Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1892

op den stemdag om beortelÏDgs Tolgeua de Igst hun biljet te komen inleveren niet cal worden ingevoerd Wel luUen de stembureaux sterk vevweerderd worden omdat de inlevering der stembiljetten die Teel meer tgd zal vorderen dan nu spoediger dient af te loepen wegens het op denzelfden dag volgende dapouillem ent Het staat vast dat er bij het nieuwe kiesrecht roor onze kieavëreenigingen die zich voor enkele jaren pas zoo goed hebben georganiseerd heel wat voor het mes zal komen Prof T M C Asser brengt in het HU de regeering hulde en dank voor bare poging om door indiening an een wetsontwerp op het Nederlanderschap en het ingezeleuschap onze wetgeving te verbeteren Hij dringt echter aan op schrapping van de bepaling in het omwerp volgens wolke het Nederlanderschap voortaan hetzelfde voor burgerlijke en voor burgerachaps of politieke rechten verloren gaat o a door vestiging der woonplaats buitenslands Zonder oogmerk om terug ta keeren leder die eenigszins op de hoogte is van de internationale rechtspraktijk zal z i moeten toegeven dat het oogmerk om terug te keeren een allerongelukkigst element van beslissing is waar het iemands nationaliteit geldt Onze wetgever van 1838 heeft dat begrip ontleend aan den Code Napoléon waarvan art 17 door de vestiging der woonplaats m den vreemd aam esprit de retour do hoedanigheid van Franschman deed verloren gaan Ik zeg deedt verloren gaan waut toen in 1889 het vorkrijgen en het verlies der Fransche nationaliteit door eene nieuwe wet geregeld werd heeft men wijselijk het eiprit de retour de oorzaak van zoo veel twijfel en onzekerheid over boord geworpen Men sjhrappe schrijft prof A de ongelukkige bepaling omtrent het oogmerk om terug te keeren en men late den Nederlander die zich in het buitenland gevestigd heeft xijn nationaliteit behouden zoolang hg niet zelf verklaart haar te wiüen verliezen of wel eene daad verricht waardoor hij ook volgens het ontwerp ophoudt Nederlander te zijn Hot ontwerp beschouwt het Nederlanderschap te Teel als eene gonst die men niet meer waardig is als men door langdurig verblijf in het buitenland vervreemd is geraakt van het vaderland Men vergeet hierbij dat het niet enkel d rechtenen belangen van den in den vreemde gevestigde maar i vooral ook die van derden geldt de zekerheid van I het verkeer het voorkomen of verminderen van twijfel omtrent de geldigheid van handelingen dio op de I rechten van derden invloed oefenen Men vergeet voorts dat de wet ook weder in het algemeen bi lang het aantal dergenen die in het geheel geene nationaliteit hebben door hare bena lingen niet moet uitbreiden maar juist naar inkrimping van dat aantal moet streven in de hoop dat eenmaal door Internationale overeenkomst die voor het rechtsverkeer zoo lastige soort van personen geheel verdwijue Eindelijk vergeet men dat ook zelfs uit een zuiver nationaal oogpunt het behoud van het Nederlanderschap door hen wier laniie afwezigheid hen van het vaderland vervreemd heeft minder bezwaar oplevert dan het afstooten van personen die schoon elders gevestigd Nederlanders wenschen te blgven aangezocht om 11 uur in een open rgtuig van zgne woning in de Jaoofa van Gampenstraat te Amsterdam langs verschillende hoofdwegen naar Constantia gereden Twee broers hadden naast hem in het rgtuig plaats genomen dat voorafgegaan werd door enkele leden van den Centralen Baad en van het bestuur der Amsterdamsche afdeeling van den Sociaaldem Bond Enkele welkomstgroeten beantwoordde O onderweg kalm en koel De stoet tusschen 400 en 600 man sterk bestond grootendeels uit flinke en nette mannen allen in t Zondagspak Voor het huis van den Burgemeester weerklonken luide hoera s Overigens kenmerkte de tocht zich door geen vermeldenswaardig feit ofschoon de stoet gaandeweg tot een lOOO tal personen