Goudsche Courant, zaterdag 2 juli 1892

Zaterdag l Juli 189S o 4874 GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekene Zendingsfeest nabij Heemstede BITE mm Stoombootdienst CARSJENS op Woensdag 6 Juli a s VERTREK van GüUüA s m 4 30 WADDINGSVEEN 5 00 BOSKOOP 5 20 De Afvaart van de Terugreis zal op de Boot worden bekend gemaakt ï5©to Q x f 1 00 Oudewetering CARSJENS w De loaending van advertentlSn kan goBObieden lot Mn aur Oea namiddags van den dag dor uitgave Zeer ITette Gesteendrukte NAMAAfiTJES worden GELEVERD door A BaiiXKMAM en Zn souden de gevolgen onttettend zqd Frankrijk ten minste zou zich vaa een tweede groote nederlaag niet meor kunnen oprichten Wat Italië betreft moet gezegd worden dat de tegenwoordige financieele moeielgkhoden niet het gevolg z jn van te groote oorlogsuitgaven maar van e n zeer slecht belastingstelsel Ue tegenwoordige uitgaven voor het leger zgn niet te groot als mea bedenkt dat Italië daardoor aandeel heeft aan de Triple Alliantie en zgn veiligheid er volkomen mede verzekert PETaOLEUN IVOTREKINGEN van de Makelaars Cantzlaar Seh lkwijk te Rotterdapi De markt was heden vast Looo Tankfust ƒ 6 40 OeimporUerd fust ƒ 6 B0 September October November en Decemberlevering ƒ 6 55 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 29 Juni Bouwmanswoning en 6 h 43 a 86 c Wei en Hooiland te Steiu gemeente Beeuwijk ƒ 12000 k Mr P P P Kist te s Qravenhaae 79 a 80 c uiterdgks Weiland aldaar 2700 k G Bateland te Haastrecht 2 h 3 a 60 c Hooiland aldaar ƒ 3300 k A Hoogenboom te Reeuwgk 5 h 68 a 54 c Hooiland aldaar f 8610 k 6 de K rugf A A Spruit en A Spruit allen te Haastrecht HARKTBEBICHTEN Oouda 30 Juni 1898 Granen met voldoenden aanvoer in één doen Alleen bruine ie witte boonen met meer vraag 50 cent hooger Tarwe iSeeuwsche 8 50 a 9 10 Mindere dito 7 50 a 8 10 Afwgkende ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Polder ƒ 6 25 a ƒ 7 75 Eoode 6 50 a ƒ 7 25 Bogge Zeeuweche ƒ 6 50 a 7 40 Polder ƒ 5 50 i ƒ 6 Gerst Winter ƒ 3 90 a J 4 50 Zomer J S tO a ƒ 44 0 Chevalier ƒ 5 25 a ƒ 6 Haver per heet ƒ 3 40 if 4 25 per 100 kilo ƒ 7 60 a 8 10 Hennepzaad Inlandach 9 75 ƒ 9 10 Buitenlandsch ƒ 7 a ƒ 7 25 Kanariazaad ƒ 7 50 i ƒ 8 50 Boonen Bruine boonen ƒ 7 a ƒ 9 60 Witte boonen 7 50 i ƒ 9 Duivenboonen ƒ 6 75 a 7 26 Paar denboonen 6 10 a ƒ 6 5U Erwten Buitenlandsche voererwten per 80 KG ƒ 8 40 a 6 60 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 50 a 6 76 Cinquantioe ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Vkekakkt Melkvee weinig aanvoer handel en prgzen traag Vette varkens red aanvoer handel red 2t a 23 et per half K O Biggen voor Engebnd red aanvoer handel vlug 20 a 21 ot per half K 6 Magere Biggen goede aanvoer handel vlug 0 90 f 1 40 1 week Vette schapen tamel aanvoer handel traag f i a f 28 Lammeren goede aanvoer handel traag ƒ 4 a 9 Nuchtere kalveren red aanvoer handel gewoon ƒ 3 a ƒ 7 Fokkalveren ƒ 7 ii ƒ 11 Aangevoerd 161 partgen kaas l to Qaal ƒ 27 ƒ 89 2de Qual ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere ƒ 30 Noord Hollandscho ƒ 24 a ƒ 27 Boter goede aanvoer handel gewoon Gocboter 1 30 a 1 40 per kilo Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 per kilo Burgerlij ke Stand GËBOftSlf tT JuBÏ Andreas Lembertus ouders r Leemeyer en £ M Baanstra i 28 Dirk ouders D Olihngzen en N van Vleuten Jansje Jeltje ouders A Hazonhroek en A Blauw 29 Maria Jacoba ouder A van der Laan en J van der Veer OVERLEDEN 27 Juni ï J E van den Berg lm 28 M E van Gent 4 m GEHUWD 29 Juni H Jenné en J ZekveW C Plomp en M Schaap H A Gezelle en A W TreeU M Boere en M J van Vuuren P C van der Horst en P Neef Reeuwijk GEBOREN Catharinns ouders P Ooms en D van Driel Bastiaan ouders A do Waal en P Verweij