Goudsche Courant, maandag 4 juli 1892

Advertentiên Verloofd J F A M WIERDEL3 en A A TAN DILLEN Jo da 3 Juli 1892 Gonwi 4e prqs JaKiis Egener Botterdam 42 p 68e n H W J Burgera Rotterdam 42 p 6e t G Lohman den Haag 42 p 67e I H Nell Botterdam 42 p 68e C Nieunlaal Berkel en Rodenrga 41 p 69s i F Martin Gouda 41 p 70 H Berlijn Gouda 41 p 71e J in de Ltalc Gouda 41 p 7Se i J van Bemmel Gouda 41 p 78e Kapitein G P Cheriex Az Gouda 41 p 74 N M Montauban 6u Swijndrecht Rotterdam 41 p 75e A SteADsma Gouda 41 p Vrije baan afstand 150 Meter Aantal verkochte kaart en 260 Ie prija F Z Galjaard Loosduinen 35 p 2e L P inn Lommei den Haag 34 p 3e U van Wijngaarden Gouda 34 p 4e H A Bremekamp Dordrecht 33 p 5e I J van Luipen Maassluis 33 p 6e t G Lohman den Haag 33 p 7e 1 J H Keeven Jr Rotterdam 33 p 8e Ë H Voisin den Haag 33 p 9e u C M ran Wijngaarden Gouda 33 p lOo W W van der Vet den Haag 33 p lie J Beent den Haag 32 p 12e A C Coayn Gouda 32 p I3e P J Teemans Leiden 31 p 14e D Hoogeudijk Gouda 31 p 15e I S C Rust den Maag 31 p Vaste baan afstand 150 Meter Aantal verkochte kaarten 12 Ie prijs J van Jlsns Rotterdam 106 p Se t F Z Galjaard Loosduinen 105 p Se n C M van Wijngaarden Gouda 102 p 4e H A Bremekamp Dordrecht 95 p 5a n L P van Lommel den Haag 97 p FLOBEHTBAAN VRUE BAAN aantal verkochte kaarten 592 Ie prijs J van de Mortel Leiden 29 p 2e u 1 van den Donker Rotterdam 28 p 3e f J vah Mens Rotterdam 28 p 4e A Steensma Gouda 28 p 5e n A Trijbits ieuda 28 p 6e C W van do Velde Gouda 28 p 7e A C Cosijn Gouda 27 p 8e u A Uortland Jr Gouda 27 p 9e G Princi Gouda 27 p 10e v F J Raveatein Rotterdam 27 p Na loting roet de iieeren W F Moody te RntIsrdam en C M van Wijngaarden te Gouda VASTE BAaN aantal verkochte kaarten 28 Ie prqs C M van Wijngaarden Gouda 63 p 2e V F J Ravestein Rotterdam 52 p 8e A Steensma Gouda 52 p 4e J van de Mortel Leiden 51 p 6e ff J Blauw Rotterdam 50 p FLOBERTBAAN VOOR DAMES aantal verkoofate kaarten 205 Mevrouw Waldeck Welsiuk Loosduinen 29 p buiten mededinging Ie prijs Mevr L Steeiiama IJsselsteiu Gouda 29 p met joogenspettun en kapertjes met rokjes als balletdanseressen en opgeschikte Zoodagkleedjes een mengsel vau armoede en weelde van kleine ydulheden kleine dwaasheden en nuffiglieden dat somtijds een traan in hare oogen opwelde terwijl zij ze lachend gadesloeg Hare ingenomenheid werd van meet af aan getemperd door de directrice eene ongehuwde dame van vijf en veertig jaar een soort van commandant der karabiniers met bet gelaat eener huovaardige Juuo Zij ging zorgvuldig Aon stemmig gekleed en hield zich zoo kaarsrecht en sloksiijf alsof zij een stalen pantser droeg van haren zwarten hoed wuifde een kolossale bos zwarte veeren zoo dat het een kleine katafalk geleek Voor zich zelve hield zij zich heilig overtuigd dat geene vrouw ler wereld zoo hoog stond als dedirectrice eener Burgerschool de Koningin van Italië misschien alleen uitgezonderd Zij bad zooals zijgewoon was te zeggen ncbtlieu onderwijzeresseu inde hoofdufdrelingen onder zich en bovaudien nogveertien in de succursalen welke men beweerde dat zij s morgens bij het ontwaken en s avonds alszij ter ruste ging met hoogmoedigen wellust ophare vingers opsomde Zij was zeer gevreesd door hare leerlingen die j zy met hare parapluie rangschikte en aan wie men i baar nooit eenige liefkooziug had zien bewyzen en tegenover do mooie jongs moeders was zij heel on 2e pr ja Mejuffr M Pb da Jongh Rotterdam 29 p 3e Mevr Oeitel Schoneveld vanderCloet 28 p 4e Mejuffr M Hoogendyk Gouda 