Goudsche Courant, donderdag 30 juni 1892

oever des doods Gij hadt met u beidi Slijntj de aariM mm 11 die 60 hectaren onbezwaard landbezit kon best ƒ 50 in deze belasting betalen Heden z jn o a de U U van der Kaay Boëll en Hees aan hel woord Het weekblad Se Batamcer het zeer ongunstige eindoordeel vermeldende van de jury voor de nalionale botorkeuring te Wageningen teekent daarbg een woord van protest aan dat wel mag worden gehoord Hot blad schrift Onze boter heeft helaas sinds lang den naam van eerste qualitelt boter verloren op de buitenlandsche markt en hoezeer in de laatste jaren een ernstig streven merkbaar is om de boterfabricatie te verbeteleu en hier en daar met goed gevolg gelukt het nog niet den goeden naam ie heroveren W zeggen naam niet omdat w j aan de daad geen grootere waarde hechten maar omdat bet de naam is dien wij verloren en moeten herwinnen Kn wat doet uu de jury Zij oordeelt de qualiteit zóó slecht dat zelfs geen premie kan worden toegekend Dit is haar recht en w j willen ook geenszins in twijfel trekken dat haar oordeel juist is Maar de jury sohr jft zelve de treurige uitkomst toe aan de allerongunstigste omstandigheden waaronder de inzenders verkeerden lo aan het overgangstijdperk van stalvoeder en versch gras in de weide 2o aan de warme z j mocht wel zeggen buitengewoon warme weersgesteldheid tydens de verzending Welnu rijzen dan niet de vragen lo Moest niet een andere tijd voor de boterkeuring dan juist de ongunstige overgangstijd zijn gekozen f 2o Ware het niet beter geweest dat de jury met hot oog op de treurige uitkomsten gevolg vooral van de allerongunstigste omstandigheden haar oordeel niet had openbaar gemaakt Nu lal dat oordeel voor jaren onze boterfabricatie en onze botermarkt drukken en voor den handel op het buitenland den naam onzer boter slechter maken dan hij ooit is geweest Het is geen struisvogelwijsheid die ons aldus doet preken En moet krachtig op verbetering worden aangedrongen juist door jurys maar dan moeten de omstandigheden om te toonen wat men kan ook gunstig z jn Evenmin als men de opbrengst van een land zal schatten naar de uitkomst in een jaar Tan volslagen misgewaa evenmin zal men ee lgemeen oordeel over boter mogen vellen als deV m tandigheden waaronder zij ter beoordeeling werd aangeboden allerongunstigst naren Nu geeft de jury natuurlijk geen algemeen oordeel over nederlandsche boter piaar men weet hoe het hiermede gaat concurreerende landen zulten in hun belang gebruik maken vafi het jury verslag daarvoor hebben q hier te lande hun consuls Onder het opschrift Wat het particulier initiaSef al niet verntagl deelt het Soc Weekblad het resultaat mede van pogingen die te s Gravenhage in het werk werden gestelil om de Zondagsrust in het bakkersbedrijf te verminderen De plaatselijke afdeeling der Vereeniging ter bevordering van d Zondagsrust had aau de ingezetenen eene circulaire toegezonden waarin hun de wenschelykheid werd onder het oog gebracht om het brood voor Zondag des Zaterdagavonds te nemen Pogingen om de bakkers te bewegen tot sluiting van hun bedrijf op Zondag waren mislukt en heil mocht dus alleen ook u zoo gematigd mogelijk te behandelen iiü heeft io uw leven veel onrecht begaan mevrouw Gij hebt voor mij den bediende uws vaders arme zot die ik destijds was te gelooveu dat dehoogmoedige freule de Raelte mij tot echtgenootverljingde gij hebt voor mij eens gehuicheld datgij mg liet hadt Gij weet hoe ik vau die dwazeliefde genezen werd toen ik op een geheel onverwachten tijd met den mg door u ter hond gesteldensleutel het tuinhuisje openende waar wij onze samenkomsten gewoonlijk badden Ik vond u daar boeleereode met den Mijnheer sprak zij opstaande en met fonkelende