Goudsche Courant, zaterdag 2 juli 1892

f eeatoommissie en het Bestuur van het verbond wil reoipieeren De heer van Vreumingen vraagt waarom ƒ 50 wordt voorgesteld de Weerbaarfaeids Vereenigiug Burgerplioht en het Muziekkorps der Schutterij kregen ieder ƒ 75 voor hun feest De heet Prince Terooderstelt dat de bedoeling van B en W is ook hier ƒ 76 uit de gemeentekas bjj te dragen doch de receptie tan stadhuize met aanbieding van de eerew u vordert ook eenige kosten zoodat daardoor het voorstel van 50 gemotiveerd is De Voorzitter bevestigt dat dit do bedoeling is en daarop wordt ht t voorstel van B en W met algemeena stemmen angenomen Tot Gemeente Ontvanger wordt daarop benoemd de heer W Lotsy Burgemeester van Bodegraven rael 8 stemmen De beer J M de Kempenaer Burgemeester van Voorschoten verkrygt 5 stemmen op zich terwql 1 blanco biljet is uitgebracht en 1 atem is uitgebracht op N Osti De Voorzitter wenscht den heer Lotsj geluk met iQne benoeminsf Daarop is aan de orde de benoeming van 2 leden ia de Commissie van toezicht op de Zwemschool De hh J F C W Adels en K K Boekmeyer worden daartoe benoemd beiden met algemeene stemmen Alvorens de vergadering gesloten wordt zegt de Voorzitter dat Gedeputeerde Staten van Zuid Holland aan de Prov Staten een voorstel hebben gedaan betrefffodo de schadevergoeding die zal worden verleend aan de gemeente Gouda by het eindigen van de heffing van tolreohten 1894 Gouda heeft tegen dat voorstel overwegende bezwaren die in deze vergadering meermalen zijn besproken B en W vragen den gemeenteraad machtigin die bezwaren ter kennis te brengen van Prov Staten De gevraagde machtiging wordt verleend en daarop de vergadering gesloten Ten gevolge van de benoeming tot gemeenteontvanger van den heer W Lotsy moet eene verkiezing plaats hebben voor lid van den Gemoenterraad daar die betrekkingen niet vereenigbaar zyn Den heer J Prince med eand alhier is door de Facalteit der Geneeskunde aan de Bgks Universiteit te Utrecht de gouden medaille toegekend voor zijn antwoord op een door die Faculteit nilgesohroven prqsvraag Daarbij werd verlangd eene op eigen f roebiemingen steunende kritiek van de ouderzoeingeQ van E Heubel omtrent het herleven van het hart ait den toestand van schgnbare volkomen Igkverstgving Op den derden Dinsdag der maand September 1S92 wordt het oordeel van de Faculteit afgekondigd en de gooden medaille den heer Prince ia het openbaar uitgereikt Het onderzoek van bet water der Waterleidinghad gedurende Juni het volgende resultaat 4 Juni 5 7 Mg permanganas kalicos per 1000 cc 10 I 4 3 g y a K II K iSffS ltf n H II II H 25 n 3 6 n n tl II n II Hedenmorgen ongeveer 7 uur toen de Uselstoom maar zei niets en verschool zich achter zijne Zeitung s Avonds zaten ze met elkaar op gezellige wyze van de geurige gesmokkelde Hollandsche thee te drinken toen een jong mensch in elegant reiskostuum naderde Het was van Braem Hartelijk werd hij verwelkomd en als oud vriend bleef hij dsdelyk bij hen zitten theedrinken Na de thee stelde de professor eene wandeling voor behoef ik het nog te zeggen dat de jongelui verschillende wegen gingen I De zon ging juist onder en kroonde de groene kruinen der borgen met liefelijke kleurschakeeringeu het blauw van de lucht werd lachend azuur en de weinige wo ken aan den gezichteinder namen de schitterendste tinten aan Toen van Braem ver genoeg met haar had gewandeld en op hare gezegden maar weinig antwoord gaf stond hij op eens stil en wierp een onderzoekenden blik rond Dan sloeg Iiij den arm om het meisje heen en sprak diep ontroerd nClare hier beu ik om u te vragen of je mij wilt liefhebben en toebehooren ik heb u niet