Goudsche Courant, maandag 4 juli 1892

oaverkwtkkelgke woordeottrijd nooit was begonnen De strgd is echter niet door Bismarrk geopend Sedert den datum van zgn ontalag ia bij da aangevallene gemeeat en heeft hij ter wederlegging van leugens en laster het woord genomen om dan ook als raadgever n vermaoer te sproken Zgn l emperamont zij n naar schepping strevend genie ja kgn gemoed heeft men te laag geachat met te geloovun dan hg in elkaar zou Vallen zoodra hij uit zijn ambt waa geraakt Dat wai eene noolottige dwaling Met het oog op het toenemend conflict dringt zich bü alle ware vrienden dea vaderlanda de gedachte op hier kan alleen da maohtvoUe peraoonlijkheid van den monarch vodrzlèuiug verschaffen En het zou te wenschen zijn dat die verwachting van onbevooroordeelde Duitschers in noord en zuid des vaderlands te treden van den troon werd vernomen Wsnt aHjk en dit geldt voor beide partgen t er n reeds woorAen genoeg gewisseld Het ou Voor rra eldf eou a re spel z jn wanneer de strijd met lOTMo WBarneile zou voonrelfelgk gestreden kan rd iferd v iortgezet Prins Bismarck kat en ig nu verder wggen En ook van de andere tijAe Wjirde dit gedalnij Dan zullen wij voradeiming krijn g nj en voor he j ns bengdende buitenland niet langer een sphouwioel vani den treurigsten aard oole V ii 1 Ifen bericht uit Ohristiauil dac bet conflict us oh l h0 Ndorsche mibisteriil en kpuing O r ran Zwelen geeindig I il met het aftraden vanjjhel kl bi et n De koi ing eflt zich echter voorbeh udenJ de ianwaag omijontstafPnietlaan tei nemen H I geval is bointlt netelig en moeilgk Als liet t door zijn voorstel dé oljcoNoofwegen van het Soandiiavoorbereiden aftrad zouNen ch weder een gplijkgesind 1 dicaal kabinet aan pet bewjid brengen Daarom schgnt de koning tl willen beproeven als i ag met de ttrgenwoordiga regeering tot een schikking taèome Van zgn standpunt is toegeveii bijna niet ra galijk Gaf hg zijne toestemming tot oprichting vatff afzonderlijke consulaten dan werd Noorwegen bijoMgebeel onafbaDkelijk tegenover het buitenland en koq hij ala koning over Noorwegen wel afstand doen Mu den troon Aan den anderen kant heeft het miuMteriaSteen gedurende den langen igd dat het conflict loopt getoond zijn eisoh niet te willen opgeven De Kamer is verdaagd Hat bclan gstelling wacht men af wat verder zal gebeuren De voorzitter dei Storthing overhandigde gisteren den koning een adres waarin betreurd wordt dat laatstgenoemde het besluit der Storthing betreffende oprichting van en eigoo Noorach consulaatwezen niet heeft bekrachtigd waardoor het ontalag van het Kabinet ia veroorzaakt Het adres sluit met het verzoek dat da koning om der wille van het vaderland het konings hap en de unie het besluit der Storthing alsnog bekraohlige en daardoor de aftreding verbindere van het Kabinet dat tegenwoordig eenig en alleen bet vertrouwen der Storthing bezit Men verwacht dat de koning dit adres schriftelijk zal beantwoorden De Italiaansche Minister president Giolitti heeft een circulaire gericht aan de verschillende Ministrrieele Departementen waarin hij verklaart dat in teen geval een vermeerdering van uitgaven op de nieuwe begrooting toegestaan kan worden De ontvangsten moeten worden geraamd naar den meest betrouwbaren grondslag Men zal trachten in e uitgaven te voorzien zonder tot nieuwe belastingen de toevlucht te nemen Tegenover de mededeeling van de Fanfulla wordt officieel verzekerd dat de aanstaande Ministerraad zich volstrekt niet zal bezighouden met de quaestie van de verkiezingswerken aan de zijde der Alpen met het oog op de nieuwe werken welke aldaar