Gerarda Everdina ouder W J Straver en C Strien OVERLEDEN J H Neernholten 73 j Stolwijk GEBOREN Margje ouder L Treuren en T Treure Antje ouder J Dogterom en N A Zijderlaan OVERLEDEN P Vermaat oud 14 w ONDERTROUWD M van Erk en C M Mole ADVERTENTIEN Wegens het Hawelgk der tegenwoordige vraagt Mevrouw K van db TORREN Kz aan de Brog te Waddingmten tegen 1 of 15 AUGUSTUS a s eene Flinke Keukenmeid goed kunnende Koken en niet beueden twintigjarigen leeftyd Alom te bekomen BE mum BLAZEN of de begchr viiig der beroemde gesobilderde Eerkglazen van de Oroote of St Janskerk te Ter Goud benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glaiieu der csrtonteekeningen enz waarbg is toegevoefjd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabetb DOOR CHRISTIAAN ERAMM Lid der Kon Academie ran Beeldende Knniteiu enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN Aan belanghebbenden wordt medegedeeld dat ingevolge het verzoek van den Heer F J A MONTIJJV aan hem op de meest eervolle wijze ONTSLAG is verleend uit zijne betrekking als Correspondent te Oouda en dat in zijn plaats is benoemd den Heer Mr K K SCmM VAir DEE LOEFF Westhaven B 162 aldaar Nameta de Credielreremiging te AnuUrdam Agenteehap s Oravtnhage I F MOENS Op verzoek van den Heer G C FORTÜIJN DROOGLEËVER te Gouda heeft de Directie der Algemeene Brand waarborgMaatschappij geve8tij d te Rotterdam ZEd ONTSLAG verleend als Correspondent der voormelde Maatschapp en in zijne plaats als zoodanig benoemd en aangesteld den Heer Gemeente Secretaris te Gouda De Direetis voomi Dr C H VAN i EB LOOY Dir H A VAN OOSTERZEE j D DUNLOP Comme A J F BURGER 1 Rotterdam 1 Juli 1892 KRAEPELIEN èb HOLM S 4aD bcToli door B fl Genees en ScheÜLDDdigen Bekr met Gouden eo Zilveren Medailles H oedsaaiP Versterkend en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt seer aan te bevelen voor dagelljkscli geAvlk by Usderen zvakke personen en klieracbtise gestellen Qouda Snelpersdriilc van A Brinkman bZooii Het water toebereid ia zü als geBeesirachtige drank nitatekend by diarriiée ook veer zaigelingen eo Ueine kinderen De echte Elkel Cacao van Kraepellen Holm is alom vertrijgbaar ia vierkante baisen van m Kgr f 1 70 Kgr k f 0 80 en K Kgr f OJW vooiüea m S La Ktiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de huidteekenhu van de wtmmmm tibTOLmUn 0 KHAEPEMEK en HOLM te ZEIST Öa aitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en S eestdagen 0 prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alcoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 1 Juli 1892 Ia de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bygewooud afwezig wat de heer Oudjjk wegens ongesteldheid kwam een voorstel in van Dr U TJssel de Soheppoc mede onderteekend door de hh Dr F H O van Iterson W Lotsy en 1 x van Vreumin en tot reorganisatie van de Tweede Burgerschool voor meisjes naar aanleiding van de beschikking van Gedeputeerde Stiiten tot vernietiging van het raadsbesluit van 1 Maart jl betreffende die School Oe strekking van dit voorstel was geheel dezelfde als van dat hetwelk aanleiding gaf tot bedoeld raadsbesluit Alleen waren de punten waaromtrent Gedeputeerde Staten bezwaren hadden geopperd eu die van ondergeschikt belang mochten worden geacht daaruit gelaten De VfloraMer st ri ls voo dit voorstel te steiUn in banden van B en W om bericht en raad De heerSiraver daarentegen stelde voor het dadelijk in behandeling te nemen wijl aan de bezwaren van Oedep Staten was tegemoet gekomen en met bet oog op de verandering van lokalen een spoedige beslissing wenschelijk was Een korte discussie volgde waarb de Voorzitter het wensoholyk oordeelde de stukken nog eens te overwegen ter ijl de heer Noothoven van Goor meende met