Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1892

Donderdag 7 Juli NO 4878 1893 GOUDSCHE COURANT JMeuwa en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De maending van advertentiên kan geBOhieden lot een uur dea namiddaga van den dag der nitgaTe F1 ALE OPBlIlilllI G TAN RIJWIELEN tot Ongekend f iag e Prijzen zoowel Cnshion als Gewone Banden 1 55 J A Vellekoop te Oudshoorn Een DAME vraagt Twee oDgemeubileerde Kamers liefst met A 1 c o o f Franco brieven met opgave van Hnnrprgs onder letter A B aan bet bareuu dezer Courant Zeer ITette Gesteendrukte NAAUmHTJES worden GELEVERD door A BRIi RlWAN en Zn Heineken s GERSTE BIER perfi et per fl 4VjCt WIENEB EXPORT i 16 V Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIBR Gonwe C 34 35 Gouds Snelporsdruk van A Bbinkman ZOOK het land too fcevriohtige aanKelegenhtid is toob tot dusrar leen schikking getroifen Graaf Taaffs hwft sioh bereid ferklaard aan de wenaohen der linken jde ta gemoet te komen maar weiger te voldoen aan haar verzoek om waarborgen tegen eene herhalin van de gebeurtenisaen die opnieuw do ontevredenheid der Duitache bevelkiog louden kunnen wakken De premier heeft een onderhoud gehad met dan minister graaf Kuenburg die uit de Toreeuigde vrijzinnige partgen gekoien is en vervolgens had een ministerraad plaats Voorts lal graaf Taaffe ook met den liberalen leider Planer eene oonferentie houden en daarvan lal afhanzeo of de algemeene beraadalagicgen over de muAthervorming op 11 Juli kunnen beginnen VERBETERING Northwestern and Pacific Hypotheekbank In de gisteren geplaatste Advertimtle uitloting van bovengenoemde Hypotheekbank was onder Serie O tweemaal No 324 opgegeven dit moest zijn No 323 en 324 KEXKlSGEi IlVG De BÜRGEMEESTEE vau Gouda brengt bg deze ter kennis van de belaughobbendcn dal door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 2 Juli 1892 is executoir verklaard het Kohier van het Patentrecht No dienst 1892 93 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop ourkomt verplicht is zyuen aanslag o i den bg de wel bepaalden voet to voldoen en dat heden ingaat de termijn van ürie Maanden binnen welken de reclames bebooren tv worden ingediend GOUDA den 5 Juli 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerlijke Stand GEBOREN 2 Juli Johannes ouders A F Polet en J Stolk 3 Adriauus ouders P de Brugn en C H de Waal S Willem Tennis ouders H Tsmae en W H Gravestein OVERLEDEN 2 Juli J Verroen 12 j J F van Es 8 w O B 31ot 3 j 8 m Zevenhuizen GEBOREN Adrians Johanna ouders A Ggsenbergh en V Oly GEHUWD F Luit en C J Kuijsten A van Eijs en T Buitenhuis OVPRLEüEN P Lammen 68 j ADVERTENTIÈN Bevallen vau een Zoon W H TAM8E GaATKaTKUH Gouda 5 Juli 1892 On4ergeteekende betuigt bg dszezgnen hartelgken dank aan zgnen geachteu Patroon den WelEd Heer H W G KONING Toor het prachtige Cadean en ruime gift hem geschonken bg gelegenheid zgner 25 Jarige dienstTerTulling Ook het Personeel zegt hg dank TOor de mooie geschenken hem bg diezelfde gelc nheid vereerd J VAH DKE STEEN Gouda 5 Juli 1892 Bg brieven van meerderjarigverklaring door den Boogeu Raad der Nederlanden den 3den Juni 1892 verleend goedgekeurd bg KoninklgV besluit van 14 Juni 1892 No 30 zgn aan Comelie Verburg gedomicilieerd te Ca pelle aid Umi gegeven al de rechten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de b aling van art 478 Burgerljjk Wetboek W THOBBECKE Advocaat en Procureur bg deo Hoogen Raad M liir Dejeuner van 12 2 uur Diner van ö 7 uu onder begeleiding der Muziek van de K KAPEL dbr GRENADIERS en JAGERS en andere Ie Rang Muziekcorpsen Hollandsche Restauratie Dejeuners van af Diners van af 2 