kunnen vergeton al was ik lang van u verwijderd Izaak heeft het gewild dat ik u dan zou gaan vragen als ik mij uwer waardig gevoelde eu dat hoop ik thans te zijn Van hem heb ik het geleerd hoedania de man moest zijn die aanspraak kon maken op uw acLitIns Je weet diit ik je liefheb Clare dus zeg het mij mag ik hopen Ja Karel ja sprak ze het was immers zijn laatste wil en bovendien ik geloof dat ik mgn verloren geluk bij tt zal terugvinden I tram van de remise tot het eind der Spoorstrast was doorgereden eu toen van daar langs den wissel op het rechte spoor wilde ryden sprangen de voorwielen van de passagierswagen uit da rails en liepen de achterwielen op het verkeerde spoor loodat dit rgtuig dwars op da straat stond Met veel inspanning werd de wagen in hel rechte spoor gebracht en kon de reis daarna ongehinderd worden voortgezet Door hot hoofdbestuur der Schippors vereeniging Schttttevaer is een adres verzonden aan den minister van waterstaat handel on nijverheid waarin andermaal wordt aangedrongen a op wyziging van het reglement op het schutten aan de Mallegatsluis te Gonda b dat tevens mat grooteren diepgang door de binnensohutting moge worden doorgeschut Bij de Rotterdamsohe politie is de aanhouding verzocht van D C den O vroeger agent van politie aldaar thans reiziger eu verdabht verduistering gepleegd te hebben H j woonde thans te Gouda Uit goede bron verneemt het li D dat de directie der Ned Rijnspoorweg maatschappij in liquidatie onverwijld last heeft gegeven om van het vouuis dat in de bekenile zaak der 3 p tt aandeden door de arroodissementsreohtbank te Utrecht werd gewezen in hooger beroep te komen bg het gereohtshof te Amsterdam Ëen lid der Tweede Kamer was gekozen om zitting e nemen met 5 September 1890 dien dag werd hy beëedigd hy woonde de plechtige openingszitting by zyne geloofsbrieven werden den 16 Sept mber goe lgekeurd den 28 Oct 1891 nam hij zjjn onulag Was nu de by art 89 der grondwet bedoelde Bohadeloosatelling die niet genoten wordt wanneer de leden gedurende de geheele zitting afwezig blyven aan dat lid verschuldigd De Rekenkamer beantwoordde die vraag aanvankelyk ontkennend doch later veraenigde zy zich met de tegenovergestelde meeaing van den minister van financiën Dezer dagen reden drie boertjes die blykbaar moer aan Bacchus geofferd hadden dan hun goed was VBÜ Omm I een gehucht bij Asten naar hét spoorwegstation te Deurne Het vervoermiddel was een echte brabantsche huifkar zoo o groote zware kar zonder veeren waarin men bij eiken stap dien het paanl doet een gewaarwording krygt als bevond men zicH miilden op deli onsluimigen oceaan Te Deurne aan den overweg komt joist een sneltrein De spoorwegwachtor roept bun toe stil te houden maar daar de slagboomen nog niet zijn nedergelaten bollen zij in hun brooddronken oohezonucnbeid den spoorweg over en komen in een vrij diepe gelukkig droge sloot terecht Nadat zy met veel moeite onder en uit de kar gesukkeld waren stelden zy pogingen in het werk om ros en voertuig uit de sloot te halen Alsof het arme beest schuld aan hun lompheid had ranselden zij het paard zoo geducht af dat eenige personen die getuigen van het voorval geweest waren na paard en kar uit de loot t hebben geholpen den dierenbeulen eeu welverdiend pak slaag gaven Dozen hierover gebelgd gaan by den brigadier hun beklag doen Maar o wee zy I Toen klonk er een kreet van vreugde dia de bergwanden weerkaatsten en die in do verwijderde echo wegstierf en de geliefden zetten zich een ooganblik neder I Toen zy terugkwamen weerhielden mynheer en mevrouw do Back geen oogenblik hunne toestemming I Nog eens gingen de oudelui mevrouw van Breughelen smeeken