Goudsche Courant, dinsdag 28 juni 1892

f Toor nieuw huisraad van het laatst in gebruik genomen weeshuis is uitgegeven ƒ 3018 16 Voorden bouw van de nieuwe weezen drukkerij met woning Toor den mr drukker ƒ 84142 62 Onder deze som is ook begrepen het plantsen van eene spits op den toren der weezonkapet en het bepleisteren van de nieuwe weeshuizen met portland Voor onderwas was noodig de som van ƒ 5424 98 Hieronder zijn ook begrepen de salarissen van hen die onderwijs geven in gymnastiek muziek rechtl nig en handteekenen Voor aankoop van 7 heclaren land was ƒ 10209 84 noodig terwijl het batig saldo van de weezendrukkerij dat in de kas dor weesinrichting is gevloed ƒ 12 2 i9 095 heeft bedragen Hieruit kan men zien hoeveel or voor dit groote baisgeziii noodig is en aan wolk eene groote behoefte dere inrichting voldoet De directeuren den wereld tentoonstelling te Chicago hebben het plan ontworpen om de bezoekers tegen afzetterij te behoeden Zg zullen een regeling maken waardoor iemand in New York in China of in Nederland precies kan weten wat het ongeveer zal kosten om Ie Chicago te vertoeven en de tentoonstelling te zien Br zal een departement worden opgericht voor pnblieke inlichting Iedereen die kamers te huur heeft zal wordeu uitv euoodigd ze op een lijst te doen inschrijven mot den prijs en het getal personen die ieder bergen kan Dan tullen oflicieele inspecteurs deze plaais bezoeken en vetslag uitbrengen omtrent de huur die kamers waard ïijn Dit verslag zal de grootte van elke kamer opgeven haar ligging t zij zuid noord oost of west op welke verdieping en hoever to van het park is enz Maar hiermede is het werk van het departement pas begonnen Na de prijzen vastgesteld te hebben voor de kamers zal iet bestuur ook zorgen dat personen die bescheiden willen leven goedkoop en goed Toedsel kunnen knjgen Er zullen een aantal restauTaties op het terretn van ue tentoonstelling gebouwd worden waar gewoon voedsel netjes voorgediend Toor de gnrlhgcte prijzen kan verkregen worden Een dezer gebouwen zal een binnenplaats bevatten met een grasveld van een gcheele acre voor de kinderen die daardoor de ouders ter bewaring worden gelaten Kr zullen oppassers zijn om het toezicht over deze kinderen te honden zoodat de vaders en da moeders de teotoonstelling kunnen zien zonder door de kleine gehinderd te worden Indien iemand wiens kamers op de lijst staan zijn gasten beproeft af te zetten wordt elke klacht daaromtrent terstond onderzocht en de naam van den huldig bevondene van de lijst geschrapt Met het oog op deze plannen der directeuren heeft men getracht te weten te komen hoeveel menseben in de hotels en kosthuizen te Chicago een onderkomen kunnen vinden £ r zijn meer dan 1500 hotels in de stad behalve die welke nog in aanbouw zijn Deze hotels kunnen tezamen 150 000 menschen herbergen Het getal kosthuizen wordt op 20 000 gesteld met een onderkomen voor 60 000 personen Al de stoombooten zullen des nachts als hotels gebrnidt worden Verscheidene personen zullen lichte woninkjes opstaan ten zuiden van Jackson fark Alles te zaroen genomen berekent men dot eiken nacht 250 000 vreemdelingen te Chicago onder dak gebracht en des daags gevoed kunnen worden Te Parijs was het gemiddeld bezoek per dag luchtruiiDte Om beurten sneeuwde en regende het en de lange bange nacht maakte noode plaats voor de late vale dagschemering Het ruwe weer daarbuiten dat reeds sedert eenige dai en woedde had op den door en door zwakken zieke een slechten invloed Op een windkussen waarin in t midden eene opening was en waarop hij juist ïóo in het bed lag dat de zoo gevoelige plek in zijnen rug zoo vrij mogelgk lag leed hij dnldelooze pijnen waarin soms wel eenige verademing kwam maar die toch nooit ophielden hem te kwellen Toch uitte hg slechts zelden eone klachte