aangroeide In Constantia speelde eon fanfare korps en wachtte een oerewacht leden van ec n schermgezelschap Geel op om hem naar de groote zaal te geleiden waar hg met vreugdekreten werd ontvangen De heer Sam Coltoff die de vergadering leidde zeide dat Geel door den verraoeienden zrgetocht en zenuwachtigheid thans niet kon spreken Onder de vele ontvangen gtlukwenschen ook oen telegram uit Gouda was er een van den heer Van Assen te s Grnvenhage die Geel gelukwenschte met zijn bevrgdiag en hem aanspoorde zgn verder loveu aan de orde on aan eerbied voor de majesteit van het recht te wijden Gelach volgde op de voorlezing hiervan De voorzitter sprak daarna Geel toe en deelde verder aan de vergadering mede dat Geel verklaard had in de gevangenis eerst tot recht begrip van het beginsel der sociaaldemokratie te zijn gekomen en zgn leven voor het beginsel veil ta hebben Achtereenvolgens voerden daarna noif verscheiden personen het woord en een zangkoor droeg een paar liederen voor waarna de heer Domela Nieuwenhuis optrad die zijne rede begon met de woorden Vergun den eenun boef den anderen toe te spreken want beiden worden wg boeven genoemd omdat wg voor een zaak strijden en lijden Tou slotte dankte Geel voor al de hulde en eer hem gebracht en belootde aan het roode vaandel getronw te zullen blijven waarna hij nog hut een en ander uit zijn gevangenschap mededeelde o a eeu gesprek met den officier van justitie die hem zou gezegd hebbet dat hij zoolang gekerkerd zou blijven tot hij van zijn socialistische denkbeelden was teruggekomen Om 3 uur was de manifestatie in orde afgebopen Het bestuur van den Nederlandschen bond tot bestrijding van overdreven Zoodagrust op het gebied van posten telegraafverkeer heeft in een schrgven aan de Kamers van Koophandel en de handel en nijrerheidsvereenigingen in ons land de adressen medeg deeld die het in Januari en April jl aan den minister van waterstaat gezonden heeft en de antwoordeb welke daarop van den minister ontvan I gen zgn Op het eerste adres gaf de minister te kennen dkt voor het vervolg op een tweeden chris telijken feestdag voor zooveel niet op Zondag vallende de kantoren der posterijen meJe zullen zgn opengesteld voor het aannemen van pakketten het verzenden i van postivissels en de behandeling van quitautiénj Op het tweede adres waarin gevraagd werd om I uil breiding van het aantal uren van open stelling vi n de post en telegraafkantoren op chris Geol is Zondag door zijn partijgenooten daartoe telijke feettdagen werd door den minister geantwoord naderen Uit de wijze waarop hij haar in de menigte zocht en haar teifemoet zing zag men dat hij haar buitengewoon liof had zoo als geen ander wezen op aarde en het scheen dat het meisje voor hem dezelfde liefde koesterde want zij glimlachte alleen wanneer zij hem aanzag Hg groette de leerares met bijzondere onderscheiding eii alle drie vier dagen vroeg hij haar naar zijn dochtertje maar met den hoed in de hand en op die weifelende manier welke eigen is aan goede zwakke meuscben die veel geleden hebben Wanneer zg dan len antwoord gaf dat het kind goed oppaste en baar best deed met leeren zag hij baar glimlachend aan en iedere blik scheen een zegening op baar hoofd Daar zij nooit iemand anders dan den vader gezienhad veronderstelde zij dat hij weduwnaar was zekerendag bracht hij haar uit dien waan door de aankondiging dat zijne echtgenoot voornemens was haareen bezoek te brengen Na verloop van twee maanden sinds de school begonnen was bad de dame nog mets van zich dot u hooren Mejuffrouw Galli had zich hierover niet verwonderd daar zij bij ondervinding wist dat vele moeilers zich het geheele jaar niet laten zien en door de dienstboden of wèl door een bediende van het kantoor van haren man naar hare kinderen laten vragen en het zelfs gebeurd was dat zij wanneer behandelde en in lompen