Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1892

t 180 o 4871 Woensdag 29 Juni GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan gesolileden tot eto uur des naiéïiUlagB van den dag der uitgave Op het Schietterrein verkrijgbaar de Goodsche Glazen of de beschrijving der beroemde Geschilderde Kerkgflazen van de St Jani kerk g eschilderd door de Gebroeders DIRK en WOUTER CRABE1H Gouda Snelpersdruk van A BsnntUAN b Zoos paalt tot algemeenheden over de Ho4e Knie Het heet nu dat hij zich de ontwikkeling van z jn Home Ruleplan beeft roorbehoudeu in de redevoeringen aan de kiezers Naar men zegt is hij ook voornemens al wat sedert 1886 door hem over het lersohe vraagstuk gezegd en geschreven is in een bundel bijeen te brengen en uit te geven Aangename lectuur Gladstone haalt in zgn manifest o a de geschiedenis aan en betoogt dat het lersche volk onder een eigen Parlement in de vorige eeuw volkomen tevreden was totdat Ëcgelsohe kuiperijen de unie met Groot Brittannie doordreven Verder bepleit Gladstone de uitbreiding der jurisdictie van den Londenschen graafschapsraad bezoldiging der parlementsleden betaling der kosten van de verkiezingen vooral voor fle candidateu der arbeiderspartij beperking van het parlementair stemrecht tot een stem per man en eindelijk het recht van sluiting der kroegen by stemming door de burgers Het reeds vermelde onderhoud dat prins Bismarck te Weenen met een verslaggever der N Freie Preue had voltooit de breuk met den Keizer en de tegenwoordige regeering wordt te Berlyn algemeeu opgevat als een bewijs van ergenis over de mislukking van het verzoeuingsplan De dagbladen die tot dusver prins Bismarck in bescherming namen bewaren verlegen het stilzwijgen en andere waaronder ook de conMrvalieve verklaren dat Bismarck s beweringen over de verhouding tot Rusland onwaar zijn en niet overeenkomen met zyne vroegere redevoeringen De aanvallen op de tegenwoordige regeering worden onrechtvaardig en wraakzuchtig geacht De Freismnige Zeitung zegt in een scherp artikel o a Bismarck s ophitsing van Rusland tegen Duitsohland grenst aan landverraad en hg die zich dus uitliet behoort bij tyn terugkeer uitgefloteu te worden De eenige verontschuldiging is de aan de grijsheid eigen geestestoestand De ontvangst van prins Bismarck te Munchen heeft zich gekenmerkt door nog grooter geestdrift dan men naar de toebereidseleu had kunnen verwachten Reeds vóór z jne aankomt t waren in de villa van den schilder Leubach bij wien hq zijn intrek heeft genomen de vestibule en trappen bezet met stapels van de prachtigste bouquetten die door belangstollende waren aangebracht waarna noch tot op het laatste oogenblik mannen en vrouwen uit de volksklasse met bloemen en lauwertakken kwamen aanloopen Ofschoon Bismarck midden in den nacht aankwam was er toch eene talrijke menigte op de been Aan het station werd hij onder de toonen der muziek opgewacht door de Commissie voor ontvangst Langs den weg van daar naar de villa stonden de studenten de turnvereenigingeu enz met fakkels geschaard en daarachter het pabliek hetwelk de H acht am Wiein zong In den tuin werd hij met zjjne gemalin begroet door fanfares van het muziekkorps der kunstenaarsvereeniging Allotria Den volgenden voormiddag toen hem door de Academische Zangvereeniging eene aubade werd gebracht heeft hij ziek wegens het aanhoudend volksgejuich vijfmaal op het balkon moet n vertoonen waarna hij met zijne gemalin nog een pOos onder de menigte heeft rondgewandeld Namens de burgerij werd hij door eene deputatie bestaande uit den burgemeester vier liberalen drie clericalen en een conservatief uitgenoodigd tot een bezoek ten raadhuize Hij nam de uitnoodiging aan en hield daarop eene toesgraak waarvan de strekking aldus wordt omschreven De ontvangst die hem te Dresden bier te Munchen en op andere plaatsen was ten deel gevallen verwekte in hem het gevoel van dankbaarheid en blijdschap doordien hij een nieuw bewijs er in zag dat hij zich bij die steden gelijk over het algemeen bij de ontwikkelde bevolking des rijks goedkeuring had verworven op hetgeen hij in functie had verricht Deze uiting der bevolkingen kon niets anders dan de uitdrukking eener belanglooze