Goudsche Courant, dinsdag 5 juli 1892

Aldiu werd hjj osngeaproktD dooi de eerste juffrouw tyn hospita die do opene hand uitgestrekt hem voor deu nets hield Ëa ik aldus sprak t a wasohvrouw krqg uou al veertien weken wascbgcid van je Wou je met mijl bloedige geld er vau door om het daar in Anjerika op te maken en denk je nou dat ik dat ma r voor zoeten koek zal opeten Neen ventje mgn oenten moet ik hebben i Ik ook liet een derde zich hooren f je hebt Tan myn man nou al zes paar halve zolen en achter appau versleten maar nou zal je niet langer op mij man z jn leer loopeo vóór je betaalt Als je niet gauw me die acht en een halven gulden betaalt trek ik je de laarzen van je voeten Versta je leelpe afzetter jMaar iieve mensohen begon onze reiziger ik ga piet naar Amerika Ik ga maar alleen naar Weenen voor een pleizierreisje anders niet Over veertien dagen drie weken ben ik terug en dan krqg js ie geld t Is meer dan schande me om die paar centen hier lastig te komen vallen Je moest je schamen me zoo n gek figuur te laten slaan tegenover miJB vriend b Paar eenten I Beiajc caar Weenen Ja wel mijbheer gaat voor onze duiten op reis Dat zal niei gebeuren Eerst betalen of we laten jo niet los Hier met je portemonnaie I e reiziger was wel verplicht zijn verschillende huishoudelijke schulden af te doen waardoor zijn reiskeld eaumerkelijk was verminderd liitu 8chon was de trein met deu anderen reiziger een meer geposeerd man die het land had aan dergelijke standjiis eu daarom zijn vritnd maar in den stetik had gelaten reeds tien mmuten geleden vertrokken zoodat de geplunderde schuldenaar hem voor het nakijken had S istroostig begaf hij zich naar de wachtkamer zat daa een poosje scheen na te denken en verwijderde zich daarna snel Wij zagen hem de stad weer ingaa t Het zou ons niels verwonderen uU hij zijn ron reisbiljet met schade was gaan verkoopen aan het I eene of andere touristen bureau De oudere reiziger zal per slot van rekeningmisschien blijde zijn dat hij zijn vriendje kwijt is Dat het zoo n lichtzinnig klautje was had hij misschien niet güweteo Ecio De heer Max Rooses heeft voor De Gidt van Juli eeai studie geschreven over Hélüno Swarth Men verneemt uil dit opstel dat hare liederen van treuren an zielelijJen de eigen treurige levenservaring tot grondslag hebben Zij aanbad een jongen blouden bee dschoonen dichter hii zwoer haar wederliefde werd haar ontrouw eu stierf Zij leed omdat hj haar niet liefhad zij leed omdat hij stierf Hare liederen zijn zoovele verzuchtingen zoovele mijmeringen of zoovele smartkreteu op den langen kruisweg dien zg bewandelde Hare eerste gedichten schreef zij ongeveer 17 jaa oud in het Fransch Fleurs de rêve en ies Printanières Daarna verschenen in den tijd van acht jaren de zes bundels Eenzame bloemen Blauwe bloemen Sneeuwvlokken Beelden eo Stemmen Rouwviolen en Passiebloemen Treffend raag het iaderdaad heeteu zoo schrijft de heer Kooses dat terwijl De Hitmwe Gidë Hélène Swarth uitroept tot de eerste dichteres der nieuwe van Carlo Gozzi bad gevonden welke een leerling voor haar eigen werk had laten doorgaan Zij was de schrik van de schoiil De vroolijkheid was eene mooie levendige Napolitaansche met schitterend witte tanden en hooge sopraanstem die zich menige terechtwgzing van de directrice op den hals haalde door een toonladder die haar zelfs op school ontsnapte en door de gewoonte welke zij had de trap met groote sprongen op te vliegen zonder er zich om te bekommeren wat zij liet zien hetgeen niet paste voor de waardigheid eener leerares Haar lijnrecht tegenover stond eene kleine persoon niet oud en niet jong die heel godsdienstig zijnde naar verteld werd zich van haren man had laten scheiden omdat hij eens bij ongeluk een crucifix had gebroken en aan hare