Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1892

189d o 4878 GOTJDA BODEGRAVEir De PonejjiieDst komt Alg 7erg der Harddraverij Vereeni ng EE DRACHT MAAKT MACHT i op f rijdag 1 Juli des avonds ten 8 uur bij den lieer VAN DEN BËRGH te StolwUkersluis DoDderdag 30 Jul GOUDSGHE COURANT iVieutfS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeru PUN BEN VAN BEHANDELING Rekening en Verani woording HET BESTUUR Op hel Schietterrein verkrijgbaar de Gondsche Glazen of de beschrijving der beroemde Geschilderde Rerkgflazen van de St Janskerk gfeschilderd door de Gebroeders DIRK en ¥ OUTER CRABETH Oe insending van advertentlèn kan gesobieden tot 6ta anr des namiddags van dan dag der nitgava Onlangs maakten wij mat een enkel woord melding van de machinatien vau den Britschen gezant sir Evan Smith in Marokko waarover Spanje en Frankrijk groote ongerustheid aan den dag legden Een aanval van moeraskoortsen veroordeelde den heer Smith tot tijdelijke werkeloosheid nog meer schgnt dit de standvastigheid van den sultan te hebben gedaan Door den Britschen gezant werden verscheidene eischen aan Mouley Hassan gesteld oprichting van gemengde rechtbanken in diens ryk instelling van Britsche consulaten in die Marokkaansche steden welke tot heden nog voor de Europeanen gesloten bleven aanleg van telegraaflynen wijziging van de voorwaarden waaronder Europeanen in Marokko grondeigendommen kunnen verworven enz Van een inwilliging dezer eischen schyut de sultan niet te willen hooren alleen beeft hij het exequatur aan den Britschen vice concul te Fez verleend maar hiermede moeten zijn concessies ophouden Niettegenstaande des sultans weigering heeft men op het consulaat te Fez de Britsche vlag geheschen wat ernstige ontevredenheid ouder de bevolking heeft gewekt die voor de eerste maal een vreemde vlag in de Marokkaansche hoofdstad zag wapperen Voor zijn tegenstand tegen de Britsche eischen vindt de sultan natuurlijjk direoten of indiieoten steun jij Spanje en Frankrijk Sedert jaren wedijveren deze drie groote mogendheden waarbij zich in de laatste jaren niet zander succes voegde Duitschland om vasten voet te Tanger te verkrijgen ten einde op het gunstige oogenblik zich meester te maken van Marokko In deze onderlinge mededinging der groote Europeesche mogendheden zoekt en vindt de sultan van Marrokko zijn grootste kracht tot bescherming van z n land tegen de Europeescho beschermers die zich minder bekommeren om het algemeen welzgn dat vordert een ein e te maken aan den staat van barbaarschhcid in het Marokkaansche rijk dan om te Tanger elkander in de politiek vliegen af te vangen Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Qoederen VEILING 28 Juni Huis Nbnneuwater O No 6 en Huis Vogelenzang M No 15 niet geveild als zijnde uit de hand verkocht Hais eu Erf Lombardswater G No 107 ƒ 1525 k M van Vliet Huis en Erf Speldemakerssteeg f No 68 430 k A de Gruü 2 Hnizen en Erven Bleekersingel B Nos 242 eu 243 en 4 peroeelen Bouwgrond daarachter 3696 r k A van Galen Huis en Erf Boelekade B No 120 1000 k Erven A van Mours Idem aldaar B No 125 1170 k J van k l Oorschot Twee Hnizen en Erven Karnemelksloot smalle zyde B Nos 308 en 309 ƒ 2755 k D de Bruin Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Juni Agatha Antoinette Maria ouders E J van der Heijden en G C van Dillen 25 Leentje ouders J Ernst en S Stoppelenburg 26 Simon ouders S Mulder en A J Maasland Johannes ouders J Ouderkerk en A A van der Want 27 Johanna Cornelia ouders J Mooijenkind en C van den Eng Heindrikus ouders C van Tongerloo en F Agterhorst OVERLEÖEN 26 Juni J L Gelissen 74j 10 m 26 S G Zuijdveld 13 m J Vink huisvr van H Straver 66 j 27 F J E van den Berg lm Zeventanizen GEBOBEN Gerardus Simon ouders N H Paul en M Bos iflÊN ADVERTENJ H J DE VOOGT ia tot nadere aankondiging