Goudsche Courant, donderdag 30 juni 1892

Zelf Openende PARAPLUIËS a ƒ 6 00 voor Dames en Heeren SCHEITK Zn FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU Cheniischu en Zwitsersche Wasscherij Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen U Oppenbeimer Kotterdam Specialiteit voor het stoomen én verven van alle Heerenen Üameskleadingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Taielkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blyven en worden onsohadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN 08 Z Kleiweg A No 73 Wio zckef n h wil de Echte Elkol C Cao tt ontvangen tesainpngesteld en na vele pruufiiemingen in den handel gekomen onde den naam des nitvinderB Dr Miohaelia vervaardigd op de beste machines in het wereldbercemde ètabblissement van GebrS StoUwerck te Keulen elsche J pTtiicfeaeIH Eikel Cacao in vierkataton bussoD Deze Eikbl Caraü is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagei ijksch gebruik een a 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij getal van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz Vi Ko Ko prcefbuqeg f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalveartegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalvei straat 103 fVaar is het beste gemaQ £elgkste en voordeeligste adres om rrnchten op Braudew itt I2Sr TE 3i LA K E3Sr bij J F Herman Zn Tiendeweg GemeenteAdmiaistratie Voor een JONGMENSCH van nette familie bestaat op eene Secretarie nabg Gouda gelegenheid om zich iu de GMMEENTMADUINISTRATIE tè bekwamen Brieven franco onder letters B y aan de Boekhandelaars J tan BËNTDM en Zook te Gouda Zser Uette Gesteendrukte NAAEAABTJES ÜELEVEKD BUIiXkNA doov en Zd wordeOi A 4 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt I JMM tam VnCMMTM wntMm nmU MMMhMnia mi mt hM r kU Genees b HnunridileL bwtmm om nnir B Virdiow 1 1 nUDr v Frerlehi tv Oletl i4ik eiM i m SSSaaKt ▼ Seuzonl wunt ReelMB uimio tv M MÊÊI I C Wltt T Hussbaam i ineiHi J H Iflk Zdekaaer at Bartz JbnterAm 911 Hf SoedentUt Brandt ki mbiw gB i Ji Ba Foriter bU Storingen In de kwalm l r lmr lut vsa am dvrMl4 vvrstopplBC n d dftft kei ioo l kaoMyUii taiw ICbcU r bT k Ua MUM mm Ondérbulks organen 1i IJ a tirairn totlamag TMrtralt TOortkon Bd cnf t ld Blehsrd Bntadt worden om bsn uoMo variktac dMrvtMma tmmm lngMw m tüu to wid botudo okotr orkeido Zooten BIttenroler Draifol HeafMlo osl OV Om zIeh hj dem aankoop te beaehermeii teven Bi ar ï MMkt prcperoten Trojre men In de opotheken atoodj nur d aUeen echte CwlMenwlu puien van den Apotheker Blehnrd Brandt Pt per dooe met ëo lette nenwkeurfg er op dat het blerbowen fgedrukte door de w bewfaermde faendetimerk of itiiui het Witte kml op het roode veld en de handteekentne Behd Brandt l b op Mn dooij bevude Hoofddepot F B van Santen Kour te Botterdam Gtottda Snelpersdi A BuiNKMiN Zoon A floop vaa Openbare Verkoopingea van Oaroerende Goederen VEILING 29 Juni Bouwmanswoning en 6 huizen groot 43 a 86 ca Wei en Hooiland te Steiu gemeente Eeeuwjjk 12000 k Mr P P P Kist te s Graven ha e 79 a 80 ca uiterdgks Weiland aldaar ƒ 2700 k G Eateland te Haastrecht 2 huizen groot 3 a 60 ca Hooiland aldaar 3800 k A Hoogenboora te Eeeuivgk 5 huizen gro 68 a 54 ca Hooiland aldaar ƒ 8610 k G do Kruijf A A Spruit en A Spruit allen te Haastrecht ADVERTENTIÊN BÜRGEMKESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen WOENSDAG den 13 JULI 1892 des middags ten één ure op het Raadhuis bfl enkele inschruving Verpachten of AanbeHteden a Het ophalen van de Haardasch inde Gemeente b Het rijden met den Sproeiwagenen het besproeijen van Gemeentebestratingen c Het over 40 str Meter lengte uitdiepen van een gedeelte der ri J vier de GoUwe by de Waddingsveenscbe draaibrug Inlichtingen worden gegeven door den 6eeente Uoawmeester ZtUy ran heden tond zgn ia eea leer ern tigen toon vervat Üe da rrn aavaarde be rydmi moet geschied tijn met toeatemmiog des Keizere C privi beoogt het eerate opatel dat Bismarck niethaa ernstig tot doel stelt de omverwerping derregeeriag