maar de gulle tranen die over het uitgeteerde gelaat vielen getuigden welk een treurigen nacht hij had doorgebraoht Mevrouw de Back was reeds zeer vroeg en geheel in haar négligé bij hem gekomen en had met behulp van van Braero zoo zacht en voorzichtig mogelijk zijne wond in den rug verbonden Toen bij daarna eenige oogenhlikken stil had gelegen opdat hij wat van de vermoeidheid mocht bekomen wenkte hg mevrouw de Back wgl hij niet dan zacht kon spreken Mama zeide hij en drukte haar de baud t is vandaag uw dertiïjarig huwelijksfeest ik wensch u van harte geluk daarmee Soms is t mij alsof ik met eens meer recht held r in het hoofd ben e daarom wil ik u nu bedanken voor al de goede zorg voor de liefde waarmee u me heeft verpleegd en opgenomen Bereid Clare langzaam voor moeder want het uur mijner ontbinding zal haast nabij zijn Och erbarm u ook over mijn armen armen vader ik 130 000 en op êéa dag nooit meer dan 400 000 Derhalve denkt het bestuur dat bet volkomen in staat zal z jn voor allen te zorgen die de tentoonstelling willen bezoeken FEËSTVIERII G bü gelagenheid van het 25 jarig bestaan der Weerbaarheids Vereeniging B u rg e r plicht te GOUDA Het was een recht gezellig tooneel dat gisteren op het feestterrein aan den Rotterdamscheu dijk te zien was Men waande lieb in een militair k imp verplaatst Keods uit de verte zag men de vlaggen en wimpels vroolgk in het luchtruim wapperen en naderbij gekomen kostte het eenige moeite ons gewone Sohietterrein te herkennen Bechts en links waren op het veld tal van tenten verrozen waaronder enkele prachtig versierd en sinnakvol gedecoreerd ia het midden waarvan een elegante muziektent die met bloemen en planten zoo keurig was voorzien dat deze een waardig middenstuk mocht worden geacht voor het zoo uitstekend ingerichte terrein Aan een drietal dier tenten was bijzondere zors besteed er was nl oen wedstrijd geopend tusschon Garnizoen Schutterij en Weerbaarheid voor de fraaist veisiorde tent en het moet ereend dat allo drie goed voor den dag kwamen De Weerbaarheidsvereeni ging had beleefde gastvrouw als zij is hare tent buiten mededinging gelaten en zoo bleef de kamp tusschen Garnizoen en Schutterij bepaald Eerstgenoemde behaalde den prijs laatstgenoemde de premie Beide tenten zij i der beschouwing overwaard Die van het garnizoen heeft een aardig mi niatuurplantsoen met de bustes van glee Z M Willem III en Koningin Emma lerw jl een vernuftig bedachte kanapé van graszoden daaraan iets eigenaardigs geeft In en buiten de teut ziet men troph n van wapenen een souvenir aan da Korpsvereeniging Steuat elkander en opschriften als Nederland en Oranje en Burgerplicht De korporaals Stilting Snoek van Dijk en Dee die de tent samenstelden hebben alle eer van hun werk Ook van de tent der Schutterij is veel werk gemaakt Ook deze heeft een bloemversiering aan den ingang terwyl een keurig vaandel met verkregen medailles daarvóór prijkt In de tent ziet men een pholograpbie van officieren en oud officieren der Schutterij een dito van de Zondag 19 Juni gehouden Inspectie op de Markt bij gelegenheid an het 50 jarig beslaan van I het Muziekcorps en verachülende brevetten I Het terrein langs wandelende is men in de gelegenheid te zien hoe naast de eigenlgke militaire tenten en de prgzen tent waarover straks na de faestelgke opening een woord zal volgen ook eenige kioskon zijn opgericht die tot opluistering van het geheel dienen Zoo is er een waar photographien worden verkocht ook an de feestelijke opening een voor sigaren een ander voor gebak enz terwijl natuurlgk een flink ingericht restauratie lokaal niet ontbreekt en zelfs een polTertjcs kraam aanwezig is Verderop heeft men de verschillende banen waar de eigenlgke wedstrijd gevoerd wordt en waar reeds vroeg een vroolijke drukte heerschte Hoemeer het uur