Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1892

r 4den Door wat Door den beul op te liohton Döoh die vinding ran Dumas redde bet leven van Karel I niet Er werd een man te Londen gevonden die met een masker voor het gedoht het werk dea beuls verrichtte De Tigar verhaalt nu heel omstandig dat de anarchisten den beul te Parijs veelal Monsieur de Paris genaamd hebben willen oplichten op den dag dat Kavachol te dier plaatse onthoofd zou wordeii want zij hadden gedacht dat het hof van assises hem ter dood zou voroordeelen wegens de dyuamiet aanslagen in de ue Clichy en op den Boulevard St Germain Maar de jury wilde genadig zijn jegens Kavachol genadiger dan de anarebisten jegens Monsieur de Paris dien de anarchisten niettemin op een volgenden dag s avonds wilden oplichten als hy volgens gewoonte van zeker eenzaam koffiehuis naar huis keerde Alles was daar Toor gereed Sen rijtuig stond in do nabijheid klaar om hem er in te stoppen Twee anarchisten zouden hem grijpen en twee andere makkers stonden op den uitkijk Maar het toeval het gelukkige toeval wilde dat juist op dien avond wat anders nooit gebeurde een ander hem gezelschap hield Dit alles wordt in kleuren en geuren verhaald met beschrijving van het huisje waar de beul ergens buiten Parys onder zou worden ge ir eht Leed zou hem voor het overige niet geschieden Ook een roman Volgens arl 1185 no 8 junclo art 1198 B W is de schuld aan timmerlieden etc wegens den opbouw of reparatie van onroerende goederen bevoorrecht op de opbrpugst van het gebouwde of herstelde perceel mits de vordering niet ouder zy dan drie jaren en do eigendom van het perceel aan den schuldenaar zij verbleven Dat geval deed zich voor tasschen den timmerman D H en den eigenaar H F D maar met deze bijzonderheid dat de eigenaar na het herstel van zijn perceel was failliet gegaan terwijl vervolgens door een gehomologeerd accoord de slaat van faillissement weder geëindigd was De vraui nu die zich tusschen partijen voordeed was deze welke is de toestand van den prefereoteu crediteur na een gehomologeerd accoord Terwijl de timmerman die zijne vordering had doen verifieeren met sustenu an preferentie integrale betaling vroeg na het accoord van het hem wegens reparatie verschuldigde meende de eigenaar dat die vordering niet ontvankelijk was en gevordeitl had moeten worden zijne veioordeeling tot bedoeld bedrag na bewijs evenwei dat inderdaad de vordering op het perceel verhaalbaar was Immers zonder bewijs van eene opbrengst kon er van geen preferentie sprake zijn De rechtbank te Rotterdam gisteren in deze zaak uitspraak doende vereenigde zich niet met dat verweer Zij meende dat van eene nietontvankelijk heid in geen geval sprake kan zijn hoogstens van eene ontzegging van den eisch op grond van het niet geleverd bewys Maar ook dat ging niet op aangezien de preferente crediteur geheel buiten het iwcoord staat vgl de artt 838 en 848 K en zijne positie na het accoord alzoo volkomen derelfde is als vóór den aanvang van het faillissement Alsdan heeft hij het recht te vorderen wat hem verschul digd is en kan bij dat bij preferentie verhalen op het daartoe door de wet aangewezen object Een aan hal s deden en eens is t mij gelukt oom de Back zoo te bepraten dat bij mij het geheim toevertrouwde Zoo sprak Izaak gerekt zyo Welnu dan laiater verder goed naar mij Ik vergeef je an harte alles wat je mij mocht misdaan hebben ik scheid trouwens van ieder en alles in vrede Maar wil je nog eens lang na mijn heengaan mijn Clare bezitten tracht dan immer zoo t zijn als ik je aan mijn ziekbed heb loeren kennen Geloof aan vrouwelijke deugd en vrouwelijke fierheid verwerp niet dadelijk haar oordeel alsof het uwe immer een van zelfaprekende meerderheid was en laat u leiden waar uw driften u beheerschen Maar ik ga een pieelc houden en den zedemeeater uithangen wil ik niet Karel geloof me ik