Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1892

1 De oorrespoijdent te Xew York van do llaarlmucAe Cl geeft de volgende beschrijving van eer thsiis aldaar opgericht gevaurte Amerikaausch typisch I Eeu gebouw 200 voet hoog in den completen vorm van Teen olifant Het lichaam ingedeeld in een menigt groote en kleine zalen uitspanniugsen ververschidgsplaatien Snuit tanden en staart liestemd voor trappen De oogen reusachtige vensters het v tzicht bieidecj en de allerbekoorlgkste lek allerle ndii van deze en andere bafpjaatsen met cottages rqei zeil n Wielerwedfli visschers enz De banedenverdiepiiigei Igk ten getale v n vieii want een olifi pooten Elk Mo n poo is een groot versohingszaal 4 4 einde den olibnt in Oosterschèn stgl f mpleet te j pelè i nu maken heeft mep hem eeil huisje op den rug ge t j 4ndurc4il dijmaar dat is d a een gzeren toren van 300 voet hoog van welks to p ipe een kgkje gsoietop NieUwYork Brooklyn o tfefelHelkelliichryviugte bpven gaat i i i den b wog op eni I ni tWerkri Gy 8ll y baartiei ll gen Ten 1 gereéhtl pli vSr ui verlJ dettat strafbaar lli ilingen iie nA é Vgf minuten na hem was men er in geslaagd zque dochter onder water te vinden Ook op iaar werd hetzelfde middel toegepast doch h jaas spoedig moest men bq haar den dood constattüren Geeue hulp kon hier meer baten Haar lijk werd met een schuitje onder toezicht der politie naar het academisch ziekenhuis overgebracht Daarheen werd vervolgens ook te water haar vader vervoerd terwql men onophoudelqk voort bleef gaan om te trachten het leven weder op te wekken en dit in het ziekenhuis voort te zetten Ook deze pogingen mochten niet baten De heer Van der Schalk is eveneens overleden Gelyk vanzelf spreekt was in den omtrek der Beestenmarkt eene ontzaglijke mensohenmassa aanwezig De deelneming was groot Het onheil maakte een diapen indruk Staten Geoeraal Tweeux lUnB Zitting van Woensdag 29 Juni 1892 Ue stroom van woordec is ihans weer niet te stuiten op het Binnenhof Waar in den beginne de Voorzitter rond moest zien of nog een lid opstond om het woord te vragen is thans nog een heele igst van sprekers voorhanden Dat maakt natuurlgk dat men hartelyk naar bet einde begint te verlangen choon er van tqd tot tijd wel iets gezegd wordt hetwelk verdient gehoord te worden Zoo de rede van den heer Mees en die van Mr van der K ay beide getuigende van groote waardeering van het werk door den minister geleverd en vol van de noodzakelijkheid om van liberale zqde alles op te zoeken wat vereenigt De heer Roêll zocht wel wat al te veel naar bezwaren en kwam daarom op dingen terug waarmede al is afgerekend De heer Uartogh trad meer in bijzonderheden die later aan de orde komen de beeren Zijlma Zijp en van Breaningen ontzenuwden de bezwaren van de overzqde Ook de heer Lambrechta hoopte nog vóór te kunnen stemmen al deelde hy voorloopig het landbouwbozwaar in hooge mate Heden voortzetting Waarschqnlgk zullen de heeren ïerf Heldt Boigeaius en Haffmaus het woord voeren In de sertiën der Tweede Kamer schynt neiging t bestaan schrijft de Standaard om de voor tellenPqttersen en Schimmelpenninok te voegen Dit denkbeeld is uitnemend Nu er van beide zgden der Kamer pogingen worden aangewend om tot de oprichting van kamers van arbeid te geraken moet aan het partyverschil het zwijgen opgelegd en moet heel het land weten dat in deze quaestie alle vrienden des volks één lijn trekken Stellig zal Schimmelpenninok er niets op tegen hebben om up de breedere uitwerking van Fgttersen in te gaan en beide heeren zullen begrijpen dat het een niet geriuze fout zou zgn indien men op dit stuk de demokratische neiging onzer eeuw miskende Kamers van arbeid moeten gaat de Stand voort het uitgangspunt zgn van alle sociale hervormiDg Met die kamers