oogen naar den hoek van het vertrek gaande waar de schelkoord hing ik zie de deur is versperd door n maar is dat uw wijze van gematigd behandelen om eene dame te honen als gij doet Laat dat mevrouw sprak hij hare hand van de Bchollekoord afwerende u heeft oeaigszins gelijk ik sloeg een verkeerden toon aan Ik wilde echter met die inleiding beginnen ova door u niet geërgerd te worden dat gij zooals uw gewoonte is de fijne zoudt uithangen Met een beetje nadenken zult gij u nog wel herinneren dat de werkmeid uws Vadera Stijntje de Boer om zeker geval dat ik niet zal loemen oni uw fijn gevoel iiiet te kwetsen de deur uit moest Zij was allijd uw handlaugster eigenlijk uw slavin geweesl O met hoeveel afkeer en vooroordeel wenddet gij u van de ongelukkige af die liohtzinni ais ze was nimmer spaarde on verwacht worden an een beweging onder het publiek I Uitzicht was daarop omdat ruim 13 000 hoofden van huisgezinnen naar aanleiding van eer circulaire der Vereeniging adhaesie hadden betuigd aan het denkbeeld om des Zondags geen brood te nemen Met deze instemming is het echter gegaan zooals dit op sociaal gebied met betuigingen van instemming helaas maar al te dikwijls het geval is Bjj de grootste der vier fabrieken die te s Gravenhage op Zondag bakken de Haagscbe Brood en Meelfabriek hebben voor de juistheid dezer gegevens staat het S W in 36 vaste klanten in den aanvang hun brood des Zoudage niet meer genomen en daarvan zyn na een paar weken toen het nieuwe vau de zaak af was en men bemerkte dat anderen op Zondag bleven koopen weder op de verandering teruggekomen En het zoogenaamde losse debiet d i het debiet aan degenen die zelf in de winkels koopen en waaronder de depdthouders behooren heeft geen varmindering ondergaan hetgeen tevens aanwijst dat de lagere klassen die onder deze rubriek van het debiet vallen zich in dit opzicht van alle medewerking onthielden Het warme pleidooi van mr Bor voor de Zondagsrust heeft echter wel een klant aanleiding gegeven aan de directie der broodfabriek z jn stelligen wensch te uiten om des Zondags het brood te blijven ontvangen welke wensch door de hotelhouders als een bepaalde eisch voor verdere levering is gesteld Deze loop der zaak is zeer treurig aldus besluit het S W maar heeft deze goede zyile dat zij aanwyst dat particulier initiatief slechts al te vaak tot verbetering van maatschappelijke toestanden niets vermag en dat alsdan de wet zal moeten ingrijpen In Friesland gold het voor eene kloeke laad op één dag per schaats de 11 steden in de piovincie te bezoeken Nu staan we voor het feit dat dit ook per rijwiel heeft plaats gehad De beer Chr i Woltman besteeg Zondag ochtend zqn safety en kwam des avonds weder in zijoe woonplaats hij had Friesland s steden bezocht en door hoteliers aldaar zijn pas laten afteekenen De reis per rijwiel is veel lauger dan per schaats over ijs kan men bijna altijd recht uit recht aan ryden met het rijwiel moet men groote omwegen maken De wegen waren over het geheel voor het rijwiel uitstekend te bereiden alleen de Zeedijk was minder effen De heer W was na den tocht niet erg vermoeid Omtrent de wandrdelgkheden te Amsterdam Maandagavond meldt het Handehblad Terwijl de reunisten en studenteu io de sociëteit Nm Jungit miciiia gezellig bijeen waren eh honderden op de been waren om van den tooveracbtigeu aanblik te genieten die het paviljoen opleverde liep tegen 11 uur een troep mannen en jongens te hoop die met steenen wierpen naar de feestvierenden De politie die niet onvoorbereid en dus in sterken getale aanwezig was dreef de kwaadwilligen aan weerszijden van het paviljoen zoover terug dat de steenen alle uitwerking misten Onder het zingen van het vrijheidslied trok de