i lET te Consulteeren Gouda 28 Juni 1892 ADV ERTENTIEN in alle Binnen en Suitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BEINKMAN en ZOON te Oouda Bg akte op den 27 Juni 1892 ten overstaan van den Notaris GERARDDS CATHARINÜS FOETÜIJNDBOOGLEEVER te Gouda verleden is door de ondergeteekenden JOHANNA BLISABBTH den BOEB Weduwe van den Heer Hendrik Braaten HVlBBECaX BRAAT Koopliedenen Olieslagers beiden wonende te Gouda eene VENNOOTSCHAP aangegaan onder de Firma tH BBAAT tot bet drgven en exploiteeren eener Stoomolieslagerg en daaraan verwanten handel en verder toebehooren Welke Vennootschap eene voortzetting is zooals zg sedert 1 Juni 1880 bestaan heeft bebondens enkele wgzigingen in het toenmalige contract zg wordt geacht van af den eersten Juni van ieder jaar telkens voor een jaar te zgn verlengd indien geen der Vennooten haar voor den eersten Januari van het loopende jaar heeft opgezegd De Vennooten zgn beiden tot de teekening der firma in zaken hunnen handel betreffende gerechtigd doch zullen voorde Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekeniog van de beide Vennooten wordt vereischt Wed H BRAAT DUN Boee H BRAAT Hz Echte Goudsclie Sprits verkrggbaar bg Lr P HOÜGENDIJK Hoogstraat Gouda netjes verpakt in cartonnen doozen met en zonder photografische Stadsgezichten DE NIEÏÏWE LONDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van S5 eu 150 eenta en is te Gouda verkrggbaar alleen bij I A CATS Geen beter Bier dan het GERSTE en Dubbel aERSTE BIER VAM Aiexantftt VOD Lom Molenwerf Gouda Gemeente Adidlnistratie Voor een J0NGMEN8CH van nette familie bestaat op eene Secretarie nabg Gouda gelegenheid om zich in de GEMEMNTEADMINISTRATIE te bekwamen Brieven franco onder letters R U aan de Boekhandelaars J van BËNTUM en Zoon t Gouda Heineken s GERSTE BIER per fl et per fl 4 et WIENEB EXPORT 18 V Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 ÜITKOMSJ voor Igders aan Rhumatiek daar zg door gebruik der Abshanbbins of Anti Rhumatische Watten zich van bovengenoemde ondragelgke pgnen kunnen bevrgden De zekere en doeltreffende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat het plicht is de nog on wetende hiermede bekend te maken Verkrggbaar a 30 Hoofddepothonder A Delft en verder bij T A G van Ueth Hej de Wed Bosmau Gouda F W J lenUijl 8choonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswjjk ets per pakje bg den BREETVBLT Az te C B Verheul Ouijewiter A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kaulins Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen Gouda Snelpersdruk van A £ inkman Zoon Oe uitgave dezer Courant gesebieüt dagelgki mat uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ia 1 25 tranco per post 1 70 Aiioaderlgke Nommers VLIF CENTEN GOt DA Ï9 Juni 1892 VERGADERING van uen GEMEENTERAAD Op Vrgdag 1 Juli 18Ï2 dea oamiddag ten 1 ure Aan de orde Da Bekeuiagen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1891 Do Rekening van de Schutterij dienst 1891 De Rekening van de Volksgaarkeaken dienst 1391 Het adrea van de Commissie voor de te honden uitvoering van het Ked Gymnastiek verboud gevest ZuidHolland en Zeeland houdende verzoek om subsidie De benoeming van eenen Gemeente Ontvanger Onder begunstiging van het prachtigste zomerweer werd de foestvieriog van Burgerplicht gisteren en heden voortgezet Gisterenmiddag en avond deed het Staimuziek korps van het 4e Beg Infanterie dir J G H Mann zich op het feestterrein hooren welk concert beleefdelijk was aangeboden door H H Officieren van het 5e Bataljon van genoemd Beg hier in garnizoen en het was velen aangenaam de kennismaking met dit gunstig bekende corps te hernieuwen Des arond was een buitengewoon tairgke menigte op het Feet tterrein samengestroomd om het concert bq te wonen l e groote Militaire laptoe had