moet begonnen worden Ën daar het optreden van deze kamera ook al komen te tot stand toch altooa diie vier jaren vorderen lal ia het van het hoogste belang dat zij er zoo poedig moarelijk komen Zelfs de Hegeering zal dunkt ons op dit punt van haar eigen initiatief geen Kahinela quaettie maken bedenk wat u doet u brengt de schande over uw huiagazin Die schande kome over het hoofd van hen die f veroorzdtan Wil mgn zwager de Back zeggen dat hg niets onbeproefd late maar tevens wel badaake dat ik twee zoons heb die kundige raebtageleenlan zija Lottiza sprak hg diepbewogen mijn Izoak mijn stervenden zoon heb ik gevleid met da hoop Dat ik als een ondeugend kind door u gestraft kon worden I Hel is mogalgk dat gij het hem hebt toegezegd maar gij zult mij toestammeu dat ik daartoe juisi geen roeping gevoel Verneder u liever Bijnhaer van Tholen dan u rerhoovaardigende op een verbintenis van uw zoon met een dochter uit een der aanzienlgkste familiéu te willen gelooven dat gy almachtig zijl Mij daeht de kastijding die gg in uw zoon ontvangt had ii deemoediger gestemd Bodenk veel liever de lichtzinnig doorgebrachte dagen awer jeugd en leer Miderworpen te zijn in alles looals ik het door da genade Gods geworden ben Louize riep hg spaar uw huichelachtige taal want nu nu veracht ik u meer dan ooit Zonder erbarmiug voor den vader zonder ontferming voor den zoon dat is te veel en daarna verliet hg ijlings de kamer en liet haar gaan Gelukkig sluimerde Izaak den ganschen dag en eerst na eeoige dagen vroeg hij zijnen vader naar den uitslag zijner pogingen Angstig en omzichtig deelde zijn vader hem ten naastenbij alles mede I Veeleer zal ze zelf den indrukl wenschen te geven dat het heil des volks ook bg naar 1 oven alles gaat en dat ze zich hartelijk zal verheugen zoo de kamers r maar komen en dat hoe eer hoe boter h op de zee I omgevi keur van n kalme Izgn natuur t he A ier Blje en ver Slechts zie men wel toe dat do grondslag niet verkeerd worde gelegd Indien de arbijiders geen gelegenheid ktggen om betzg in feigeu kamers hetzg in eigen sectiën zelfstandig te beraadslagen en een eigen advies op te stellen mislukt heel de onderne mipg eindigt bet blad In ief Ootlea pi i lop daii algende gze eendienstbode gevraagd t Ein dienstee Jgevraagdt Maar I I Het liefst een Christin i Vior Wie God genade I Is t grootste gewin I Ifi eitohen gesteld G rou komen hierop t r iwn j luwheid in alles als vreezeud den Heer Met gver en lust tot den arbeid gezind En zoo t niet te veel zg met kiodeien bevrind Een te Menlone vertoevend Engelschman die aan de speelbank te Monte Carlo 10 000 p st had verloren heeft zich in igo wanhoop van het leven beroofd Dit is de twaalfde zelfmoord waartoe de speelbank in deze maand aanleiding gaf De Pester Lloyd schrijft OmtreDt het staeda belangrijke vraagstuk dar hypnotiaehe suggestie beeft de redactie van bet Hongaarsch geneeakundi vakblad Orv HnUtap eene enqête georganiseerd wier resultaten in het nieuwste nommer van het genoemd vaktijdschrift zijn medegedeeld Eeu groot aantal vakgeleerden van naam hebben de aanvraag van de redactie beantwoord en zich vooral aangaande de juridische en therapeutische waarde der hypnotische suggestie zeer duidelgk verklaard Charcot Pargs is bet geheel eens met de beschouwing van zijn gewezen leerling Fitree volgens welke de suggestief herapie slechts in een gering aantal gevallen mat maar t was of hij alles niet recht begreep want terwgl zgn vader sprak verviel hg reeds weer in zijn dommelenden toestand April kwam in hot land en met haar eenige sehonae dagen wanneer enkele zonnestralen tot in de nokdcamu doordrongen De huisgenooten konden voornoch achteruitgang bg den lyder bespeuren maar de geneeskundigen schudden staeda bedenkelqker met bet hoofd en