niderde voor de feestelgke opening bestemd de te vroolijker werd het op het terrein Verschillende aotoriteiteo gaven een zeer welkom bewijs van belangstelling door hunne tegen behoef bet u niet te zeggen hoe hij te moede zal zijn als ik er niet meer ben dat gevoelt n met mg Arme jongen mgn beste Izaak sprak zij en streek hem de vochtige hairen van het voorhoofd weg wees nu niet al te bedroefd Al is het weer nu somber en weinig opbeurend dat mag je niet te erg ter neer slaan Dra komt de lente dan de zomer en willen we zien of je niet elders in zachter klimaat zult kannen herstellen Neen moeder sprak hij ik zal niet meer herstellen en ik verlang ook wel om ontbonden te zgn want zoo u wist wat ik moest lijden kreet hij op eens u zoudt mij geen langer even loewenschen En Clare dan nokte mevrouw de Back Ja Clare Clare herhaalde hij en keek haar een oogenbük als verbgsterd aan ik wil zorgen dat zij ook na mijn dood gelukkig zal zgn O moeder al mijn lijden weegt toch niet op tegen hot geluk dat ik in deze dagen mooht smaken aan harezgde God is goed mama sprak hij en vaagde als een kmd met zijne hand de tranen weg die hem over de wangen liepen Ja mijn jongen dat moeten we oni er alle tgden en omstandigheden erkennen Willen we van daag eens een dominee bij je laten komen f Noen mama sprak hg met zoo n vreemden lach mijn geloof heb ik voor mij alleen ik kan het niemand zeggen of verklaren hoe dat bestaat maar toch ik lijd met hope en ik duld in vertrouwen Ik wil alleen sterven aan Clare s zijde en uit ragn eigen woordigheid Daaronder merkte men op den Burgemeestor dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzendoorn de Wethouder Noothoven van Goor verscheidene raadsleden en natuurlgk vele Officieren der Infanterie en Schutterij die allen met hunne dames de feestelgke opening opluisterden Alvorens echter over die opening te spreken een woord over hetgoen reeds s morgens op het feestterrein was voorgevallen Ten 8 uur ongeveer toen het geheele bestuur aanwezig was werden de leden bijeengeroepen en werd door den KommanJant den heer G H G de Lange het woord gericht tot den heer A van Beedt Dort land naarbij hij hem geluk wenschte met het zilveren feest en hem namens de leden een prachtigea louwerkrans aanbood Van het bestuur ontving gg noemde heer een etui met zilveren lepeltjes Daarop nam de Eere Voorzitter het woord sprak het bestuur en de leden toe en hoopte dat zij gg noegelijk feest zouden vieren dankte alsnog voor zijne benoeming tot Eere Voorzitter waarop door Z H E Gestr liet eerste schot werd gedaan tot 0 ening van het concours Deze meer huishoudelijke plechtigheid werd om 2 ure gevolgd door do ofRcieele De Kere Voorzitter do M joor Kommaodant der Schutterg de Heer H W G Koning hield dasrby de volgende toespraak Mijne Heeren Burgemeester en Leden van den Gemeenteraad I Mijnheer de Garnizoens Kommandant en verdere Officieren I Heeren Oflicieron van de dd Schutterg I Afgevaardigden van Weerbaarheids Vereenigingon van Schutterij en Leger van hier en elders I Hee ren en Dames Uit naam van de Weerbaarheids Vereeniging Bnrgerplicht roep ik U een hsrtslgk welkom toe en zog U dank dat gij naar hier gekomen zijt om de feestelijke opening van den Schietwedstrijd bg te wonen Het is U allen bekend dat die Wedstrijd gehouden wordt ter viering van het 26jarig bestaan der Vereeniging op 10 Mei jl en gg zuU het wel met mij eens zijn dit niet beter kon gedaan worden daa door hot houden van een Schietwedstrijd Dat men zoo gaarne gewunsoht had een Nationalen te houden wil ik U alsnog herinneren maar waai slechts over ééne baan van 150 meter valt te beschikken was dit onmogelijk n was men genoodzaakt zich tot een Provincialen Schietwedstrgd te bepalen Hartelijk dank dan aan allen die gehoor hebben gegeven aan de uitnoodiging en