zeg dat alles alleen opdat jollle noz eens Ie zamen gelukkig moogt worden t Kan zijn dat ik door mijn langdurig ziekbed wat al te ideaiistisoh ben geworden maar ik heb er zoo n voorgevoel van dat jij Clare nog eens zal bezitten Gods wegen zijn duister en ik moet er in berusten ik mi iet willig de dpnkere padenkgaan waar langs ik geleid word Maar soms weeklaagde hij soms j vraag ik het mij zelf af waarom moet ik i u reeds i het aardsche geluk derven Want geluk was toch zeker voor mij weggelegd Karel als ik mocht blijven levon Kom Izaak sprak van Braem zijne aiftidoeniogen Bauwelijks meer meester t woidt tijd dat je weer wat gaat rnste3 Je moet nog niet lo geloof aan bewy s echter dat de opbrengst van dat object i caau het perceel werkelijk voldoende zal zyn om de schuld uil Ie betalen behoeft dan niet geleverd te worden Zoo dus ook thans niet na het accoord De eischer werd mitsdien ia het gelyk gesteld Inderlyd werd gepieit voor den eischer door mr Xieuwkamp en voor gedaagde door mr Harmens Naar aanleiding van de Zaterdag medegedeelde berichten omtrent een vulkanische uitbarsting inde residentie Menado meldt hot HandehbUtd de volgende bijzQnderbeden over het eiland Sangir Dit is het grootste van 60 eilanden ten Noorden van den noordoostelijken uithoek van Celebes De wouden zyn lyk aan houtsoorten Koprah is het voornaamste uitvoerartikel Vele Europeanen zijn er zoover wij weten niet gevestigd Er waren echter vrij wat Uhineezej en een dertigduizend inboorlingen Uithoofde der menigte hooge bergen heelt men er geen vegeu kunnen aanleggen Op Groot Sangir bestaan drie voetpaden Prauwen onderhouden do gemeenschap Waarschijnlijk zal het een uitbarsting geweest zyn van de Aboe of Awoe den vuurspuwendeu berg in het N W gedeelte van Sangir De laatste hevige uitbarsting had plaats in 1856 Toen werd alles vernield Het vuur stroomde over het eiland heete bronnen X raakten kokend water uit zeebevingen volgden op ajirdschuddingen en een aschregen voltooide de vernieling De Nederlandsche liefdadigheid hielp toen Aboe beteekent asch Het voornaamste verschijnsel bij de uit iarstiugen is steeds de aschregen Onze Oostindische Compaguie heeft zich weder op het eiland gevestigd Zij richtte $ r scholen op en vestigde er gemeenten die nu en dan door een predidant werden bezocht Thans zijn ongeveer alle Saugireezen christenen In de onderscheidene rijkjes zyn 25 kerken Van gouvernementswege zijn er 8 scholen opgericht Op verzoek van den radja werd er in 1860 de vaccine ingevoerd In April 1862 werd in de baai van Lobo door Zr Ms Reteh onder bevel van den luitenant ter zee M W Bowler een verwoeij gevecht geleverd tegen zeeroovers Aan onze zyde sneuvelde luit ter zee Jolly Aan 92 geroofde menschen werd de vrijheid gegeven Het eiland waar het gevecht plaats greep kreeg den naam van Jolly De bevolking van Sangie leeft bijna uitsluitend van den handel in koprah gedroogde klappers die door bemiddeling vwi Chineezeu gedreven wordt op Menada en Macassar In Nederland zijn hoofd keiijk in dien handel betrokken de iiMoluk ohe UandeimmnootacAaf en de firma Dlrks en Co waarvan de firmant te Wiesbaden woont Da heer D H de Vries directeur der Molukscho Handelsvennootschap had juist een bezoek aan het kantoor op Sangir gebracht en moet slechts weinige dagen voor de uitbarsting het eiland verlaten hebben De vulkaan is van den voet tot den krater met klapperboomen begroeid terwijl de bevolking in deu kampong aan bet strand woont Wanneer dus honderden inboorlingen door de uitbarsting gedood zijn vreest men dat ook der klapperboomen op den berg grootendeels zijn verwoest Te Amsterdam werd Zaterdag avond door ontvangers der directe belastingen eene vergadering gehou ja beterschap opgeven wij hopen nog alles goeds voor je Daar dank ik je voor Karel maar laat mij in vrede mogen denken aan mijn heengaan dan overvalt mij het groote