zeiden dat men hem geen oogenblik meer allecu mocht laten Op zekeren nacht waakte weer van Braem toen Izaak hem met schorre stem bg zgnen naam riep Haastig stond deze die zat te lazen van zijnen ttoel op en begaf zich naar het bed waar hg met diepe ontroering bemerkte dal het bloed weer uit den raund van don stervende vloeide Uoep Clare sprak hjj fluisterende want ik ik moet afscheid nemen van allen Niemand die in den laatsten tgd rustig sliep en binnen eenige oogenblikken waren allen om het bed vergaderd dat nu een sterfbed bleek te zgn Clare lag geknield voor het bed en ondersteunde zgn hoofd door bet in haren arm te houden met een fiauwen glimlach zag hij haar nog even aan en wees op van Braem Met een hoofdknikje groette hg nog eens allen en al zwakker en zwakker liet zijne ademhaling zich hooren Het daglicht viel juist door de half openstaande vensterluiken en worstelde met het gaslicht in de i kamer zoodat alles eene vaalbleeke lichttint aaonam j Een kastanjeboom stond buiten aan bet venster n wei vooral biJ niet ieder getkl laat Pitres Botstérie et l hypnode dit geval bevatj hypnotiame niets een hoofdstuk dei ijn Bchrgfl lk ien die op grond WAS Zeer zeker aan worden maar lient de uitvoeiging wanneer doze met Ivereeniteipt Ben de heU gesifg g en laat deze na m gesuggereerde fs aan bpt bei el gehoor geeft ïk igeA durende h pen Idaarto i W ia hyitwii te hapdeli i dt l le Nr rking Uhter hl voor dii stra r succes kan worden aangewend hysterie ofschoon ook daar li eene hypnotische behandeling tl deaux zendt zgn boek in L tiame dat zgne inzichten aangi en voegt er nog bg dat er in wonderbaars is het is eenvoud zeuuwpathologio Lombru o heb nog nooit een misdaad van hypnotische suggestie beg kunnou zulke proefnemingou in het algemeen weigert de van de hem gesuggereerde dni zijne persoDnlgke gevoelent nii eerlgk mensoh schrikt deri gereerde misdadige handeling tj terwijl een slecht mensoh de goede daad niet volbrengt ji de vaarlieifl te bekennen gi jgeloctf iiituskchen w l dat ddor notiscbe b fif oeding vele indi i Worden tegen duurzaam woi i an I aen mi ivord De en dikwgls felukt dan an als ie miadadige di Weeoan nclai geheuerliche geneeskracht ünchen veHJii e ges ggereenl zulke Mei dj zijn dal ooi ch tot oriminee l pnose vi rhindetfl W deldader vi ii de l betoekdÉl daarvan wwup otii he pMf tot Jérle ding miali de nietiliypnutif Mle éi wanOW d verlf le evUMn ongestraft 4tle ck de tmaae vijza tot een vbrlei is jMiprdAi Banedikt de hypijiXjschM inggeslie een unonsens iJitzitf lS ll i loochent da v n de suggestie betrekkande organic ice ziekten evenzoo spreekt hy a ak twjtfel uit aau gaande de crimioeele zgde van het vraagstuk MoebiuB Leipzig paeeot dat de mogelgkheid niet intwgfel is te trekken dat door hypnotische suggestiemisdaden kunnen veroorzaakt worden toch legt hjj er nadruk op dat k onzin is ta beweren dat het hypnot sehe individu Z ue wilskracht geheel verloren heeft Binswangtir Jens heporkt de suggereerbaarheid van miadoden tot indiiidueu die daartoe in buitaogewone mate pathologisch geprediapeaeerd zyn Wat da therapie beiraft zoo laten zich zelfs bg narreuse ziekten slechts eeniga symptomen door sugge lla uit den weg ruimen doch de faypnosche geneest daziekte zalva nooit volkoman t De dienstbode Alix van da taohtiigarige mevrouw De Saint Joris ta Neuiliy die eeu klat ne drie maanden geladen genoemde dame een trap afwierp met da banden harer eigen muts poogie te verworgen toen by de been nog een trap afsleepta zoodat het hoofd op élke trede bonsde haar voorts in den kelder wierp en opsloot is deswege tot drie jaar gevangenis en 100 frs boete veroordeeld Zg beweerde dat de oude dame haar geoorveagd had en dat zg niet wist wat z j in hare woede gedaan had Toen Weenen zich bet