liet loepen en overlaadde het met liefkoozingen welke het arme wicht verbaasden en schrik aanjoegen Het meisje was ruim neiren jaar oud had een innemend gezichtje maar was half verwilderd door angst en mishandeling en nam op school de houding aan van eene bedelares die het besef heeft uit medelijden geduld te worden Onder hare mede scholieren had zij een vriendinnetje dat een paar jaar ouder was dan zü en bet vorige jaar in de klasse van Dorini gezeten had maar door eene ziekte welke haar twintig maanden tehuis had gehouden ten achteren was voor haren leeftijd Zij heette Giulia Orveggi en had van den eersten dag de aandacht der leerares getrokken door haar marmer wit gezichtje en hare treurige oogen welke voortdurend op baar gericht waren Haar vader was een oud beambte der posterij die wegens eene hartkwaal op zijn vijftigste jaar reeds zijne betrekking had moeten opgeven en uu lederen dag morgen en avond zijn dochtertje naar school bracht en af kwam halen Op het bepaalde uur zag men links van den ingang der school te midden an de ouders en dienstboden altijd op dezelfde plaats dien langen eenigszins gebogen achteloos gekleeden voor zijnen tijd verou lerden man staan met een treurige uitdrukking op bet eerlgke goedige gelaat welke zelfs niet week voor den onbeschrgfelgk licfdevollen glimlach welke uit zijne oogen straalde wanneer hij zijn dochtertje zag dat de geringe toeloop van het publiek aan de posten telegraafkantoren op de bedoelde dagen geen grond geeft om te onderstellen dat er behoefte zou bestaan aan de door adressanten gewenschte vermeerdering van de diensturen dier kantoren en er alzoo geen aanleiding is gevonden om aan hun verzoek gevolg te geven Het bestuur van den bond wil niet berusten in s ministors besluit en wil trachten eena algeraeene beweging op touw te zetten om in het belang van handel en nijverheid op eene belangrijke uitbreiding van de diensturen der post en telegraafkantoren op christelijke feestdagen aan te dringen Alvorens daarann uitvoering te geven tracht het bestuur zekerheid te bekomen of zgne pogingen waardeering en steun verdienen bg de Kamers an koophandel en de handels en nijverheidsvereonigingen in Nederland en ot deze bereid zgn aan bet in te dienen adres kracht bij zetten door het zenden van een adhaeaie adres Daartoe strekt het thans verzanden schrijven Onder voorzitterschap van prof L do Hartog van Amsterdam heeft Zondag to Amersfoort de algemeone vergadering plaats gehaii van het tlgemeen Jêraél Verbond Alliance Itroflile Cniversetle In zgn welkomswoord constateerde do voorzitter tot zgn groot genoegen dat de Nederlandsohe afdeoeling zich in bloei raag verheugen De Alliance vindt dan ook in NedePland meer en meer zoo liooggewaardeerden steun voor haar streven dat voornamelgk hierop gericht is om den gruwel der geloofsvervolgingen in onbeschaafde landen en helaas f ook in Europa in zgne nawerking tegen te gaan door werken van humaniteit en beschaving Het cent aal comité te Parijs waardefrt de werkzaamheid van de Nederlandsohe afdeeling zeer Vau dut comité sprekende bracht prof Do Hartog onder luide instemming van do vergaderden oen woord van diepgevoelde hulde aan den onlangs overleden algemeenen secretaris den heer Isidore I aeb Alvorens de werkzaamheden aanvingen hield de heer M Monasch conrector Mia het Nederl Israëlitisch Seminarium te Amsterdam eene korte feestrede waarin hij op zeer welsprekende wijze de zelfstandigheid en de eenheid van het Joodscbe volk toetste aan de geschiedenis en aan het verledenDe voorzitter resumeerde strekking en beteekenis van deze met veel aandacht gevolgde en zeer toegejuiahto rede in dien zin dat zg getuigenis gaf van de zeldzame geestkracht door het joodscbe volk door de eeuwen heen te midden van nameloos veel leed en druk aan den dag gelegd eene kracht die slechts kan wortelen