28 p 5e I Mejuffr Agnes Noothoven van G or 28 p 6e Mej M J Hoogendqk Waddinxveen 27p 7b Mevr J Lovedag de Jong Gouda 27 p 8e Mejuffrouw A du Lange Gouda 27 p 9a r C Knaap Gouda 27 p 10e I H Cosyn Gouda 26 p 11e S € Jonker Gouda 26 p 12e F Cotter 26 p 13e o L van Epenhuysen Zw jn drecht 26 p EEHE WEDSTRIJD op den dag der Prijsuitreiking zgnda Zondag 10 Juli des voormiddags ten 10 ure Deelnemers J van den Donker Rotterdam J C Rust den Haag J J Becht den Haag U A Bremekamp Dordrecht 6 N S Polak Gouda J van Mens Rotterdam J Blauw Rotterdam Mevr Waldeck Welsink Loosduinen F J Ravestein Rotterdati A C üosiju Gouda F Z Galjaard Loosduinea C M van Wijngajirden Gouda IS L P vau Lommel den Haag 14 16 16 17 18 H van Wijngaarden Gouda Luipen Maassluis J G Lohmau den Haag J H Keeven Jr Rotterdam E H Voiam den Haag Daar de heereu die in de raadsvergadering van gisteren benoemd zijn tot Leden der Commissie van Toezicht op de Stedelijke Zwemschool zich bereid hebben verklaard die benoeming aan te nemen ia de Commissie tlians compleet Zij bestaat uit de hb C G van dor Post Dr P J A Lovedag A D van Vreumiugen J F C W Adel en R K Boekmeijer In eene gisteren avond gehouden algemeeue vergadering van do Goudscbe Harddraverij Vereeniging Eendracht maakt MBcht alhier ia besloten op Donderdag 4 Augustus eene harddravery te houden Uit Reeuwijk schryft men aan de SeioonA Ct In de nacht van Dinsdag op Woensdag jl werden de iugezetenen in hunne nachtrust gestoord door brandalarm Weldra bleek dat bij i Zuidam wonende nabij de Reeuwijksche brug brand wa ontstaan die echter door tegenwoordigheid van geest en hut doellreffuuu optreSen van gezegden G zoomede door spoedig iuguroapon uu aangebrachte hulp weldra werd gebluscht zoodat de inmiddels aangerukte brandspuit geou water buhoofde te geven De brand scbijut ontstaan te zijn door het te dicht komen met lichi bij bedgordijnen die vlam vatten en zich ook aaa het bed eu bedilungoed mededeelden Alles wa tegen brandschade verzekerd genaakbaar Ook was zij heel gestreng ten opzichte van d kleeding der onderwijzeresten aan wie zij niet toestond te lichte kleuren t korte japonnen noch t groote hoeden te dragun eveneens waren bloemen iu t haar krullen en reukwater ten strengste verboden Kwam eene barer een minuut te laat op school dau hield zij haar zonder een woord te zeggpn haar horloge voor zij verlangde dat allen voor zij naar huis gingen kwamen vragen of er nog iet van haren dienst was zij stond niel toe dat zy brieven op school ontvingen lette er 7 er op dat zij bedaard eu zedig over straat gingen en van een liand te geven op zijn Engelach luocht nooit sprake zijn Zij had ejiio matier om u aan te zien al iemand die zich inbeeldt véél macht in zyna oogen te hezitlen tn sprak met een diepe bas stem in ernstige afgepaste woorden na lederen volzin even ophoudende als om den indruk gade te slaan welke deze op het gemoed nu den toehoorder maikte Wat de trap barer geestelijke ontwikkeling betreft dezo bleef een ondoorgrundbaar geheim voor allen dank zij hare voorzichtigheid en ongenaakbaarheid doch de leerareswn beweerden dat zij nooit eenig boek las wijl zij zoozeer van zich zelve vervuld was dat geen nieuwe gedachte geen nieuwe kennis in haar plaats iou hebbon gevonden De huishoud4er eene kolos met een linken knevel stond haar dapper ler zijde zij werd lerdacht als Benoemd tot Gemeente Secretaris en Ontvanger van Benthttizeu de heer A C Beelaerta van Emmiohoven ambtenaar ter secretarie te Gorinohem Aan den troo koopman P L