bemohta echtpaar Schneider t in hechteuia bevond onder beschuldiging enkele zaonestralen acbenec op zyne bedsuwde zwellende knoppen en soms deed de wind hem vriendelgk voor het raam heen en weer wuiven Mevrouw da Bock stond bg den troosteloozen vader die als vernietigd neerzat Uw Izaak sprak ze zacht ligt op de houlraqt laat uw ziel onderworpen zqn mgn vriend en offer hem gewillig Haast komt de bavrgdingsengel die ham zal verlossen uit zgne smarten En de groene hoopvolle knoppen groetten nog eens aan het venstar en de eerste zonnestralen drongen naar binnen en zijn laatste zucht vlood daarhenen Zonder éane klacht te uiten zooder ém kreet ta slaken lag Clare daar nog steeds geknield maar mevrouw de Back bespeurde toch dat brandende tranen langs hare wangen vloeiden Toen gingen allen heen en men liet de weduwlgke bruid eenige oogenblikken alleen met den haar ze dierbaren doode Ach wat was het eene treurigeleegte toen haar geliefde zqn zoon en hun aller vriendin zgne laatste woning was weggedragen Kalm echter en onderworpen voor t oog der wereld droeg Clare haar lot hoewel hare moeder haar soms maast opzoeken op hare kamer opdat ze zich niet te veelaan haar smart overgaf Al wat de wereld bood scheen haar onvers hillig te zgn geworden en meermalen verwijlde ze veel te lang bg mevrouw vanBreughelen en maakten de dorre leerstellingen van deze gaandeweg te grooten indruk op het anders zoo zelfstandig en geeatig meisje Slot tolgt van het vermoorden van eenige dienstboden deelden wij mede boe in November jl uok by Maagdenburg het verminkte lijk vai een meisje gevonden wua dat verittoodelijk op gelijke wijze het slachtoffer geworden was van ile heezuoht dergenen die haar in hunne macht hadden weien te brengen goedig daarop werd eene modiste in hechtenis genomen Dorothea Bemtroek genaamd die in de instructie moest bekennen de vermoorde tot zich gelokt te hebben onder voorwendsel van haar eeu dienst te bezorgen en haar vervolgens om het leven gebracht te hebben met bulp van een vriend Fritz Erbe geheeten Nadat ook deze in hechtenis was genomen bleek het dat zq een jaar te voren dus lang voordat demisdiiden van hei echtpaar Schelder hokeml waren 1 eéb 17 jarig meisje uit Hamelu op volkomen dei zelfde wijze bailden vermoord Beiden staan thans I voor de jury te Maagdenburg terecht Erbe blijft f onticeunen i Men schrqft aan de Standaard In do jongste vergadering van den Raad det gemeente Utingeradeel Er ia het vi E warni toegegaan tfjl Een scherpe discussie ontstond l ver do vertering r I dar leden yan het stembureau 8 40 per dag Sommige e éa oordeelden dat ƒ il 00 genoag was andereb wilden niets uit led gomJentekas toeiuun en 4 Ifiean broodje meen men i eu lid der volkv 1 party gaf scherp zijne afkeuring ta kennen ever het feit l at de burgemeester des mliiKeuB van den dag C ï dat nH MH de Koninginnen Ofdeschouw zouden J l bezoeken in persoon ia de echoot te Oldiaboorn ge 9 komen was eA vacanlie gegeven had zonder het if l hoofd der schoal in dezen Ie raadplegen De voorII zit i ontkende dit laatate en deelde med dat hij Y h recht wel vacantia te geven en dit weer zou do n als HH MM weer de gemeente mochten ko méQ bezoeken Be vergaderaig geleek een Poolsche landdag aan hatelijkheden v u alle zijden geen gebrek De bur i gemeester moest er o a nog heel wat over hooren dat hg tydens het b ek der Koninginnen de vlag van het gemeentehuik uit zyne woning had gestoken In het jjngete nommer van het Momoeopaliüci Maoiidilad wordt medegedeeld dat etuigen tyd geleden dr Wilmar Schwaba het vijf en twintigjarig bestaan herdacht van zyne homoeopalische centraalapotheek te Leipzig Daarin zijn thans 50 bedienden tn 7 geëxamineerde apothekers werkzaam Keu by die gelegenheid gepubliceerde statistiek van bet debiet