Goudsche Courant, dinsdag 5 juli 1892

189S Dinsdag 5 Jali NO 4876 GOUDSGHE COURANT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreketu Oe Insendlng van advertentlAn lum geschieden tot én uur des namiddags van den dag der uitgave In d BalgMDohe hoofdatad U et prooe tagtn de medeplichtig D in dea anleg tegeo den Miniiter Beltohaff bagonnsD In hat gebaal itun 18 personen teraoht Men beeohouwt Miluoff aU den hoofd anlegger der komplotten tegen den Minister Sttmboaloff Als bawqxtn kan tegen ham mllan onder meer dienen eeniga aanteekeningan door hem ta boek gesteld waaruit bljjkt dat te Odessa door hem n da zgnen een eed was afgelegd om rorst Ferdinand Tan de oppsrrlakte der aarde te doen Terdwqnen Burgerl ke Stand OEBOBëN 30 Juni Nisolaas Adrianns ouders A Tan Maaren en H G Tan der Bee Hecdrika Fiatemella ouders M Kaatelein en J Tan Aatan 1 Juli Wilhelmus Leonardua ouders W L Humaen en M Tan dan HeuTel t Adriana Eliubeth Maria Visitatie ouders L J Jaspers en E Ogsberta OVERLEDEN 30 Juni F Varbieat 31 j 1 JulL A H J Lafeber fi j 7 m QNÜEBTBOUWU J Kriek 50 j en D Verbq S4 jV T Tan Vliet 80 j en A Vermcq 3Ï j Uaastreoht GBBOBEN Leonardua Johannns Hendrikns oU dara B Slangen en C 6 Soellaman Pietar ouders M Tan Boon en t Treure Yllati OTEBLEDEN W Nobel 18 j Advertentiën Merroaw OBBNDBL Tiendeweg TTaagt tegen Angnstu eene fateoenlgke DIENSTBODE Firma J Vl ËLTER IA6AZUN ni GOISEïïeN a OlERfiOED KODSSN HANDSCHOENEN ens iM iisnii ii nn i Wi i iiii aaM a eawW EMSCEE BA2AB MABKT A 68 QOUDA Specialiteit ii Heeren Mode en Sport ArtikekB GiootekeiueinEngelicheen Schotsche S rfhn Abonnement fi 95 per jaar Het eente jur een COSTÜUM twee PANTALONS en en DEMI SAISON Het tweede jSH een COSTOUM tiree PANTALONS en em WINTERJAS Mm behoudt de Kleedingttokken en betaalt per kwartaal Toornit WenKht men het eente jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEIU SAISON d i betaalt men fl 100 het eente jaar en het tweede jaar 90 Onlden Stalen worden aan hnia becorgd JfatuurwoUen Ondergoederen Syateem Prof JA EB W P JAULÜS Maichand Taillear Markt A 68 6 mda Tan welken aard ook en tanden hol of aange token worden oogenblikkelgk en Toortdnrend genezen door bet gebmik van het beroemde Extract ran Prot LBFBIES Prgi per flacon 35 Centi 3 LilEdooms Eeltknobbels etc nnden radiksle genezing bg het gebmik ran Prof LEFRIES tinctaar Attesten aanwedg Prge per flacon 60 Centi met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Haarlem Depdtbonder X A de VLBXXBB Markt 97 uMut het Hotel ara ZALM Het groote aantal zenuwkwalen Tan aanuwhoofdpijn af tot de Toorafgaands kenteakenen Tan apoplexie hersenberoerte te trotaeeren nog steeds alle middelen door de medische wetensohap aangewend Eerst aan den nieuwen tgd komt de eer toe dat ij door het gebruik maken Tan den eeavoudigsten weg nameiyk langs de huid eene phyaiologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans OTer de gebeele wereld Terbreid is en terwijl ijj in wetenschappelijke kringen de hoogste belBiigatelliug wekt tevens eene weldaad blijkt te iqn Toor de aan zenuwkwalen lijdende mensehhoid Deze geneeswijze is uitgercnden door den geweien Officier Tan Gezondheid Boman Weiaamann te Vilshofen en berust op de onderTinding opgedaan in eene 50 jarige praktijk Door wassctilng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de huid onlniddelUJk aan net zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten Terkregen en zij maakte zooreel opgang dat ran een door den uitTinder geschreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten t jd réeda da ile druk verschenen is Dit boekje berat niet alleen Toor bet groote publiek Terstaanbare rerklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen Terkregen uitwerking maar ook Tindl men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewqd zijn zoomede afschrift van tal Tan getuigschriften Tan hooggeplaatste geneeskundigen onder welke F MéDiÖre mod dr profeSSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinereber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gestioht te Charenton SinitJttsrath Ur Cohn te Stettn Orossmnan med dr arrond arts te Jöblingen Dr F Forestier geneesheerdireoteur van het hospitaal te Agen Qeheunratb Dr Schering kasteel Qutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Or Busbach arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Or C Bongavel te La Farriöre Eure lid van den Consell Central d hygiöne et d Santé in Frankrijk en Tele andeten Aan aUen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lüden waarren de kenteekenen z jn obronisohe hoofdpMn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid liobamelUke onrust en onbehagelijke toestand rerder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog l jden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen On vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselitke zwakte verzwakking van gebeugen enz en xy die reeds onder geneeskundige behandeling geweeat z jn maar door de bakende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrgreu electriteeren stoomlooi of leebadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zy die vrOOS gOVOelon VOOF beroerte en davtoe reden hebben wegens verschijnselen ala ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid fllkke gen en donker wcMrden voor de oogen drukkende pUn onder het voorhooÖ ulzing in de ooren het voelen van kriebeling lo en het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategorièu ran zenuWl dara als ook aan Jonge meisiBZ lijdende aan Ueekzucht en kraohteloosheid ook aan gezonde zellk aan Jonge personen die véél met het hoofd werken en geeateiyka reactie wUlen roorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boren rermelde werlge aan te eohaffen lutwelk op aanrnge kostelOOS en finnCO T ionden wordt door LEMAIBE k do Apotheker te Par js nie de I loUquier SO AUeen gereebtigd tot Torbnl ding der genaesw JH raa ROMAN WEISSMANJN Oud Offieter ran gezondheid eero Ud der Italiaanaohe S niteita orde ran het Witte Ki K4 en Tarder te Anuterdam door H CLEBAX A Co Heiligeweg i Botterdam F E vu SANTEN KOIiFF Apotheker Korte Hoofdsteea 1 Utrecht LOBBY t POBTON Oudegracht b i de Gaardbrug F 100 Op de jongate hygieniich madicinale TentoonatdUing te Jent u de Weiasman icha g neeswJM door de mediaehe jnr met de Zilveren Medaille bekoond Van Frankenliiiijse en Co 8tollwerek B Hart Caeao Hoeiatt Iwtt keaittt tkeebrtabhtikaHi zgn 6EEN AGENTEN doch FABRIEKANTEN Tan Limonadei en Mineraalwaters knnnen dos met glana concnrreeren zoowel in Prgi aU Kwaliteii Men neme de pioeflll HH Slgten en Caféhonden gemeten bg hen het grootite rabai Geconfectioneerde Heeren CHEMISES Flanellen Nachthemden Orerhemden VoordeeligI Hart Oaoao Is lynata PosdaiOaeae in hait Tom gepersd Spoedige oploabaarheid lyne gaar ddicienaa smaak staads el jkmati haid d a draaka Il blikkei baasta è 25 Caeae hariia = 45 L 1 Ciew lurt = 1 8 ut = 1 k r Cieu Verkrijgbaar bQ H E Oenflaanra Baakatbakkars eni Engroa Eipedltla Jullua Itattenklodt Amstardan KalTarstraat 108 Tricot Ondergoedere SCHENK Zn Zeer ITette Gesteendrukte NAAmAHTJES worden GELEVERD door A BRIi KMAN en Zn Qooda Snelpandrok ran A Bvximjm k zoon Oe aitgave deser Coarant geachiedt dagelgki met nitsondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 franco per poet 1 70 Afioaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND OOl DA 4 Juli 1892 Naar wg vernemen herilarht de opzichter deriMtteufabiiak i ran der Steen gisteren i Juli dendag waarop h j vdor 25 jaar in die fabriek gekomen is Z jn patroon op prys stellende den j erdoor hem betoond en tevreden ayude over de w jze waarop bij do belangen der zaak behartigde lietdien dag voor hem dan ook niet ongemerkt voorb j gaan Van de goedkoope reisgelegenheid des Zondags om Toor rerminderd tarief naar den Haag te gaau maakten giateron 324 personen gebruik B j kon bealuit is