W v Booue Bottardam Mevr de WeveZwammerdam J Terlouw Amsterdam GOUDA 24 Juni 1892 De Direoteur van het Postkantoor VOKSTER PETROLKUM NOTEEIÏiNGEI i van de Makelaars C BtzUar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden fiauw Looo Tankfust ƒ 6 36 Geïmporteerd fust ƒ 6 46 Aagpstuslevering 6 35 September October November vemberen December leyering ƒ 6 40 Bnrgerltike Stand GEBOBEN 23 Juoi Willemina Johanna Elisabeth ouders J van Gent en M Schouten Joseph Comelis Antonina oudets ü A van Berkel en A A LTpelaar 24 Nicolaas Bartholomeua ouders J C Verkerk eo A Snaterse OVERLEDEN 23 Juni B de Bruijn 3 m N van Bommel wed D van Delft 79 j 24 J S L Cats 43 j ONDEBTKOÜWD 24 Juni H F Gorissen B7 j en L G Brak 44 j J Visser 23 j en 0 M Lissendorp 26 j J Boere 63 j en C Venneij 70 j Advertentiën BÜBGEMKBSTER en WETHODDERSvan Gouda zullen WOENSDAG den 13 JDLI 1892 des middags ten één nre op bet Raadhuis bg enkele inscbrgTing Verpachten of Aanbesteden a Het ophalen van de Haardascb in de Gemeente b Het rijden met den Sproeiwagen en liet besproeijen van Gemeente bestratingen e Het over 40 str Meter lengte uitdiepen van een gedeelte der rivier de Gouwe bU de Waddingsveenscbe draaibrug Inlichtingen worden gegeren door den Gemeente meenteBoowmeester Gouda Soelpersdruk van A BBiNKi a M zoom Voor de Inmaak bU SLOTëNAKëR Co ENQELSCIE MLl MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heereo Mode enSport Artikeleo GrootekeuzeinËngelscheen Schotsche Stoffen Abonnement fl 95 per Jaar Het eerste jaar een C09TU0M twee PANTALONS en een DEUI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Eleedingstnkken en betaalt per kwartaal Toornit Wenscht men het eerste jaai de WINTERJAS en het tweede jaar D M SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gnlden Stalen worden aan hois bezorgd Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand TaUlenr Markt A 68 Gouda PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEHEVEE Merk NIQHTCAP M N B Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Onovertroffen RVVALITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM Firma J WELTER Hi 6ilZIJN ran CORSEïïeN m OiVDERGOED KOUSEN HANDSCHOENEN enz Maagpijn Maagkramp Na ontvangst van 75 et per postwitsel verzend Apotheker BOOM te Arnliem Kastanjelaan 20 franco een doos MAAGPOEDERmet gebrniksaanwQzing en ruim 300 Attesten waarin door herstelde Maaglgders verklaard wordt dat dit Maagpoeder het beste geneesmiddel is tt en Maagptjn Maagkramp Zaor en slechte ipjavertering Duizenden Maaglgders zgn door dit Maagpoeder geheel genezen Verkrygbaar te Gouda bfl J C ZELDENRIJK OOMP te Woerden bö JOH LAMB va DELDEN ADVERTENTIES in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door bat Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda K van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFBIBS Prgs per flacon 85 Cents SO Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Frgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 aaW m Depóthouder L A de VLUTTMB Markt 97 uaaat het Hotel oi ZALM De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AizoFiderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Juni 1892 De uitslag van den Korpswedstrijd is aldus Met Beaumontgeweer Ie prijs Vereeniging van Onderofficieren Iftrporaals en Scherpschutters der dd Schutterij te Botterdam met 227 p ïe prqs Soherpschntters Vereeniging het Vaderland te Delft met 218 p 3e pr s Het Bataljon der dd Schutterij te Gouda met 202 p Met alle Geweren Ie prijs Scherpschutters Vereeniging OranjeNassau te s Hage met 286 p 2e prys Scherpschutters Vereeniging Botterdam te