brnde daarop af in de richting der Heerengracht blijkbaar met het doel zich naar het huis vau den burgemeester te begeven Op het Koningsplein had een botsing plaats met de politie die den degenstok nu in haar beklagenswaardigen toestand bijnf doodarm op straat werd gezet Het was twee dagen na het geval in het tuinhuisje Ik was letterljk van mijn verstand beroofd want ik heb u lief gehad vervolgens heb ik u gehaat maar ik heb later ervaren Louize dat men niet haten mag Ik kreeg medelijden met hefarme schepsel dat door u ruw en uit de hoogte werd verstoeten en wie van u beide zou wel do verachtelijksie geweest zijn Ik was jong en nog bezield mot een overdreven gevoel voor alles wat ongelukkig was daarom heb ik het arme schepsel vau mijn spaarpenningen vijftig guldens gegeven en het publiek was edelmoedig genoeg om mij daarvoor nog te belasteren maar wat deerde mij dat ik heb dadelijk daarna de stad verlateu Later is Stijntje de Boer die oun man schijnt te hebbeo opgedaan door n als minne aangenomen Gij en mevrouw de Back bevielen bijna te gelijkertijd van een dochter de uwe stierf en mevrouw de Back was destijds op on at Boer als minne en wangunstig als meirouw de Back zulk een lief dool rtje hi gij niets dan de destgds zoo ziekelijke loelijke lle van wie ieder zeide dat ze niet oud kon worden hebt de minne betaald om do kinderen te venvisaelen gii het leven Ie en mevrouw Aa Back het gestorven Ei i gelooft gij ook aan dien roman vroeg zij met een verachtelijk lachje trok en den troep die inmiddels tot 200 a 300 man was aangegroeid uiteendreef Door de belhamels werd met steenen geworpen een inspecteur en een agent werden getroffen Ben uit de menigte werd in hechtenis genomen maar men moest hem weder in vrijheid stelleA omdat het niet bewezen kon worden dat hq tot de steenwerpers had behoord Na de botsing op het Koningsplein ging de bende uiteen en verspreidde zich in verschillende richtingen Ook in de Kalverstraat kregen twee agenten het met een zingende bende te kwaad spoedig werd voor versterking van politie gezorgd Ook die troep trok naar de Heerengracht en werd door de agenten achtervolgd Door het opdringen geraakte een man te water die echter vlug weer op het drooge werd gehaald Toen do agenten den wapenstok trokken verspreidde zich ook deze troep zoodat tegen 1 uur de orde overal was hersteld De Amet Ct meldt het volgende Zooals men zich zal herinneren heeft de burgemeester op 1 Mei den socialisten verboden een optocht te houden tor wille der openbare orde of wel ter wille van de Zondagsrust Den studenten werd het echter toegestaan de reunisten in optocht van het station te halen Dat schijnt bg de socialisten kwaad bloed gezet te hebbeo Gedurende den marsch naar en van het staiion vreesde men gisteren reeds voor een botsing en de politie had dan ook do noodige maatregelen genoroea Intusschen liep alles kalm af on meende men met een praatje te doen gehad to hebben Men verwachtte dan ook niet dat er ongeregeldheden zouilen plaats hebben Vandaar dat de politie zich bepaalde OfD aan de studenten societeit een dubbele post te zetten Nadat honderden van het concert in het Vondelpark genoten hadden en de studenten zich naar dt kroeg begaven waar op den voor de sociëteit geplaatsten koepel Ie 11 yur de kroegjool zou aanvangeu verdrong zich Maandag avond op het fiokin aan beide zgden een groote menigte die naar dea verlichten met vroolijke studenten bezetten koepel stond te kijken en naar de muziek luisterde Tot 12 uur bleef alles kalm Tegen 12 uur echter wis en enkele socialiitea voor het huis vau den heer D Lutomirsky Bokia 92 waarvan zij den hoogen stoep als spreekgestoelte gebruikten eev volksvergadering in de open lucht te boleggen