en de werkzaamheden dezer inrichting deelt ons mede dat byna 60 000 aanhangers der hoemoeopathie in voortdurende betrekking tot dit etablissement itaan onder welke zich 15 regeerendu vorsten meer dan 261 0 vorsten hertogen graven en baronnen vele ministers generaals hoog officieren professoren en rindelyk 77 kloosters in Duitschland Oostenryk en het buitenland bevinden Dit is wel een bewys hoe het niets dan een praatje is als er gezegd wordt dat de homoe opatie alleen in onbeschaafde kringen ingang gevondan heeft Alaska Met zekeren trots wyzan da Amerikaansche bladen ar op hoe het dun SOsten Mei 25 jaar galaden was dat Alaska onder de banier der stre g n en starren werd opganoaen Da AmariJc insol e ondsSenaat bezegelde toen het venirag waarbij dit door IJs Behring en Stille zee begrensde land van de Bussisch Amorikaanaohe pelsmaatacbappy voor den prga van 18 millioan gulden werd gekccht Jammer genoeg dat men toen ook niet gepoogd heeft het stuk land dat Alaska van de noordgrana der Jnie scheidt aan ta koopao t Ware wellicht voor een appel en een ei te krijgen geweest Maar die kans waa verkeken sinds Britsch Columbia door middel van de Pacific spoorweglqn een bloeiend land is geworden Alaska beslaat een heal itok grond 631 400 vierk mglen maar dan DaitOriitand iBnakrijk an Italië saam Maar de bevoikiognbedmagt niet meer dan 32 062 zielen waaronder 1829 Bussiscbe Indianen 23 530 inboorlingen 2287 Cbiueeatn en 162 mensohen van verschillende loasan ooiers ia den tqd der visscherij klimt hat getil der Mtnke bovolkiug tot 4000 zielen Een vierde gedeelte daarvan behaert tot het Ameiikuoaabe valkt De hoofdstroomeh zqn de iOOO inHjbn 4aAge an over hot drie viarde deel zgnert langte bevaarbare Tukou en de in da IJizee uitmondonde Copperrivier Aioslia is in dan sigenlyken zin des woords een land van vulkanen die het kustgebergte er 61 waaronder nog 10 nerkzame heeft Hooge bergketeos beschutten het land voor de ijzige noorde winden en maken het klimaat minder guur dan op gelijke breedtegraden op de oostelyko heltt van Amerika het geval ia De koudst streek is het Yukondistrikt waar zelfs gedurende den korten heeten zomer de grond niet geheel ontdooit In het land der Aleuten is het een weinig warmer maar ook vochtiger Nog warmer en vochtiger ia het zuidelqkete distrikt dat van Sitka Daar regent het van de 365 190 tot 285 dagen Msar daar valt het ktvik s winters ook maar weinig beneden het vriespunt Ja zelfs aan voor het gebruik benoodigde ijs ontbreekt het daar Het bicnopiaud is rijkelyk van wouden voorzieil terwijl op de Aleuten volstrekt geen boomcn zgn n de plantenwereld niet grooter ho gte dan dio van struiken bereikt Krachtens het recht van ontdekking kwam Alaska in Juli 1741 in het bezit van Uusland Op den ISden dier maand ontdekte Buhring den St Eliasberg de hoogste uitgebrande vulkaan en drong door tot de Aieuten Het duurdu echter tot 1783 eei de eerste bandelanederzetting zich op Kadack vestigcfe In 1793 onder Czaar Paul werden alle Busaisuho haudelsmaauchappgen in de groote Bus siachAmerikaansche pelshaudel compagnie vereeoigd en opgelost Deze had bet uitsluitend recht op de vischvangst en den handel in de Anierikaanaohe bezittingen van iden Czaar In 1862 liup haar vrij brief ten einde en zoo groot was het misbruik geweest dat zij van haar n ioht had gemaakt dat de Bussiscbe regeering de vernieuwing daarvan weigerde Toch tot 1867 zette zij haar bestuur voort toen de Vereenigdo Staten door uankoop van het land oen eiude maakten aan de heerschappij van de Bussen Gedurende de 26 jaren dat de banier der Unie boven Alaska wapptirde is het land op laat der regeerifig in onderscheidene richtingen doorkruist De Amerikanen hebben uit het land meer geld en handeldsproHjten de regeering