te Zevenhuizen overkwam Donderdag het ongeluk met z jn zwaar beladen stroowagen op den weg tussohen Gouda en Stolwyk om te waaien waardoor h j met zgn vracht te wnter geraakte en slechu met levensgevaar kou worden gered Gisteren was het 26 jaren geleden dat de heer N J Sohoorel tot secretaris der gemeente Boskoop werd benoemd Namens en iu tegenwoordigheid van den Raad werd de jubilaris door den burgemeester den heer H Ie Ooultre met dezen dag geluk gevenscht en hem ter herinnering door den Raad eon marmeren pendule met dito coupes len geschenke aiDgeboden Ook door eenige ingezetenen werd hem een geschenk bestaande in een gouden horloge vereerd Van het raadhuis en van de woning van den burgemeester au der raadsleden wapperde de driekleur By het tweede regiment der genie te Pest kwamen in den taatateu tijd vele gevallen van zelfmoord voor Om dit kwaad te stuiten heeft nu de commandant van het legerkorps bepaald dat voortaan aan zelfmoordenaars geen militaire eer meer bewezen mag worden bij de begrafenis Voorts zullen de levende gestraft worden voor de dooden door een overplaatsing vau het regiment Men schrgft uil Kleef aan het N v d 1 Nu is de vierde maand van het verblijf des heeren Dr Berginan vroeger eerste geneesheer by pastoor Kneipp te Worrithofen alhier len einde en bet cijfer zyner patiënten ia thans tol 1200 geklommen Da resultaten Zijn over het algemeen zeer gunstig ofschoon men tich moet verwonderen over de groote variëteit van zieken die hier komen Rhumatitk zenuwhoofd pyuen bloedarmoede onderbuiksoiigesteldbeden alle zennv aandoeningen spelen de voornaamste rol lutuBschen geeft bet hier reel vertier en voordeel want daar men niet verplicht is in een hAtel te gaan bewonen vele bezoekers paAiculiere huizen waar muo voor vier ii vyf Mark een volledig peution rindt Bij den Uotterdamichen Gemeenteraad ia een voorstel ingekomen tot vervanging van de pi dir belasting door een inkomstenbelasting hetwelk in het begin van September onder handen zal worden genomen Een onzer ttadgeuootun meldt bet Fl BI ontving van een vriund die werkzaam is in de platina mijneo van het Uralgebergte het volgende merkwaardige bericht Ongeveer drie weken geleden haeft men in da mijnen een zonderlinge voudat gedaan Bij brt graven iu eene sedert lang niet meer bezochte mijn ifSzezigozijnck vond men een voorwerp cat bij het eerste f ezicht een stuk beeldhouwwerk geleek doch bij nader onderzoek bleek het een lijk Ie zyn Door de metaaideelan die het lyk als het ware met ren korst omgaven was dit zeer goed bewaard gebleven alleen waa het geheel uitgedroogd Door de boogleeraren van du Hoogeachool te Mot spion dienst te doen en djor allen gevreesd zelf door de leeraressen voor wie zy met strak gelaat en de breikout in de hand stokstijf bleef staan wanneer zij een oogenblik draalden met de school binnen te gaan Men vertelde dat de directrice door de politie een oog op de leeraressen liet houden en zy den brievenbetteller in het geheim ondervroeg In één woord zij had in de gebeele scboolwereld dun welverdienden naam verkregen de ergste bullebak uit Turijn te zijn Nochtans kwam het Faustina Galli voor dal zy op haar geenen slechten indruk had gemaakt Het meisje bezat trouweus al d goede eigenschappen om in genade te worden aangenomen Zij was twee endertig jaar oud juist den middenleeftijd waaraan zij de voorkeur gaf daar de jongere onderwijzeresseii te licht innitï de oudere te onhandelbaar waren zy had een innemend voorkomen zonder dat zy de aandacht trok alhoewel