Burger v d Kamp voerde het woord om te proteateeren tegen de geldverspelling der studenten dis zooals bg zich uitdrukte de millioenen die de Tweede Kamer hun vaders met het Billiton contract in den zak gespeeld had zoo maar in de gracht wierpen terwgi de werklieden honger leden en morgen weer om 5 uur op hun werk moesten zijn De speechen werden door het zingen van het vrijlieidslied en andeie liederen afgewisseld Aan komische tooneelen ontbrak het daarbij niet Een der omstanders riep hun toe dan maar usar bed te gaan Ëen jongmensch die een goed potje bier gedrouken had en vel iets voelde voor de ledaneering wilde den spreker een kwartje geven om ook een potje bier te drinkeu waarop hij ten antwoord kreeg stik I Ook anders sprekers voerden het woord zoodat het een formeele socialistische vergadering in de open lucht werd Hot is geen roman mevrouw maar een waarheid die u zal bewezen worden spijt uw hardnekkig liegen Ik wandelde laatst eens met mevrouw de Back daar de dokter zei dat ik behoefte had aan frissche lucht Op eens verbleekt mevrouw de Back en ze grijpt bevende mijn arm om er op te steunen want Stijntje de Bier ging ons voorbij Wijl mijn ongelukkige zoon zooals u bekend is mot uw zoogenaamde dochlér verloofd is is er eene ongedeerde vertrouwelijkheid tusschen mij en deze achtenswaardige familie ootslaau en achtten zij het noodig mij ook te zegKen c at Clare hunne dochter was naar zij maar al te wol vermoedden Welnu mevrouw ik ben naar Stijntje de Boer gegaan ik heb op haar gemoed gewerkt haar gezegd dat mijn eenigo ster ondu zoon met dat kind waaraan zoo gruwelijke misdaad maar noj meer aan de ouders werd gepleegd verlooid was En ze heeft bekend mevrouw dat alles uw werk was geweest dat gij haar er voor betaald hebt Denkt gij nu mijnheer van Tholen sprak zij dat ik mij zoo geraakkelgk iels op den mouw laafspelden Om u te toonen dat ik u niet vreesde benik met u gegaan maar wat wilt gij wel van mij wat wil de familie de Back Uit loutere goedwilligheid heb ik haar mijn Clare afgestaan en nuwilt gij allen eischèn dat ik een verdichtsel zal bevestigen als een feit Mij dunkt daarvoor witart gijte verstandig ITordt vervolgd De iQenigte waaronder de opgéeohoton straatjeugd het sterkst vertegenwoordigd was werd tot een protest aangespoord en het gevolg was dat men iii optocht naar de sociëteit trok met roode vlaggetjes Daar geraakten een paar studente in het gedrang en vielen er klappen Met steenen werd er naar de studenten op den koepel geworpen De politie kreeg weldra versterking en joeg de menigte uiteen Tegen de kolommen waarop de koepel rust waren intusschen biljetjes met socialistische strijdleuzen aangeplakt De troep trok in optocht naar het Koningsplein blijkbaar met het doel een manifestatie voor het huis van delf burgemeester te houdon De politie van het oude gymnasium voorkwam ditechter door op de brug bij de Heerengracht denoptocht uiteen te jagen Een inspecteur en een agent kregen steenworpen echter zonder gekwetst te worden Een man werd gearrtsteerd doch bij gebrek aan bewijs dat hij de tteenwefper zou zijn weder losgelaten Ook de agenten op het Rokin maakten gebruikvan den wapenstok en onkelen hunner ontvingensteenworpen Enkele arrestatién werden gedaan Eerst laat in den nacht kwam hot RokÜn tot rust De ziel van een radjah die verloat was geworden van do aardsche beslommeringen en vnn zijne vrouw kwam aan de poort van het Paradijs Zijt gij in het Vagevuur geweest vroeg Brahma Neen maar ik ben gehuwd geweest Dan kunt gij blnnenkomeo want dat is het zelfde Tegelijkertijd wenschte een andere ziel toegelaten te worden tot het Paradijs Wacht even wacht even zeide Brahma zgl gg in het Vagevuur geweest f Noen maar