vriendschap zijn daar hij volstrekt geene macht had om wenschen of belangen te bevredigen Wel is waar ook bij vrienden wordt niet alles goedgekeurd wat hij heeft gedaan maar toch is hij ten hoogste dankbaar er voor dat zij de verkregen eenheid des Duitschen volks gevoelen en waardeeren De wijze waarop die eenheid is lot stand gekomen was geheel en al van natuurlijken aard omdat zij is verkregen uit het streven der verschillende Duitsche stammen waardoor zij eindelyk is gevestigd tengevolge der gebeurtenissen van 1870 Het is een groot geluk dat zij nu reeds dadelijk na de gebeurtenissen van 1866 was verkregen omdat er dan minder vooruitzicht op hare duurzaamheid zou hebben bestaan Thans acht hij de Duitsche eenheid bestand tegen de wisseling van tgden en omstandigheden De werkstaking der telegrafisten in Spanje is een ware coup de thédtne geweest Op een bepaald oogenblik stonden alle telegrapbische toestellen door het geheele land stil De werkstakers verlieten hun post niet maar indien hun gevroagd werd te telegrapheeron verklaarde zij dat zij geen antwoord op hun aanvrage ontvingen Te Madrid begaf de minister an binnenlandsche zaken zich in persoon naar het telegraaf bureau in de provincies deden het de gouverneurs en vroegen de beambten in hun tegenwoordigheid te seinen Dezen deden dit doch geen antwoord Het geheim was zeer eenvoudig te verklaren De werkstakers hadden een bepaald woord en teeken afgesproken zonder welk geen station op een aanvrage moest terugseinen Te Madrid ontstond een oogenblik een paniek in de officieele en de beurskringen wijl het gerucht verspreid werd dat alle telegraaflijnen Madrid met do overige deelen der wereld verbindend waren doorgesneden B j geluk was de spoortelegraaf ter beschikking die de regeering dadeiyk in werking bracht Het eerste daarmede gegeven bevel aan de gouverneurs luidde acht te geven opdat de Carlisten en republikeinen de werkstaking zich niet ten nutte maakten voor een revolutionnaire beweging Nader wordt gemeld dat de minister van koloniën beloofd heeft de grieven der telegrafisten te onderzoeken en dat daaiop aan de werkstaking een einde is gekomen Het bericht der aftreding tan den directeur van het telegraafwezen wordt bevestigd Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 27 Juni Broodbakkerij met Winkel en woonhuis en winkel en woonhuis Heenkade Nos F 236 en 337 ƒ 3085 k P M Smit ADVERTENTIÊN Bevallen v n een Zoon F TAK TONGEBLOO geb AOTEKKOBST Gouda 26 Jnni 1892 Utreclitsclie Hypotheekbank te UTRECHT De DIRECTIE der VtrechUche Hypotheekbank te Utrecht bericht dat de Coupons der Pandbrleven verrallende 1 Juli 1892 BETAALBAAR gesteld zgn te Utrecht ten Kantore der Bank Mantstraat 3 en bg de Agenten der Bank de Heeren HABTSINCK Co Anuterdam FRED BA8TIAANS Co M J OGIER Co Gouda De Directie voornoemd L VAN LIER H J M VA ASCH vab WIJCK Terstond gevraag d eene DIENSTBODE als Meid AUéén die goed Werken kan en de Einderwasch doen Adres CBABETHSTEAAT 238 Geen beter Bier dan het GERSTE en Dubbel GfEESTE BIER VA Alexander von Lom Molenwerf Gouda Eclite Qoudsche Sprits verkrggbaar by L P HOOGENDIJK Hoogstraat Gouda netjes verpakt in cartonnen doozen met en zonder photografische Stadsgezichten Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking ünanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABII G Hollandsche uitgave met 27 ofb Prgs 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leermg die bet geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen mzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland LlkDOOK S Eeltknobbels Hoornvlies HuideeU Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste p n te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligst bnid Prijs per flacon met penseel 50 ctê AlUén echt bg B SCHOLTBN Coiffent Eisch de handteekening van A v TUULL ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden doothetAdvertentieBureau van A BRINKMAN esZOON te Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoonien en verven van alle Heerenen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trjjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Oe uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 llzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 28 Juni 1892 De Feestviering bg gelegenheid van het 36 jarig bestaan der Weerbaarheid Vereenigfng Bnrgerplioh werd gisteren en heden voortgezet Gisteren had op het Feestterrein een kameraadsohappeiyke maaltijd plaats waar een recht opgewekte toon heerscbte Door den Bere Voorzitter den heer H W G Koning werd eon dronk uitgebracht op H M Koningin Wilhelmina en H Jld de KoninginBegentes Daarop werd het volgende telegram verzonden 1 Aan H M de Koningin Regentes De Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht baar 26jarig bestaan herdenkende nadert eerbiedig tot Uwe Majesteit met de bede dat God H M Koningin Wilhelmina en Uwe Majesteit lang spare voor het Nederlandsehe volk en dat Uwer Majesteits regeering moge strekken tot heil van ons dierbaar vaderland H W G KONING Eere voorzitter G H G DE LANGE Voorzitter Daarop kwam het volgende antwoord Den heer Koning Eere Voorzitler Weer baarheidsVereeniging Burgerplicht Gouda arKoningin Regentes draagt m j op Uwe Vereeniging Hocgstderzelver bijzondere dankbetuiging ovejte brengen voor uitgebrachte heilwenschen De adjudant van dienst GUOVESTINS Heden nacht is iu de Kattensingelgracht een schuit FEVILLETOX UU het Framch XX 601 Hij had zich echter weten te overwinnen en ten laatste was hij toch zoover gekomen dat zijn bart vrij was van wangunst Karel sprak Izaak help me eens overeind ik wenschte wel een poosje te zitten Met handen bevende van angst om hem toch geen pgn te doen richtte van Braem hem overeind en lei de rechterarm om zijnen hals wijl hij het niet kon uitstaan dat men hem lager aanvatte Karel sprak hij en zag hom zoo kinderlgk zoo open aan benijd je me nog Ach Izaak arrae Igder hoe kun je zóó spreken Maak me nu niet van streek want dan kan ik je niet meer helpen Weet je wel ging hij voort dat Clare veel gunstiger over je denkt dan vroeger nu ze ziet welk een trouw vriend ge zijt Karel als ik er niet meer ben doe jij dan wat je kunt om Clare s achting en liefde te verwerven Vroeger heb ik alijd gedacht met grind geladen gezonken Men gelooft dat de oorzaak is dat zij te zwaar geladen was Naar men uit Kadzand aan de Midd Cl schrijft heeft Donderdag middag aldaa een vreeselijk ongeluk plaats gehad Een sloep bemand met drie personen is op de hoogte van het badhuis met man en muis vergaan Het was een hartverscheurend schouwspel den een I na den ander met een stortzee te zien verdwijnen iin de diepte Een der ongelukkigen zag men steeds met de handen naar boven in de sloep zitten Het ongeluk moet zgn ontstaan doordat de sloep door een atortzee volliep Er liepen hooge zeeén i Een tweede sloep liep nabij het directiegehouw van den Tienhonderden Zwartenpolder op het strand de bemanning daarvan beweerde dat twee der omgekomenen ongehuwd waren terwjjt de dorde een vrouw nalaat met vijf kinderen Beide sloepen kwamen uit Antwerpen en de bemanning daarvan bestond uit z g slampampers werkvolk dat gewooulijk de iK peo die binneokomen to gemoet reist om akkoord te treffen omtrent het lossen dier schepen De heeren S Blok aan wie de zorg voor hot vuurpijltoestel te Kadzand is opgedragen en F B Albregts belast met het afschieten der vuurpijlen waren op de plaats van het onheil aanwezig maar konden door den verren afstand niets uitricbten De sloep is nabij het badhuis te Kadzand aan het strand gespoeld Men schrijft uit Enkhuizen dd 24 Juni Bij den storm die gisteren plotseling opstak waren vele onzer vissohersvaartuigen op zee Daar zij niet spoedig genoeg een haven konden bereiken leden sommige belangrijke schade Schuit F H 21 van de Noordzee en E ü 30 van do Zuiderzee zijn bioiiengeloopen de eerste zonder mast de tweede met verlies van zeilen en een zwaard dat zij met u niet gelukkig zou kunnen zijc maar als je een laneen proeftijd zult hebben doorgestaan en je gevoflt je in je zelf waardig naar haar hand te dingen zeg haar dan dat dit mijn laatste wil was als een belooning voor al je trouwe diensten Izaak snikte hg ga zoo niet voort je maakt je zelf veel te overspannen t Is waar er is een tgd geweest dat ik je beneidde ik misgunde je je geluk want reeds voor je ziekte bespeurde ik hoe Clare