Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1892

1802 CSo 4873 GOUDSCHE CO Vrijdag 1 Joii ISieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De mtfjare ilexer Ooaraut geschieüt dagelgki met nitzondering ran Zou en Feestdagen De prgs per dne maanden is 1 25 franco per poat 1 70 tlsoaderlijke Nommeri VIJF CKfiTSN 1 AD VERTEN TIEN worden geplaatH Yan 1 5 regels it 50 Centen j iedere reg d meer 10 Centen GEOOTE LETTBUS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVEETBNTIBBLAD t welk des Maandags versch nt De inEeudlng van advertentlfln kan gesohleden tot een aur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND ÖOL DA 30 Juni 1892 Bq bet overgangs examen dat de maobinist leerlioKen 2e kl van de jongate fdaeling der opleiding ta Hellevoetaluia de vorige week daden is o a gedaagd A J Hoogenboom 6itt ren is failliet verklaard D Frank vleoacbhouwer alhier Beobter oommissaris mr B J A Starek curator mr M U Scbim van der Loeffalbier Mat ioKang van 1 Juli is de ageut der 3a klasse K Vink alhier benoamd tot gemeente veldwachter te HooiJrecbt VeStudeutm looneelveremiffinf te Amsterdam beeft ondar leidiog van den heer M B Uendes A Costa ingestudeerd Het Spookkut Mottelloia big spel van den Komeuiaoben blqspeldiobter T Maccius Plautua 247 tsi v Cb uar dn vartalijig vaa dan beer Mendes Nadat dit stuk vanvege bet Amsterdamsch Studentenkorps tijdens de lustmmreesten Dinsdag voor KSDoodigden was vertoond zal eene tweede opvoering vanwege de SMmten Tooneelveremifinff voor bet publiek worden gegeven op Zaterdag 2 Juli in den rarksebuuwburg De netto opbrengst zal de StK HentenToonifhereemgmg aanbieden aan bet boofdbeatnur van het Nedtrlandsob Tooneelverbond ten bate ran de Tooneelsobool Onie stadgenoot de heer D K de Koning Munting was aan der vertooners Het opklimmen tegen rijtuigen door ome straatjesgd had heden morgen een ongunstigen afloop 13e 16jarige D VI die een boodschap had vai richt naar de Stoomboot do Volharding wilde op een rytuig springeii hetgeen niet zeer gemakkelijk bleek althans toen by dit ten derde male beproefde mislukte hem dit weder doch hij viel en kreeg bet viel over zijn rechterbeen Door bemiddeling van efln agent van politie werd bil naar de ouderlijke woning gedragen alwaar de beer Sprugi hem geneeskundige hulp verleende Volgens verklaring van dien geneesieer is het been niet gekwetst doch de lijder kan onmogelijk er gebruik van maken Ken harde les dus voor bam en zyn makkers om in t vervolg de voorzieMgbeid wat meer in acht te nemen De machine van trein 103 gisteren ochtend te B 32 van Kotterdam naar utrecht vertrekkende is even voorbij Kralingen defect geraakt zoodat eene andere maobiue van Rotterdiim moest komen om den train terug te balen Dit oponthoud had ten gevolge dat d reiziger ooar Arnhem on Bokstel battevens de post da aansHMtielf K Utrecht hebben icamilt Batk a tBBde trein I u lt laat daar aangekomen De trein Van s mI i moest aansluiten ie doorgegaJa Bg de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het boofdkiesdistrict Eoarraond zgn uitgebracht 1090 stemmen waarvan g eldig 1006 volstrekte meerderbeiil 60S Gekozen de heer jbr mr G L M H Kuys van Beerenbroek met 863 stemmen Voor de verkiezing van een lul der Tweede Kamer in het boofdkiesdistrict Maastricht zijn uitgebracht 1987 stemmen Daarvan bekwamen do boeren C Sobreinemacher 689 M De Bjis 634 mr Tripels 474 en mr Franquinet 294 Herstemming dus tusschen de beide eerstgenoemde heeren Betreffende de instruclio in de zaak van don moord op de weduwen Stokman en Bekkers to Haarlem kan bet H Dagbl mededeelen dat de justitie de instructie in deze zaak heeft gesloteir k t tgd en wgle eene bijzondere gebeurtenis nieuw lidu verspreidt en aanleiding geeft deie te heroponenA De veroordeelde Geel heeft gratie gekregon van zgn verderen straftijd Het Leidiok Dagblad mmXAt Ken verschrikkelijk ongeluk had gisteren namiddag omstreeks drie uren te Leiden plaats Notaris mr Th W van der Schalk van Noordwgk Binnen bad met zijne dochter per rgtuig een beroek gebracht aan een familie lid en kwam nu door de Morschpoort de stad weer binnen om zich langs d Beestenmarkt naar zgne woonplaats terug te begeven Terwijl de koetsier die aohter in bet open rjjtuig was gezetap tich even Ou verwgderen mende do beer Van der Schalk bet paard doch door welke omstandigheid dan ook opeens schrikte het rrn Het nam een zijsprong en