die andere ook niet hij is op denzelfden dag als ik gestorven Dat is zoo maar hij was gehuwd Zoo laat ge hem daarom in Welnu ik ben driemaal gehuwd geweest Verwijder u dan van deze poort en zoek het Vagevuur op sprak Brahma stwng Het Paradijs is geen plaats voor onnoozelen Tommy Mama een oorlog hoe begint die Mama Wel stel u voor dat de Duitschers de Engelsche vlag neerhalen en da de Engelsohen Papa Lieve de Duitschers ziUleil d JBn jlsohevlag niet Mama Neom me niet kwalijk zij zouden kunnen Papa Neen lieve wie heeft nu ooit zoo iets dwaas gehoord Mama Ik verzoek u mij niet in de rede te vallen Papa Maar gg geeft Tommy een verkeerd denkbeeld Mama Dat doe ik niet mgnheer I Papa Jawel mevrouw Mama Noem mij niet mevrouw Dnt sta ik u niet toe P pa Ik wil u noemen zooals ik wil Mama Het spijt mij altijd te moeten ondervinden dat gij zoo zoo Tommy heengaande Ik geloof dat ik weet hoe oorloge beginnen Een der zonderlingste eigenaardigheden uit het Fransohe parlementaire leven is de gewoonte van te drinken onder bet spreken op de tribune Niet zoo spoedig heeft een afgevaardigde of een senator het sproekgesloelto beklommen of een glas gevuld met zgn goliefkoosden drank wordt voor hem geplaatst De heer Floquet drinkt gedurende de zitting een mengsel van lauw water met een siroop De heeren Sibot Bourgeois en Jules Roche drinken gesuikerde koffie De Hferen Fallières Barbey en Qiuelle drenken zich met suikerwater De heer Rouvier bevochtigt ongeveer ora de vijf minuten zijne lippen met limonade Do heer Clemencenu heeft twee groote glazen van sodawater met Marsala voor zich staan dio hg om de burt leegslurpt of liever zwelgt De vurige eu woelige Paul Deroulède neemt cognac terwijl Brisson Lockroy en Uolafosso een mengsel drinken van brandewijn water en suiker Méiïne de leider der protectioiinisiische partij in de Katner drinkt heete grog zelfs in do hoHtstewZoinerdagen terwijl wijlen Mgr Freppel onverandeigk een zeer groot glas bier ifoor zich had staan Als een gtisthoor een flesch wijn ontkurkt heeft i en Ijij schenkt de glazen in dan schenkt hij eerst een weinig wijn in zijn eigen glas De meeste men j schen denken dat dit geschiedt opdnt niet eenig vuil tukjes lak b v in do glazen der gasten erechtkomt Dit is zoo niet Dit gebruik heeft zijn oorsprong eeuwen terug toen laen ia s mmige tijden zelfs in het huis van een vriend niet zeker was voor vergiftiging en man nog at noch dronk alvorens de gastheer zijn mond aan spijs of drank had gezet Het eerste glas uit e n flesch behoorde aan den gastheer en het was een waarborg voor de anderen dat zg veilig konden drinken Naar aanleiding van het Groniugscha poppenhuis vertelt de Avoodpost de eigende herinnering Toen ons Majesteitje nog lang niet hare jaren met dubbele cijfers schreef en nog maar het prinsesje was gebeurde het eéta op ecu Kerstfeest dat op Hot Leo ter barer eero gegeven werd dat een der kleine genoodigden een bizonder mooie pop van den Kerstboom kreei Ons princesje voud die zoo verrukkelgk poppen zijn altijd haar zwak geweest I dat zij naar haar kleine gast toesnapte en haar eenvoudig de mooie pop afnam Nu zoudt gij denken dat diejongejuffrouw maar stil in het lot berustt haar door hoogere macht beschoren Volstrekt niet De kleine meid ten hoogste verbolgen gekreukt in haar gevoel van rechtvaardigheid had niet het minste plan zich j die onteigening maar zoo kalm te latent welgevallen integendeel Het echtvaderlandsche bfóed kwam in beweging raak niet aan mijn eigendom of mijn persoonlijke vrgheid Het kleine handje werd snel opgeheven en daalde met een klets neder op het vorstelijke wangetje Tableau Gelukkig schoot de Koningin gauw toe om den twist te beslechlen en de kleine gast haar