zekerheid kon spr het niet zeggen daar het heden voor t eerst was dat hij van het voorstel kennis nam dai de verandering van schoollokalen bij dit voorstel verder ging dan bij dat van November jl De beleefdheid tegenover de raadsleden die de zaak nog eens wenschten te overwegen bracht t i mede dat de zaak niet heden werd behandeld Met 9 tegen 7 stemmen die der hh Koning FEVILLETOK UU het Fratuch IX 5S Slot Dat dit ongaarne werd gezien door hare ouders spreekt wel van zelf en al de liefde van deze en de welsprekendheid van den ouden heer van TboUn waren noodig om haar te overtuigen dat geene aan zonde greniende zwakheid maar zedelijke kracht ons het hoofd getroost opgericht doet houden ook in de zwaarste beproeving Op dringend aanraden van de familie de Back was de heer van Tholen daar ter stede komen wonen wijl na den dood van zijnen veelbelovenden zoon hem alle lust voor het uitoetenen zijner affaire ontbrak Hij had een paar kamers gehuurd maar t grootst gedeelte van den dag was hij bij zijne vrienden en Clare had hij meer dan ooit lief gekregen Toen het zomer werd trouwde Belle met don professor van Lingen en op de gebruikelpe huwelijksreis besloten mgnheer en mevrouw do Back bonoveus mijnheer van Tholen en Clare hen een eind te vergoïellen Wel had hot veel moeite iu dal ze Prince Hoefhamor Jager Fortugn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter werd beslot D het voorstel aanstonds in behandeling te nemen De herr Noothoven van G6or deelde daarop mede dat hij zich van discussie en stemming over het voorstel IJssel de Schepper onthouden zou De meerderheid van den Baad die wellicht ingelicht was vau het voorstel mocht dadelijk daarin een beslissing kunnen nemeu met de minderheid was zulks niet het geval De heer IJssel ds Schepper constateerde dat het puut van de verbetering vso de schoollokalen door den heer van Goor aangeroerd wellicht in dit voorstel eenigszins anders geredigeerd was als in dat van 10 November jl spr stelde er prijs op te verklaren dat de bedoeling volkomen dezelfde was I De heer van Iterson zeide het voorstel van den heer IJssel de Schepper ondersteund te hebbeu daar hy overtuigd was dat de redactie mocht eenigszins verschillen de strekking van het voorstel dezelfde was als van het vorige Het voorstel van ds b er IJssel de Schepper wordt daarop in stemming geftiaoht en umgemtMKi met 9 tegen 4 stemmen die der hh Hoef hamer Fortuijn Droogleever Koning en de Voorzitter De hh Prince Jager en Noothoven van Goor bleven buiten stemming B i den Raad kwamen nog in 1 Eene aanbeveling van B en W voor 2 Leden der Commissie van Toezicht op de Zweminrichting daar de hh de Lange ei Uoogendijk de benoeming niet hadden aangenomen Daarop komt voor J F C W ADELS 2 H J IWES 1 E K BOEKMEIJEE 3 C C J VAN MIEROP De Voorzitter etelt voor dozo aanbeveling ter visie te leggen Clare meekreeg maar mgnheer de Back liet niet af want hg wilde haar aan don invloed die mevrouw van Broughelen zoo nadeelig op haar uitoefende bepaald onttrekken Ze gingen gezameutlijk naar het lieve Kleef en hier namen ze afscheid van hot jonge paar Mijnheer de Back bad met zgn gewoon kmpoogje voor den aanvang der reis beloofd dat ze de jongelui piet lang met hun gezelschap gouden kwellen Clarc droeg den rouw over haar dierbaren Izaak en menigeen der bezoekers die in grooten getale daar s zomers vertoeven vroeg wie dat lieve jonge meisje was dat zoo somber rouwde Toch scheen het of de lachende natuur en de verandering van luchtgestel een weldadigen invloed op haar hadden ten minste mevrouw de Back bespeurde in hare onderlinge gesprekken dat ze haar ouden goeden invloed op haar berkreeg en de zucht tot dweeperg meer eu meer op den achtergrond geraakte Twee jaren lang