leerlingen tegen bet examec prentjes van Heiligen gaf om s nachts op hun hart te loggen ten einde goed hun werk te kunnen maken waarna dezelfde kinderen baar kwelden door met voorgewende onnoozelheid vragen te doen welke haar als eene schuldige deden bloMu en in groote verlegenheid brachten Maar de merkwaardigste van allen was de zooQ enaamde Geheimzinnige eene lange zonderlinge figuur die altijd in hot zwart gekleed was en hare klasse in het halfduister hield mot oeno grafstem sprak terwijl zij met een liniaal bare woorden onderschrapto en altijd sombere onderworpen voor bare opstellen uitkoos Zij was de secretaris van bot Begrafenisfonds richting da oude Gidt haar erkent als de rükst begaafde der Nederlandsche diohlers van onzen tyd De commissie tot bestrüdiug der kanker Ligue oontre Ie cancer heeft zich thans geconstitueerd en bestaat uit de heeren prof Duplay voorzitter en de hoogleeraren Trasbot Strau Metohnikoff Reolua Biohard en da hospitaal doctoren Brault Carin Kachard beoevens de heer Massou als penningmeester Deze commissie te Purijs gevestigd heeft hare werkzaamheden thans aangevangen met verzending eener circulaire aan de geueesbeercti waarin geweten wordt op het toenemen van de kanker sinds de laatste 80 a 40 jaren op de vooruitgang der wetenschap wat het operalief ingrijpen betreft maar ook op do duisternis die nog altijd hoerscht ter zake van de oorzakenleer ds zieklekunds en de aard en het wezen dezer vreeselijke ziekte Het doel der Liguo centre Ie cancer ia op alle wijzen het onderzoek daarnaar te bevorderen bun die daartoe roeping gevoelen de middelen tot bestudeeroo dezer ziekte te vorschatfeu eu op die wgze de genazing door alle ton dienste staande middelen te helpen bevorderen Daartoe wordt de hulp der ontleedkuudigen ziektekundigeu clinischo leeraren en histologen bucteriologen eu veeartseu ingeroepen Ook wordt een beroep gedaan op de ontdekkingsreizigers om het comité in verband met het voorkomen der ziekte bij de verschillende rassen en volken voor te lichteu Ook op don plattelandshoelmeester wordt een beroep gedaan om van zijne ervaring te getuigen Zoodra up die wyze de noodige bouwstoffen bijeengebracht zullen zgn zal een congres worden belegd terwijl intusschen een tijdschrift aan het onderwerp gewijij onder redactie van don secretaris generaal van h et comité prof Reclus Ie Parqs op geregelde tyden het licht zal zien Ook zullen prijsvragen uitgeschreven worden Nadere regeling omtrent de organisatie o werking der Ligue worden bij afzouderlijke statuten medegedeeld terwijl zij die zich bq de Liïue willen aansluiten zich daarvoor bij don hoer Massau 120 boulevard St öermaiu te Parijs kunnen aanmelden Het geeuwen volgens onze begrippen van fatsoen zoo ergerlijk en ongemanierd wordt do r Dr O Naegeli in het KorreijmidenMail Jür Sciweuer Aerzte als geneesmiddel aanbevolen Het geeuwen is zegt hij als physiologisch diep ademhalen de natuurlijkste longaugymuastiek Wij dokters moeten iedereen raden zonder zich om zoogenaamd fatsoen te bekommeren iederen morgen en iederen avond zoo dikwijls mogelijk te geeuwen en te rekken eo daardoor ziju longen lucht te geven en de ademhaliugsspiereu te oefenen Daardoor zal misschien menige longziekte wordan voorkomen Vele Igders aan keel en oorpgn waaronder ook hijzelf heeft hij door een geeuwkuur genezen Het geneesmiddel is gemakkelijk genoeg altijd bij de hand De meeste menschen behoeven maar van geeuwen te booren om hunne longen al aan het gymnastisoeron te brengen on gaat bet niet op die manier dan zijn er boeken gesprekken preeken en voordrachten te over die voor hot doel kunnen dienen voor onderwijzers en men vertelde dut zij aan geesten geloofde en eeno zwart bebangen kamer er op nahield waarin geene barer leerbugen ooit een