Duitsohland In het tweede opstel wordt nadrukkeijk verklaard dat de regeeririg den strijd in het belang van het vaderland moet aanvaarden Bismarck s müatingen in het te Weenen gehouden gesprek worden daarin zakelgk w lerlegd Belangrijk is do mededeel ng volgens welke de regeering de b w zen in handen hoeft dat Biamarck het vertrouwen van den Czsar met genooi althans niet meer Tertrouwen dan aan da tegenwoordige regeeriug ton deel valt De Nordd Mig Zntung segt aan hel slot vaneen opstel over de laatste pursbesohouwingen ten opzichte van Bismarck Het sohgnt dat prins Bismarck door steeds verder sedr ven onbezonnenheid de leidende regeeringspersonen in DuiUohland wil dwingen den str d met hem te aanvaarden Memand kan den omvang bepalen van hei nadeel dat prins Bismarck aan zyn eigenvaderland wil berokkenen maar de phoht tot verdediging van het hoogste goed der natie ook tegenover den man die het eens t meest bevorderde mag door de Üuitsche bewindsmannen noch ontkend noch afgewezen worden Het Engolsche Parlement is gisteren gesloten In de Troonrede wordt gezegd dat da tyd is gekomen waarop het nuttig is het land te r adplegrn door de samenstelling van eeo nieuw Parlement De vriendschappeiyke betrekkingen met alle Mogoudhoden bleven onveranderd Verder wordt er op gewezen dat de akte van de Brusselsche conferentie word goedgekf urd na veel oponthoud de Fransche Eegeering maakte echier eenig voorbehoud beireffende eenige bepalingen over het optreden tegen dai handel op zee Uo roourado herdenkt verder de vocrnaamstt wetten iü de geëindigde zitting aangenomen Het regent thans verkiezingspaeches die op elkander lijken als twee druppelen water Beloften natuurlqk goedkoop te geef De premier Salisbury gaf nu ook qn kiesmanifest ook al geen nieuws Do Pamellioiou en auti Parneilieten gingen voor de afwisseling te Cork aan t vechten dat het een lust was Vele huizeo werden beschadigd en It kiezers voor dood naar liet hospitaal gebracht In dat geval is hut maar beter geen kiezer te zijn De oud Miuister Harcourt zeide op een kiezersvergadering te Derby dat het bangmaken met Ulster het beste bewqs wat dat da Eegeering zelf overtuigd ia dat de Home ttule partg zal zegevieren Harcourt verdedigde zich tegea een beschuldiging van den Hertog van Devonshire dat hy een opportu nist was t verklaring van den Hertog van het oppertunisme overnemend een party die meent de staatkunde caar o taudigbeden te kunnen regelen in plaats van naar dogmatuoha beginselen maakte Harcourt niet het miqste beswaar tol zulk een partg te behooreu die steeds ds partij was van alle staatslieden mei gtvoel en ondervinding De Mio van Landbeuw Cliaplin wees in zgn verkiezingsmanifust op He nctiscb maatregelen van de Eegeering cu b p 0 r ie kiezers Gladstone niet te steunen omdlt als hij aafi het bewind kwam alle goeda maatregelen zulleS achterstaan bij het droombeeld van Hme Sule Ook Churchill de wilde lord Eandolph heeft eon mlres tot de kiezers gericht Hij verzekert dat zyu meening over Home Eule onveranderd is en tevens onveranderlijk Naar hetgeen dezer dagen uit Stockholm werd gemeld zou de Koning hrbben gezegd dat de qauestie over afzoaderlijke Noorjveugache consulaten niet mocht worden behandeld te Cknstiania maar enkel in den gecombineerd Zweesch Noorweegscben staatsraad te Stockholm Het Noorweegschq ministene zegt ihans dat dit niet zoo is Integendeel de Koning heeft toegegeven dat de zaak uitsluitend in den Noorweegschen staatsraad te C Hstiania zal worden behandeld maar h heeft er bij verklaard da wanneer de Noorweegsche regeering en volksvertegenwoordiging besluiten tot invoering van enkel Noorweegsche in plaats van de tegenwoordig gecombineerde conaultaten hij op zoodmiig besluit geene bekrachtiging zal verleeuen DientAigevolge zal de zaak alleen tnsschen den Koning en de Horen moeten worden afgedaan PETROLEUMNOTEEMINGËN van de Makelaars Caïtzl ar Sch lkwUk te ftoUerdam De m rkt was heden vast Loco Tankfust ƒ 6 40 Geïmporteerd fust ƒ 6 60 September October November en Decemberlevering ƒ 6 56