om toch de drheid te bekennen en ook I de jongelieden beproefden bet maar alles te verj geefs mevrouw van Breughelen is in de leugen ge1 storvon al zeiden hare geestverwanten dat zg in de waarheid was en de waarheiil had Mijnheer de Back had na het gesprek van den heer van ïholen met haar eene laatste wanhopige poging om de veinzende vrouw te doen bekennen maar al te wel ingezien dal zelfs oen familieschandaal door de I rechtbank behandeld op zijn hoogst niets meer zou i kunnen uitwerken dan dat mevrouw van Breughelen op haar ouden dag buitenslands ging I En Marie do Valter de ryke partij zal zeker menigeen vragen Zij heeft op aanraden baars vaders een vreemd huwelijk aangegaan mot een Zweedschen graaf die levens gezant was De man was nog rijker dan zij en van veel booger geboorte dus de vader had zijn zin gekregen il was du aanzienlyke ryke man arm in deugden Een kindje hebben ze gehad maar dat dadelijk na de geboorte overleed Tegenwoordig zijn de schitterende salons van het elegante jonge paar gesloten want de arme Marie de Valter is aan hare rechterzijde geheel verlamd en springt worden met drie processen verbaal afgescheept vooreerst wegens verboden ryden over den spoorweg dan wegens dierenmishandeling en ten slotte wegens dronkenschap Wellicht herinnert men tich de aardigheid een paar jaar geleden uitgehaald door den ondernemer van het panoramfy dat toen aan den Uoschkantte s Hage was te zien om door de bezoekers te laten schatten hoeveel knikkers er lagen in een kristallen bokaal De eigenaar van een kleerenmagazyn op den Nieuwendyk te Amsterdam heeft dal nu ook gedaan maar met een kolossalen stapel kinderbroekjes in zijn uitstalkast Rr werd door 742 mensoheu een slag naar geslagen on de antwoorden hepen uiteen tuaschon 30O eu 25 000 Slechts 14 van de 742 waren dicht by de waarheid zg schatten het op 600 en er waren er 5U7 Op de stoep van dpn winkel zyn de prijzen in het openbaar onder die 14 verloot Te Katwijk aan Zee dat iu de laatste jaren vry druk door badgasten bezocht werd is t nu stil en eentoonig en algemeen geklaag der ingezetenen over de enorme schade en de overdrijviog der ziekte berichten in sommige bladen bereikt het oor van den enkelen bezoeker zegt het Leulich UU Aanvankelyk was alles in het Groot Badhotel verhuurd i66t eenigen tyd werden de overeenkomsten afgeschreven en nu ligt het daar nagenoeg eenzaam on verlaten Hotel gZeeruat heeft zijn onooglijk winterstakstsel van ruwe planken nog niel afgelegd om de eenvoudige reden dat er niemand logeert Ta Katwijk wordt het niet oiiwaarsohynlijk geacht dat het hotel dezen zomer gestoten zal blyven Men kan er ook maar niet in slagen hot aangenaam gelogen flidk ingerichte Hotel du Rhin te verhuren de ledigheid van dit gebouw vermeerdert de ongezelligheid Van het toch reeds niet groot aaptal villa s zyn er nog een paar onbewoond hét zand ligt er tegen opgehoopt als ware het herfst Vele particniiereu hebben hunne verhuurbordjes nog nie kunnen wegbe guo en het laat zich wel aanzien dat dit vooreerat jiiet zal gebeuren Vandaar het waas van droefgeestigheid dat over do badplaats Katwyk ligt uitgespreid De inwoners vaj het zeedorp beweren dat detyphusziekte zoo erg niet woedt al zyn de beide geneesheereu er door aangetast Volgens het algemeen zeggen komen na slechts in viar gezinnen ziekte gevallen voor hetgeen niet onaannemelyk is daar men inderdaad weinig plakkaten de ziekte vermeldende ontwaart Katwyk zal zich dit jaar tevreden moeten stellen met het bozoek der bewoners uit de omstreken inzonderheid uit Leiden welk bezoek misschien de voU gende maanden als de vacanliëa zyn ingetreden drukker zal worden Eerst