zij een heel mooi mondje had voorts w 8 zij een palm kleiner dun zy zelve iets waarop zij zeer was gesteld on ging eenvoudig gekleed zij had geene familie in de stad waardoor zij grootur invloed over liuar kon uitoefenen en zy paarde bij een zachtzinnig voorkomen een fliuk logisch karakter dat haar weerhouden zou zich ooit door hare aangeboren goedheid te laten meetleepen fforit vervolgd I kou zal beproefd worden het lijk vorder te bewaren fp te onderzoeken of platina en kwik denzelfdeu invloed uitoefenen op lijken als arteuioum Staten Oeueraal Tweeue Kahes zitting van Vrijdag 1 Juli 1892 In de morgenzittiug is du minister onmiddellijk na do panze aan bet woord geweest en heeft op zyue heldere en frissobe wijze de tegenwerpingen zijner tegenstanders beautwoord Van al de onbekookte reduneeringen iler onbevoegde madepraters schoot spoedig niets over terwyl de afwijkende meeningen der kenners mol lal van berekeningen en nieuwe of iu nieuwen vorm gekleede opmerkingen behoorlijk werden beantwoord Het gaat niet aan iu enkele regels van deze rede een denkbeeld te geven zy verdient als alles wat de heer Pierson zegt niet aandacht in zijn geheel te worden gelezen en bestudeerd De beuutwoording was zoo dat de meeste bestrijdeirs vnorluan wel hun noodelous gepraat voor zich houden zuilen Vo ér den minister had de heer Vau Houten reed met cyfers aangetoond dat zeer weinigen door deze belasting zullen worden gedrukt en velen gebaat Wat de hoeren i Van Dodem en Oppedijk tevoorschijn brachten was niet veel zaaks de laatstetracht zich en anderen nog wijs te maken dat hijgaarne voor de ontwerpen stemmen zal als enkele bezwaren worden opgeheven Na den minister spraken des morgens nog de heer Sanders dio nog meer van du bedrijfsbelattiug weten wil dan de minister voornemens is los te laten on de heer Bahlmann die zijn bost deed welwillend en objoctief de quaestie te bei chouwrii sohoon hij voor zyu stem voorwaarden stelt die de minister waarsobijnlyk niet zal acoepteeren Iu de avondzitting zeite de lieer Bahlmann zyna rede voort waarin gaandeweg de bezwaren in omvang toenamen ten slotte verklaarde hij dat de voorgeschreven eed alleen voldoende zou zijn voor hem tegen da wet Ie stemmen De heer Tijdens was natuurlijk onvoldaan en haalde weer de oude koe van den ministerieolen toost op den landbouw uit de tloot toch zal bij nemen wal hij thans krijgen kan Do Heer A Mackay toonde althans in zijne rede eon staatsman te ziju men kan gorust zeggen de eenige antirevolutionaire staalsman iu do Kamer terecht betoogde hy dal hel wenscholijk ware dat de antirevolutionaire partij voor de wet kon ttommun Du minister antwoordde weer uitvoerig waarmee do alg beraadslaging werd gosloton Donderdag dij artikelen Door eenige lieden te Amsterdam die zich ten doel stollen het opricbtufl van een Soc Dom Militairenbond is een munitest verspreid waarin miliiSniren uud mililairen en schutterplichligen worden opgeroepen ter bestrijtling en zoo mogelijk tut gebeele vernietiging van het militairisme De Militairenbond stelt zich ter doel kracht bij te zetten aan het voorstul der sociaal democraten op hel a s cungret te Zurich luiduiide het congres besluite de internationale arbeiderspartij gereed te houden om hel doen uitbreken van een oorlog dopr de regeerders onmiddellyk te buautwoorden mdt eene internatioimlu wurkslaking un in de betrekken landen met eene militaire dienttbeweging Hel manifest eindigt met eene opwekking aan allen lol bijwoning van de openbare vergadering te houden