voet bad gezet Zoodra de school uit was verdween zij gelijk een schaduw en niemand wist waar en hoe zij leefde Ten slotte had men do kleine dikke Frossetti vijf en twinlig jaar oud eoa rond al rond met een gezicht als eene rooskleurige volle maan die eene eigenaardige manier had de handen in de lucht te bewogen alsof zij voortdurend rondom zich naar Dallen tastte Zij bezat een opmerkelgk talent om het gelaat de stem de gebaren van iederoen na te bootsen zoodat de andere ouderwijzoresson zoo vaak zich de gelegenheid voordeed etn kring om haar vormden dan deed zij de directrice de huishoudster do mamu s van sommige leerlingen zoo volmaakt na dat de anderen schaterden van bet lachen Dit waren de eigenaardigste typen der onderwijzeressen en ieder barer liet zooals immer gaat iets van haren eigen stompel bij bare leerlingen achter Die van Dorini belden allen een boetjo over lot eerzucht en beliaagziekheid in de klasse van de Goheimziniiige heerschte droefgeestigheid do onderwijzeres van den ouden stompui vormde stijve letierknechtjes de klasse van Deohiari was eene verzameling kleine wijsneuzen de kindereu van de vrome dame waren roet een fijn tintje overgoten en die van Froselti waren kleine deugnieten die met Alleen hopen we dat de liefhebbers de kuur zullen doen in hun eentje en op dit gebied geen Kur Orte zullen gaan aanleggen Een Berlgnsoh professor en in zijne stad invloedrijk paedagoog dr Wiltzoldt beeft een strenge veroordeeling uitgesproken over de danslessen voor meisjes niet op moreelen of religieuseu grond maar als verderfelijk voor de gezondheid Men weet dat er eene deigelgke beweging is tegen het touw tjespringen £ eu ander paedagoog w jdt nu opstellen aan het lezen van drama s en romans vóórdat de opvoeding afgeloopen is het zien van tooneelstukkon het piano en vioolstiidoeren dit alles moot volgens deze autoriteiten tot na hot achttiende jaar uitgesteld worden Maar nog iets ander is ontdekt Voor de jeugd wordt om geesten lichaam frisch eu krachtig te houden verblijf en beweging in frissche zuivere lucht aanbevolen Architecten dokters eu sohoolautoriteiten werken mede om de lokalen ruim en goed geventileerd tu hebbeu en terecht Wat moet men dan er van zeggen dat er in den laaiston tijd nauwelijks een höhoro TochterJ gevonden wordt die het niet voor mooi en fashionable houdt zich met dien doordringenden muskusgeur te omhullen die zelfs de minder fijne reukzenuwen allerpijnlijkst treft Deze gewoonte is zoonis meu weet uit Frankrijk tot ons gekomen bet zou jammer z jn als Frankrijk niet weer do schuld was en b j bet binnentreden in de hoogste klassen dor meisjesscholen zou men zich bijna onder de dameswereld der Parijache cafe s uf van een deel der drukbezochte boulevards verplaatst wanen Of die scherpe geur werkelijks iets aangenaams heeft is tu betwijfelen het ia een kwestie van smaak of liever van reuk Maar zooveel staat vast dat b j alle voorzorgen voor frissoho lucht in oen schooUokaal nutteloos maakt nog afgezien van de onbeleefdheid jegens degenen wie het op den duur de zenuwen prikkelt en hoofdpijn en misselijkheid bezorgt De school is in deze machteloos Zij kan bet medebrengen vanluchtverontreinigende voorwerpen als sommige eetwaren verbieden maar in dit geva is het menigmaal ondoenlijk of onvoegzaam da schuldigen uittevorschea en naar do wijze van aanwending der parfumerieën kon de familie in zulk een onderzoek of verbod een ingrijpen in haar rechten zien Een Fianschman soa in dh artikel van den paedagoog wellicht stof voor eene operette vinden Eene vindingrijke familie Een oorrespondent van bet Berliner IntelligenzblaU verbaalt W j maakten buiten de gaswerken kennis met eene familie wier hoofd den post van waker op een der stadspleinen bekleedt Als woning dient hem