mat Juli gaat de tram doorrydeii tot het strand dus als de dagen reeds allengs gaan korten Thans is gebleken dat het ongeluk op het station Kirohlengern met den extratrein van Cinét is td te scbryveu aan een verzuim Aan den machinist van den gewonen personentrein was namelgk geen kennis gegeven dat hij op genoemd station met dien extratrein moest k nisen op krukken Ze leizec heinde en ver om genezing te bekomen maar zij blijft sukkelende De wereld spreekt overigens kwaad genoeg van dat huwelyk zoodat wij het best maar doen er van te zwygan Kn Clare en van Braem F De jongelni zijn reids een half jaar getrouwd en na de onvermydelyke huwriyksreis in een nog al var afgelegen garzizoen gekomen Mijnheer van Tholen kon niet besluiten bij hun huwelijksfeest tegenwoordig te zijn maar is in vergoedinit daarvoor eenige dagen hun logé geweest Van Braem komt juist te huis hij heeft den goeden ouden heer naar t station gitbracht en hoeft onderifeg eene dikke bui regen opgedaan De oppasser neemt mijnheor s doornatte laarzen juist meê en na fijn chambrecloack te hebben aangetrokken gaat hij in de kleine huiskamer op de kanapé bij den haard liggen Daar komt het Dftte vrouwtje binnen die als eene zorgvuldige huisvrouw bet toezicht had gehouden dat het mooie eetservies zorgvuldig weer werd weggeborgen Ze zoekt een plaatsje op bij haar man en In zijne veilige armen vinilt zijn plaaggeest o zoo n lief gezellig hoekje Verbeeld je zegt ze do oude heer van Tbölen gaf me bij zïju heengaan niet weinig verlegen een bankje van tweehonderd guldon om er wat mooie v jor ta koopen in onze piepjonge huishouding Hy durfde het u niet te geven militairen waren veelal zoo licht geraakt zeide hg Hm sprak hij op t punt van het lieve geld De Pruisische minister voor de spoorwegen heeft de noodige maatregelen genomen ter voorkoming in het vervolg van soortgelyke ongevallen Staten Oeneraal Twebhe Kame zitting van Donderdag 30 Juni Het schijnt dat du zucht van een 30tal kamerleden om Dinsdag en Woensdag de vergadering der Prov Staten by te wonen de aanleiding wezen zal om aan de langdurige algumeene beraadslaging heden en eind te maken Er werd besloten op genoemde dagen geen zitting te houden doch daarentegen heden in avondzitting te blyven indien het debat van morgen niet afloopt Blykbaar ia dus de bedoeling heden het algemeen debat te sluiten De beuren Ferf Heldt Borgesiua en Houwing traden als woordvoerders der linkerzijde op Allen aren in meerdere of mindere mate voldaan en zijn voordemens zich met het thans bereikbare wvreden te stellen De eer van den dag komt stellig toe aan den heer Borgesius Zelf heeft hij twee jaar geleden eigen wetsontwerpen ingediend manr de steun geschoaken aan dezo ontwerpen is er niet minder warm om Hg gaf een lesje aan rijn luedevoorateller van toun iloii heer Hnrtogh die overvloed van bezwaren zag in s Ministers ontwerpen maar vergeten was dat zijn eigen werk aan andere bezwaren mank ging De heer Borgesius was onpartijdig genoeg te erkennen dal s Ministers ontwerpen in sommige opzichten beter zijn dan die welke hij zelf mot den heer Hartogh had voorgesteld Diprogressie den hoer Hariogh niet voldoende is sterker toch dan de toen voorgestelde do mutatiereohten worden veel meer verlaagd de mogelijkheid is geBohapeu inkomens uit verschillende bron eu dus van verschillende draagkracht naar verschillenden maatstaf aan te slaan Deze voordeden moeten meer dan genoeg zyn om de voorstellers van 1890 te bewegen hun woord gestand te doen dat zij bereid zouden zyn ook aan andere voorstellen in dezelfde richting hun stem te geven Er straalde iu de rede van den heer Borgesius een gezonde