u zooveel meer genegen was dan mij Maar God is mijn getuige Izaak dat mijn hart nu vrtj is van alle zelfzucht en ik heb niets liever dan dat jij herstelt en met Clare zoo gelukkig zult zijn als je verdient Spreek me niet van belooning ging hij somber voort dat ik je een beetje help en gezelschap houd is met meer dan mijn pliciit want ik moet het je eerlijk bekennen ik heb vroeger uit minnenijd u trachten te benadeelen Ik heb het praatje hier in huis en elders rondgestrooid dat uw eenigste streven was de rijke partij te veroveren op die wijze heb ik je hier verdacht n ilien maken daar men niet onkundig kon zijn dat je soms veel egards voor Clare iiadt Ik heb eens het hoofd gestooten bij maar och jo ander ik zal je dat wel gezegd hebben eindigde hij gedwongen lachend Neeu nn misken je mijn Clare sprak de zieke en oen vluchtig rood overtoog zijne wangen denk je dat zo even ais f ö groote hoop van meisjes er trotsch op is te kunnen vertellen aan wie en hoeveel blauwtjes ze gaf Ze is veel te eerlijk om zoo ADVERTENTIEN worden geplastrt van 1 5 regels ïk 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden aHe Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De reddingbont der Harlinger Redding MaatschapP j vertrok Vrijdag morgen vijf uur door de sleepboot Voorwaarts gesleept naar het in nood verkeerend tjalkschip Dageraad schipper Staastra ten einde te trachten de opvarenden te redden Het gelukte de vrouw van deu schipper twee kinderen en den knecht te redden doch de schipper was des nachts door een onbekeode oorzaak overboord geraakt en verdronken Eenige uren na do redding zonk het tjalkschip Aan de bemanning der reddingboot die toen sleepbooten weigerden wegens het slechte weder te vertrekken des nachts nog trachtte de haven te verlaten moet hulde gebracht worden voor de onvermoeide pogingen die echter door den noordelijken wind verijdeld werden zoadat men tot des morgens moest wachten alvorens te kunnen vertrekkeu De heer W W M Doorman werd 11 Maandag in de gemeenten Hekendorp Langeruigeweide en Papekop als burgemeester geïnstalleerd Velerwege wami vlaggen uitgestoken als blgk van ingenomenheid met den nieuwen burgemeester De gemeenteraad van Oudewater verleende op haar verzoek eervol ontslag aan Mej A M Haentjens Dekker als onderwijzeres aan de openbare school De Figaro heeft zijne lozers onthaald op een verhaal dat bg velen de herinnering aan een roihan van Alexander Dumas den vader in het leven zal roepen den roman Vingt ans après De vermaarde en zoo vindingrijke schrijver verhaalt in dit werk dat vier zijner Mousquetaires zich te Londen bevonden toen Karel I in 1649 ter dood veroordeeld werd Twee hunner begaan met den ongelukkigen vorst vatton het plan op om de voltrokkiug van het doodvonnis onmogelijk te maken en hem alzoo te met een toevertrouwd geheim te spelen me dunkt dat zou je wel hebben kunnen denken Karell En toch schijn jij dat maar al te wel te weten antwoordde hij op ietwat waulrouwenden toon Ach sprak hij indien men zoo lang op het eentonig ziekbed ligt als ik dan leert men de omstanders eerst het best kennen Ik merkto het aan uw beider houding aan uw spreken uw handelen kortom aan alles Maar komaan ik word reeds weer moede wil je mij wel zacht Weer ne örleggen Van Braem begon hij op nieuw toen hg weer een weinigje was uitgerust met h t oog op tgeen ik straks zeide moet ik je een geheim mededeelen En dat is vroeg de ander nieuwsgierig Weet dan ging de zieke voort dat er alle redenen bestaan om te vermoeden dat Clare niet de dochter va mevrouw van Breughelcn is maar wel degelijk het kind lan mijnheer en mevrouw de Back In haar jeugd moet de nu zoo vrome mevrouw van Breughelen een rechte klant zijn geweest Men vertelt heel veel staaltjes van haar vroegere leefwijze maar daarvan wil ik nu maar stilzwgjeu Genoeg zij en roevrouw de Back Neem me niet kwalijk dat ik je in de le val sprak van Braem maar ik ben bgna even goed op de hoogte van die zaak als jij Ik heb jo perst willen laten uitspreken om te hooreii of je er soms een andere lezing van hadt h t blijkt mii nu echter dat wij beiden jaist hetzelfde wetea Ik heb het vroeger geraden door onbestemde uitdrukkingen die za hier