in het besef van het goed recht waarvoor het strijdt Hot jaarverslag van den secretaris is gedrukt aau de leden rondgedeeld Het volgende is er aan octleend Behalve aau de gewone bemoeiingen mot de inrichtingen van onderwijs en opleiding in het Oosten had het Comité central zijne aandacht voortdurend t wijden aan do zaak der Russische vervolging Wat gedaan kon orden om den stroom der emigratie in een behoorlijk gemaakte bedding te leiden wordt beproefd Aanzienlijke geldsommen door het bestuur in Frankrijk bijeengebracht zgn met dat doel ter beschikking der grenseomilés gesteld Met raad en daad wordt onvermoeid hulp geboden Voor de verwezenlgking der kolontsatieplannen van baron de onderwijzeressen haar wegens ernstige tekortkomingen barer dochters wensohten te spreken zich schriftelijk verontschuldigden hetzij wegens het slechte weder of daar het baar ontvang dag was Waar zij ich meer over veiwoiiderde was de kleeding van het kind welke niettegenstaande alles overeenkomstig den stand der familie uit goede stof vervaardigd was duidelgk getuigde dat do moeder er geen acht op sloeg want somtijds droeg zij een mooi fijn wollen kleedje bij versleten kousen een froaien fluweolen hoed ec afgeloopen laarsjes het leed geen twijfel of zij was niet warm genoeg gekleed want zij zat te bibberen van de koude Uit deze en andere gegevens maakte de leerares op dat de moeder haar kind niet lief had dit stond vast bij haar vóór zij haar nog had gezien Hoe was het echter mogelijk dit schepseltje niet lief te hebben Zij was zoo klein en leer en hield het hoofdje een weinig gebogen gelgk een bloem op een dunnen stenitel Hare sprekende donkere oogen hadden eene zachte weemoedige uitdrukking die niets kinderlijks had er sprak een ernst uit welke niet uit haar karakter maar uit de omstanliigheden voortsproot en haar gezichtje hoe zachtzinnig en onschuldiï ook verried dat zij reeds wist of giste dat er veel treuriüs is in het loven Zij toonde haar goede inborst niet door lieve woorden en liefkoozingen zoouls andoren die zich gemakkelijk uiten maar door zachtzmnigbeid en verdraagzaamheid f ordt vervolgd Hirsch heeft het Comité central aanzieolijVe bijdragen toegestasn Waar voor het overige ziekte brand hongersnood vervolging of eenig ander noodlot de joden in Maroooo Tunis Syrië enz teisterde was het hoofdbestuur van het Verbond steeds onmiddellgk bij de hand om de wonden te lenigen Wat de belangen van bet onderwijs betreft het getal der lagere scholen onder de hoedo dor Mlianee bedraagt thans 65 waarvan 33 voor jongens en 22 voor meisjes Veel is weder ten koste gelegd aan uitbreiding van do bestaande jcboleu en van het onderwijzend personeel Het geheele getal leerlingen steeg van 11 549 tot 12 425 De vakscholen thans 24 in getal voldoen steeds goed Wat meer bepaaldelijk de bemoeiingen in het afgeloopen jaar van het Nederlandsch comité betreft terwijl baron Hirsch zijne schatten van geld en belangstelling beschikbaar stelde om ilo emigratie en kolonisatie der Russische Isrnèlieten in eene geregelde richting te luiden stelde het com centr dor A I U zich in verbinding met invloedrijke personen en insiellingen zoo in Eus Polen als in oostelijk Duitsohlund ten einde door middel ook vau geldelijke ondersteuning den Buss Joden het verblijf binnen het hun toegewezen rayon dragoliJK lo maken en hen van een haastige en onbekookte uitwijking af te houden Het kwum bovendien het Ned comité wonschelijk Toor dat zoo mogolgk do Alliance de leiding dezer laak geheel in handen kreeg en behield teneinde de krachten niet te versnipperen en eendrachtig te kunnen handelen In dien geest waren dan ook de Tersohillende comités met vrucht werkzaam en de door hen verkregen uilkomsten waren verrassend De behoeften waren zeer groot want de stroom dor emigrniie was niet te stuiten geweest Bij honderden kwamen de