Goudsche Courant, maandag 4 juli 1892

Maandag l Juli 1892 Wegens vePH vórderd Saison élidf 1 tFEIIlIIt van alle Zomer Goederen jWy 211 ETALABE WED L PM ZUIVERE FRAINSCHE WIJNEN De bakende BORDEAUX 27 per 48 Flessohen met aooUnï b noo huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankera belegen verkrijgbaar Voorts alle UEREEÏf Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTKAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Éenig Depot van Reynwit sBoonekamp Elizter Aan belanghebbenden wordt medegedeeld dat ingevolge het verzoek van den Heer J J A MONTIJN aan hem op de meest eervolle wijze ONTSLAG is verleend uit zijne betrekking als Correspondent te Gouda en dat in zijn plaats is benoemd den Heer Mr M M SCHIM VAIT DER LOEPP Westhaven B 162 aldaar Nament de Credietrereeniging te Anuterdam AgenUchap s Oravenhage 1 F ilOËI S ODOvertro ffe KWA LITEIT Alom verkrUgbaar in busaen van ƒ 1 60 0 86 en 0 46 CACAO 6R00TES Westzaan Opgpericht 1825 C r btjsch Markt Gedurende de maand JULI GROOTE t PRüIMÏNG tot zeer LAGE PRIJZEN van MAXUFACTLBEX MAMTEL8 enz QOüESCnS WATEMEINS UAATSOBAFFIJ D C W VAN DER L IAK Directeur Voor de Inmaak wsLêMiawmwm bl SLOTEMARER Co Gouda Snelperedrtik Tan A Brinkman fc Zoon VOOR DnnilHAAH VRÜCBTEN8ÜIKBB PIJPKANEEL KANPIJGBÜIS VANILLE T CKEB IS Eoffielmis net Vergunning De Notaria J H MULLER te Capeüe ajd IJul zal aldaar in het na te melden Kofflehnia bö Teiling op WOENSDAG 6 JULI 1892 en bfl afslag op WOENSDAG 13 JDLI 1892 telkens s morgens 11 Unr in het openbaar verkoopen Een hecht en sterk HUIS ingericht tot Wconhuia en Koffiehuis met Vergunning met Schuur en het altoosdorend erfpachtsrecht van den grond in Keten nabjj het Kralingsche Veer onder Capelh aid IJsel kad Sectie B No 3005 groot 8 aren 30 centiaren De erfpachtspr B bedraagt 20 sjaars Het te rerkoopene is gelegen in de nabgheid van Terschillende fabrieken en aeheeps tintnterwerven is gunstig bekend en levert een goed bestaan op Steenkolen 0 75 0 90 9 50 0 75 0 75 0 80 TURF COKES en GROVE F0ENUI8K0LEN per Heet STUKKEN id per 1000 KG Hectoliter GROOTE STUKKEN MACHINEKOLBN FIJNE SHEEKOLEN NOOTJES Vriesche eo Holt BRIKETTEN Amihetelend Bogen J DE KOSTER Waar li bet beste gemakkelUkate en voordeellgste adres om V R O C HTEN op BRANDEWIJN in te HakenPP Bij J F Herman Zn Tiendeweg Jennrer 75 c en 80 c p L 62 i c en 65 c p Fl BrandewgnSOc en 90c p L 65 75v Fransche Brandewgn 1 40 p L 1 15 Barcelona id 1 60 1 30 Alles per 5 Liter RABATütüM PÜpkaneel Vanille Vanille sniker Kandggmii Tabletten en Sniker Tegen AUG bieden zich aan TWEE NETTE MEISJES een ran 19 jaar voor Tweede Meid of in een Klein Gezin en een ran 15 jaar Brieven onder No 2200 aan bet Bnrean dezer Coorant EEKISEEFOTMTHEE Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET Magazijn tait M RAVE VSWAAYZONEiV OORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgfi voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagscbe Beschnitvaa den Heer J K SOMMER BINNENLAND GOVDK 4 Juli 1892 Manndati 27 Jutii nam do heor Van dor Loan benoemd hoofd onderwijjer aan de Gereformeerde school te Gouda in tegenwoordigheid zijner ochtgenoote afscheid van de Christelyke school te Naaldwijk waar hq tien aclitprecnvolgeni c jaren moclit werkzaam i jn Z RA herhaalde bij die gelegenheid nog eeaa aan de kir deren wat h j hun zoo dikwijls reed had voorgehouden eu vond in Ps 14 5 19 21 aanleiding om hun te vermanen tot blijven m hetgeen ze geleord hadden aangaande den Christus der schriften Nadat de hoer v d I nog eenmaal met de kinderen gebeden had zongen dezen op verEoak van den heer Valstar voorzitter van het schoolbestuur den vertrekkenden meester toe Ps 121 1 i terwijl