eeno oude wankelende hoBten hut Daar buist bij met zijne vrouw en zes kinderen De lieden hebben dagelijks vloesch op tatel nauwelijks geloof baar zal menigeen zeggen maar de zaak is toch zeer eenvoudig De belde jongsten tusscheu den leoftgd van 10 tot 12 jaar moeten voor bet gebraad zorgen en zij kwgten zioh uitmuntend van hunne opdraiïbt Zoodra do school gesloten is gaan de kleine kereltjes op de jacht geen hond zonder penning en balsband ontgaat dea slimmen Nimrods Overigens versmaden zij ook do katten niet die volgens de verzekering der huisvrouw een buitengewoon fijn eten moeten zgn Een mooie bijverdienste heeft de moeder zioh alles den draak staken Er wachtte Faustina Oalli weldra eene groote teleurstelling toon zij tot de ontdekking kwam dat de stadskinderen minder gehoorzaam zijn dan die op het platte land Deze laatsten beschouwden haar bovendien als eene dame die ver boven hen stond terwijl de kinderen in de stad haar als bun geïgke behandelilen zoo zg zich niet ver boven haar varbeven waanden Zij vond ben ook minder oprecht meer gevat om al ijd verontschuldigingen voor hunne onoplettendheid te vinden moer bedreven in de kunst om ongemerkt bg het opzeggen der lossen in hunne boeken te kgkeu stijf hoofdiger om hunne fouten te erkennen ongeduldiger onder de berispingen scherper en sarcastischer in hunne antwoorden Zij trof er fijngeslepen meisjes onder aan die baar listis vleiden met bet oogmerk goede punten te krijgen hoogmoedige die zich liever door iü huishoudster naar huis lieten brengen dan de opgelegde strafte ondergaan driftbollen die bare schriften bekladden de naalden uit hare breikous trokken pennen en potlooden doorbraken onder de banken kropen en elkaar in de beonen beten Zij waren ook mind r oplottoud dau de kindereu iu de dorpsscholen ff ordt vervolgd Tersohaft door het verkoopen van kleine potjes houdeoet en kattenvet dat bg verschillende ziekten volgens bewering van wijze oude vrouwen wonderbaar moet werken Een der oudste zoons is b j een schoenmaker in de leer en vervaardigt uit de hondenen kaïtenvollen voor de familie pantoffels en schoenen i een andere broeder die kleermaker ia maakt uit oude zwikken de huiskleeren voor de familieleden De beruchte Wilson is tegen den 9e dezer voor de correotioneele rechtbank van Loches gedaagd Ook de secretaris van z jn prppagauda oomitó zal met hem terechtstaan Zooals raen weet is Wilson beschuldigd van geknoei b j zijne laatste verkiezing tot burgemeester van Loches Wanneer het waar is wat men van hem vertelt en van den kwonselaar in ridderorden verwacht men natnurlyk niouwo knoeiorijen dan heeft do geaohto schoonzoon van wijlen Grévy inderdaad eene merkwaardige brutaliteit aan den dag gelegd Omkooperijer van allerlei soort beeft hij voorzgn doel gobezigd Kolossale bestellingen worden bij winkeliers gedaan aan do geestelijkheid beloofde hij eene nieuwe kork eu hoeveel sohulde hij betaalde hoeveel personen eene kleine surprise van hem kregen dat is vaarlgk niet licht uit te maken Om zijne kiezers te vleion zond hij hun dit laatste staaltje is misschien wol bet mooiste uene beleefde kennisgeving van den dood z jne schoonvaders Grévy Beter laai dan nooit Woensdag hoeft hot Nedorlandscbe koor onder leiding van Dan de Lantfo z jn tweede uitvoering op do tooneel eu muzioktentoonstelling te Weenen gegeven De zaal aldus schrijft men was mooi gevuld De directeur werd bg zijn verschijnen warm toegejuicht en na bot Wilhelmus daverde de zaal van hot applaus Het meest iu don smaak vielen Swoelinck s Psalm 118 O Crux bonedicta van Clemens non papa Petite Camusette van Josquin des Plics en Lo berger et la borgere van Nio Gombert welke gebisseerd werden De Nederlandsche gezant da intendant van het hoftheater en een der kamerheoroo hebben