vluchtende gezinnen aan die bijna zonder uitzondering de Nieuwe Wereld gingen opzoeken Hun word de hulp verleend dio zij ter plaats reeds behoefden en de geldelgke steun ook voor de reizen uit de Amerikasnsche havenplnatsen naar hot binnenland Maar er hecrsoiite ook eene algemeene offervaardigheid in geld on in daden waarbg ook onzo niet Israelitisohe medeburgers zeer mild de hand openden en tevens zedelijkon steun honken alioo hunne gewone raenschlieveode golindheia die verdraagzaamheid en liefde jegens alle gezindten ademt niet verloochenende De bijzondere voorschriften voor bet vervoer vanontplofbare stoffen hebben uitbreiding verkregen O a is bepaald lo Bij verzending van ontplofbare stoffen per spoortrein is de afzender verplicht bij don chef van het station van vertrek inlichtingen in te winnen omtre t het vermoedelijke tijdstip van aankomst Jer tending op het staiion van bestemming Zoodra bedoelde inlichtingen zgn verkregen moeten deze door den afzender onverwijld per telegram aan den geadresseerde wordon medegedeeld 2o Spoedeiachende gevallen uitgezonderd moet het vür endon van ontplofbare stoffen por spoortrein op zoodanige tijdstippon geschieden dat die stoffen op Zoiidaïen algemeen erkende christelgke feestdagen don Goeden Vrijdag den Nieuwjaarsdag en de voijaardagen van HH MM de Koningin en do Koningin WeduweRegentes niet behoeven te worden gelost Het voorstel van den directeur van justitie tot wijziging van het reglement pp do rechterlijke organisatie iI Indie is thans verschenen Hot bevat o a het volgende De onttrekking van de revisie in strafzaken aan het hoo gorechtshüf wordi door den directeur van justitie een noodzakelijk middel geacht ter verhooging van het aanzien van dat college en versterking van het openbaar vertrouwen in do hoogste rechtspraak daar het hof beter kan worden samengesteld wanneer bet slechts uit kogen leden behoeft te bestaan dan gelijk nu uit vijftien in Indië vindt men niet licht vgftien rechterlijke ambtenaren die de noodige bekwaamheid hebben om in het hof te zitten En door inkrimping van het hof on dus ook van de uitgaven daarvoor is betore bezoldiging van de reotiterlijko ambtenaren mogelijk Terwijl de revisie in strafzaken bij de raden van justitie wordt overgebraohi komen de jurisdictiegeschillen tusscheu mindere roohterlgke autoriteiten bij het hof De revisie is verplicht bij veroordeeling tot de doodstraf en tot dwangarbeid in de ketting in alle andore gevallen is zij facultatief De eiaminaiie van de stukken in zaken die niet aan revisie worden ondorworpon blijft bestaan Uitbreiding van de raden van justitie te Batavia en te Semarang is niet noodig van di n te Soerabaja wel Alle drie wordon op dezelf Ie wijze samongosield Kleine misdrijfzaken worden van do raden van justitie bij den residentiereobter de voorzitters der landraden overgebracht De regelen voor de benoeming en de bevordering van de rechterlijke ambtenaren behalve wat den president van hot bof aangaat worden bij algemeene verordening vastgesteld Aan alle rechterlgke ambtenaren behalve aan den president den vice president en do leden van bet hof wordt eervol ontslag gegeven bg het intreden van het 64810 levensjaar of wanneer zij voor dien tijd ongeschikt worden in het laatste geval niet dan op voordracht of na ingewonnen advies van den president van het hooggerechtshof en van den directeur van justitie Bij wangedrag kunnen zij wordeu o vergeplaatst of gedegradeerd Do ansjovisvissoherg is voor dit jaar zoo goed ali geëindigd Wel worden nog ilagelglfs kleine hoeveelheden ansjovis aangebracht daar enkele visschers hun netten blijven uitzetten op hoop van een betere vangst maar het is zeer waarschijnlijk dat ei nog veel meer gevangen zal worden De visscherij begon dit jaar eenigszins later dan andere jaieu den 9 Mei word do eerste ansjovis aangevoerd