meer tol iukomsten getrokken dan ooit der Bussiscbe regeering zgn toegevloeiil Gedurende de 20 jaren voor 1860 beliepen de bruto inkomsteu van de Bussiscbe pelshandelmaatschappij te tarnen It miljoen dollars Van J870 1890 wonnen de Amerikanen meer dan 60 miljoen dollars en de boudsregeeriug kreeg een bedrag aan invoerrechten van 6 miljoen dollars SteUeliuatig werd er ouder de Amerikanen werk gemaakt van de vangat tan kabeljauw en walviach van het inmaken van zalm en het ontginnen van mguen en de inboorlingen waar de Bussen zich nooit om bekommerd hadden gebruiken nu in een jaar meer ttetl en zeep dan in een halve eeuw onder Bussiscbe heerschappij Overal bestaan vrqe acholen en behalve dat nog byzondere van leven versobillande kerkgenootschappen Terwql Rusland alle buitenlanders zorgvuldig buitenslout brengen du stoombooten de reu al prachtiger dan de ander eiken zomer een stroom van reizigers naar deze afgelegen stranden De Russisch Amerikaansofae compagnie liet goud zoeken maar vond het niet Onze goudzoekers zoo heet het met trots in oen Amerikaaosch blad doorvorachen uit eigen vrye beweging het gehoele schiereiland met dit gevolg ilat Alaska op dit oogenbiik de grootste kwarts moleos bezit en het fijnste goud uitvoert Aan dezelfde oevurs die men onder do Bussiscbe heerschappy niet dau met da wapens in de vuist kon betreden weerkUnkt nu bet geluid van machinerieën eu waar de natuur het maar eenigazins toelaat daar worden goede rg egen hotela kosthuizen groote winkela stuomwasschergen kerken en elektrische verliobting gevonden Nog ontbreekt er veel met name een geregelde postdienst Toch kan Uncle Sam trotsch zyn op wat hij in een kwart eeuw van dien verloren hoek van ons werelddeel heeft gemaakt Een voorbeeld te meer van de onmacht der despotiu om land en volk gelukkig te maken en van de levenwekkende kracht der vryheid In West Noord Amerika Alaska onder Bualand in Oost Noord Amerika Canada onder Frankrijk die beiden getuigen teffeit het atreveu om den menach het dierbaar kleinood dat vryheid heet te ontnemen Ook Alalka zoo schrijft de Ntitrlander uit Chicago is er ittet bewijs voor dat waar de geest der iMjjliaid baonaht welstand onutaat taülBiflaidsch Overzicht Na het artikel waarmede de üorid AUg Zeitung lietHttr d tegen Bismarck opende scharen alle vrijzinoiga ochtendbhiden lich aan de zijde der regeering Zy raden haar Bismarck s beteekenis niet te overschatten De verantwoordelykheid voor den strijd die enke len uit een vaderlandliuvend oogpunt betreuren draagt Bismarck alleen De FoiaUche Zeüu g Ztigt dat de regeering wel ia waar in haar nicht is maar zou bet betreuren als de staat zgn uiterste middelen aanwendde tegen den grooten stichter des Byks De National Zeitang poogt de betookenis van Bismarck s aanval te verminderen Bismarck was alleen verbitterd over de geweigerde audiëntie by den keizer van Oostenryk Het nationaal liberale blad doet een beroep op zijn vaderlandsliefde om zich thans bodaard te houden De stryd moet nu aan beide zyde gestaakt worden Couservatieve bladen hebben zich tot dusver over het geval niet uitgelaten Met de ontbinding van het parlement op Dinsdag is thana officieel de verkiezinga campagne in GrootBrittanje en Ierland geopend en kan men zich de eerstvolgende dagen op een steeds aanwassenden stroom van verkiezingamanifesten en verkiezingsreilevoeringeu voorbereiden Ofschoon het gevaarlijk is kanarekeningen te maken met betrekkin tot don uitslag eener verkiezing ontzegt geen der partijen zich dit genoegen De hertog vnn Detonabire leider der unionisiiache liberalen voorspelt de overwinning aan de Gladstonianen maar faun meerderheid zal uit zeer uiteenloopcnde elemecten bestaan voorstanders van de afschaffing der staatskerk in Wales en Schotland uit