Botterdam met 218 p 3o prgs Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht Oouda met 215 p Flobert baan Ie prijs Scherpschutters Vereeniging Botterdam te Botterdam met 129 p 2e prijs Vereeniging van Omleroffioieren korporaals ens dd Schutterij te Botterdam 127 p 3e prijs Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht te Oouda met 112 p Aan den korps wedstrijd namen twee dames deel nl Mevr Waldeck uit Loosduinen en Mej G J de Jongh uit Botterdam deze laatste Flobert baan De heer W F van Essen deed Zaterdag met goeden uitslag het theor apothekers examen FEUILLETOIM Uien nacht waakte de professor bij hem en had hij Isaak namelijk het geluk van eenige uren achtereen te kunnen slapen Tegen het aaobreken va den morgen ontwaakte hij echter en riep de professor die in zijne studiën verdiept zat bij zijnen naam want de bescheiden geleerde had hem dat verzocht Wat is het IzaakP sprak hij dadelijk naar het ledikant gaande en zag hem met vriendelijken blik aan want belden hadden elkander lief gekregen wijl hunne karakters bewezen zeer veel overeenkomst met elkaar te hebben Kom ging hy voort je ziet er veel beter uit weet je wel dat je vier uren achtereen geslapen hebt ils t waar vroeg hij en keek hem met zijne groote oogen doordringend aan maar weet je wel waar dat van daan komt van Lingen eenvoudig hiervan ik voel me zoo recht gelukkig Vertel mij dan ook eens en van Lingen ging Van de goedkoope reisgelogenheld des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 3U4 personen gebruik De kapt I van der Meer van het 4e reg inf te Gouda wordt van 1 tot 16 Jtili gedetacheerd bü de normaalschletschool te s Ha£e tot het volgen van de schietoefeningen op groote standen aan het strand te Scheveulngen Onlangs werd in de bladen medegedeeld dat de kapitein der grenadiers T W J Bulja overgeplaatst bij de konings compaguie Ie bat Ie comp de eenige officier van het Nedèrlandsche leger is die deel uitmaakte van de expeditie naar Abyssinié Men deelt ihans mede dat deze expeditie ook werd medegemaakt door den heer J F C Prince destijds kapitein der dienstdoende schutterij te Gouda thans wonende te Soest Door de politie is aangehouden de minderjarige A H die zich hier ter ste le lBn prottitutie schuldig maakte Zij is naar hare woning te Botterdam overgebracht De Botterdamscho rechtbank veroordeelde Zaterdag H de J Pz aannemer te Ammerstol ter zake van het hebben van een werk dat deu bekwamen afloop eener rlvior hinderlijk zou kunaen zijn zonder bekomen permissie van den minister van waterstaat handel en nijverheid tot ƒ 100 boele Gisteren vergaderde de leden der Sleenkolen vereeniging nOm f oordeel bestaande uit het personeel der Stearine kaarsen fabriek op de bovenzaal van het Café Harmonie aan de markt alhier Door deu voorzitter werden de leden met een woord vooraf tot matigheid aangemaand en er op gewozeo dat op een stoel voor het bod zitten vertel mij dan ook eens wat geluk je wedervaren is Och antwoordde hij half verlegen hoe gevoelde jij je wel toen Belle je t jawoord had gegeven Bedenk dat nu maar en dan zal het u gemakkelijk vallen u in mijn positie te verplaatsen Is het dan toch waar was het meewarig antwoord heeft Clare want die zal het loch wel zijn ik wil zeggen heb jij je aan Clare verklaard en heeft zij gezegd dat ze wederliefde voor je gevoelde Ja antwoordde hij en lachte vriendelijk ja die zaak is In orde had je dat nu wel van me gedacht Gedacht Izaak ja Ik heb soma moenen te bespeuren dat jullie elkander niet onverschillig waart Maar je liadt het liever wat moeten uitstellen mijn waarde t verwondert me dat het je niet zenuwachtlzer