om 9 uur plaats en had als altgd veel succs Een gea nimeerd bal ciampétre besloot dezen gezelligen avond Hedenmiddag teji 2 ure had op bet Feestterrein een bijzondere plechtigheid plaats Toen werd door een 12 tal Goudsohe jonge dames der Vereoniging Burgerplicht een vaandel ten geschenke aangeboden Daar dit nog niet geheel voltooid was bepaalde sa FEVILLETOIM ¥ SR1EHI6B Uit iet Iranseh IX 81 En ik mocht zoo van mijn Glare hooren dat nw zoon zoo volkomen voorbereid Is Ach dat is een groot voorrecht want u zu t het met mq weten velen zij geroepen maar weinigen uitverkoren Ja mevrouw antwoordde hq dat weet ik met u maar t is de vraag of uw opvatting de mqne volkomen gelijkt Allen zijn geroepen maar zoo weinigen die er naar leven en handelen dat men hun den eernaam kan geven van uitverkorenen te zqn Als toch de Heer wil dal de genade in ons werkt dan kunnen wij niet verloren gaan we kunnen niets we vermogen nirts door ons zelven zijn we niet als leem in de hand van den pottebakkor f Dat laatste is w iar mevrouw ten minste mqn geloof en vertrouwen wordt wel degelijk op de proef gesteld maar evenmin als dat van mijn armen lijdenden zoon is het ber weken Maar van iets anders gesproken mevrouw ging hq voort ik wensohte wel u even te mogen spreken In de tegenwoordige men zich voor heden met het aanbieden der teekening terwijl het vaandel zelf Sondag 10 Juli bg de Prijsuitdeeling in de Sociëteit Gns Genoegen lal worden overhandigd Bovengenoemde plechtigheid ging vergezeld van een toespraak van M q C P Barnsom die da bevreemdiug schetste waarmede men bq het thans gevierde 2Sjarig feest benurkl had dat Burgerplicht mig geen vaand iqk was Vol sympathie voor het edsl strevep van ds Vereeniging die blijkbaar met succes zich etende in het schieten daar de Majoor Kommandant der d d Schntterq Zondag in zijn openings toespiaak had geoonstateerd dat zgne beste Schutters uit Burgerplicht voortkwamen en wier leden in t$d van oorlog 6od mocht verhoeden dat die ooit aitbrak souden toonen ons vaderland te kunnen verdedigen bood spr de Vereeniging een vaandel aaa Spr eindigde met een uitnoodiginz aan de aanwwigen om een iihoag Ine de Vereeniging BurgerfUtW aan te heffen waaraan tot driemaal toe voldaan werd De ELapt ICommBodaut van Burgerplicht de hwr O H G de Lao e spirlsiiiUaniip aaa banoligk woord van dank voor de verrassing der Vereeniging bereid en nadat ook de Eere Voorzitter de heer H W G Koning een woord van erkentelijkheid had gesproken voor het ontvangen blqk van sympathie waarop Spr Zondag 10 Juli nog nader hoopte terug te komen was de plechtigheid geéiniligd Daar de photograaf 6 Jochmann daarvan een photographic nam zal men later ren souvenir daaraan kunnen bekomen Genoemde photograaf nam van de openings plechtigheid Zondag jl ook photografiën die in den handel worden gebracht en die werkelijk uitmuntrn door goede uitvoering Die verschillende photografiën kunnen later een aardige herinnering zijn aaa het feest Do matinee mmicale op het feestterrein die aan omstandigheden zal u het wol willen excuseereo dat ik niet tot u kom zooals mijn plicht is Mqnheer sprak zij aarzelend gq zult het mq hoop ik vergeven dat ik dit verzoek niet kan inwilligen ten minste niet dadelijk n dient te begrijpen dat ik hier een korte boloefdheidsvisite maak En toch mevrouw zie ik mij gedwongen bq u aan te houden wil ik u gaan excuseeren bg mevrouw de Back iiO toch niet ik ben u zeer verplicht Maar sprak ze argwanend en keek den heer van Tholen met haar scherpen blik aan alsof ze hem tot op den bodem van zijn hart ilde doorgronden maar wat zou ik met u kunnen hebben te doen mijnheer dat oen afzonderlijk onderhoud noodzakelijk maakt Dat zal u zoo meteen duidelijk worden mevrouw maar volgen sprak hij iets zachter moet j ij mij iiV vergist zich van mopton kan