RESTAURANT a CARTE Uitmuntende Consumptie tegen gewoon tarief Restaurant FEAIT AIS DéJEUNERö depuis ƒ 1 50 D I N E R S depuis 2 50 Restaurant k la Carte è toute heiire Vins des premiers crus 1 C C MULIÉ Eestaurateur Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao c a l la Dirlmatise ooor Je nieuwste uitvindingen op machinaal gehiod verbeterde fabricatie i ii uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen gsrandwrei l n verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao HMi Hiibeveienswaaniig fabrikiiat n mwkeurig beantwoordondo aan dvn inhoud der rcsp l Knkotton De Firma buiiaaldo 27 Brovets als HoflcTeravicler 44 Eere Dlploma s gouden enz Mediilllesj on bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Ufedn 1874 Mlincct jiccademie n ttiuaul ilo Paris Nouswiu déoemona uue Hedallle d or vreniU re eloMHe en consideration de votre xoellenta fabrication de Chocolat bonbons varies eto ato Stollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Qeneraalvertegemvoordiger voor NederUndJalins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 BROUWERIJ ir S ir lien Franco Br lett L R Algem Ad Vert BureaU A J ROOMA Am4terdam FEMSCHE STOOMVEEVESU Cheiiiischn en Zwitsersebe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen fl Oppenbeimer RotterdaiD Specialiteit voor het stoomen en verven tui alle Heeren en Oameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden i AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 DE ITÏÏIUWE LONDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 8S en 150 cents en is te Gouda verkrggbaar alleen bg I A CATS Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prQs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 éiioaderlgke Nommers VIJF CENTE BINNENLAND GOL DA 6 Juli 1892 lo de Spaarbank van hot Kut albiur is iu do maaud Juni in elef d 7188 58 en teruggegeven 66 2 6IV In het lo halfjaar 92 bedroeg de inleg 64628 78V en da teruggaaf ƒ 59467 41 Gisteren avond ten ongeveer 9 uur is oen biniienbrand uitgebrolien bij deu spekslager BinnoDdijk in de Groenendaal door het vallen van een petroleumlamp welke zii h ernstig liet aanzien doch gelukkig spoedig door de bureu werd gebluscht met emmers water Ue schade is nog al aanzieniyk Alles was geassureerd De inmiddels aanrukkende spuiten koudra onmiddellijk terugkeeren Te s Gravenhage is gearresteerd de persoon van D C oen O wiens aanhouding verzocht was Voor de straatverlichtine leverde de Gasfabriek iu het afgeloopen jaar 198027 M tegen 4 8 cent per kub Meter Bovendit n betaalde de Gemeente aan de fabriek terug de loonen der laantaarnopstekers en de kosten van het onderhoud en de vernieuwing der lantaarns en de üttings voor zoover deze boven den grond gebruikt werden De uitgaven vooreen en ander bedroegen ƒ 11701 94 Do Gasfabriek verkeert in j gooden staat Van twee ovens worden de retorten inbouw en de wulfkruinon der generator vernieuwd De oude exhauster overgenomen van de vroegere fabriek werd door eenen nieuwen roteerenden exhauster vorvangen bij welke gelegenheid in de machinekamer tevens eenige verbeteringen werden aangebracht Aan het Fenlag vm den toestand der gemeente Oouia over 1891 ontteenen wy nog het volgendST Straatverlichting Het aantal straatlantaarns van de Gemeente wa 323 Van ilezon brandden 115 dagelgks van zonsondergang tot zonsopgang de overige lantaarns werden ontstoken en uitgedoofd naar gelang het donkere of lichte maan was eene w jze vau verlichting waarmede met 1 Januari jl voorloopig bij wjjze van proef gebroken werd l e vier lantaars op de Kleiwegibrug werden vervangen door inteiisief lantaarns systeem Kraus