opportunistische politiek door die een les mag zijn voor vele liberale medestanders en een goed vertrouwen op don loop der zaken dat bemoedigend moet wezen voor den Minister De heer Beelaerts toonde juist weer niet te willen wat thans is voorgesteld hervormingsgezind genoeg is hij volgens zijne eigene verzekering maar hij heeft nieuwe plannen die terecht door den heer Borgesius met den naam van reactionair worden bestempeld De heer Kolkman was het eerste lid der raohterzijde na den heer Schaepmnn dat ich zonder overweging bereid verklaarde met de Begeering mede te werken Hij zocht geen bezwaren maar beloofde tegemoetkoming en sprak de hoop uit op toenadering waar hy enk Ie bozwaren opperde die althans eeu feitelijken grondslag ni i misten Kan mea trots alle verzet op aanneming der Tooratellen zij t met kleine meerderheden wel rekenen eeuigszius onzeker is het lot van do verhooging van den accijns op gedistilleerd Het bigkt langzamerhand dat er verschillendo leden aan de linkerzijde zyn gisteren do beuren Zijp en van Beuningen heden de heer Viruly die voor die verhooging ge temd zijn en daartegenover den loutnccijns geheel zouden willen afachaffen of ook ean anderen accijns veroordeeld willen zien De heer Ueldt echter wiens rede ten gunste der ontwerpen haar verdienste had was ik altyd nog al verdraagzaam namelyk als ze t mij aanboden maar wat wil je daarvoor nog wel koopen lieve mama heeft je immers een volmaakten inboedel meegegeven Het haardvuur werpt zijn laatslen flikkerenden glans op licht is er niet in de kamer en de jonge vrouw begrijpt dat niemand haar schaamrooden blos zal zien want inniger hecht ze zich aan don beminden man en durft bijna niet eens te fluisteren waartoe dat geld weleens zou kunnen dienen Hij klemt haar echter vaster aan zich en zoo het bewaarheid mocht worden dat mgnheer van Tholen een passend geschenk heeft gegeven dan weest er van overtuigd myno lezers heeft onze luitenant niet eene rijke maar schatrgke partij getrouwd nam dien koop niet aan en ook wjj zouden betwijfelen of dit een goede verandering zou zyn Men meldt uit Amsterdam aan de iV R Ct De aaustaando terugkomst van Geel wien Zondag eene groote ontvangst wacht was oorzaak dat het gisteren avond wat talmer was Eun deel van het publiek trok naar bet station waar Geel niet kwam Anderen bleven op dun Vijgendam luisteten naar een volksconcert op de bovenverdit ping van een volkskoffiehuis De eurstbejoolde groep ging na eene te 11 uren in Constantia gehouden openbare vergadering kalm uiteen De laatste trachtte nog wat straatkabaal te maken maar vluolitle later op de nadering van politie Verder hadden er nog eenige andere oploopjes zouder beteekenis plaats Zoover bekend is werd nergens de wapenstok gebruikt Twee stoomtrams de Kaïwijksche vertrek 7 45 fiin Leiden en de Haarlemscbe aankomst 7 50 te Leidon kwamen Woensdag in volle vaart op dezelfde lijn elkander tegemoutrijdea en botsten op de hoogte van den tol onder Oegstgeest schier tegen elkaar Door op het uiterste oogenblik op beide locomotieven met alle kracht te remmen en stoom te laten schieten werden de treinen op nog oen meter afstands tusschenruimto tot staan gebracht en werd zoodoende een groot onheil voorkomen De passagiers schenen over helderder blik of betere oogun te kunnen beschikken dan de machinisten ééa hunner was naar men ons meedeelt iu druk gesprek met een conducteur genen zagen bot gevaar toch spoediger dan dezen eu enkelen hunner nam in allerijl voorzorgimaatregelon Het was onder hen een paar dames uitgezonderd die als door den schrik verlamd kalm bleven zitten een algomeen sauve qui peut een pogen om hot dreigende gevaar