geen sprake zijn en hoewel ik uw smart eerbiedig en wat humeur van uw zijde wel wil vergeven onbeleefd heden verdraag ik niet Wij trekken echter do attentie ik sal opstaan en heengaan Om u echter te toouen dat ik u niet vrees volg mq dan zoo meteen opdat gij mij kunt spreken Tegelijk tqd stond zij op en ging naar hare schoonzuster n nam met een zegenwensch afscheid van haar Mijnheer de Back begeleidde haar met een kwslijk verholen lachje wat haar niet ontgin en het was haar duidelijk dat hij maar al te wel wist wat van Tholen haar kon te zeggen hebben ADVERT ENTIEN worden gaplaaM van 1 5 regels è 50 Centen iedere ragd meerlOCenten GBOOTE LETTERS volden berekend naar plaataraiaite Bovendien worden alle AdverientiSn gratis opgenomen in het ADVEBTSNTIEBLAD twdk dea Maandags verachjnt gekondigd was werd niet gegeven met bat oog op het weer dat heden mindei gunstig was daa gisteno Staten Qeneraal Tweidi KAKia Ziitiiw van Dinsdag 28 Juni 1892 Verscheiden sprekers namen aan bet voortgaiat algemeen debat over de belastingontwerpen deeL Het was te verwachten dat de mindere goden b j de antirevolutionairen denzelfdeu toon zouden aaaslaan als de eerste sprekers A van Dedem en Havelaar J e heer Van Velzen dia de rq gisterea opende deed dan ook niets dac hirkauwen wat da beide andere hadden voorgezet Interessanter waren de adviezen van de heeren Veugena en Poelman die den uitersten linkervleugel uitmaken der liberale party Beide vonden de ontwerpen zoo kwaad met althans om mede te beginnen hetgeaa ons vooral van den beer Poelman meeviel De heer Van Karuebeek stuit nog op bezwaren ontleend aan de niet gelqktqdige behandeling der h dry balaating maar waa verigoas vol W voor des minister Pierson Van den heer Vermeulen kwam een ultraconservatieve beschouwing met menigen steek onder water aan zqn goloofsgeuool Schaepman hq bereed weder het landbouwros dat hoewel reeds met lamheid geslagen telkens weer van stal wordt gehaald Er zal zeker heel wat in de wetten moeten veranderen eer deze spreker zqn stem er aan geven zal toch schqnt hq zulks nog mogelijk te achten De heer Van Delden bleek te groot theoreticus om vrede tf hebben met de vermogen belastine doch hq heeft te veel ondervindicg om niet eiken maatregel toe te juichen die fouten in ons belastingstelsel verbetert De heer Levy juichte in de vermindering der mutatierechteu tèrwql de heer De Kanter terecht betoogde dat het landbouwargument niet ernstig gemeend kan zqn iemand Broeder da Back sprak ze op den haar veelal eigen zachten toon zou je me niet even een vertrek willen aanwqzen waar ik een oud vriend den heer van Tholen kan ontmoeten Hq was zoo verlangend mü nog eens even alleen te spreken en ik kon den zoo zwaar beproefden man zijn verzoek niet weigeren Daar doedt je wel aan Louize was zqn antwoord ofschoon men kon het u hebben opgelegd dal je hem moest ontvanien jjj en je vriend sohqnen van raadsels te houden antwoordde zjj schouderophalende ik beu waarlqk benieuwd wat ik wel zal moeten Uw beider handelwijze kon echter wel wat beleefder zijn broeder de Back tegenover ceu vrouw van mijn positie Daar komt de man reeds zelfdie ie alles duidelqk zal maken apr k mqnheer de Back zich de handen wrijvende en zonder haar laatste gezegde te beantwoorden Louize ging hij voort en keek haar tqf aan je hebi le gave dat je je plooien kunt zooals je wilt maar l edenk dat onderworpen te zqn de verstamdigate pnrtq voor u ia Neemt u plaats mevrouw sprak de oude heer van Tholen met eette hotfelijkbeid ha ir een stoet aanbiedende als men op t eerste esicht niet van hem zou denken U zeidet straks gin bg voort tegenover haar plaats n mende dat ik fw iar beproefd word en u had gelijk I e beproevinj maakt ons in den regel als de eerste verbiltering of hoogmoed voorbg is zachter gestemd daarom hoop ik