benoemd tot notaris binnen bat arr UtMobt ter standplaata du gemeente Judowater W Kruisw jk caud notaris en kantonrecu terplaatsrervangur te Heusden uit welke laatstgenoemde betrekking hem thans eervol ontslag is erleend Gisteren ia het zoontje van Berlijn Achter de Visohmarkt te water geraakt en spoedig door eenige personen gered Op de Nieuwehaven is een dochtertje Tan Janmaat te water geraakt en eveneena spoedig gered Uit Bodegraven schrijft men ons Zaterdagavond omstreeks 9 uur ontstond door onbekende oorzaak brand bg den broodbakker Scheepmaker in ds kim van het dorp alhier De brand nam zoo spoedig in hevigheid toe dat in een oogwenk hot gebeele gebouw in vlam stond Dank zij het spopdig en doeltreffend optreden van de brand FEVILlETO HAAR VADER iüil iet Framci De eerste maand ging alles dus uitstekend en buiten de schoolzaken isselden z j tezamen in dien tusschentijd geen twintig woorden Alleen wanneer het muisje verkleumd van de kou op het bureau kwam vroeg zij somtijds Mag ik even myne roeten warmen waarop de andere antwoordde Ga uw gang of wèl Mag ik hier eenoogeiiblik gaan zitten en gene Noom plaats Een enkele keer zeide z j heel gewichtig Let op dit of dat raei je daar zitten slechte harenin want zij zorgde er voor goed op de hoogteTan vier of v jf der ondeugendste kinderen in elkeklasse te blijven om zoodoende te doen gelooren dat z j tot dit doeleinde er eene geheime politie op na hield Zulk eene directrice was wel noodig om een aïïntal zoo uiteenloopeude leoraressen Is die nau de school Savfiyo in toom te houden Zij die Faustina Gnili van den beginne af aan het meest aantrok xraa eene vrouw van v jftig jaar weer bleef dr brand bij dat huls bepaald niettegenstaande zelfs hot naaste pand met riet gedekt was Naar wij vernemen was alles verzekerd Inde HaagscheSprokkeliogen van bet Vtr fübl lezen we Eigen hulp s morellen op brandewijn en de daarop betrekking hebbende rechterlijke uitspraken werken na Clandestiene tappers zouder verguuning laten een rozijn in huu jenbver dr jven en beweren dan vruchten op brandewgu te verkoopen A u een jongen advocaat die zich niet schaamde om die brutale ontduikers theorie voor de rechtbank te bezigen heeft dat verleden week een uitbrander van het O M op den hals gehaald waarvan de honden geen brood zouden eten Maar da waarschuwing van het O M tegen de zg zaakwaarnemers die het omschreef als onverstandige menschen die zich verbeelden kennis te hebben van de wetten en de oorzaak zijn van onzinnige opvattingen heaft nog een even vermakelgke als leerzame bijdrKe tot de kennis dier zaakwaarneroera uitgelokt Onder het motto Wacht u voor verkeerde raadslieden I annonceerde ui een practizgn dienzelfden dag De ondergeteokeode heeft heden reden om het onderstaande te plaatsen dat h j te allen tijde wilverklaren dat degeen die vruchtennat hetzg van morellen met suiker van brandewijn van cognac of jenever verkoopt kan niet vallen in de termen vanhem die aan Burg en Wotb rergunning vraagt om sterken drank in het klein Ie verkoopeu zoodat h j ondergetoekende niet gelooft dat Burg en Weth vergunning zullen verleenen om vruchtennat v morellen on van suiker met brandewijn te verkoopen omdat die drank niet kan n en geen recht heeft op den naam van ste iirank Meu ziet uit dit abracadabra v m welk gehalte dezo raadgevers iijn waarby de kleine man vaak to land die gehuwd was met den leeraar Massi en met eenaantal jongens gezegend die z j allen dagelijks naarhunne respectieve scholen en institutei bracht enging afhalen eone goede huishoudster ook voorhare leerlingen aan wie z j leerde hoe zij het huishouden deed de kleederen keerde een stuiver uitspaarde Z j at onder do hand op school hare boterham daar groot en klein haar te huis geen tijdlieten om ie eten altijd druk in de weer slordiggekapt iedet jaar een kind rijker en altijd ovenwelgemoed alsof zij voor niets ter wereld zich te bekommeren had Als tegenstelling beviel haar ook Dorini het