daarna Ds Koopraans als voorzitter van hst Locaal Comité der C7uie wees of du verfliensten van den hesr V d L op liet gebiech van het Chr onderwgs in t algemeen Ds Brouwer giug voor in dankgebed on zamen zong men nog Ps 87 Alle kinderen reikten den meester eu de juffrouw bij het heengaan de banil 1 TerffotiKtcie Helene Vaoarosoo de rumaansche hofdame wier romantische liefdtfsgoscbiedenis met drn rumaanschon KroonpifiDt zOo algemeene belangstellirtg en deelneming wokte vertoont zioh na in een geheel ander licht Ban toen De dame neemt namelgk een zeer tnedele wraak Zij heeft nog een aantal minne brieven van prins Ferdinand in haar bezit welke zij niet wilde afstaan zelfs niet op dringend verzoekvan haar vriendin koningin Elizabeth en die brievenrandt zij nu aan Prinsen Verloofde prinset Marievan Edinborg De Prinses ontvangt om de driedagen een van die brieven jiatttarl jk tot haar groet verdriet Pe hertog va Edi burg heeft bij do rumeenscho Begeering geklaagd over die onwaardige handelwgze en een officieus blad te Bucharest waarschuwt defamilie Vacaresco want do ouders der dame doen mede en mevrouw schreef zelfs aan de hertogin van Bdinbnrg een vinnigen brief dat dit gedrag wel aanleiding zou kunnen geven tot een gereohtelgke vervolging De Prov Or m Ot wgdt een nabetraohting aan de dagen die de Koninginnen te Groningen hebben doorgebraeht Dagen als deze waarin alle burgers tot elkaar zich voelen aangetrokken door een zelfde gevoel van gemeenschapszin zijn bij haar weten in Groningen nooit te voren doorleefd De mededeelingen van ds pers nopens de geestdrift bij jong en oud wareu geenszins overdreven dfe geestdrift Was onbeschrgfeüjk en men moet getuige zgn geweest van het gejuich en van het dagolijkc uitbundiger worden er van getuige van de oprechtheid waarmede alles geschiedde om eou juist beeld van de werkelijkheid zich te kunnen vormen Dit op te leekenen alt de eerste winst van het uitstekend geslaagde bezoek is eene aangename taak En toch hooger winst is het dat bij deze golegenheid de sterkte van onzen regeeriugsvorm de waarde van het monarchisch constitutioneel bewind en zijne geschiktbeid voor onzen volksaard en onze zeden zijn aan den dag gekomen in den vollen om vang Als men vraagt waarom ons volk aan de monarchie is gpbeoht waarom het koningschap sterk is in ons land dan geven de versoh in het geheugen liggende feiten dezor laatste dagen tot antwoord omdat onze monarchie spreekt tot het gevoel en niet gelijk bij voorbeeld de republiek alléén tot het verstand omdat de Nederlandsche monarchie I in hare tegenwaordige gedaante terwijl zij voor de regeering van het volk den weg vrg laat verstaan baar is voor ds ingewijden niet alleen maar voor de menigte ook Er is voorspel dat zoolang het menscbelgk gemoed sterk en de menscbelijke rede week is het koningschap een stevige eik de republikeiusche regeeringsvorm een teedere plant zal we zen De feestdagen die achter ons liggen komen aan dete profetie kraoht bijietten Voor de groei I kracht dor constitutioneole monarchie zijn zij vei 1belovend en als den rijkst georganiseerdon aller tot dusver bekende suatsvormon hebben zij haar wederom zich doen handhaven En iets anders nog waaraan nog hoogore waardemoei worden gehecht bcbbon deze dagen doen nau den dag komen zij hebbeo een gerustheid gekweek voor het vervolg van welke men don omvang niotlicht overschat Hel is gewoonte geworden van dezorgelijke toekomst te spreken rZeker de toekomstis ernstig en do luchthartige naturen zijn mot die welke aan het land de grottste dienst bewijzen Maar tegenover de beide ziektau van onzon tijd die bijverre de meeste slachtoffori niakon hot possimisine en de verdachtmaking is do