door Frankrijk en Zwitserland worden gemaakt Maandag 4 Iflll 189d l o 4875i Ondertrouwd T VJAK VLIET A VERMEU Gouda 30 JiJni 1892 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e lOzeacUng VVOt advertentlön kan geiotiieden tol i Ab uur doa oamiddags van den dag der uitgave Gouda Snelpersdmk van A Brinihan ftZoon d t de betxren tot eëo kwelling vordt aaa den anderen de meeat trbosttooie srbeidsslaverng die op physieken en moreelen ondergang uitloopt Dat kande echto Duitacho vrouw toch niet met onveraohilligheid aanzien Haar ziu voor gerechtigheid haar eergevoel hlar vrgh idaliefde haar trota baar meaachlierendheidu alliia wat echt on goed in aar ia tnoeter tegen inijvcrzet komen i Doch nijl door opstokerg en atrgd wensoftl de Duitache vnuiv te helpen w lar de nood haar riwpt maar door ïpofurendtf hefde en hi lp Zg laat ziMder nijd den ntjin h t reoht wonden jtu elaau ala e mag helen voorstel vi f Kn een practisoli uJelmiddel biedtfhet Helena Lange ASfJff da bevoorrechten onder ouzal vrouwen zal datgeu4 verschaft wordeu wal haar loozeer ontbreekt matige arbeid dekennia daalvaiji en de g hikthem er voor Allejonge meiwa tuaaohttnJhaar 18e eniS e jaar ullcpdoor den 8 aat tot ééi jaar dienat il rplic wAfüan I Deze gedaihtA kohit ng echt Pruitisch voor Aau het vadetljuid eq kgnj toekomatige zonen zou heti ten goedejiomen mnueer ook zgne dochiera geoe fend iverdii ot ninke voor den dienst geachikte psrsoifm 1 I 11 II Naaat de kazethen moeatea hg de reeda bestajl nde nog een imutal nieuwe ziekenhuizen kindertui nen volkskeukelia nitapanningaplaa en e uz o ge icht worden Overef nl omsiig neiging en kt aannieid zifud n dm de ldion8tplichüge mei ea ian deze verMshilleude inrichtingen geplaatst wonleii Dan moAatrn zg ond r vrien lelgke Imaar atrenge leiding haarijaar dienen en konden verj tgens aau t einde er vaifmet een getuigso rifc voor het volbrachte ootalageu Worden Of wel aar de imging aanwezig waa konden zij ook langer dicueo n tot officier bevorderd op haal beurt de leiding dar eenjarigen op zich oamun i Mevroi w von Bülo Voeml verder de voördeelen van zulk eeoe iDstellin op Het karakter der jonge dames wu eene vorming ontvangen welke het familieleven bg uitzondering de school en icezelschi ppen nimmer kunnen geiden De oogen zouden voor het werkelgk leven gifopend worden Zg zouden voor veel wat later van haarverlangd onlen kan bekwaam worden De amaakvoor onbeduidend aalonvermaak en oppervlakkigelectuur zou baar vergaan Zij zouden rechtvaardiger en billijker worden jegens dieoatboden en deze meer naderen Zij zouden lichamelijk en geestelijk versterkt in het oudertyk huis terugkeeren Doordat verder de dochters der rijken mut die der armm dikwijls hetzelfde werk zouden doen werd de kloof tuaschen de stauden zeker vernauwd Het volk zouUI de welgeatelden niet uitsluitend meer genotzoekers zien maar h n leeren achten wagens bun afstand van gemak en hunne bereidvaardigheid omanderen to dienen SchooMad Baiteolandscb Overzicbt De fransche minister van financiën beeft in den ministerraad medegedeeld dat de rekening over het afgeloopen jaar een batig saldo van 94 millioen francs al opleveren In den strijd over de houding en woorden van Bismarck laat ook de Kalnuche Zedunj van zich hooreu Slechts met het diepste leeilwezen zegt zij kunnen wij het aanzien dat er onder de voornaamste krachten van ons vaderland een strijd is uilgebroken die op bel terrein waarop hij wordt gevoerd onmogelijk met een bevredigenden uitslag kan worden uitgestreden Welk tydperk wij liever hadden gezien dit hebben wij reeds iizegd de sprekerstribune