hier zgn gekomen of nog zullen komen om de viering van hel Zilveren Feest der Vereeniging te helpen verhoogen Mijne Heeren Wg leven in een tijd van sport eene uitdrukking afkomstig van het Engeiich en beteekenend spel vermaak Het aantal soorten van sport is in de laatste jaren legio geworden en het valt niet te ontkennen dat er onder zijn die van groot nut kunnen zgn voor de beoefenaars Ook de oefening in het juistheids scbieten rekenen velen tot de verschillende soorten van sport maar ik moet dan toch verklaren dit de meest te waardeeren soort van sport is Het is mijne volle overtuiging dat er geen hoogere gr ndslag denkbaar is voor de vorming van de weermacht eener kleine natie dan algemeen weei gemoedsbestaan zal ik troost putten en moed bezitten om tot het groote onbekende over te gaan Goeden nacht mama goeden nacht I mompelde bij en sluimerde weer even in Mevrouw de Back had zich verwgderd 03i nog een poosje te gaan rusten en van Braem bevond zich weer alleen met den sluimerenden zieke Ach zgn slaap was niet de natuuriijke verkwikkende slaap maar slechts de door kunstmiddelen teweeggebrachte Toen hij dan ook na oen poosje weer uit eene kortstondige verdooving ontwaakte wenkte hij van Braem om bg hem te komen O zoo van Braem hem al eens in zgn leven had benijd wgl hij steeds Izaak zijn meerdere geloofde en hem inwendig daarom niet kon dulden thans na de vele dagen en nachten die ze met elka r hadden doorgebracht was dat alles beter geworden De vroeger zoo wufte jongman had van dengene die zijn vriend werkelijk zijn vriend was geworden geleerd wat het zeggen wil een man van karakter te zijn Pijnlijk had het hem aangedaan toen Izaak hem het zoete geheim vertelde dat tusschen Claro en hem bestond want even als hij het den professor dadelijk had gezegd wilde hg ook dat van Braem het zoo spoedig mogelgk zou weten Du delijk had do lijder gezien hoe een vaal bleek het gelaat van van Braem overtoog toen hg vernam wien Clare boven hem stelde eenige oogenbliiiken hadden zijne oogen weer gefonkeld met dien ouden woesten gloed iWordt vervolgd plicht en daardoor algemeene oefening in vredestijd Zoolang men daartoe nie besluit ik mag zeggen zoolang men daartoe niet durft besluiten moet men des te meer op prijs stellen dat er een tgd geweest is waarin men besloot tot de opnchtiu van Weerbaarheids Vereonigingen in ons Vaderland waardoor een aantal niet dienstplichtige jongelieden zich hebben leereu oefenen buiten andere militaire zaken voor al in bet juistheids schieten lu het jaar 1866 bracht de Ministor van Oorlog Van den Bosch ter algemeene kennis dat bg hem verschillende aanvragen waren ingekomen om steun en medewerking van Vereeuigingen die zich hadden gevormd om door vrijwillige oefeningen in don wapenhandel zich voor te bereiden om in tijden van gevaar mode te komen helpen aan de verdediging van het Vaderland Niet alleen dat dit lofwaardig streven door den genoemden Minister met ingenomenheid werd begroet maar ouk Z M Koning Willem III hechtte zijne booge goedkeuring daaraan en keurde do maatregelen goed die in het belang dier Vereenigingen zouden worden genomen Do eerste Vereeniging van wie al dadelijk de gevraagde medewerking werd verleend was die van de Utrechtsohe Studenten Spoedig volgden er meer en zoo ook in 1867 de thans feestvierende Vereeniging Het zij rag veroorloofd thans eenige oogenhlikken daarvoor Uwe aandacht te vragen en in hoofdtrekken de geschiedenis der Vereeniging O mede te doelen Het was m do eerste dagen van Mei 1867 dater eene circulaire word rondgezonden onderteekruddoor do heeren P T Ooumans rar J H van Gennep W Kromhout Jr O H G do Lange K Mars H P Muller G A Oudijk Jr J F C Prince C J C Prince H J Steenbergen G J Steens Zijnen G F van de Velde T P Viruly D W Westerbaan en F C van Zeijlen de