beeft gemaakt O neen van Lingen ik ben ei zelfs veel kalmer op geworden dezen middag hebben we elkaar het zoete geheim wederkeerlg beleden Bon je recht gelukkig met Bolle professor Dat spreekt wel van zelf Izaak jaren lang heb ik gewacht en gewerVt om tot haar te kunnen zoggou Ik heb een zelfstandig bestaan word dus thans mijn vrouw t is dus niet te verwonderen dat ik mij gelukkig gevoel nu mijn arbeid zoo bekroond wordt Eu ik krijg dat geluk zoo op eens en geheel ADVERTENTIËN worden gephtatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt slechts hg een man Is die zich zelf weet te beheerschen Vervolgens werd den leden medegedeeld dat de vermoedelijke prijs der steenkolen die zij ook dit jaar woder door welwillende tusschenkomst van H H Directeuren dor fabriek zullen bekomen 68 s 70 cent per 100 kilo zal bedragen zoodat nu ieder lid zelf kan beslissen hoeveel hij de laatste drie maanden van het Boekjaar nog wekelijks wil inleggen om zoodoende de gewenschte hoeveelheid steenkolen voor den a s winter te bekomen Het aantal leden bedraagt thans 346 die in 34 weken eene som van ƒ 2600 by elkaar hebben bespaart Door den voorzitter werden de leden gewezen op het nut der Coöperatie ook In deze vereeniging weder bewezen en diegene welke nog geen lid zijn der Coöperatieve Bakkerij in overweging gegeven er ta huis mot de vrouw eens over te praten om nog als Ud toe te treden Vervolgens werden de leden met een hartig woordje opgewekt om zich aan te melden tot het lidmaatschap van het Alg Ned werklieden verbond eene stichting welke ook niets dan het belang der werkende klasse beoogt Hiervan werd terstond door 29 leden gebruik gemaakt en vervolgens de vergadering waar de grootste orde heerschte door den voorzitter den Heer 6 Zegers gesloten Een der leden bedankte den voorzitter namens de leden voor de uilstukende leiding der vergadering Mei 1892 werd voorde ontvangen de som vau begrepen een deel van Dekker te Apeldoorn ƒ 20 000 De uitgaven bestaande uit meer dan kleeding deksel vuur som van ƒ 119 323 3 Van 1 Juni 1891 tot 81 Weesinrichting te Neerbosoh ƒ 16 374 39 Hieronder is de erttating van wijlen ds overleden ten bedrage van bedroegen voor het huisgezin 1000 personen voor voedsel en licht en administratie de onverdiend Professor Ik ben nog meer te benijden dan u Als je dat zelf gevoelt zal ik het niet tegeaspreken antwoordde van Lingen diep geboerd over de treurige vergelijking Wil ik je nu nog eens helpen dat je op de andere zij komt te liggen dan kom je misschien wel weer een poosje in slaap En op zijn toestemmend antwoord hielp de waardige mau hem zoo voorzichtig en teeder als behandelde hij zijn eigen zoon Zoo verliepen eenige weken en Izaak werd niet beter al gevoelde hy zich zelf steeds meer opgewekt Eene treurige ongesteldheid in den rug kwam er nog bij waardoor de zieke vreeselijke pijnen uitstond Mevrouw en mijnheer de Back hadden even als zijn vader diep bedroefd toegestemd in het engagement maar waarvan echter do wereld vooreerst onkundig zou blijven Al zijne pijnon verdroeg do zieke geduldig zoo slechts zijne Clare bij hem was en bijna onafgebrokon waren dan ook zij en mevrouw do Back bij hem In de zlokekamer Naarmate hij echter achteruitging werd zijn vader somberder en al de welsprekendheid al de hartolykheid van mevronw de Back was noodlg opdat hy niet tot volslagene moedeloosheid verviel Op zekeren dag t was een gure maartsche dag was de tijd aangebroken dat mynheer en mevrouw de Back huifdortigjarig huwelijksfeest mochten vieren De wind liet zich builend in den schoorsteen hooren en joeg do grauwe regenwolken mat geweld door de