welke zeer goed voldoen üeze lantaarns branden evenals de drie intonsief lantaarus op de Markt tot 11 uur op welk tijdstip de nachtviammen ontstoken worden Verder ondergingen de vier lantaarens op de Jan Kattenbrug aanmerkelijke verbetering doordien zij van duplex branders voorzien werden Voorts onderging het buizennet op sommige punten groote verbetering Zoo werden in de Wachtelstratt nieuwe 3 en 2duims buizen gelegd zoo kwamen iu den Groeneweg ile Patersteeg en do Jeruzalemstraat tot in de Molonwerf in de plaats van do oude nieuwe 3duLms buizen en eindelijk werden de Korte Akkeren en de Derde ea Vierde Kade van nieuwe getrokken ogalvauisfwrde buizen voorzien De strenge winter maakte het onderhoud der buisleidmiien zeer küstl aar De lichtsterkte van het gas beantwoordde aan de eischen die in billijkheid kondon worden gesteld Volgens dü op de fabriek gedane waarnemingen was I het midden cijfer over het geheele jaar gerekend I naar Giroud a Vérificateur 115 7 welk cijfer overi eenkorat met 16 29 Spermaceti standaardkaarsen Het specifiek gewicht van het gas bedroog volgens j het weegtoestgl van Lux gemiddelil 0 446 Hei Iloffmam Oeiticht Do verbouwing in 1890 angevangou werd in de eerste helft van 1891 ten einde gebracht Nadat blj het leggen van de laatste hand Hegenten overeenkomstig de hun door den Raad verleende machtiging eenige werken in het gebouw FEUILLETON hare ouders placht te komen om de kachels aan te maken en het kind meebracht ten sinde haar zolderkamertje te kunnen afsluiten als zij uitging HAAR VADER üit het Framch 4 Do kleine plagerijen welke op elke school de gehoorzame kinderen van de ondeugende de leerzame van de lute te verduren hebben vergaf zij dadelijk met een zweem van medelijdon alsof elko kwelling haar nietig toescheen vergeleken bij haar voortdurend verdriet van welken aard dat ook wezen mocht Nooit had de leerares tusschen hare vingors een bloem een lint een dier honderd kleinigheden gezien waarmee de anderen zich bezig hielden Het kind zaz haar steeds met een zaehlen blik aan welke haat dikwijls te midden harer les aftrok en treurig stemde Zü zat in een der voorste banken naast het meisje van deu sjouwer voor wio zij eeno bijzondere genegenheid had opgevat nadat het armelcind een morgen schreiende op school was gekomen eii verteld had dat haar vader ten gevolge eeuer vechtpartij geheel bebloed was naar huis gebracht Doch hare belangstelling in haar buurvrouwtje dagtoekende reeds van eenige jaren vroeger toen hare moeder s winters bij Zij herinnerde zich het armoedig gekleedü kleine meisje met wie hare raooder haar niet toestond te spelen dat uren lang doodstil in een hoek der spreekkamer kon staan en wanneer er een deur open ging een schuchteren blik op de meubels en schilderijen in de aangrenzende kamers wierp zij herinnerde zich de gretigheid die vau een gevoel van schaamte vergezeld ging wa irmede het kind al wat zij uit provisiekamer kon wegkapen en haar in het geheiti bracht aannam en op at op deze herinneringen welke samensmolten met die van haar eerste kinderverdriet toen zij een niet begrepen verbitterd kind was ontlook do nii uwe vriendschap Ook deze was een reden waarom do onderwijzeres hare kleine leerling lief kreeg Zij dreil alsof zij het niet bemerkte wanneer zij hare vriendin onder de bank het een of ander us de hand stopte haar de les influisterde of haar liefkoozenil tor sluiks de haren achter het oor glad streek om haar to troosten over den angst dien zij s nachts had uitgestaan Het arme kind dat niemand lief had en door de andore schoolmeisjes verstooten werd toonde aan Guilia van haren kant de dankbaarheid