medewerkinginroepende van do Goudsche ingezeten om ook inonze gemeente eene Weerbaarheids Voreenigiug opte richten Deze oproeping vond weerklank bij de burgerij en op eene vergadering den iOen Mei iu de Sociëteit Ons Genoegen gehouden werd besloten tot oprichting eener Weerbaarheids Vereeniging en een Bestuur gekozen met wijlen den Heer D W Westerbaan als voorzitter terwijl het Eere lidmaatschap werd aangeboden aan don Burgemeester Een zestal der genoemde heeren onderteekenaars zijn overleden nl de hoeren Coumans van Gennep Muller an de Velde Westerbaan en van Zeijlen Alsnog breng ik hulde aan hunne nagedachtenis I Spoedig werd begonnen met het oefenou uit de verschillende exercitiereglementen maar boven alle in het juist Bchiotttu Met erkentelijkheid moet ik gewagen van de h Wo H J Steenbergen H P Muller overleden m J C A Pabst thans kapitein te Haarlem die zich welwellend hebben aangeboden als instructeur en er veel toe hebbeu bijgedragen dat de leden goed geoefend worden Den 14en Febr 88 werd een uniform vastgesteld maar wegens de booge kosten tot aanschaffing waren het hoofdzakelgk officieren en enkele leden die van die vergunning gebruik maakten Op don 2en Mei 1870 werd de Vereeniging tot een Corps verheven en Z M de Koning Willem III Beschermheer der Vereeniging in 1870 Het gedenkwaardige jaar van den worstolstrijd tusschen Frankrgk en Duitschland Velen onzer zullen zich dit jaar nog geheel voor den geest kunnen roepen Geheel Nederland in spanning Heeft men wel eens gezegd dat er WeorbaarheidsVereenigingen waren waarvan slechts weinige leden zich vrgwillig hebben aangemeld met de Goudscbe was dit niet het geval want een aantal leden verklaarden op den 20en Juli deel te willen nemen aan do verdediging van het Vaderland Gelukkig is hot niet noodig geweest van het moedig aanbod behoefde geen gebruik gemaakt te worden Ons Voderlnnd bleef gespaard voor de rampen van den oorlog Na dien tijd is men met ijver blijven voortgaan en heeft men zich er krachtig op blijven toeleggen om steeds meer en meer punten te leoren schieten Dat de Vereeniging in al die jaren aan haar doel heeft beantwoord kan ik ten volle getuigen Sedert 1870 benoemd tot officier bg de schutterg was ik steeds in de gelegenheid het nut na te gaan en ik wil hier openlijk do verklaring afleggen dat do beste schutters van mijn Bataljon steeds waren en nog zijn de leden der Weerbaarheids Vereeniging waarover ik steeds met waardeering gesproken heb en thans nog mijn dank wil betuigen Zooals ik U gezegd bob was de eerste voorzitter der vereeniging wijlen de heer D W Westerbaan die vooral in het begin veel gedaan heeft Na zijn vertrok nit de Gemeente werd tot voorzitter benoemd de heer J F C Prince die tevens benoemd word tot kapiteincommandant en ook veel verdiensten da Vereeniging bewees 1 Toen ook deze Voorzitter de gemeente verliet benoemde men tot Voorzitter en Ie Luit Commandant de heer G H G de Lange Mgnheer de Lange van het begin af waart gij aan de Weerbaarheid verbonden Een reets fan jaren kwam ik als commandant der schutterij veel met U in aanraking en heb ik U lieren kennen als een ijverig Voorzitter Gij vooral kunt U verheugen in het zilveren feest de bloei der Vereeniging is vooral aan U te danken I Met genoegen zag ik dan ook de Hooge Regeering uw ijver en toewijding op prijs heeft gesteld door U op den lOen Mei in naam van H M de Koningin door H M de Koningin Regentes tot Kapitein Commandant te benoemen Men toonde daardoor uwe verdiensten op prijs te stellen en ik wil U alsnog hier openlijk gelukwenschen met de U toegekende onderscheiding Maar niet alleen gij maar ook andere leden hebbo i zich zeer verdienstelijk gemaakt tegenover de Vereeniging Vooreerst gij Mijnheer A n Reedt Donland die eon reeks van jaren als secretaris zooveel gedaan hebt