droeg jjo den rouw over den geliefden gestorvene en niets kon haar bewegen dien voor dieu tgd af te leggen en weer in het publiek te komen Toch bleek het ilat haar daarom de jongelieden nog niet vergaten want meer dan eens had ze eene moeielijke ure door te staan hoezeer ZR zich ook terugtrok Ze logeerde tegen t laatst van dien tijd eens bij hare zuster Belle en meer dan ooit leerde ze haar zwager waardeereo dien ze trouwens reeds lief had gekregen toen hij zoo trouw haar geliefde verpleegde Het was Belle s aard niet om veel aan feesten deel ADVERTENTIEN worden gepli van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De heer van Veen geeft daarentegen in overweging de benoeming in deze zitting te doen plaats hebben met het oog op het vergevordenle seizoen Du Voorzitter zegt dat er heden een geest schjjnt te heerschen van afdoen Hij is niet voor een dadelgke benoeming en vreest dat het seizoen reeds te ver gevorderd is dan dat de Commissie nog veel kan doen Een voorstel van den heer van Voen om de benoeming heden te doen plaats hebben wordt aangenomen met 10 tegen 6 stemmen die der hh Hoefhamer Prince Fortuijn Droogleever Koning Noothoven van Goor en de Voorzitter 2 Een adres van A de Bnign verzoekende benoemd te worden tot sluisknoL ht aan de sluis op hoek Haven en Gouwe De heer Straver geeft in overweging de bestaande vacature niet te vervnllun wyl de overige sluisknechts het werk onder elkander wel af kunnen De Voorzitter merkt op dat dit denkbeeld ook bij B en W ter sprake kwam en nog in overweging is zoodat later een voorstel van B eq W zal inkomen of tot opheffing der betrekking öf tot vervulling daarvan Het adres wordt ter visie gelegd Da irop worden goedgekeurd de Rekeningen van de gesubsidieerde lustellingen van Weldadigheid van de Schutterij en van de Volksgaarkeuken dienst 1891 Aan de orde was daarop bet adres van de Commissie voor do te houilen uitvoerine en wedstrijd 31 Juli en 1 Aug e k van het Ned Gymnas tiekverbond gewest Zuid Holland en Zeeland houdend verzoek om subsidie en ontvangst op het Raadhuis B en W stellen voor een subsidie te verleeneu van ƒ 50 en adressante medetedeeleu dat de ruimte van het Raadhuis te klein is om alle deelnemers aan het feest U ontvangen doch dat de gemeente gaarne de te nemen en ze bewogen zich dan ook weinig in de wereld hoewel ze een intieme vriendenkring tot konversatie hadden Clare was getuige van het ruimste huwelijksgeluk dat tusschen beiden heerschten welk genot nog verhoogd werd doordien ze reeds een lieven gezonden jongen hadden Het gelukte den professor Clare te bewegen eens weer in t publiek te verschijnen waartoe trouwens de redenering vau van Braem die daar lu garnizoen lag veel bijdroeg hij was de getrouwe huisvriend bij van Lingen en liet het Clare niet onduidelijk bigken dat hij haar nog immer genegen was Toen de professor Clare weer wegbracht en Belle ora t gure winterweer niet op den perron van hot station met haar ging verscheen van Bracm o k nog daar Clare was reeds in den waggon gezeten toen hg haar voor t laatst de hand wilde drukken Hg deed dat met meer cian gewone hartelijkheid eu ook zg liet ziek dnann niet onbetuigd Hunne blikken ontmoetlen elkander even en hij zag duidelgk dat een paar tranen bg haar te voorschijn kwamen Dien zomer ging Clare opnieuw met vnn Lingen en zijne vrouw op reis eu nu zou zo hen niet verlaten maar iu het liefelgke Baden Baden zouden ze eenige weken vertoeven Op zekeren tijd kreeg Clare eoii brief welks adres Bolle niet herkende Toen ze haar vroeg van wien die brief kwam bekende ze haar met pen blos dat van Braem naar srhreef dat hij ook op reis was en haar dien avond dacht te bezoeken De professor hoorde het alles schelmachtig lachende un