ia dm Rijksdag waar de tegenstanders met de meest mogelijke wapenen kunnen aantreden en tevens de verantwoordelijkheid voor de keuze en handhaving der wapenen dragen Ook in Kngeland met zijne hoog ontwikkelde pers zullen vgandige siaatsmannen ecu beslissenden kamp niet in de bladen overbrengen maar in het parlement alwaar in plaats van toevallige kringen van lezers de goheele natie aU scheidsrechter kan medewerken Zooals de zaken nu staan zal met het oog op den voor de i elangen en den naam des vaderlands nadeeligen pennestrgd een groot en niet het slechtste gedeelte des volks het afkeuren dat de strijdenden op diec kamp bet onvoorwaardelijk i gezegde toepassen vrie met voor mij is is tegen mij De Geriaanta staat geheel en al aan de zijde van Caprivi en komt in hare lieschouwiag tot de conclusie dat wanneer I i tot een nog erger openbaren strijd komt do verantwoordelijkheid deswege eenig en alleen ten laste komt van den man wiens ongeluk het is dat hij het lot hetwelk hij zich zelven op den hals heeft gebaald niet met waardigheid weet te dragen De Berlmer Borsm Zeitung komt op tegen de bewering der Nordd Allg Zeüung dat Bismarck zgn eiüen vaderland wil benadeelen in zoodanigen omvang dat niemand de gevolgen kan berekenen Dat wil zegt de Bóréeit Zeitung dat wil Bismarck nooit Voorzeker men mocht wel wenschen dat die vraagt het Hnw Iyk der tegeuwooijdige Mevrouw K van mk TORREN Kz aan de Brog te Waildingiveen tegen 1 of 15 AUGUSTUS a een i goed kunnende Koken en niet beuedén tVriq tigjarigen leeftga H ifljeken s GEBOTE BIE pkhfi 9 et per i i et WIB eR EXÏ 9RT 16 7 J Sieci teit raii Tafelbieren nifaag omjontsh Hfrt geval is hoi ïadijile minièterie men Afscheiding Viach koninkr k nieuwe verkiezingen DeiitA I i ORTIER Gouwe C 34 35 0 pen are Verkooping te GOttDA ten eritaan vatl d Notaris G C ï RlüIJN DROOGLBEVER op MAANDAG 11 JULI 1892 dei morfine te elf uren in het BtAeljaoc pAMtw aan de Markt van No 1 Een enkele jareo geleden gebouwd goed onderhouden en op gunstigen atand dicblt bg de Markt gelegen Winkelhuis en ERF aan den Korteii Tiende weg te 6ouda w k D No 97 Te aanvaarden 1 Anguatna 1892 Het HUIS bevat den VTINEEL 3 KAMERS KEUEEN KELDER ZOLDER en KAMERT IE en bet ia van Gaa en Waterleiding voorzien De kooper kan deaverkiezende den Winkelopstand de Toonbanken deGas aanleg en de Jaloosiën tegen een over eentekomen prga overnemen No 2 Een HUIS en ERF aan de Ooat zgde van den Raam te Gouda Wgk O No 58 Verhuurd bjj de week voor ƒ 2 15 No 3 Een HUIS ERF en GROWD m de Nobelatraat te Gouda Wp O No 254 Verhnard bg de week voor 1 50 Ed No 4 Een PAKHUIS en ERF in de Nobelatraat te Gouda tegenover het vorige perceel Zonder wgknomraer In eigen gebruik Teratond te aanvaarden ADVERTENTIËN De perceelen zgn te bezichtigen 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen gaeft voornoemde Notaris 4 fl2j 8 Em ü s mipp t OPFIS 2 m De mtgave dezer Conrant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon 4n Feestdagen Oe prga per drie maanden is 1 25 franco per poet l f 0 lisoaderlgke Nommeri VlJFj CENTEN Bü deze Goanmt behoort en BUroeriel binnënDünd QOL DA 2 Juli 18M Aan het postkantoor Oonds en de daaronder ressorteerende hulpkaotoren werd gedurende de maand Juni 1893 ingelegd ƒ 8939 79 terugbetaald 4988 73 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nainmer 3144 De uilslag van den Provincialen Schietwedstrgd ter viering van het 25 jarig bestaan der Weerbaar heidsVereeniging Burgerplicht van Zondag 26 tot Woensdag 29 Juni 1892 is aldus Korpswedatrijd met fieaumontgoweer Ie prijs Oouden Medaille Vereeniging