en wions verdiensten heden morgen bij de huis houdelijke opening met een lauwerkrans werden geëerd en gij Mijnheer van Wijngaarden die met uwe groote kennis vaii het geweer en uwe bedrevenheid in het schieten vooral de jeugdige leden tot een goed en degelijk instructeur waart Ook U verdere Bestuursleden D Hoogendgk C C J van Mierop en A C Cosijn dank voor wat gij gedaan hebt vooral in de laatste dagen bob ik U m uwe werkzaamheden leeren kennen Ik mag hiermede niet eindigen zonder een woord van dank gesproken te hebben tot de Directie der Stearine Kaarsonfabriok die nauwlijks de wensch naar verlichting van het terrein vernam of zij deed op haar terrein nabij den ingang van het feestterrein een lamp voor electrisch licht aanbrengen die zooals wij ons gisterenavond tonden overtuigei uitstekend voldoet En thans een woord vin geluk tot U Leden van de Weerbaarheid met uw zilveren feest moge uwe Vereeniging nog in bloei toenemen en velen Uwer in staat zijn om ook hot Gouden Feest met opgewektheid te vieren Ziedaar nu mijne heeren in het kort hare geschiedenis en zult U wel overtuigd zijn er alle reden bestond het 25 jarig bestaan feestelijk te herdenken Onno9dig U te zeggen dat toen het plan tot rijpheid kwam zoowel het Bestuur als de leden ten volle overtuigd waren dat kosten noch moeiten gespaard mochten worden om do deelnemers waardig te ontvangen en het hen zoo aangenaam mogelijk te maken In hoeverre daaraan voldaan is hebt U gedeeltelijk uit de Feestgids kunnen zien en zal U tevens gebleken zijn uit de inrichting van het Feestterrein Gewaag ik dan ook met groeten lof wat door het Bestuur de Kegelings Commissie en een aantal leden der Vereeniging in deze gedaan is ik mag niet vergeten hoeveel stenn zij van belangstellende Vetecnigingen en personen heeft mogen ondervinden I het mijn plan bij de Prijsuitdeeling daaromtrent meer in bizondeiheden te treden behoefte heb ik reeds thans tot enkelen een woord van dank te richten Aan het Rijk die subsidie verleende tot het aankoopen van prijzen Aan de Gemeente Gouda die niet alleen eene subsidie verleende maar altijd de Vereeniging zooveel mogelijk gesteund heeft Aan den Garnizoens commandact Aan de Sunlight zeep Maatschappij die een Eerebeker aanbood en de Eoreprijs zal zijn in den Eerowedetrijd Aan den Heer G J Stoens Zijnen en de Weer baarheidsVereeniging te Rotterdam die ieder een Gouden medaille uitloofde Doch genoeg een bezoek aan de prijzentent zal U overtuigen hoeveel deelneming de Vereeniging van alle kanten heeft ondervonden en daarom hartelijk dank aan allen die door het schenken van prijzen hunne belangstelling getoond hebben in het feest van de Goudscbe Weerbaarheids Vereeniging En thans mijne heeren wordt het tijd den Wedstrijd voor geopend te verklaren Komt treedt mot elkander iu het strijdperk betwist elkander fel de sohoone prgzen en toont in dezen wedstrijd goede schutters te zijn Natuurlgk zullen er vele zgn die jeen prijs behalen maar laat U dat niet ontmoedigen weest overtuigt dat gij daar U voortdurend te oefenen tot de beste schutters kunt g an behooren Goede schutters heeft ons land noodig Wann r wij het Vaderland zullen moeten verdedigen dan zuUen wij onzen grond voet voor voet aan deui vijand hebben to betwisten daarom hebben wg goede schntter noodig Dan zullen wg geoefend zijnde terug denken aan do mannen van weleer aan onze gioote voorvatleren Zij toch hebben ons land ontwoekerd aan de golvei zij toch hebben hun bloed veil gehad voor de vrijheid De Duitsche Keizer heeft het vorig jaar staande bij het graf van onzen eenigen de Rugter gezegd volgens den een Het ia neen klem land dal oo zijne groote mannen vereert volgens den ander II Bet is geen klein land dat zulke groote mannen voorthre igt Vergeten wij die woorden nooit en als eenmaal het gevaar