op Zondag 17 dezer des namiddags te half een in f Coustantia waar Van der Veer zal sproken over Do militairen en du ocialistisoho beweging en Domela Nieuwen iuis over nol onderwerp I eene werkstaking der militairen in geval van oorlog mogelijk un geweuscht Dezer dagen vervoegd zich een net gekleed persoon bij oen winkelier Ie Haar em voorgevende dat hij voor een zaak die financieel zwak stond 9a geld noodig had Ilueclijes Cibils vluescheitracl un blikken met gecondunseurde melk wilde van de hand doen lot zeer lagen prijs Do winkelier kocht van beide artikelen en de man leverde van den voorraad dien hij bij zich had ontving zijn geld en vertrok Niot lang na zijnheengaan ouldeklu du kooper dat e lluechjes die Cibils heottun Ie buvutleu gevuld waren met koude koHio terwijl du blikken stijfsulpap behelsden in plaats van eooudenseerde melk Intusschon is de verkooper verdwenen ff D Hoe groot de invloed van koud woder op hol melkgeven der koeien is bleek tijdons de jongste koude dagen aan de groulo boterfubriok in hel Moer bij lleerenvoen Was do hoeveelheid m k die in zoolo dagen por dug aan de fabriek aangevo rd word 16 000 liters toen de koude dagen kwamen dauldo deze terstond mol 1000 liters of i gedeelte Bij Berg en Dal it op de buitenplaats i Stollenberg eene groote mine gebouwd Dat kuttttt atig overblyfsel van een Romeinschen burcht die nooit bestaan haeft is bedriegelijk tot iu de kleinste byzonderheden op eeua echte rniiie gelykend afgewerkt t heeft wel iels van de galerij van ridderlijke voorvaderen die de parvenu zioh anschaft ta gelijk met een heerlijkheid en bijbehoorend burchtslot de Ahnansaal waarover de Fliagende Blatter zich zoo vaak vroolijk maken De Anuterdatmche Ct beval naar aanleiding van een beschouwing in een Duitsch blad een berekening hoeveel werkdagen er verloren gaan als zoogenaamde feestdagen in de week vallen Zoo zal in 1894 bijv Kerstmis op Dinsdag eu Woensdag vullen uu Ouden Nieuwjaar op Maandag en Dinsdag De werkdagen lusschon de Zon un feestdagen zullen grooteudoelt mede verloren gaan omdat zg geen aangetlolun reeks vormen Een middel om dit verliet zoo gering mogelijkta maken zou daarin beslaan dal men het kalenderjaar eens vooral aannam te betlaan uil 52 volleweken 364 dagen en de 365e dag waardoor alle data een dag verspringen als toegifttdag beschouwde Deze dag zou kuunon hoeten Nieuwjaarsdag Nammen nu deze regeling aan dan zou bij begin 1893 de rij der dagen als volgt zijn Zaterdag 31 December Nieuwjaarsdag 1893 zonder verdere datum of naam Zondag 1 Januari Januari zou dan slechts 30 dagen hebben en Februari steeds 28 want in de schrikkeljaren zouden er twee Nieuwjaarsdagen zonder datum of naam zijn Hel voordeel zou hierdoor verkregen worden dat de twee laatste weken van ieder jaar steeds een geregelde reeks van arbeidsdagen zouden bevatten llerwgl een tweede voordeel is dut gedenkdagen in lodor jaar op denzelfden dag t zij week of Zondag zouden vallen Dau nog een vasten datum voor Paschen o a en alles is iu orde Uit Petersburg wordl aan de Times gemeld dal de loop van gouderentruiqon op den Transkaukusiscbeu spoor op booger last gestaakt is Da personenlreineu moeten drie dagen buiten Bakoe quarantainehouden De straten van Bakoe gorden met petroleum bespoten Du apothekers in de door cholera geieislordo streken hebben bevel onlvangeo de ontsmotiings smotiingson geneesmiddelen te verknopen tegen den kostunden prijs Aan do Stmatne médkale wordt uil Rusland over de droigmde cholera bericht dal de meeste