arbeidera enz wier meening op bet punt van Home Rule voor Ierland zeer verdeeld zal zyn In de Nm Rmev rekent daarentegen Richard Temple uit dat het thans reeds zeker is at op 578 parlementszetels er 396 aan de conservatieven en unionistische liberalen te beurt vallen 282 aan de Gladstonianen en nationale Ieren Dit zou een kleine onvoldoende meerderheid van 14 stemmen aan de cosservatieve partij schenken Daar het parlement echter in het geheel 670 leden telt blyven er nog 92 zetels over omtrent wier bezetting men in volkomen onzekerheid verkeert Sir Charles Dilke voorziet dat da liberalen tengevolge van de scheuring onder de nationale Ieren eenige zetels in Ierland zullen verliezen terwyl hy daarentegen verwacht dat zy te Londen ten minste tien in Lancashire eveneena tien en in de arbeidersdistricten een aanzienlyk aantal zullen winnen Niettemin gelooft hy dat de liberale meerderheid niet zoo sterk zal zijn als in 1885 In het algemeen acht men den terugkeer der liberalen aan de rrgeering met deze verkiezingen verzekerd Niet alleen op grond van den uitslag der partieele verkiezingen die grootendeela ten gunste van de Gladstonianen uitvielen doch ook in verband met bel gewone verschynsel in Engeland dat aan de beide partyen afwisaelend door de kiezers de gelegenheid wordt gegeven bewgzen van haar kracht aau de regeeringstafel te geven Na zes jaren de leiding van s lands zaken in handen te hebben gehad zijn de dagen dor tories geteld en komt da beurt aan de liberalen Toch deden zich in de laatste weken enkele symptonen voor welke het vaste vertrouwen in de overwinning bij de liberalen doet wankelen Daar gelaten de anti one J2ii2 bewe ging in Ulster door lord Salisbury en de zijnen op do rust des lands bedreigende gevaarlijke wyze aangemoedigd 16 de hoop der conservatieven aangewakkerd door don slechten indruk dien Gladstone s houding ten opzichte van den aoht uur werkdag in arbeiderskringen heeft gemaakt Het valt verder niet te ontkennen dat Gladatone s stilzwygeu over de details van zgn Home Rule f a den conservatieven onder de Engelsche kiezers terrein doet winnen Dezen deinzen er voor terug om mei den grijzen liberalen staatsman het onbekende land zijner lersche poli dk te betreden Bovendien meeneu Velen in Engeland Wales en Schotland dat da lersche Home Ruit te uitsluitend een plaats öp Gladstone s programma inneemt en dat er nog andere vraagstukken ter behandeling wachten welken met evenveel recht als de lersche qnaestie die voorrang toekomt Éenigen tqd geleden verscheen van de hand des heeren Crispi een artikel m de NetD Reoiac thans bevat de North American Reete een opstel waarin de gewezen Italiaansche p i nicr da toestand van Europa bespreekt Hij iieweert dat een groote ooriog oavermgdatgk is De nederlaag die Fmnkrqk in 1870 leed beeft innigau haat doen ontstaan an dia haat richt zich niet alleen tegen de Duitcchers maar ook tegen de natiën welke zich niet genaast hebben Fraaktgk in de ure des govaars te hulp te komen Hat erbood tusaohen Fiankrqk en Rusland is een gevaar toorda vryheid van Europa Frankryk zoakt de andere natiën te benadeelen Indien Frankryk en Busland by den oorlog overwinnaars waren zouden da andera volken daarvan de treurige gevolgen ondervinden Wat Frankryk en Busland ook in het geheim overeengekomen zijn het is zeker dat Europa eene herlaving zou zieu van den toestand die geboren werd uit het verdrag van Tilsit in 1S07 tusschen Napoleon 1 en Alexander I Zeker is het echter dat Frankrijk toch ten slotte zich zou beklagen indien de Bussiscbe legers in het Oosten oppermachtig werden en vroeg of laat zou het in belang der beschaving genoodzaakt wezen do wapenen op te nemen on den vroegeren bondgenoot te bestrijden Word Frankrijk in dien strijd overwonnen dan