manifoatalie der vorloopen dagen oen daad geweest van geloof en van opwekking een aanmaning om niot te veifsagen of tewanhoopen maar vertrouwen te stellon in de toekoms van het land in de veertracht zijner bewontrs en vooral in de hechthoid van hnn geraoeusohapsgevool Zoolang de aanraking vai de bevolking met den drager of draagster der hojigste waardigheid he o moed zoo weet te ontvlammen als ij dat hier oqin Friesland en in ütrooht heeft godaan zoo lang eone aaneensluiting en gelijkheidszin wordo4 waargenomen als die in ons midden van 2i 25 Juni aan den dag werden gelegd zoolang is de toe komst niet benauwend en de vrees voor anarchiegeen ernstige zoolang is er geen roden te wanhopeijaan eene oplossing dor groote vragen Van den dagj van de studeervertrekken der denkers naar de wot ningen der aenvoudrgsle burgers overgeplant di bevrediging oproept en lending aanbrengt langs or delijkon weg on bestaand instellingen vervormt oi eene wijs die hare eerbiediging niet uitsluit 1 I Onifiqgs werd telegraphi ch bericht dat President Soitz van den Oranje Vrijttiat zijn ontslag had gel nomen nnSr mort irièftnde Wegens vrfrsóhil met deij Volksraad over de door hem gevolgde poiitieik in zake een nidafriknAnschen Stateu bond In de Zuid Afrikaan vah Kaapstad 4 Juni lezen wij het vol geilde dat tot opheldering kan diopen üe moeder vrtn President R itz i woonachtig aai de ICaapstad ZuH Ed s echt enoote blijkt voor hare gezondheid do Kanpsche lucht noodig te hebbenj zooals het trouweüs algomeeu gewooijli voof kolo4 nisten van Zuitt Afrika is om nu p dun een tijil lang in de buurt van het strand te vertoeven tigt echter een van beiden hier in de Kaapstad op sterven dan mag Z H EJ volgens het besluit van den Vrgstaatsohen Volksraad niot weg eer hï gemelden Volksraad hoeft bgeengoroepei om verlof er aan te vragen Het is een mooie znakl Wij moeten verder opmerken dat de voorsteller van dit fraai beslUjit de hoer Klijnveld een geletterd Hollander Is Eera wien eere toekomt Dat wij overigens zeer verheugd zijn den President Eeitz schoon zich aan het door hem gestelde rechtsbeginsel houdend zgn ontslag hooft ingetrokken dat behoeven wj nauwelijks te zeggen In De yolkaatem van Pretoria lezen wij echter bet volgende t e Prosidentale crisis te Bloomfontein is voorbij zonder dat de tweo partyon veol gratie aan don dag gelogd hebben bij do voorlioreidselon die tot de verzoening hebbon geleid Zij hebbon goou van beiden ongolgk willen liekennoii on het is to bo rgpen dal onder zoodania o omstandigheden de onderlinge verhouding tusschen de Volksvertogenwooriliiring en het Hoofd van den Staat mot aangenaam kan wezen Vooral met de gewichtige aaugologenhedeu die ii verband met de spoorweg politiek der Kopublioken thans aan de orde van den dag zijn kan do moeielijko positie waarin President Eeitz zioh thans bevindt weinig bijdragon om het vertrouwen te wekken vin de naburige Staten Zooals men weet word Nodorland onlangs bezocht door don Kaapstadschon burgomeoater Graaff terwijl omstreeks denzelfden tijd in Londen vertoefde de oudburgemeester van Kaapstad De Waal die reeds een bezoek had gebracht aan het land zgnor voorvadsren Naar wg indertijd mededeelilen vertrokken beide heeren gelijktijdig uit Engeland naar ZuidAfri ka Naar aanleiding hunner terugkomst to Kaapstad schrijft do Zuid Afrikaan Met vreugde verwelkomen wg onze koloniale Por lomonlsleden don Ed heer Graaff ea don heer De Waal bij hunne terugkomst in hot vaderland Zg ziou or kapitaal uit en hunne reicen hebben bun blijkbaar goed gedaan Goed gedaan ook daarib dat zg heel wat gezien hebben on bepaaldelijk heeft onze bnri emeester zioh er zeer op toegelegd om overal de nieuwste verbeteringen