rechtmatig eigendom terug te geven Maar hoewel haar aldus recht was gedaan toch werd zg daarna nooit meer ten hove genoodigd Er bleek wat al te weinig hoofsche zin in die kleine dame te zitten en meu vreesde misschien terecht voor meer botsingen van dien aard Maandag werd de joarlijkscbo alge neene vergadering gehouden van hel Zeebad Soheveuingen Uit het verslag van den directeur Boiss ovor den toestand in het nfgeloopen jaar bleek dat zoowel het hotel als de kurzaal zich in steeds toenemend bezoek mochten verheugen Niettegenstaande de afgeloopen zomer in het algemeen wat de weersgesteldheid betreft ongunstig was werd toch gedurende een gedeelte vau Juli en in Augustus het maximum van gasten bereikt dat do localen konden bergen Uit de cijfers van de baden die reeds vroeger zijn vermeld blijkt eene belangrijke vermeerdering zoowel van buiten als binnenbaden Het aantal abonuemeuten vermeerderde Het gemiddeld bezoek berekend op dezelfde grondslagen als tot nu toe was in 1691 3364 personen per dag tegen 3193 in 1890 Wat hal hotel betreft het aantal verhuurde bedden klom met 5725 en bedroeg 22969 het aantal converts table d hSte bleef ongeveer hetzelfde terwijl dat van den restaurant met 2183 steeg Vele vreemdelingen gaven de voorkeur aan het dineeren aan de table d h6te Door welke beleefdheids vormeu Emile Zola het lidmaatschap der Académie zocht te verkrijgen verhaalt Alberd Millaud als volgt In 1890 zorgde Zola voor een prachtig rijtuig met een fraai span paarden en een gepuederden koetsier Hij maakte 40 dagon lang visites bij de loden van de Académie en ontving éen stem Om zich niet te ruinee ren uam hij in 1891 een eenvoudig huurrijtuig bracht bezoeken aan 20 Académiciens op wie hij kon hopen en gaf kaartjes af bg de 19 twgfelachtigon Hij kree 3 stemmen In 1892 bracht bij te voet bij de 39 onsterfelijkeu ziju kaartje toen kreeg hij acht stemmen In 1898 bedankt hij er voor persoonlijk zijn kaartje te gaan r ondbrongen hij laat c zgn knocht doen Nu bekomt h 12 stemmen Tweo jaren vei loopen Zola laat geen kaartjes meer brengen maar adverteert in de bladen Monsieur Zola présente ses civilités aiix membres de rAcadéroie Ces messieurs sont priés de considérer Ie présent avis comme uno visile de politesse et de convenance Hg krijgt 17 stemmen Twee jaar later doK hij in t geheel ni ts meer maar zegt integendeel tot een interviewer Je disZut a rAcadémie Dan krijgt hij 26 stemmen 1 l De Haagsche correspondent van de Zntph Crt noemt de verklaring van minister Pi rson dat ookdo bedrgfsbolasting door deze Kamer en door dit Ministerie kan worden afgedaan het merkwaardigsteuit het aeUeule debat in de Kamer Door deze verklaring wordt aan alle onzekerheid met betrekking lot de voornemens der Regeering een oindö gemaakt ï onder dat do bohondeli ig van het y wachten kiesrecht vertraijin zal behoeven te on I dergaan zal de regeering de Kamer oüdertuiaeheD ia de gelegooheid tellen met dexen Min vau financiën de bedrijfsbelasting ook de regeling van de grondbelasting af te doen toodat dan de wetgever ander het nieuwe kieateoht terstond met de regeling van de gemeentelijke financiën zal kunnen beginnen De correspondent noemt het nog al vreemd d t de bewering deze Kamer mag geen belastinghervorming meer tot stand brengen want zg is nu er een nieuw kiesrecht in uitzicht is gesteld wel formeel bevoegd maar zedelgk incompetent om nog groote wetten in het Staatsblad te brengen ditmaal uitging van de rechterzijde en wel van loden die vroeger nogit getoond hadden bizonder op uitbreiding van kiesrecht gesteld te zijn Ondertusschen zal de indiening van het kiesrecllt niet worden vertraagd Wel was de heer Beelaerts van Blokland wa voorbarig toen hij Dinsdag in