en oiudigdo bijzonder vroeg gewoonlijk blijtt men visschen tot hot laatst van Juli Aanvankelijk waren de viscojes mooi on kleiu van stuk wat velen do hoop dood koesteren op een goode teelt spoedig echter verschilden zij zeer in grootte dia afwisselda van de Kowone tot de grootte van kleine haring Do vangst bleef voortdurend onvoldoende en 1892 kan gerekend worden tot do sohraalste jaren In hel geheel werden circa 2500 ankers ingezouten In 189 i bedroog de vangst op de Zuiderzee 44 000 in 1890 ruim 19 000 ankers Gedurende do laatste 25 jaren worden in het geheel 700 000 ankers gevangen dat is dus gemiddeld per jaar 28 000 ankers De prijs van de nieuwe ansjovis is ƒ 14 a peraukor üaarl Ct Bon treurig gevol wordt te Veendam algemeen besproken Ei u aldaar woonachtig jongoliug h d verkeering aangeknoopt met een meisje Er kwam echter een oogonblik waarop hot meisje t beter achtte die verkeering af te breken En watde jongeling mocht zoggen of doen het baatto niets Zij bloef bij haar besluit In zijn wanhoop besloot hij een einde aan zijn leven te makon Mot dat doel kocht hij bij een apotheker arsenicum en nam daarvan bij zijne moeder aan tafel gezeten een vrij belangrijke hoeveelheid in zonder te zoggen wat hg gebruikte maar mot toespelingen op zijn naderenden dood De geneesheer die jOntboden word zoodra zich verschijcselon van vergiftiging voordeden diende ondor hevige tegenkanting van den lijder hom een tugensiift toe maar tevergeefs Zaterdagmorgen is de jongeling overleden De heer J G Martin leeraar in de gymnastiek en een bekend amateur militair te Haarlem stolt zich voor op 30 en 31 Juli eou mililairen marsch te houden mot zgn leerlingen oud leerlingen en anderen De wijze waarop de heer Martin die jaarlijksche tochten inkleedt is zeer aardig Zaterdagochtends vertrek men uit Haarlem over Blocmendaal Volson naar Velserend het café Velserend aldaar wordt dan onmiddellijk in een fort herschapen en als teeken van don oorlogstoestand wordt de vlag geheschou Do troep wordt dan in twee partgou verdeeld ieder man krijgt om deu rechterarm een roodeu of witten band al naar gelang hg tot eon der partijen behoort Nu worden er vorschillendo wachten patrouilles enz uitgezonden met ordor üen wog ie verkennen en gevangenen te maken wier banden werden afgenomen als bewijs dat zij buiten gevecht zijn gesteld hij is dan verplicht zich over te geven en niet te vluchten De oeno partij blijft ter verdodigiufi in het fort en de andore die offensief optreedt slaat oen kamp op met een groote tent en kleinere daaromheen Volgens do krggsartikelen zal het fort zijn ingenomen wanneer eeu man on de hoornblazer van de aaavalleude partij daarbinnen zijn Het moet aardig wezen om te zien welke listen er gebruikt worden om die luidjes in het fort te smokkelen b v verkleed als boeren boerin verborgen in een hooiwagen of iets dergelijks en gewoonlijk gelukt het hun De jongelui dragen eeu model hoofddeksel zwarte jas colbert on een geweer de gegraduoordeu hebben bovendien een sabel en streep als distinctief Sedert e raige weken ontvangt vorst Baldassare Odoscalchi dreigbrieven die vermoedelgk door anarchisten hem worden toegezonden Van hem wordt daarin eon groote som goeischt terwijl men bij weigering zgn paleis aan de Piazza S Apostoli in de lucht zal laten springen Ds politie bewaakt nu het paleis van den millionair en tracht op allerlei wgze de vermetele bedelaars te vangen maar dit gaat niet zoo gemakkelijk Dezer dagen ontving de vorst weder een brief met den eisch 200 000 lire te leggen achter het monument voor Paul III in het koor der St Pieterskerk Nu hoopte de politie de oplichters te snappen Achter het monument werd een pakje oude couranten gelegd en twee politiebeambten legilen zich verkleed als Kapucijners op de loer Vergeefs wachtten zij eenige uren oindelijk naderde een man die met een