zioh aau den heer Do Lange laten voiratellen ora hem en ziju koor hulde te brengen voor bat hooge kunstgenot De heer De Lange hooft eene uitKoodigiug ontvangen om den dienst in eeu dor kerken door de uitvoering van enkele nummers door zgn koor te doen opluisteren Van Zaterdag seint men aan bet IlandehUad nog uit Weenen Gisteren beeft het koor voor een volle zaal zijn afscbeidsuitvoering gegeven en nog meer toejuiobingeii geoogst dan op de belde voorgaande concerten De beer Do Lange ontving uls blijk van hulde een met goud versierden dirigeerstok on een lauwerkrans aan de dames wordeu ruikers veroord Tot afscheid zong het Amsterdamsche koor het Oosteiirgksohe volkslied en ontving natuurlijk ook daarvoor luide bewijzen van waardeering Het eeuwfeest van het Gas 1 92 1892 Hot was in 1792 dat William Murdoch op da gedachte kwam zijn nederig huis te Rodruth in Oornwallis to verlichten door gas hotwelk uit een buis stroomde verbonden met oen gzeren ketel waarin sterk verwarrado steenkolen giisdampeu ontwikkelden In 1798 werkte Mnrdooh aau do vermoardo Soho Iron Foundry der heeren Boulton en Watt te Birmingham De hoer Boulton hud hein o igedragen zijn ontdekking voor de practijk geschiict te maken In 1803 kwam een Fransch ingenieur Lebon op de gedachte gas te verkrijgen door de verwarming van zacht hout en hot opvaugen der ontsnapte dampen De dampen moest men na zo dour een zekere geleiding te hebben doen gaau laten ontbranden Eeu Engelsobman Winsor liep hoog weg met de ontdekking van Lebon Hij wist te bewerken dat in 1803 het Lyceum Theatre volgens het systoera Lobon verlicht werd Op den Ion Januari van 1807 baadde zioh zooals o a blijkt uit Planohe s werk Herinneringen en terugblikken Piccadilly des avonds in een zoo van verblindend licht Dit licht ontstond door hot doen ontvlammen van gassen die uit pijpjes kwamen stroomen In 1810 werd de eerste Gas Light and Coke Company opgericht Do Westminster Bridge werd in 1813 door gaslantarens verlicht en in 1816 vond men bijna door geheel Londen roods gas Sommige detti o belioudende lieden hubbou de verspreiding van het gas trachten tegen te houden Van hou ging een vis inertiao uil of liever niet uit die kracht berustte bij bon Dank zij die kracht moesten Grosvenor Borkoley on Portman plein tut 1830 en 1831 zioh mot spattende olielampen beholpen Werd het gas in Engeland met vrougdo verwel komd nog hartelijker ontving men het in Amerika en voornamelijk te New York Volgens de Amerikanen heeft David Melville van Newport het eerst gas uit steenkolen gestookt en wel in 1808 In 1817 gebruikte hij gas tot verlichting van den Boaver Tail vuurtoren en sedert dien t jd worden tal van Amerikaansche vuurtorens door gas verlicht Onlangs hield professor Lewes een lezing te Greenwich waarin bij beriunerdo dat het juist honderd jaar geleden was dat Murdoch zijn huiskamer door gas verlichtte Het zou echter een vermetel profeet wezen die durfde beweren dat hot gaslicht ook de volgende honderd jaren zgn eersto rang plaats zal weten te handhaven De jongere zus r eloctriciteit zal haar oudere zustor wol langzamerhand meer eu meer op don achtergrond dringen der IJ Vereeniging HULPBETOON aau eerlijke on vlijlige armoede te Gouda over 891 92 Bij oeu terugblik op het atgeloopen jaar het 47sto van het bostaan Hulpbetoon wenscbon Be8tuurdore8 ou volgens gewoonte eenige mededeoling te geven barer werkzaamheden De strekking dezer mot meer jeugdige Vereeniging raag men alzoo gonoegzanm bokond acblen en hoe zij door het verscbaffwii van naai on breiwerk aan behoeftige huisgezinnen en eenige bedeeling des winters van levensmiddelen en brandstoffen deze tracht te ondersteunen Do gang dor workzaamhedon even als hot aantal goziunen aan Hulpbetoon verbonden bloof onveranderd