voor Onderoffioiereo Korporaals en Scherpschutters der d d Schutterij te Uotterdam 227 p 2a prji Zilveren Medaille ScherpschutteraTereeniging het Vaderland Delft 218 p Se prgs Bronzen Medaille Het Bataljon der d d Schuttorg te Oonda 202 p Zilveren dnagmedaille voor den Schutter welke in dezen wedstrijd het hoogste aantal punten behaalde Adj Ond F C Vuurman Rotterdam S3 p Korpswedatrijd met alle geweren Ie Prg s Gouden Medaille Scherpschutters Vereeniging Oranje NassBu den Haag 235 pnntcn 2e Prijs Zilveren Medaille Soherpschutters Vereeniging Rotterdam Rotterdam 218 punten 3e Prijs Bronzen Medaille De WeerbaarheidsTerseniging Burgerplicht Oouda 215 punten Zilveren draagmedaille voor den schutter welke In dezen wedstrgd het hoogste aantal punten behaalde J C Bust den Haag 60 punten fevilIetoim HAAR VADER iUii ket FroMci De onderw eeree Faustina Galli verheugde zich toen z j van de jongens afdeeling der school Norberta Rosa naar de meisjes afdeeling der school nSavoye werd overgeplaatst Misschien was de reden hiervan dat zij vroeger in de dorpsscholen altijd les aan meisjes had gegeven of was zij de ehool Rosa moede die in een drukke buitenwgk der ftaü gelegen was waar de ouders harer leerlingen meeat allen handwerkaliedeo en moezeniera haar het leven moeielijk maakten Niet dat zij iets tegen het volk had of het geringschatte zij had het instinctmatig lief en haar christelijk gevoel versterkte die neiging doch haar zacht ofaohoon flink karakter dat moedig een gevaar het hoofd bood terwijl het vt or eene beleediging terug deinsde kon niet gewennen aan die vaders die met de handen in den zak op school kwamen uitvaren over een pen die verloren ging en aan die moeders ie met de vuist in de zij en met uitdrukkingen van de vischmarkt over iedere opgelegde straf kwa Korpawedalrijd met Flobertgeweer Ie Prijs Verg Zilveren medeille Scherpschutters Vereeniging Rotterdiim Rotterdam 129 punten 2e Prgs Zilveren Meriaftle Vereeniging voor Onderofficieren Korporaals o Scherpschutters der d d Schutterij te Rotterdam 127 punten 3e Prijs Bronzen Medaille Weerbaarbeids Vereeniging Burgerplicht Gouda 112 punten Personeele Wedstrgd op 150 Mater Asntal afgegeven kaarten 179 Ie prgs ïe Se It 4e H 5e II ee H 7e K 8e II 9e U 10e U He n 12e n ISe II 14e tl 16e 16e n 17e II 18e H I9e II 20e It 21e II 22e u 23o H 24e II 25e tt 26e H 27e n J van den Donker Rotterdam 53 p J C Rust den Haag 51 p J J Becht den Haag 61 p H A Bremekamp Dordrecht 50 p N S Polak Gouda 60 p J van Mens Rotterdam 60 p I Blauw Rotterdam 49 p Mevrouw Waldeok Welsink Loosduinen 49 p T J Bavostein Rotterdam 49 p A C Cosijn Gouds 49 p U van W Bgiümlef Ooodti 4 punten J Vuyk Gouda 49 p F Z Qaljaard Loosduinen 48 p J J F den Boer Rotterdam 48 p H Hoffmann van Hove Rotterdam 48 p L Kleyn Rotterdam 48 p Q van Sillevoldt Kralingen 48 p W W van der Vet den Haag 48 p J P Langeveld van Aaist Berkel 47 p T C Vuurman Rotterdam 47 p J H ürebas Uoude 47 p C M van Wijngaarden Gouda 47 S M van Dusseldorp Rotterdam 47 p I li van de Mortel Leiden 46 p J H Keeven Jr Rotterdam 46 p C C J van Mierop Gouda 46 p J L Havelaar Rotterdam 46 p men rekenschap vragen Ook de gemeene spreekwijze dier kinderen die om zoo te zeggen op straat aren geboren en opgegroeid welke niet voor verbetering vatbaar scheen was haar een gruwel en erger dan dit alles was het te zien dat naar opvoedingswerk voortdurend door den onwil of door het slechte voorbeeld der ouders werd tegengewerkt Zij had een tgdlang geaarzeld vóór zg hare verplaatsing aanvroeg ten laatste had de boosaardigheid van den zoon eener wasohvrou v