en onderI danigheid ooner dienstbare zij vleide zich tegen I haar aan gelijk een schoothondje zag haar bewonI derend aan en onder do les gloed zij dikwijls onsezien den arm om haar midden als zij uitoir gen was ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels k 50 Centen iedere regal meerlOCenten GROOTE LETTERS worde berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverteutiën g r a t i i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt hadden doen uitvoeren welke naar men verwacht in de toekomst doelmatig zullen blgkeu te zjjn kon het gesticht iu Juni in gebruik genomen wonlen Inmiddels hadden Regenten lot Directrice benoeiqd Mej M E Hardeuberg ie Leiden en waren 11 dames die in het gesticht wenschten opgenomen te worden toegelaten Twee dier dames gingen volgens de bepaling van Art 9 van het Reglement eene overeenkomst aan tot betaling der verplegingi kosteu par jaar terwijl de overigen die kosten overeenkomstig Art 10 van het Reglement in eens vooruit voldeden Op den 26 Juni werd het Gesticht officieel geopend verklaard tot het bijwonen van welke plechtigd uitgenoodigd waren de Leden van den Gemeenteraad de Secretaris de Ontvanger en de to meeiiteBouwipeester Kenige dagen later op den In Juli konden de dames hare kamors bij verloting verdeeld betrekkeu De Inrichting schijnt volkomen aan hare tiestemming te beantwoorden Regenten zeggen in hun verslag dat het geheel reden gaf tot algemeene tevredenheid 1 meer en moer bleek hel dat allen er een ood tohuia vonden er was geen afzondering integendeel samenzijn wordt algemeen gezocht ar heerscht in het Gesticht een gelukkige toon waartoe hut met tact optreden van de Directrice niet weinig bijdraagt Hot was dan ook geen wonder dat Regenten bij het aanschouwen van zooveel goeds behoefte gevoelden om als blijk van waardeering en ton teeken der dankbaarheid iu het voorportaal van het gebouw eouüii gedenksteen te plaatsen en daarin den naam van de erflaatstor aan wie men deze schoone stichting verschuldigd is te doen griffelen De gezondheidstoestand was bevredigend Lichte ougesteldheden uitgezonderd kwamen er geene ziektegevallen voor Van de Ziekenkamer werd n hat afgeloopen jaar in het geheel geen gebruikgemaakt MMCkMV M zij altijd aan hare zijde Daar zij een zachte inborst bezat zuiverde het verdriet haar van het onreine dat hare oogen eu ooren waarnamen in hot treurige mid len waarin zij opgroeide De kleine Giulia had ook eene geslagene vijandin in eene zekere Maria Vinini de dochter van een gewezen officier der cavalerie een weduwnaar met een fraai blond uiterlijk en levendige manieren die zich dikwijls op school het zien waar hij met bijzondere oplettendheid de laarsjes der groote meisjes en de slanke fisuurljes der leorarossun opnam inzonderheid mejuffrouw Dorini die hem nooit voorbijging zonder een Fransch woord te luchti ii Deze Maria Vinini was de bekende sehoonheid op school maar tevens een samenraapsel van al de slechte hoedanigheden van de slechtste onder al de kinderen Zij had een MadoniLi ui zichtje niet eon paar oogen als eene duivelin m e iveliunlende stem maar een sehnniperen lach het tengere bleeka kind geleek in haar optreden eene volwassen vrouw Zij ging opzichtig gekleed en was veel meer met haar eigen persoontje dan met de studio vervuld Voortdurend persle zij hare lianilen beurtelings in haren saaingewrongen zakdoek te zamen om ze klein te doen blijven zg schuurde hare tanden met blaadjes salie p irfuraeerde zich van hot hoofd tot de voeten en do daj eii dat do jonge dokter do school inspecteerde beet zg kIcIi do lippen in bloed om een mooi rood mondje te hebben