gevallen voorkomen te Saiperkant Ouzoun Ada on vooral te Bakoe waar dagelijks uuu tiental persenen aan cholera sterven De Russische regeering heeft uu de emigratie uil den Kaukasas on uil Transkoukasie verboden Wal langs da zeezijde ta Astrakan wordt aangevoerd it aan streng sanitair toezicht onderworpen tovuns zijn daar gozondhtidsstations ingericht Op do stoomboolen is op laat dor regoering een streng reglement van toezicht op de reizigers ingevotT l voorzoover zg komoii uit besmeltu of verdachte landen De üuitsobe regoering hoeft de uitlevering aangevraijgd van Friedrich Martm Gotlfriod Schirmer geboren te Cracau 23 jaren lang 1 64 meter haar wenkbrauwen èii kneveltjo rossig oogen blauw aangezicht ovaal met zomorsproolen goslalte middelmachtig spreekt Duitsch en heeft de volgende bijzondere konteekoneB op don duim van du linkerhand is gelutuueerd een anker mot een ring en eec daarom slingerend toaw op do borst eec adolaur en op den eunuii onderarm de aauvaugletters van zijn naam met versiering op don duim der linkerhand bevindt zich tevens eun lilleeken Hij wordl verdacht van poging lot moord en diofslul o a van uon dames buurs met dullarpupior Oostearijksche zilveren guldens 20 un lO dolUrsstukkeu Hij heeft zich op 19 Mui uit ziju Iu üorlilz liga garnizoen vorwgderd eu is op 27 Mei te Cracau ge ien iu burgorkleeding Hij heeft zich op ohoudon lo Hamburg onder don naam vau Richard Starke en op 11 Juni in een logement iu de Nioderstrasso aldaar bovenbedoelde poging lot moor I en diefstal gepleegd Hel laatst is hij gozion in een blauwgrgs klein geruit jacquet mei slappen vilten hood met oen bruine hoedendoos met den maam der tirmn J Sohufmeijer er op De Hamburgaoho pohlio heeft op zijne aanhouding eene boloo iing van f 300 gesuld Waarscliijnlyk houdt hij zich in Nederland België U Engeland op Opsporing en aanhouding wordl verzocht i n bericht aan het doparlement van Justitie ♦ Op den 29n Juni overleed te Amsterdam onze geliefde Moeder en üehuwdmoeder IVUvrouw M H BERKHOCT Rodbübeeg in den ouderdom ran 65 jaar M H HAVERKAMP Bbbkhoot JACOB J HAVERKAMP Gouderak 2 Juli 1892 e Voor de blijken van belangstelling ondervonden bg het orerlgden van onzen geliefden broeder eu behuwdbroeder den Heer WILHELM HENRICH CHRISTIAN KAHLE betuigen wy onzen hartelijkea dank O H W KAHLE H S M KAHLE ScHWBMMEE W R SOHWEMMER E SCHWEMMER KoELMAN Fro Deo Faillissement Bg vonnis der Airondissements Rechtbank te Rotterdam van 29 Juni Ib92 is DANIEL FBAÉJi vleeachhouwer en winkelier te Gouda verklaard in staat van iailliseeiuent welk faillissement is ingegaan dienzelfden dag zgnde de d der asngilte met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr B J A STERCK tot Rechter Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator De Curator Mr M M SCHIM tan dkr LOEFP Advocaat en Procureur BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zuUeii WOENSDAG den 13 JULI 1892 des namiddags ten een ure op het Raadhuis bij enkele inschrgving AANBESTEDEN Het doen van Buiten Verfwerken aan Gemeente gebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Het bestek ligt dagelijks de Zondag uitgezonderd ter lezing op het Kantoor van de Stadstimmerwerf en ter Gemeente Secretarie van s morgens 10 tot s middags 1 ure FlL LE OPlUIlHliXG m mjwiELEN tot Ongekend age Prijzen zoowel Cushion als Gewone Banden lï J A Vellekoop te Oudslioorn INMAAK Beste INLANDSCHE BRANDEWIJN per 5 Liter a 80 Cents Uitstekende COGNAC per 5 Liter ii 1 35 Van FRANKENHÜIJSEN Co Crabethstraat i v S M