de Kamers als een nieuwtje meedeelde dat het kiesrechtontwerp reeds van den Raad van State terug was want zelfs op dit oogenblik is het rapport van den Raad van State nog niet ingekomen maar van de voortvarendheid van den Miu van Binnenl Zaken mag men toch verwachten dat dit zittingjaar niet ral vooibijgaan zonder dat zijne gelofte is ingelosL Do aanneming van de vermogensbelasting wordt hier in politieke kringen vrg zeker geacht De Amerikaansche bladen bevatten in deze dagen steeds oen reeks nieuwtjes betreffende de tentoonstelling in Ohicago De Nederlander meldt in haar laatste nummer omtrent de Columbian lair o m dit Zeshonderd telefonen zullen in het Park dienst doen Vijf en twintig daarvan zullen het publiek ten dienste staan driehonderd uitsluitend vau het personeel der expositie bestemd wezen en de rest voor den handel bewaard blijven De telefoon verbinding met NewYork zal tegen dien tgd gereed zgn evenals ook met Boston en Philadelphia De vorige week is er door 6500 lieden op f6 tentoonstellingsgronden gewerkt Dit is het hoogste cijfer dat tot nu toe bereikt is Alle gebouwen vorderen dan ook met reuzunschreden Het materieel voor de vaste ijzeren bruggen is nu op bet terrein en aan een daarvan is het werk begonnen De bezwarende omstandigheid waaronder het Congres alleen de aangevraagde 5 millioen dollars wil toestaan sluiting op Zondag en geen verkoop van alkoholische dranken op de tent xinstellingsterreinen heeft eetfige directeuren doen berekenen dat men het best buiten die 5 000 000 doll redden kon Zg houden het er voor dat er eiken Zondag minstens 400 000 meoscfaen Jackson Park zullen bezoeken en dit gevoegd bij de profijten uit het sigten van alkoholische dranken voortvloeiende zou volgens hen een kapitaal van 6 200 000 doll opbrengen Een echt Amerikaansch denkbeeld is in het hoofdvan den directeur generaal Davis opgekomen EenBamumideél Hg wil dat de toegang tot de tentoonstelling op Zondag worde opengehouden doch menlate de machines stilstaan En dan breoge men opden Sabbat een aantrekkelijkheid te meer in hetpark waardoor de vijanden van een openhouden opZondag naar de fair weiden gelokt To dat punt vauaantrekkelijkheid nu moeten de geestelgken meewerken Op de 26 Zondagen die tgdens de 26 weken die de tentoonstelling duurt invallen moet er gehouden worden een Presbyterianen dag een Baptisten dag een Methodistendag een Dutch reformed dag een Lutherianen dag enz voorts een Katholieken dag een Israelietendag ecu Mahomcdanen dag enz Op die Zon lagen moesten de beste spreke dier godsdienstige gezindten in Jackson Park dienst doen en wel in de koorzaal waar voor 15 000 menschen j iimte is ledere predikatie worde door een kerkelijk concert voorafgegaan De tentoonstellingscommissie zal die godsdienstoefeningen ondersteunen met ee som van 1000 JOOO doll De predikatien worden gedrukt uitgegeven en verkocht wut ook nog een mooien duit zal opbrengen Kuitenlanilsch Overzicht Nndat Caprivi in de Nordd Allg Zeitung den strijd te eu Bismarck s aanvallen heeft ops enomen kouden zich alle dagbladen met deze srevriohti e aitngelegenheid hezia Geen enkel blad neemt Bismarck in bescherming ook de conaervaiiuTe oi anon veroordeejon zijne handelingen allecu dringen z in tegeastellit g met de vrjjziDnige bladen er op aan dat do regeoring uit vaderlandslievende overwfgingen zich niet in een persstrijd met den r er ïitterdaD ouden man lal inlaten De Krmzeitung zngt Beter ware hot nog wanfieer seu Bismarck persoonlijk ter verantwuordina riepi De conservatieve Reichsljcte he iweert de reireermg niet de hand aa i leu voormaligon rijkskansuHer te slaan zooals hij indertijd jegens graaf Aruim d ed De beide officieuze artikelen der Xordd AUg V