dezelfde Wél heeft men te spreken van een zoer treffend verlies door het overlgden van Mevrouw Haverkamp Bogemann gob Calderaeijer in Januari dezes jaars Reeds in 1850 tot Bestuurslid gekozen maakte zij zich 42 jaren hooi st vordionstelijk door eene trouwe en gverige toewijding aau deze nuttige instelling die hare volle sympathie bezat Groot is derhalve het gemis dezor waardige vrouw in den kring der Bestuurderessen en nooit zal vergeten worden hoezeer zij tot den bloei van Hulpbetoon heeft raodegewerkt In de vacature moest natuurlijk voorzien worden Mejuffrouw D Brant nam do op haar uitgebrachte benoeming tot Bestuurslid welwillend aan bereid zijnde met lust ed ijver zioh modo aan deze zaak te wijden Andermaal ichter is er eeuO plaats to vervullen aangezien van Mejuffrouw M Luijten kennisgeving omvangen werd dal zij alj Bestuurslid bedankte om voor haar overwegoudo redenen die mon te eerbiedigen heeft Haar zij iniusschen de beste dank verzekerd voor hare bornooionissen in hot belang der Vereeniging die haar beleefdelijk aanbevolen blijft De jaarlijksche Loterij van gemaakte kleedingsiukken schonk eene lerblijdonde uitkomst Hot getal geplaatste loten was ditmaal 840 door do opbrengst dezer kon aan de vrouwen gedurende den winter veel naaiwerk gegeven wordon Verrassend was ook dit jaar opnieuw het fraaie handwork ten bate dor verloting aangeboden door eene hooggeachte bejaarde stadgonoote die ook hierin toont hoe zij nis oud Bestuurslid aan Hulpbetoon hare sympnthio blijft schenken die dankbaar gewaardeerd wordt Hot Dopót bij Jue Westhaven B 142 levert bgna niels op koopers blijven steeds ontbreken als gelukkige tegenhanger levert het Depot te IJsselmonde aardig wal op De uitgaven waren als volgt ijaailoon aan de vaste naaisters 275 90 extra naaisters ƒ 58 81 voor bizondere bedeeling ƒ 24 aan eetwaren on brandstoffen ƒ 66 82 onderstouuing aan zieken on zirakkon 18 Ontvangen aan verkocht en besteld werk ƒ 491 73 De gezellige avond der belooningen had wederom plaats aan acht jongelieden bohoorendo tot de gezinnen aau de Vereeniging verbonden en die eei jaar of l uger in dezelfdo betrekking werkzaam bloven werd een gewocscht kleodingstuk uitseroikt als bewijs hoe mon ijver on goode trouw op pry s stelt tevens tot aanmoedigine voor vlijtig en good gedrag Bij het oiude van hot Verslag eeno beleefde dankbetuiging aan allen die Hulpbetoon atoundin maar tevens ook eene dringende aanbevoling Het getal oontribuanten neemt helaas niet toe wie geen lid nog is wordt vriendelijk verzocht zulks ie willen worden de vraag is gaat de onde maar altijd zóó goede en nultigo zaait niet onverschillig voorbij laat haar in gunst mogen komen bij velmi dio zulks tot beden misschien niet doden Laat z j voor U werken geaohto stadgenooton verblijdt Bostuurderosson met Bestelwerk dat zy staan er U borg voor in korten tijd alles netjes en keurig genaaid gerood is Dit zijn buitenkansjes welke hoof noodig zijn ziïllen do gezinnen blijvend ondersteund kunnen wordon Moge de nieuwe jaarkring de gewenschte ervaring schenken dat Hulpbetoon niet vergeten wotdt Namens het Bestuur A WEBNINK ViN RAVESTEIJN Foorzitster G W DE JONG Secretaresse BaitenlaDdscb Overzicht Uil Madrid komen berichten van ontevredenheid van tweeërlei aard De effeotenmskelaars ziju ontstemd over eene nieuwe beursbelasting en hebbeu het werk gestaakt doch volsous de laatste berichten heeft eene conferentie met den minister althans dit goode gevolg gehad dat de zaken zullen worden hervat Dan zgn er ongoregeldbeden op straat voorgevallen naar aanleiding van eeno nieuwe heffing van marktgeld op do contralo markt de marktvrouwen zijn te hoop geloopon en ernstige oploopen hebben plaats gehad tengevolge waarvan zelfs dooden violen De autoriteiten schijnen het