oogenblik m inder straf Ik zal ook gaan rusten sprak hg op dien kinderlijken verwenden toon zieken veelal zoo eigen als je me vast belooft wat ik begeer Izaak ik sta je alles bij voorraad toe wst je begeert maar tracht nu te rusten Neen nog niet geef me eerst je beide handen Zie zoo sprak hij en drukte die fanden innig beloof j8 anij dat je als je je daarvoor waardig gevoelt naar Clare s hand zult dingen dat je dan nog eens haar zult vragen om wederliefde Bedenk dat is mijn laatste wil zal je dion volvoeren Karel Ja snikte hij van heelor harte Izaak ten minste als niet een ander my mocht voorgaan Wees daarvoor waakzaam sprak hif geef roe nu echter nog een poejer want ik wil weer wai slapen t Was geen vrolijk feest dat dertigjarig huwelijksfeest van mevrouw en mijnheer de Back Er was belet voor ieder behalve voor do leden dor familie die even werden toegelaten toen de tijd van bezoeken ontvangen daar was Omstreeks dien tijd echter liet Izaak zijnen vader bij zich ko men en had een lang gesprek met hem waarbij niemand tegenwoordig was Toen de oude heer hem verlaten had zagen de huisgenooten tot hunne verwondering dat de brave den om van gedachten te wisselen over bet voorste van den minisier van financiën om de voorgestelde vermogensbelasting te doen invorderen door de amb tenaren der registratie en niet door die der direotebelastingen invoerrechten en accijnzen Met grootemeerderheid van stemmen werd de volgende motieaangenomen Kennis genomen hebbende van bet voornemen van don minister van financiën om de vermogensbelasting eenmaal ingevoerd door de registratie te doen uitvoeren en invorderen van do dogelyke bestrydicg die aan dit voornemen in de seotién van de Tweede Kamer is te beurt gevallen eiodelyk van het uit s ministers antwoord op het voorloopig verslag sprekend besluit het eenmaal ingenomtn standpunt te handhaven betreurt dit besluit omdat zij bescheiden van oordeel is lo dat van de vermogensbelasting grooter verwachtingen mogen gekoesterd worden ingeval van wijziging dan bij het behoud van het technische gedeelte der wet 2o dat dit voorgestelde de belangen van hét dienstvak der directe belastingen invoerrechten en accijnzen ernstig benadeelt en spreekt de verwachting uit dat de minister bereid moge worden bevonden doze taak nog eenmaal in welwiUendu en gezette overweging te nemen Een adres in dien geest zal aan de Tweede Kamer worden gezonden In den avond van den 17 December van het vorigjaar had in do omgeving van het anders zoo kalmeZuidbevelandsche dorpje Baarland eeno brutale pluaderpartq plaats die de goheola buurt in spanningbraoht en in heel Beveland angst en schrik verspreidde Op de hoeve de Oude Brouwerij bewoooddoor den 76jarigen landbouwer A Remijn en dieuizuster werd door een drietal personen ingebrokea kasten en bergplaatsen werden met geweld geopenden de bewoners onder bedreiging met moord beletzich te verweren geld kostbaarheden eene aanzienlijke partij elTeclen en andere geldswaardige papierim werden ontvreemd Het geheele bedrag van de gestolen effecten s volgens het getuigenis van ilea commissionair in effecten die gedurende vele jarende aken voor den bestolene behartigde omstreeks ƒ 17 000 Een neef van den bestolene die gewoonwaa de geldzaken voor zijn oom en tante t beredderen schatte de waarde an de effacteu og ƒ 40 000 waarvan een deel in handen van Remyn is teruggekomen maar een ander deel dat in Amsterdamverkocht is nog steeds ontbreekt Voor de rechtbank te Müddelbnrg hebben als daden van dezen diefstal tetechtgestaan drie bocrenarbeideitl Z H en W de beide eersten 18 jdar de derde 16 jaar edert dit drietal achter slo t eti grendel rit zijn da diefstallen die vroeger te Baarland nogid eens voorkwamen merkbaar verminderd HetO U eischte tegen Z 12 jaar tegen de beide anderen 8 jaar gevangenisstraf Ook een zuster vsn den eersten beklaagde de 20 jarige Catharina