te ontkomeu Zoo vloog o a een hoer uit een Iste klasse rytuig Ier Haarlemscbe tram torwyl eene dame op het balkan van een der rijtuigen staande er onmiddellijk afsprong waardoor zij wel viel maar zich gelukkig niet bezeerde Een woord van hulde en laf komt toe aan een slagersbedioiide die de machinisten van don wegdoor wuiven waarschuwde aan eeu militair die op de Haarlemscbe tram de rem van een dor rijtuigen krachtig hantoorje en aan hen die de gevallen dame bystonden L JD J Te Wijk Maastrioht is een gezin bestaande uit acht personen vergiftigd naar wordt gegist door het gebruik van soep die met het afgescheiden email van den ketel vermengd was Reeds is een kind van 6 jaar aau de gevolgen overleden terwyl de overigen en vooral de moeder in bedeukelijken toestand verkeeren Toen Dinsdagavond te half negen de badmeesters van hut zwembad aan den Graaf Octo singel te Zutphen het bad wilden sluiten ontdekten ze dat de kleederen van een jongmensch in een der kleedkamertjcs nog aanwezig waren zoodat zij het vrrmoeden kregen dat iemand die zich tu water beguven had een oiigoiuk moest zijn overkomen Dadelijk werd een onder7oek met nog eenige aanwezige bezoekers die zich te water begaven ingesleld dat tot resultaat had dat het lijk van een 17 jarig jongeling N genaamd door hun uit het twjedu of diepe gedeelte van het bad werd opgehaald De vurongolukte dio niet zwommen kon moet uit het ondiepe iu het diepe bad geraakt zich aan ean paal hebbtn vastgeklemd en atzoo zijn verdronken Eenjarig e dienstplicht voor meisjes De sociale vraagstukken zyn aan de orde van den dag hier en elders in verschillende maatschappelijke kringen Niet louter algemeene mensohenliefde is de bron van woorden en daden voor een deel is het ook vrees do vrees namelijk voor de sociaaldoraocratie voor het spook der sociale revolutie Onder do voorstellen om dit spook to bozwereu is er een dat we onzon lezers willen mededeelen Hot is niet lang geleden gedaan te Dresden in de algemeene vergadering van don Duitschen vrouwenbond door eono autoriteit op hot gebied der vrouwolijko opvoeding Helena Lange Iu eene voordracht zeide zij hot volgende Indion ik een vromen wenscii uitspreken mag dan is het deze dat alle jonge meisjes evenals de man zijn militairen die ist 1 haar jaar iu oenen volkskmdertuin of eune andere inrichting voor t algemeen welzijn moesten dienen i Een echt üuitsch denkbeeld zal do vrijheidslievende Nederlander zeggen een deukboeld dut alleen uitgedacht en gekoesterd kan worden door een volk i dat opgroeit ondor allerlei dwang Aan zulk een dwang van boven heeft ëen reohtgoaard Nederlander een oprechten hekel We kunnen bet tegenwoordig hooren nu de leerplicht op het regeeringsprogramma schynt te staan Mn we willen daan bans niet over twisten maar liever eunige aanhalingen ten beste geven uit een artikel van de vrijvrouw von Bulow in de Tdfflicke Rundsckau over den vromen wensch van Helena Lange Deze vrome wensch vond in den kring dor toehoorderessen en ook ver daarbuiten eene zoo geestdriftige ontvangst dat men aannemen mag dat eene lang gevoelde behoefte au velen uitgespioken werd Waar het onderwerp by verstandige vrouwen ter sprake kwam was het Ja ja dat is waar Eenjarige dienstplicht voor onze jonge meisjes 1 Helena Lange noemde dit een vromen wensch en waarschijnlijk zal het ook nog wel jaren tot da vrome wouschen blyven behooren Wij Duitsohers hebben eeu afkeur van al wat ons nieuw scbynl en zullen ons daar instinctmatig tegen verzetten Wij hechten aan de overlevering evenals we gehecht zgu aan ons geboorteland gedeeltelijk uit piëteit gedeeltelijk uit gebrek aan mued wij geven du voorkeur aan wat