geraakte met rijtuig en al i Vrater zonder dat dr brer Voi der Schalk aa zijne dochter bigkbaar nog den tgd hadden uit bat voertuig te springen Van verachillunde zgden kwam hulp aanrukken doch het mocht niet gelukken de drenkelingen spoedig boven te krijgen Ëun jongeling begaf zich zelfs met eene drogge te water Eindelijk slaagde men er in den heer Van der Schalk dien men naar men zegt eerst nog de banden boven water had zien steken iu de diepte te ontdekken Men legde hem op eene schuit en paste dr voorschriften tot redding van drenkelingen dadelijk op hem toe Inmiddels toegescboten geneeskundigen boden daarbij de behulpzame hand Men meende eindelijk nog eenig teeken van leven bij hem tt ontdekken FEVIhLETON TSRS8NI I Vit hit Framci IX 621 Wij zijn 100 veptandig mevrouw dat wü u eindelijk te slim af zijH geweest Jaren lang heeft Stgntje Volgehouden met liegen en hebt gy haar al dien tija weten om te koopen Ik weet het bet schgnt haast ongeloofelgk dat ik de vrouw die wel toonde standvastigheid te bezitten door het eens aan u gegeven woord niet te verbreken toch overreed heb de waarbeid te bekennen Wij echter zorgen voortaan voor haar dat is baar schriftelijk beloofd Stgntjo heeft echter ook net voorrecht van te kunnen schrgven mevrouw en zie hier sprak hg eene portefeuille t voorschigc balende hier is de door baar zelf geschrevene verklaring Wilt gij u nu een familieschandaal bespaard zien beken dan en wü zwijgen gaarne maar zoo niet dan wordt do vrouw buiten s lands gevoerd en zal de rechtbank u on haar vervolgen hoewel dat dan met haar onmogelijk is Hoop niet er aan te ontkomen want al zgt ge listig wg allen kennen onze partij en mijnheer de Back beeft er zijn halve vermogen des uoods voor over dat die misdadige zaak wordt opgehelderd nDuivel sprak de grimmige vrouw tusschen hare tanden immer op een papier starende met groote letters beschreven maar t wejk behoorlijk ver vau haar lag Laat mg dat papier eens inzien ea sta mij veertien dagen tijd van beraad toe 4fM9t ie meer onderworpen Niels van dat ulles was het onverbiddelijke antv oonl u heeft dadelijk te bekennen mevrouw niet eens voor vreemden maar voor de huisgenooten en ook voor mijn zoon want die ziet reikhalzend met hen mede uit naar den uitslag mgner onderneming Ons onderhoud is geëindigd mevrouw sprak bij toen schier dreigend beken dus want als ik de kamer uit ben is alles beslist en wordt or een actie bij de rechtbank tegen u ingesteld Luister van Tholen sprak ze hem tegenhoudende fhoe kondt gij Stgntje de Boer zoo op eens herkennen en na een afwezigheid van meer dan dertig jaren at dout geloof ik niets tot de zaak af mevrouw toen ik mevrouw de Back op on e wandeling vroegwaarom ze zoo ontsteldef Zpida zg dat het zien van Stijntje de Boer haar zoo selwkte Behoef ik u nogmeer te zeggen Maar mJ b ik heen of wilt gijdat ik zal bellen opdat go schuld kunt bekennentegenover uw bloedverwanten Dun immer zwijgende bleef ze voor hom staan en zag hein aan met een blik alsof ze hem wilde ver nietigen Hg zag dat zg zoo op hare lippen beet dat zg bloedden en een onbestemd gevoel van medelijden en minachting kwam hij hem op Ijouiia sprak bij kies de wgste partij i bekennen mout en zul je t zg goed of kaMUwlschiks voorkom dus een familieschandaal ter wille van je zelf niet alleea maar ook voor je vele kinderen Op eens schoen haar echter eene gedachte door t hoofd te gaan en op ficren toon aiitxoordda zg Mijnheer van Tholen vergeef mg maar uw welmeenenden raad sla ik in den wind In overleg net mgn zwager dat begrijp ik hooft u gmlacbt dat ik eenvoudige vrouw zoo heel gomukkolgk op het kindorstoeltje te zetten was Daar het schijnt dat ge niet voor uzalf handelt verzoek ik u mgn zwager do Back te zegfgou dat uw beider toeleg is mislukt Uw redendering van zooeven wa ook niet al te schrander Bg voorbeeld al do drukte die gg voorbebt werd om die zaak Kemoakt wal zou m j dan beletten even als die vrouw hop nount u za ook weer buitenslands te gaan wonen U zult geloof ik mij wol willen toostomnion lat het geen moeielgko taak is van bloedverwanten als deze te schelden U zult mij thans wel veroorloven heen te gaan want als t u geliolt uw vroegere betrekking bij mijn ader te herinneren zult u geloof ik wel inzien dat het ia mijn posiiic een gunst was dat ik u ontving Mevrouw sprak de hoer van Tholen bleek en ontroerd door hare waarlgk scherpzinnige redenering