Z en de vader van den derde de 56jarige J W stonden terecht beschuldigd van gestolen effecten ta hebben verborgen en getracht dt stukken te Amsterdam ta verkoopen door bemiddeling van een neef van Z Tegen Ka Z werd 2 jaar tegen den ouden W dia doOr den ambtenaar eigenlyk de ziel van de gansche zaak genoemd werd 3 jaar gevangenisstraf geeischt Eindelijk had zich te verantwoorden de 23jarig man die in den laatsten tyd bijna meuschenachuw was geworden in het salon verscheen Mevrouw van Breughelen was ook daar met hare twee oudste zoons en Belle de andere kinderen waren te huis gebleven om niet te veel drukte te veroorzaken Op eens verbleekte echter mevrouw van Breughelen die met eene andere dame in vrij druk gesprek a8 want ze had niet eens gehoord dat mijnheer van Tholen de kamer was binnengekomen Louize sprak mijnheer de Back niet zonder een zweem van sarcasme mag ik een ouden kennis aan je voprstellen en te gelijkertijd wees hij op mijnheer van Tholen Dal ware onnoodig geweest broeder de Back antwoordde zij zich dadelijk herstellende en zich tot den ander wendende sprak ze vriendelijk mijniieer van Tholen hoe vaart u t is me zoo aangenaam u te ontmoeten Uw komst echter in deze stad is helaas geen verblijdend teeken niel waar want ik heb het reeds geruimen lijd vernomen hoe zwaar de hand des Heeren op u rust Ja mevrouw sprak hij plaats nemende op een stoel dia hem naast haar werd neergezet wel zwaar rust Gods hand op mij De oude heer was blijkbaar niet geheel op zijn gemak en mevrouw vsn Breughelen merkte dat maar al te wel en niet wetende wat men met haar Voor had wilde ze den ouden man te gemoet komen en opbeuren Wordt venolgd arbeider J M H beschuldigd van het opzettelijk voordeel trekken van door misdryf verkregen geld Tegen dezeu werd oen jaar gevangenisstraf geeiscbt Uitspraak in al deze zaken over veertien dagen In de gisteren middag gehouden jaarlijksche algemeene vergadering der Vereenigiog tot bevordering van bet herstel der drankzuebtigen is door den secretaris deu heer Hoyer van Dordrecht verslag uitgebracht over hot afgeloopen jaar waarbij o a bleek dat de Vereeniging alle succes op haren arbeid heeft Kr kwamen 78 aanvragen om plaatsing in Om by ondere omstandigheden kon echter aan al deze aanvragen geen gevolg worden gegeven Daarom vonden 32 personen van allerlei gezindten en uit verschillende doelen des lands opname Nog 14 kunnen aanwezig zijn in het herstellingsoord Van de overige 18 bleven er slechts 2 peraonen een jaar dat is do volle benoodigde tijd in de inrichting Verreweg da meeste andereu vertrokken na een half jaar wat toch altijd ontraden blyl t Maar tot zyn groot genoegen kan het bestuur mededealen dat van de ontslagenen 9 zich goed blyvan gedragen en slechts 6 tot hun oud gebrek terugkeerden Ook dit jaar verheugde de inrichting HoogHullen zich in de medewerking van dr Weaterhof en in het boleidvol directoraat van mej De Vries Dagelijks komen er nieuwe aanvragen om plaatsing in De werkinrichtingen behoeieu met het oog daarop uitbreiding maar het zwakke punt der Vereeniging is hare financiën Na bestrijding van alle uitgaven zal er op het eind van dit jaar een tekort zijn Onder de aanwezigen bevond zich een voormalige verpleegde die overvloeide van lof over de inrichting en niet minder van dankbaarheid jegens mej De Vries die hij eene edele vrouw noemde Op de vraag van een der afgevaardigden of in Hoog Hullen de gtheelo onthoudiug betracht wordt en ook betracht kan worden autvvoordde de voorzitter prof Van dot Lith bevestigend Er wordt echter levens gerekend op den goeden wil en de medewerking van den verpleegde zelf De deur blijft open staan maar in het eerst gaan de verpleegden niet uit zonder geleide Blijken zij aan ue verleiding reeds eeuigen weerstand Jm kunnen bieden dan vermindert gaandeweg het scherpe toezicht buitenshuis De gevolgde methode