zij bezitten boven het onzekere dat wij nog moeten verwerven Het schielijk aangrijpen eener nieuwe id ligt niet in ons volkskarakter eveumiu als eeu vastoeraden en kloekmoedig wagon Neen wij stemmen voor het onzekere Dat nieuwe wekt misschien bij Piet ergenis en doet Jan het hoofd schudden het zou mogelijk wezen men kan nooit weten enz euz Deze overgroote bedachtzaamheid is een kwaal die we geërfd bobben van onze voorzaten Wy blgvon liever bij hot oude zoolang tenminste aU hot versteende of half vergane oude nog maar op eene of andere wijze te dulden is Èn lankmoedig zijn wij Duitschers zeer Bij geen storvoling zegt Helena Lange is het vermogen niot to zien wat werkelijk gebeurt niet te hooren do noodkreten welke door het land weerklinken niot lu gevoelen de ellende in de onmiddellijke nabijheid in droomorij te verzinken wanneer het leven om wakkere menschen roept grooter dan bij de meerderheid onzer jonge meisjes der zoogenoemde betere standen doch uit die meisjes groeien vrouwen Van diezelfde hoogere dames zegt prof Theobald Ziegler 1 Men sleept zo mee door het lustige leven door de onbeduidendheid onzer zoogenaamde gezelligheid laat haar zonder eenigen plicht in de wereld londfladderun zich looien en pronken coquetteeren en mot hueren schermutselon en voor geostesvoedsel geeft men haar Fransche en Engelsohe romans of de iu dezo omstandigheden schadelijke en verslappende spelerg met muziek En dan verwondert men zich nog dat zooveel vrouwen ijdel en behaagziek kleinzielig en ongevoelig voor geestelijke belangen onlogisch en karakterloos zijn In plaats echter van daartegen te werken verspert men haar mei geweld den besten en eenigen weg die hulp brengen kan namelijk den weg van ernstigen geestesarbeid Dit leven van de jonge meisjes dar hoogere standen een leven van iionimels valt juist in dio jaren welke voor du guostusrichting des menschen du meeste beteekenis hebben namelijk tusschen het 16e of 17e en bet 21e of 22u Zij zijn do jaren tusschen school en huwelijk voorondersield dat dit hot besluit is Vour de 0 pCt der dames die ongehuwd blijven wordt die tijd van protmakurij en van druk nietsdoen verder voartgezut Op de gedaobleloosheid der eerste jaren volgt dan gewoonlijk de kwelling dor innerl ke onrust een gevoel van ledigheid dat onnragelijk wordt dit du honig snoepende vlinders groeien ijdele oppervlakkige vro uwon of zenuwachtige onlovredene verbitterde oude juffrouwen Daartegenover staan do duizenden vrouwen en meisjus uit het volk die onder ondragulyke lasten lichamelijk en geestelijk te gronde gaan Du fabriekarbeidstor die by haren gewonen ongezonden meestal geestdoodende arbeid ook nog huis en kinderen uooidruflig moet verzorgen is zoodoende een arbeidslast opgelegd waarvoor hut menschelyk organisme niet bestand is Zy gaat to gronde haar buis gaat te gronde hare kinderen gaan te gronde De man zoekt zijn troost in de kroeg bij brandewijn daardoor gaat ook hg te gronde De linnennaaistor de kleermaakster de breister die van den morgen tot den avond vaak bij onvoldoend licht met pijnlyke oogeo en benauwde borst over haren arbeid geboden zit ontvangt oen loon waarmedu zij nauwelijks haar ellfiidig iovon kan rukkun maar dat geheel ontoereikend is om de voor een mcnschwaardig bestaan noodzakelijke ontspanning te betalen Zij kan zich het gcrings o genot niet verschaffen terwyl zij om zich iieen woelde eu vermaak aanschouwt Wat kan zulk een loven anders baren dan nijd haat waanzinnige verbittering of de prostitutie Zoo is hot gestold met onze vruuwen aan don eenun kant uen loven van weelde een bezig nietsdoen 1 Die soziale Prage eine sittlicho Frage Stuttgart Gösohen