raadzaam geacht te bobben voorloopig de nieuwe heffing in te trekken Staatkundige beteekenis hebben den voorvallen niet Het besluit der Londonsoho effectenbeurs den handel in Portugeosche obligaliéu buitenlandsche schuld toe te staan ook na afküippiiig der coupons wordt te Lissabon druk besproken Dit besluit wordt hier beschouwd als een teleurstelling voor de buitenlandsche beurzen die tot represaillo maatregeloa togen Portugal hadden besloten Hoeweide openbare mooning aan de Stock exchange hot verlangen toeschrijft oen overwegonde rol in de Portugeesche zakon te willen spelen is men het eens dat deze maatregel grooten invloed zal oefoiien De avondbladen weersproken het gerucht van ontvangst eener ofiicioelo dépêche dat het Amsterdamsche beurscomité zou getracht hebben do Stock exchange terug te doen komen op haar bovengenoemd besluit Engeland was hfer nooit zon populair als thans De Italiaansche ec do Spaansohe regeering zijn hol eens geworden over een voorloopigen juodus Vivendi op grondslag van het Spaansche minimumtarief Italic zal op Spaausoho producten dezelfde tarieven toepassen welke voor Oostenrijk Zwitserland eu Duiischland gelden De Frnnsche Kamer van Afgevaardigden heeft mot 389 tegen 20 stemmen de wet aangenomen waarbij vergoeding wordt toegekend aan hen die schade hebbon geloden tengevolge van ontploffingou door de anarchisten veroorzaakt De hoop van di Fransche bladen op do overwinning van Gladstone bij do verkiezingen is bijna in onverschilligheid veranderd sedert de eventueels Minister van Buitenlandsche Zaken Rosebery in het evontueele Kabinet Gladstone hoeft beloofd aan de kiezers dat er geen verandering zou wordon gebracht in de buitenlandsche politiek De République Friin aise vindt de verkiezingen in Engeland nu niet belangwekkend moer wel verre van Egypte te ontruimen zou Rosebery moent het blad lord Salisbury s beleid op dit punt wol eens kunnen verscherpen Ook de Temps is van gevoelen dat Rosobory s uitingen duidelijk genoeg zijn om aan alle illuaiéo ten aanzien van do buitonlauJscho politiek der Gladstonianen oon einde te maken maar tor wille van het liberalisme en van een onderdrukt volk hoopt zij niettemin dat Gladstone moge zegevieren De berichten uit Parijs omtrent hetgeen aldaar word gedaan om er in het jaar 1900 weder eene wereldtentoonstelling te houden zijn natuurlijk niet naar den zin der Duitschers dio er voor gvorden om zulk eene tentoonstelling in 1896 te Berlijn ta zien openen Gelyk bekend is heeft het denkbeeld eener tentoonstelling te Berlijn goeno ouderstouning bij den rijkskanselier gevonden althans er bestonden bij hem te veel bedenkingen om er modo in te stemmen zoolang hij niet de overtuiging had dat daaromtrent oena voldoende oplossing kon worden gegeven Daarna is er in Duitschlund eeu nieuwe bewoging begonnen om zoodanige oplossing te verkrijgen torwyl de Vereeniging van Berlijnsche kooplieden 011 industrieelen aan don rijkskanselier verklaarde Onze wenscbon komen hierop neder dat do Duitsche natie en hare hoofdstad in eeno zaak van zoo hooge beteekenis niet door concurrentie van andere landen worden verdrongen maar in tijds waarborg verkrijgen dat Duitscblands rocht op eene wereldtentoonstelling nog iu düzo eeuw to houden onherroepelijk worde vastgesteld Reeds werden er ook giften voor oen waarborgfonds ingezonden maar wegens hot inmiddels bogonuou reisseizoen en mot het oog op de houding van don rykskansolier werd het bijeenbrengen au zoodanig fonds tot het najaar uitgesteld Eu nu zegt een der Berlijnsche bladen hebbeu de Franselien mot alle kracht van uationaIon ij Vor zich vau hot denkbeeld eoner wereldtantoonstelliug meestor geiniiakt Het streven om Duitschland den loef af te steken de zekerheid dat Duitschland 3ssf aöfissts i © w9 w