beantwoord tot nu toe aan da beste verwachtingen Aan eene meer weelderige inrichting bestaat op Hoog HuUen geeoe behoefte het is zelfs wenschelijk om wat uaac weelde zweemt buiten het herstellingsoord to houden en in verband daarmede uoodig het verpleeggeld voor allen van welken staiid of graad van gegoedheid ook hetzelfde te laten blijven Tot versterking van de kas is het wenschelijk dat de leden der Vereeniging ieder in zijn kring aanwerven wat zij aanwerved kunnen Dit werd geantwoord aan den afgevaardigde van Rotterdam die het verpleeggeld wilde klassaereu Door het bestuur werd er nog bijzonder op gewezen dat alle standen op Hoog Hullen welkom zijn er zijn officieren er zijn studenian geweest er zijn ook werklieden Deze zyn juist in hooge mate welkom Bij acclamatie werd prof Van der Lith als bestuurslid herbenoemd die onder blyken van warme instemming deze herbenoeming aannam en de gelofte deed zoolang zijne krachten het zouden toelaten zich aan de Vereeniging ta zullen blijven wydeo Door Rotterdam werd nog gewezen op het doen optreden van sprekers als een werkdadig middel om de aandacht op de Vereeniging te vestigen Nadat nog enkele andere propaganda middelen waren besproken en de rekening was goedgekeurd werd de vergadering dezer unttige Vereeniging gesloten De heer Goeman Borgesius had gelegenheid gevonden hulde te brengen iian Amsterdam dat steeds zoozeer bereid i tot geven voor goede doeleinden on inzonderheid aan den heer P W Janssen die zich ten aanzien dezer Voretfnigidg al even vorstelyk mild betoonde als jegens zoovele andere instellingen In het nieuwe werk van generaal Charles Hervey Some records of crime wordt een nieuw licht geworpen op de verbranding der weduwen in Indié De generaal was lange jaren belast met de opsporing en de bestraffing der geheimzinnige misdaden bekend onder de namen Ihugee Dacoity Hij geeft nu een geheel nieuwe verklaring over den oorsprong van het gebruik der Sutke volgens walk gebruik een echtgenoot zich op den brandstapel van haar overleden man zelf moet laten verbranden Dit gebruik is volstrekt niet oen vrijwillig bewijs van trpnw aan don overleden echtgenoot maar volgens Hervey is het een nitvipding der mannen zélf die dit middel bedachten om zich te beschermen teg ji een vergiftiging door hunne vrouwen Zij begrepen dat een vrouw niet zoo spoedig vergif zou gebruiken en in t algemeen haar mannen zorgvuldiger zouden oppassen als zij zelf weinig uren of dagen na zijn dood zouden moeten sterven Onder het opschrift Militair onrecht komt iu de Soer Ct een opstelletje voor over de pensioneering van den Majoor der infanterie H E Munniks de Jongh en in denzelfden zin lalen ook andera bladen zich uit Deze kranige commandant van Oleh loh stond naar men schrijft bekend als een der beste officieren en hij zou zeer zeker voor bevordering in aanmerking zijn gebracht als hom niet een minder gunstige beoordeeliug van kolonel Pompe was ten deel gevallen waarvan zijn hoogere chefs gretig gebruik hebben gemaakt om dien algemeun beminden hoofdofficier wiens naam zoo een bijzonder gcedm klank heeft ongevraagd uit den dienst Ie zetten Kou drietal majoors trouwens moest springen om een hoofdofficier die eeniga uommers onder hen stond dadelijk bevordering te doen maken Waarin bestond nu de slechte beoordeeling diemajoor M de J te beurt viel Kolonel P signaleerde hem in de conduitelijst als niet bedachtzaam omdat majoor M de J als kommandant der Westerlinie de hardiesse had om zijn onmiddellijken chef deu kolonel bij twee vijandelijke overvallen binnen do linie volgens plicht en geweten te wijzen op een paar voor ons zeer nadaelige omstandigheden dio het onafwijsbaar gevolg waren van het onhoudbare door den kolonel gevolgde stelsel van hinderlagen Een en ander strookte volstrekt niet met do inzichten van kolonel P en evenmin dus met de ter zake aan da Regeering