stoffer de beelden schoonmaakte en bij dat werkje het pakket ontdekte Do man stak het in den zak en wilde gaan Plotseling echter werd hij door de twee monniken gegrepen en toen hij zich verweerde baaidon deze van onder hun pijen revolvers voor den dag don man droigonde bij vorder verzet te zullen doodschieten Zoo brachten zij hun vangst op het politiebureau hopend een goede belouning te hebben verdiend In het verhoor bleek echter dat de man volstrekt geen anarchist was maar een der kosters van do kerk dt het pakje had medegenomen om het te brengen onder de gevonden voorwerpen De booze wereld zegt nu dat weinig minuten nadat de beide gewaande monniken de kerk hadden verlaten de oigeulgke schelm was gekomen die niets vindende ns een korte bezichtiging der kunstschatten in de kerk aanwezig ougehinuerd weder de St Pieterskerk verliet Het diovenvanifen is ook eeu kunst Baiteniandsch Overzicht De taktiek der Hamburger Nachrichten om de officieuze tegen Bismarck gerichte opstellen op te vatten als eii en beschouwingen der redactien welke daarom geen bijzondere waarde hebben wordt door de meeste Berlijnscho organen beschouwd als oen middel om uit de verlegenheid te geraken en tevens als bewijs dat Bismarck den dagbladslrijd uiet wil voortzetten De Nordd Allg Zeitung van hare zijde verklaart thans dat het met hare waardigheid niet zou strooken een bijzdnderen stnjd over het onderwerp met de Hamhurgt Na chrichien te aanvaarden Ook uit dit antwoord meent men in onze staatkundige kringen te mogen afleiden dat aan den persstryd tusschen Bismarck öo de Regeering voorloopig een eiude is gekomen Naar Éngflsche gewoonte duren de verkiezingen dagen en weken In 1886 was het parlement den 26 Juni ontbonden de eerste verkiezing had 1 Juli plaats de laat ste den 10 Juli toen althans bloven nog eeu twintigtal zetels wel is wnar te voorzien maar aan de nederlaag der Gladstonianen viel uiet meer te twijfelen Heden begiut Gladstone zijn eigenlijken veldtocht door Midlothian vandaag meeting te Gorebridge morgen te Dalkeith en zoovoort Gisteren sprak hij op eene vergadering in het llieatre Royal te Glasgow Den 12en is het de groote dag den avond te voren eindraeeting in do Musw Hall van Edinburgh Niet onaardig is het dat de heer Goschen hem nareist en o a te Edinburgh des avonds sprak in hetzelfde lokaal welks wanden in den namiddag Gladstone s woorden hadden weerkaatst Ook te Glasgow zou Goscheii gisteren spreken Do DaUg Neva verbaast zich over den moed des heeren Goschen daar hij in 1886 toen Schotland nog niet de wegen vau het liberalisme volgde nieitemiu den zetel verloor welken hij het jaar te voren had veroverd Balfour heeft te Manchester twee meetings gehouden Te fiast Birmingham verdedigde do heer Joseph Chamberlain dd candidatuur Tan den staatssecretaris voor binnenlandsehe 7aken Matthwws en verklaarde dat in de tegenwoordige omstandigheden de liberale unionisten moesten samengaan met de conservatieven om het home rule te weren In South Kensington sprak Sir Algernon Borthwick eu verzekerde dat in geval de Gladstonianen niet meer dan twintig zetels verwierven Salisbury zou aanblijven zoolang Gladstone zijn honw ruleontwerp niet uiteengezet en het Parlement er niet over geoordeeld en beslist had In Ierland kwam bet reeds tot handtastflykheden De huer Dnvid Shechy werd te Waterford deerlik afgeranseld Keu priester word gearresteerd in North Galway Het huis van een natioDalist in Cork werd belegerd en al de ruiten werden ingeworpe Graaf Tanffe de eerste minister m Oostenrijk heeft groote moeite de partyen bgeon te houden en vooral de linkerzijde niet vau licii to vervreemden Dezer dagen heeft gflyk men weet weder een crisis gedreigd naar aanleiding van da rauntreüeliug en hoewel het gevaar geweken is dat de machtige liber ile pnrty een politieke quaestie zou maken va deze voor 4