den doorslag gegeven bij het uitgaan der school had hij ten einde zijne tasch terug te krijgen welke zij hem tot straf ontnomen had haren hoed van den kapstok weggenomen dien roet de linten om het Igf gabonden en gelijk een wagentje achter zich van do smerige trappen gesleept Do nieuwe raeisjes schoeJ welke midden in de stad gelegen was en door acht honderd kinderen bezocht werd waarvan de kleine minderheid tot do volksklasse behoorde maakte bg den eersten aanblik een gunstigen indruk op haar Do groote benedenzaal waarin de deuren van de acht klassen en die van het bureau der directrice uitkwamen zag er met de ontelbare hoeden van allerlei vorm en kleur die in vier lange rijen waren opgehangen uit als eene zaal welke voor een feest versierd is Ook de aanblik harer zaal de derde klasse met al die witte boezelaars die verscheidenheid van ADVERTENTIEN worden gephuitM van 1 5 regels il 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschgnt 28e prgs 30e 3l0 H 32e H 33e ft 34e It 35e H 36fl n 37e 38e tl 39e 40e 41e 42e ff 43e H 44e tl 45e ff 46e 47e II 48e ff 49e tt 50e ff 51e ff 52e ff 63e ff 54e ff 55e V 56e ff 57e f 58e ff 59e 60e ff 6l6 ff 62e 63e II 3 ïpelaar Jz Gouda 46 p Luitenant G van Straaten Gouda 48 p W Sliedrecht Gouda 45 p A de Bruin Schiedam 45 p Luitenant H C Fortanier Gouda 45 p LuitenantKwartierm C W F Doorfaa Gouda 46 p A J Lafeber Gouda 45 p W J Jedeloo Delft 45 p G Snoek den Haag 46 p F Lensvelt den Haag 45 p B Baron Mackay Leiden 45 p D Hoogendijk Gouda 46 p A Bosselaar Roitordam 46 H C Waldeck Looaduinen W H van Bergen Henegouwen den Haag 46 p L P van Lommel den Haag 44 p E H Voain den Haag 44 p W A L van Mierop Voorbug 44 p H H van Gogh den Haag 44 p A C Geitel Gouda 44 p M van Winkoop Rotterdam 44 p Korporaal Snoek Gouda 44 Sergeant Majoor Rietveld Gouda A van Veen Gouda J P Hooflman Gouds J H Bosman Rotterdam P Bisschop Gouda J F Weller Gouda C W van de Velde Gouda 48 p Sergeant Frijlinfc Voorburg 43 p Majoor P F L Waldeck Loosduinen 43 p Luitenant P W Bosboom Gouda 48 p J P Mul Gouda 42 p F Jansen Gouda 42 p W F Moody Rotterdam 42 p A Beeht den Haag 42 p kapsels van vlechten krullen loshangende haren met die bonte kleursehakeering van linten en kousen was veel aantrekkelijker dan die harer vrtiegere meisjesklassen in de dorpsscholen Ëen onbestemde geur van onzichtbare bloemen van üjne zeep en frisch gestreken goed deed haar aangenaam aan gelijk de atmosfeer in een bloementuin Jilaar bovenal schepte zij er vermaak in de raeiajea a morgens in groepjes of in lange rijen naar achool te zien komen Zij vulden de geheele alraat er scheen geen einde aan te knmeu vijftigtallen kinderen van elf tot dertien jaar met een palm bovenlijf en een meter onderdanen rechte lijnen van het kinderlijk hoofd tot de lange voeten aangekleede boonataken kleinere die vóór haren tijd ontwikkeld bijna lielachelgk waren om te zien figuurtjes van volwassen vrouwen in het klein waaraan de natuur niets anders te doen had dan ze een schot in de lengte to geven meisjes die al bijna aan trouwen dachten en hare boeken op eene manier droegen die duidelijk zeide Let wel op mijne heeren dat het het laatste jaar is dat ik us ilraag Kn dan honderden kinderen van allerlei slag op de zonderlingste wijze toegetakeld met bespottelijke veerbossen op den hoed met hare namen in grooto letters op hare schorten geborduurd mot verkleurde fluweelen japonnetjes met kli edjes die uit beddentgken en gordijnaloffen gemaakt waren op danaachoentjea op sloffen klompen Russische laarsjes met kattenvel geboord en raet versleten kruajea aan de voeten