uitgebrachte rapporten Verder werd aan majoor M de J nog de tact outzegd om zijn officieren te leiden Dit IS eenvoudig belachelijk En officieren en minderen dienden bijzonder gaarne juist onder dezen hoofdofficier Toch was hij waarlijk geen gemakkelijk of al te licht tevreden chef Maar het was juist om den tact dien hij bezit om steeds oven welgemoed en opgeruimd veel van hen gedaan te krijgen dat zij gaarne onder hem dienden Streng en veeleischend was hij lu den dienst niet slechts voor anderen maar voor zichzelf in de eerste plaats en bovenal streng reentvaardig ten opzichte van allen Maar juist daar wrong de schoen De majoor had zich vermeten tegen de inzichten zijner chefs in een kapiteiu streng maar juist te beoordaalen wiens broeder in het kabinet van den legerkommandant werkte Midden Juni gaat de heer M de J naar Nederland waar hy zegt man zijn belangen zal voordragen Het papier met blauwe tint is in de wereld gekomen doordat di vrouw van William East een Engelscb papierfabrikaut bij ongeluk een zakje mat blauwsel in een der vaten met pap liet v allen De arbeiders waren verbaasd toen zij de bijzondere kleur van het papier zagen terwyl de fabrikant East niet weinig ontstemd was over zijn geldelijk verlies want hy dacht niet anders of het papier was bedorven Zijne vrouw durfde niet bekennen dat zy er de oorzaak van was Na het beschadigde papier jarer lang bewaard te hebben zond East het naar een agent te Londeu met last om het te verkoopen voor zooveel als het kon opbrengen He papier werd aangenomen als eene opzettelijke nieuwigheid en boven den marktprijs verkocht East was zeer verbaasd toen hij van zijn agent eene groote bestelling van hetzelfde papier ontving Hij wps niet in hei geheim en wist dus niet hoe hij aan die bestelling moest voldoen Toen hij er zynë vrouw over sprak verleide zij hem het ongeluk dat gebeurd was Hij bewaarde het geheim en de vraag naar de nieuwe tint was veel grooter dan hy in staat was te leveren Vader die gaat trouwen met eene vrouw die veel ouder is dan by Komt eens hier kindoren dit is nu je nieuwe mama die ik je beloofd heb Kleine Karel fluistert zijn vader in het o r Maar pa die mama is heelemaal niet nieuw meer In de oprichting van zuivelfabrieken in de provincie Friesland komt wedijver In het eerst werden dergelyko fabrieken opgericht do r naamlooze vennootschappen zoodat de verhouders melkleveranciers volstrekt geen belang hadden by de geldelyke uitkomsten der fabrieken Het oprichtingskapitaal was door kapitalisten bijeeqgebracht die de winsten in ontvangst namen De Friesche boeren voorzichtig alt ze zijn keken eerst de kat eens uit den boom doch toen ze zagen dat de fabrieken goede uitkomslen gaven begonnen zy gezamentlijk fabrieken op te richten de melkleveranciers waren tevens de eigenaar der fabriek Tal van fabrieken op coöperatieven grondslag verrezen overal in de provincie ten spijt van de te Harlingen gevestigde Maatschappy tot oprichting van boter en kaasfabrieken in Friesland die beschik kende over een groot kapitaal zooveel mogelyk de oprichting van coöperatieve fabrieken tegenhoudt Dit bleek te Wommels Toen dasr door d boeren pogingen gedaan werden eene fabriek op ta riohteo kocht de maatschappij aldaar een terrein en liet eene fabriek optrekken nu blijkt het weer te Tzum Daar besloten de boeren ook lot coöperatie de maatschap pij haast zich ook daar eene fabriek te stichten BaitenlaDilscti Overzicbt De Beilynsche aorrespondent van de Tuaa gelooft dat het heel wat voeten in da aarde zal hebben eer Rusland en Duitschland tot betere handelsbetrekkingen zullen komen Duitschland wil wel concessiën doen maar het zou toch ook gaarne iets van Rusland terugontvangen Vooral zijn de Duitschers gesteld op eene vermindering der inkomende rechten op ijzer en steenkolen Rusland zal echter die rechten wel blijven handhaven daar do njinisters van oorlog