in stadszakon te zieu verboteringen trouwens die hein raier getroffen hebben als waard om hier nagovol d te worden dan als te groot oiu or hier naar Ie strovon De heer Graaff hoeft haast een deel van Europa ook een van Amerika doorreisd de boor Waal heeft zooals men weet hot Oosten vau Europa gezien eu er meer gezien dan de moeste stervelingen te beurt valt Beiden echter hebben zij een laag en aangenaam bezoek aan Holland gebracht en zijn vandaar sckoinen met hel denkbeold dat r in het oude volk nog heel wnt kraoht zit dat het land in handel en nijverheid bg geen ander achterstaat en dal het ras er flink uitziet Wij hopen later gelegenheid te hebben meer v hunne bovindingen mee te deeleo Buitenlandsch Overzicbt Lord Randolph Churchill is zonder oppositie gekomen als lid van het Eugelsche Lagerhuis voor het kiesdistrict Paddington in Londen Dat het protectionisme in Engeland geen toekomst heeft bewijst do uitslag der belangwekkende besprekingen van hot handelscongres te Londen Een voorstel VAn s T pbs Tupper high cororaissiqnerv van Canada om een laag dilfereniieel recht van ten hoogste 6 pCt in hst geheele Brilsche rijk tgne koi nieu inbegrepen vast te stellon werd met 79 tegen 34 stemmen verworpen Dil was een geduchte nederlaag voor het kleine hoopje prfilsotisniaten dal een inter Britsohen handelsbond m t het besohermende stelsei tot staathuishou kundige politiek tracht op te richten In Bulgié loepen alljerlei verontrustende geruchten ten opzichte vtin dö verde s o utwikkeling der grondwe tshsrziéning In liberale kringen weet aien veel te vertellen pver de ongelegenheid waaien zich het ministerie bevindt Zeker is het dat de regeiMng tot heden nog een enkden tap heelt gedaan waaruit men zpu icunaen besluiten welken weg zg zal inslaan Wol heeft zg daarentegen den katholieken een vrieudelgken wenk gegeven zioh niot teinten intervihwrtiy opdat zg zioh niet door eenige onvooruohtige uit drukkingen de handen laten binden Ook heeft zij door hnl laat bijeenroepen der uieuwe kamer bewezen hoe het haar eenig streven ia de grondwetsherziening te verdragen zoo lang mogelgk ja liefst voor alle eeuwigheid Aan dè linkerzijde openbaart zioh zekers onrust lo ten opzichte van de onderlinge grondwetsberzie ning 2o mot betrekking tot mogelijke hinderlagen van den kant der clericalen Meer dan eonnïaal is iii den luatsteu tijd de mogelijkheid besproken of niot de heor Prére Orban en ie ovorigo fobsicio elementen der liberale parlij zich door hun afkeer van het aFgcmeen stemreeht zouden kunnen latpn bewogen oip een bondgenootschap te sluiten met den he r Woeste in zake het nieuwe kiesrecht dat dan op den grondslag eener kunstige combinatie van woningsceusus eu capaciteit zou lot stand komen Oni etwijfeld tot satisfaotie van de geheele linker zgde wordt echter van bevoegde zijde ton stelligste tegensosproken dat de oude beproefde liberale staatsman or oooit aau zou denken een alliantie gelgk de heer Woeste hem voorstelt ain te gaan Tegen Ie clorioalen niet mot hen ku meu bondgenootschappon worden gesloten moet de heer Frère Orban gezegd hebbon Wat de andero zorg der liberalen betreft deze hoeft betrekking op pogingen door do clericalen misschien in het werk to stollen tot het nietig verklaren van enkele verkiezingen van liberale caiididalen o a to Doornik Thuiu Oostende en Charleroi Voor de reohlerzijde ware het inderdaad een belangrijke winst indien het haar gelukken kon een paar voor de liberalen gunstig uitgevallen stemmingen te vernietigen Dan zou o liberale minderheid minder dsu een derde bedragen en de reaolie meester van het parlement blgven en dus de grondwetsherziening geheel naar eigen wensch kannen klaarspelen