dreigt laten dan een aantal leden der Weerbaarheids Vereenigingon toonen wat zij in vredestijd geleerd hebben en met leger en schutterg mede staan tegenover den vijand Dat hoop ik ook van U leden der Goudscbe Weerbaarheids Vereeniging blijft u oefenon blijft gedeuken dal gij een schoon doel voor oogen heb Toon reeds in dezen Wedstrijd dat er goede schutters onder U zijn moge Uwe Vereeniging blijve bloeie en gij genoodigden stemt met mij in wanneer ik luide uitroep Leve de feerhaarheidt Vereentging Burgerplicht Gaarne werd aan die uitnoodiging voldaan en uit volle borst klonk hot over het feestterrein Leve ue Weekb iauheids Vekeexigino BukOEKPLICHT waarop de heer Koning zeide En thans inijne Heeren verklaar ik den wedstrijd geopend De eerewgn werd vervolgens gepresenteerd en toen ging men en corps het terrein bezichtigen allereerst de prijzentent Deze die smaakvol gedecoreerd bleek te zgn en blijkbaar door een deskundigen aangebracht be vat tal van fraaie prijzen waaronder zeer kostbare Verscheidene gouden en zilveren voorwerpen werden de vereeniging aangeboden o a een prachtig goudon reraontoir door Gouda s Burgemeester verder ziet men daar allerlei kunstvoorwerpen en ook een schildorstukje door Mevr de Echtgenoote van den Eore Voorzitter vervaardigd dat een waar kunststukje mag genoemd worden Het moet erkend worden dat een prachtige collectie gevormd is die wel op ondubbolzinoijo wijze aantoont hoezeer Burgerplicht in de algemeene toegenegenheid staat aangeschreven Het portret van wijlen de beer D W Westerbaan was hier opgehangen welke herinnering aan hem aan wie de vereeniging grootendeels baar ontstaan te danken heeft menigeen aangenaam zal geweest zijn Daarop werd het overige bezichtigd om vervolgons on Ier gezellig bijeenzijn te genieten van het concert dat de Vereeniging welwillend was aangeboden door hh Officieren van de dd Schutterg alhier Gelukkig mocht het feest zich verheugen in prachtig zomerweer zoodat ook s avonds van het concert van de Kon Militaire Kapel van de Grenadiers en Jagers dir W van der Linden door velen gebruik werd gemaakt Het was werkelijk een genot dit beroimd Corps weer eens in ons midden te zien en de eerste feestdag kon niet beter gesloten worden dan thans bet geval was Als extra nr werd na de pauze het oude iffTilJielmus vati Naasauwen uitgevoerd aan welke goede gedachte van den Directeur alle hulde werd gebracht Battenlandscb Overzicht De Belgische arbeiderspartij roept in hare bladen met groote heftigheid om algemeen stemrecht Zij wil dat iedere Belg die den leeftijd van 21 bereikt heeft mits hij geen veroordeeling ondergaan heeft kiezer zij Voor het geheel onbeperkte stemrecht zouden echter volgens de Meuae in de nieuwe Kamer slechts 20 liberale en 2 clericale voorstanders wezen Vsu de 60 liberale afgevaardigden zijn er 37 besliste tegenstanders van dit stemrecht Men staat thans voor vijf gevallen Ten eerste gehee onbeperkt stemrecht Ten tweede stemrecht met eenige beperking en dit is de bedoeling van de meerderheid der liberalen Ten derde huismansstemrecht en hiervoor strijden het kabinet en de clericalen Ten vierde vermindering van den census en het oapaciteitcnstelsel Dit is het streven der doctrinaire liberalen Ten vijfde eenvoudige vermindering van den census De Koning en de Koningin van Italië verlieten Vrijdag de Duitsche hoofdstad De Keizer en de Keizerin deden de Vorstelijke bezoekers uitgeleide en namen op zeer hartelijke wijze afscheid Aan het station waren nog aanwezig de Erfgroothertog van Baden met zijn gemalin de Kroonprinses van Zweden Graaf Caprivi en Graaf Waldersee De laatste stFhijnt dus weder iets meer in genade te komen De vrrkiezingsbeiCIS ing is in Engeland reeds in vollen gang n il4 a van Gladstone aan zijn kiezers in Midlothian dc zien dat hg zich weer be ♦