on marine verklaard hebben dat de Russische nijverheid zonder deze rechten groote schade zou lijden Ook meenen die beide ministers ilat die rechten gehandhaafd behooren te wordon wil Rusland in staat blijven op het gebied van industrie zich zelf te kunnen voorzien in geval door een of andere politieke gebeurtenis het verkoer voor Rusland met WeatEuropa mocht worden afgesneden De KorddeuhcKe Allgememe ZeUmg zegt ten aanzien van een artikel in de Natu nol Zettung getiteld Bwnarckwoche het volgende Als men da regeering in bet binnen en buitenland aanklaagt als pliohtvorgelen on onbekwaam dan dient men althans feiten tot staving bij te brengen Eene openbaarmaking van stukken van het ministerie van builenlaudsche zaken kan wegens de daarbij betrokken personen en regeeriugen in het buitenland kwalijk plaats bobben Do regeoring wacht het oordeel der geschiedenis rustig af zij heeft hare critiok uiet te vreezen Misschien zal zij bij de historie waardeering vinden voor het zwijgen op vele aanvallen Wanneer men het uitvoerig verslag leest in do N Freie Presse van hetgeen Bismarck gezegd heeft bij bet bekende interview dan blijkt de critiek door den ouden staatsman op het beleid der tegenwoordige Regeering uitgeoefend nog veel scherper te zyn dan het telegraphisch uittreksel deed vermoeden Enkele belangrijke punten waren daarin weggelaten In de eerste plaats veroordeelde Bismarck het nieuwe handelsverdrag van Duitschland met Oostenryk Reeds vroeger heeft hij zich daarover minder gunstig uitgelaten maar niet zoo bepaald en zoo scherp ala thans Het tractaat benadeelt de belangen der Duitsche landbouwers dit geldt sprak Bismarck nog meer van het tractaat met Zwitserland welk verdrag ook voor Oqstenryk uiet byzonder gunstig is en ook van het verdrag mot Italië waarvoor de Duitsche wijnbouwers groote offers moeten brengen Ook op industrieel gebied zyn aan Oostenrijk op enkele punten concessies gedaan ten nadeele van Duitschland Ik maak uw staatslieden daar geen verwijt vanning JJismarck voort en ik heb graaf Kalnoky uitdrukkelijk gezegd dat ik het heel natuurlyk vind dat Oostenryk partij getrokken heeft van de zwakheid en het gebrek aan inzicht van onze onderhandelaars Dat moest het gevolg er van zijn dat bij ons mannen op den voorgrond zyn getreden die ik vroeger ter zij schoof alles moest nu echter bij ons o eens Veranderd worden Een ander punt in het onderhoud betreft de ver houding van Duitschland tot Rusland welke na zyn aftreden eveneens een minder gunstige wending heeft genomen Na herinnerd ta hebben aan het bondgenoolschap met Oostenrijk door Bismarck in 1879 tot stand gebracht en waarby hy juist om OostenrijkHongarije des te krachtiger te kunnen helpen gezorgd had den samenhang met Rusland oiet te verliezen zeide Bismarck Deze toestand is hierdoor v r idercl dat wy geen invloed meer bezitten op de Russische politiek dat wij niet meer in sUat zyn Rusland raad te geven Ik had invloed op den Russischen ambassadeur te Berlijn en de Czaar zeide mij iu het laatste onderhoud voor mijn aftreden Ja u geloof ik en in u stel ik vertrouwen maar zijt gy o ok zeker in u ambt lo blijven Ik zag den Czaar verwonderd aan en zeide hem Zeker Majesteit ik ben vast overtuigd mijn leven lang minister te zullen blijven Want ik had geen vermoeden dat een verandering op til was terwnl de Czaar gelijk uit zyn vraag bleek reeds onderricht scheen te zijn van den omkeer die komen zou Dat persoonlijk gezag en vertrouwen ontbreekt tot dusver aan myn opvolger en daaruit uit het ontbreken van zulk een factor die op de Russische politiek invloed oefenen kan verklaart zich de verandering die aeilert mijn ftreden in den politieken toestand van Europa is gekomen Nog andere omstandigheden komen daarbij vooral de verandering in Pruisens Poolsohe politiek die in Rusland het vertrouwen verzwakt tn onzen invloed vermindehl heeft