type van de onderwijzeres die een man zoekt iemand die niet moer jong mét niets anders vervuld was dan mot hare kleeding en m hare luxe uitgavrn voorza door doozen voor suikerbakkers met bloemen te beschildi ren en het modejournaal mei pakken lint mee op school bracht waar zij voor zich zelve zat te werken Do liefde was haar geliefkoosd onderworp voor opstellen on geene maand verliep er zonder dat zij zich inbeeldde oen onweorstnanbaren hartstocht la hebben ingeboezemd aiot zelden door middol van haar Fransen waarop zij heel trotsch w n m waarvan zij een woord of volzin bij al wat zij zeule te pas bracht Altijd in tweestrijd met do directrice over hare korte japonnen en neerziende op de slecht gekleede leoraressen was zij de voorname dame die don toon aangaf ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Adrertentiën grift ia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt komt Maar helaas I juist het onbegr jpel jka van dien onzin imponeert en overbluft den kleinen man en doet hem eerbied gevoelen voor den kleinen advi Er is weer een prachtis staaltje van Holland op zijn smalst een heerlijke proeve van het wandaliame der Hollandsohe zindelijkheid aan den dag gekomen Men heeft nl ontdekt dat hot oude hof het tegenwoordige paleis in t Noordeinde te s Haga zware geelkoperen voordeuren heeft schitterend mooi maar dat de vaderen die een geelwit tintje veel knapper vonden staan dan dat koper dat maar gepoetst moest worden er verf op bebben gesmeerd waarop daarna de eene laag over de andere is gekomen Hot koper is nu weer van do verf ontdaan en da deuren maken een vorstelijk vertoon Naar we vernemen zit er onder de verf verdernog hardsteen en andere natuurlijke steen wat numede oerlang wee aan t dagliobt zal worden gebracht Haagsolit Cl Twee vrienden zouden Vrijdag een reisje ondernemen naar Weenen Alles was klaar het couponboekje voor de rois gekocht de noodige afspraken gemaakt en welgemoed lieten de twee vrienden zioh naar het Centraal Station karren om de reis te aanvaarden Op het perron wachtte echter een der vrienden den jongste een kleine verrassing Hij werd op e vacht door een troepje vrouwen die met van woede glinsterende oogen eo dreigende gebaren hem te gemoet kivameu Zoo wou meneer ervan door mot de noorderzon Neen maar dat gaat zoo niet Eerst betalen hartje en dan kan je vertrekken al wou je ook naar Oostiiijo Ik krgg nog zeveu en twiutig gulden vijftig cent van je knappe meneer Voor de geestelijke ontwikkeling en de goede ma nieren spande mejuffrouw Dechiari de kroon z j was een bleek meisje met gouden bri en kromme beeuon die een cursus aan de Hoogcschool volgde en zich op haar diploma voor geschiedenis en letterkundo niet weinig liet voorstaan Zij was er niet minder trotsch op drie jaar in Florence te zgn geweest en vermeed Aé Turijnscho da rbladen te lezen om do zuiverheid barer 8preekwi ze niet te bedorven zij vond het heel voornaam privaatlessen san dochters van gravinnen en markiezinnen te y Bven maar al die grootheid belette haar niet tnschrijvinffen te laten rondgaan om een leesboek vait haar maaksel te doen drukken Ieder jaar bij de heropening van het schooljaar lag zy met hare collega s overhoop omdat zij geene burgerkinderen in hare klasse duldde en om te doen golooven dal z j van goeden huize was liet zij haar salaris zes maanden l ing oploopen Dan had men do onderwijzeres van don ouden stempel die men in bijna elke afdeeling terug vond eene vrouw van middelbaren leeftijd dio als de portierster uit eon klooster gekloeil ging met glad gestreken haren en een stijf boordje en zoo regelmatig was als een chronometer die nooit over ipts anders sprak dan schooluren en resrlemoiiten die sinds tion jaiir op de oude manier Ks gaf al wat nieuw was afkeurde heel kortaf tegenover haro collega s on hoel onpartijdig was voor haro leerlingen die sprak als eon boek en zoo streng was op de taal dat z j eenmaal leriicn fouten in een lilailr jde